penilaian berasaskan sekolah (pbs)

40
PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012

Upload: rohana7997

Post on 24-May-2015

23.891 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR

Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011

dan Tingkatan 1 pada 2012

COMPANY LOGO

Memaklumkan pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan

UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011dan Tingkatan 1

pada 2012

Tujuan

COMPANY LOGO

Dasar Pelaksanaan PBS

Kuasa Pengarah

PeperiksaanDengan

PersetujuanMenteri

Seksyen 69 – Larangan Tentang Pengendalian Peperiksaan dan Peraturan-Peraturan

Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997,

Seksyen 67 – Penilaian Murid

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

Seksyen 68 – Peperiksaan

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

COMPANY LOGO

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 Bahagian II, Perkara 3 iaitu:

a

untuk memberi nasihat, memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah;

c

untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan

b

untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturan-peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan; dan

COMPANY LOGO

18 SEPT 2008Mesyuarat JPP meluluskan pelaksanaan SPPK dengan melaksanakan projek rintis ke atas 500 sekolah terlebih dahulu.

14 Mei 2009Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil. 3/2009 telah bersetuju SPPK dilaksanakan

Pengumuman YAB Menteri Pelajaran

KPM mencadangkan kemungkinan pemansuhan UPSR dan PMR

20 Jun 2010

2005 – 2006

• International Colloquium September 2005

• Kuala Lumpur International Conference On Assessment (KLICA)

“Memperkasa PBS Humanising Assessment”

4 OGOS 2008

Mesyuarat JKP meluluskan cadangan PBS dalam transformasi pentaksiran

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras strategik PIPP (2006 – 2010) ;• Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan)• Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan

Institusi Pendidikan) 5

LATAR BELAKANG

COMPANY LOGO

LATAR BELAKANG

19 Julai 2010

Meja Bulat Pertama

18 Ogos 2010

Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri BIL.10/2010 mencadangkan satu perbincangan khas diadakan

Mesyuarat Cadangan Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan diadakan

24 Sept 2010

20 Jun 2010Pengumuman YAB Menteri Pelajaranmencadangkan pemansuhan UPSR dan PMR

27 Julai 2010

Meja Bulat Kedua

COMPANY LOGO

PBS dilaksanakan secara rasmi di

sekolah mulai Tahun 1 pada

2011

8

7

65

Prakonsul Maklum balas semua Bahagian pada 11 Jan 2011

4 32

1

Mesyuarat Khas PBS pada 21 dan 31 Januari 2011 melibatkan semua Bahagian

Perutusan YAB TPM merangkap Menteri Pelajaran dalam Perutusan Awal Tahun 2011 pada 10 Februari 11

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PBS

COMPANY LOGO

Penekanan kepada JERI - aspirasi Falsafah Pendidikan Negara tidak tercapai

3

4

Mengapa perlu berubah?

Pendidikan berorientasikan peperiksaan - penglibatan dalam kokurikulum sangat kurang

Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-mata - tekanan kepada guru, murid & ibu bapa

3

4

Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran - pengabaian pembentukan modal insan yang seimbang

3

Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran - Assessment for learning diabaikan - kurang membantu dalam proses pembelajaran sebenarnya

Meningkatkan martabat profesyen keguruan – guru lebih dihormati, peningkatan integriti dan keberkesanan guru

3 Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah – tiada peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah rendah8

COMPANY LOGO

1 Penambahbaikan UPSR

Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

M

el

ep

as

i

as

as

ke

m

ah

ira

n

lit

er

as

i

da

n

nu

m

er

as

i

Tahun

4

Tahun

5

Tahun 6

PeralihanTingkatan

1UPSRB.Melayu B.Inggeris B.Cina/B.Tamil SainsMatematik

PBP/PBS60:40

U

J

I

A

N

A

P

T

I

T

U

D

Persedi

aan /

Penguk

uhan

DIAGNOSTIK LINUS

PBS

100%

Tidak

melepasi

standard minimum

SJKC/SJKTTidak

memenuhi

standard

minimum

Bahasa Melayu

Arus Perdana

Sukan

PEMULIHAN Seni

Agama/MoralKemahiran HidupPend.Jasmani Kesihatan

PBS 100%

Kemahiran dan

vokasionalPBS

4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.

COMPANY LOGO

UPSR 60:40

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP

PENTAKSIRAN BERASASKAN PUSAT (PBP)

PENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH (PBS)

Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah

Peperiksaan Pusat

60%BMBI

M’MATIKSAINS

BCBT

Pentaksiran sekolah

MP Teras & elektif

UPSR 60:40 mulai 2016

Pentaksiran Pusat

Kerja Kursus

Projek Lisan

UJIAN APTITUD

Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang 40%

PAJSK

Inventori Personaliti

COMPANY LOGO

2 Penambahbaikan PMR dengan PBS 100%

Ting 1 Ting 2 Ting 3

Pentaksiran Menengah

Rendah PBS 100%

Pentaksiran Menengah

RendahPBS 100%

Pentaksiran Menengah

Rendah PBS 100%

4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

COMPANY LOGO

PMR 100% PBS mulai 2014

Pentaksiran Sekolah

Ujian Bertulis(MP Teras &

Elektif

PAJSK

Pentaksiran Pusat

Ujian Bertulis (MP Teras)

Kerja KursusProjekLisan

(Teras &Elektif)

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis

panduan dari LP

Dilaksanakan sepenuhnya di

peringkat sekolah

Ujian Aptitud Inventori

Personaliti

COMPANY LOGO

Akademik

PBS

Bukan Akademik

1. Pentaksiran Sekolah

2. Pentaksiran Pusat

1. Pentaksiran Psikometrik

2. PAJSK

COMPANY LOGO

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan/atau pusat untuk mengukur kebolehan semula jadi, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid

COMPANY LOGO

UJIAN APTITUD• Aptitud

Umum• Aptitud

Khusus

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

INVENTORI PERSONALITI

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability)

Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran

• Tidak berjadual,

• Dicadangkan kepada semua murid

• Tidak berjadual • Tidak diwajibkan untuk semua murid

Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif

Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan

Pelaporan secara deskriptif dan individu

15

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

COMPANY LOGO

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI SUKAN DAN KOKURIKULUM

Pentaksiran yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani, sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki.

COMPANY LOGO

Komponen Yang Ditaksir Dalam PAJSK

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

Aktiviti Kokurikulum

Pendidikan Jasmani Sukan Kesihatan

Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainandi peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Penyertaan, penglibatan dan pencapaianKelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

• Penjagaan Kecergasan• Senaman • Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

•Penjagaan Kesihatan•Diet•Kebersihan•AmalanBMI

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

Aktiviti Ekstra Kurikulum

COMPANY LOGO

PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran yang dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah. Pentaksiran Pusat dilaksana dalam bentuk pentaksiran sumatif di hujung semester atau tahun.

COMPANY LOGO

Format & tugasan (LP)

Tempoh 1 jangka masa bagi mata pelajaran

terpilih dari kumpulan teras dan elektif

Dilaksana di sekolah

Ditaksir oleh guru mata pelajaran

Tugasan berbeza setiap tahun mengikut lokasi

Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah digabung ikut semester

Skor berdasarkan Standard Prestasi (LP)

Pemantauan & penyelarasan bagi penjaminan kualiti & standard

PRINSIPPENTAKSIRAN

PUSAT3

1

5

6

7

2

4

8

19

PENTAKSIRAN PUSAT

COMPANY LOGO

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.

COMPANY LOGO

FormatifFormatif SumatifSumatif

Apabila makanan sedang dimasak, tukang masak melaksanakan pentaksiran formatif

Apabila makanan telah dihidang, tetamu atau hakim melaksanakan pentaksiran sumatif

COMPANY LOGO

PELAPORAN

FORMATIFFORMATIF SUMATIFSUMATIF

.

Pentaksiran FormatifPernyataan evidens digunakan sebagai bukti pentaksiran tentang pencapaian murid untuk meneruskan pembelajaran

Apabila diperlukan sahaja

Pentaksiran SumatifPernyataan deskriptor digunakan sebagai pelaporan prestasi murid untuk meneruskan pembelajaran

Disediakan dua kali setahun

.

COMPANY LOGO

Pelaporan Pencapaian Murid

Ujian Bulanan guru rekod markah dan tulis laporan secara manual

DULU

Pentaksiran formatif guru klik pencapaian dalam sistem dan jana laporan

KINI

COMPANY LOGO

Peranan Guru Dalam Pentaksiran Sekolah

Memberi maklum balas

Mendapatkan maklumat

Membuat pemerhatian

Menjadi pemudahcara

Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumatyang diperoleh

COMPANY LOGO

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari

Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai

Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

Kejayaan dalam

mendapatkan ilmu,

kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji

Peranan Murid Dalam Pentaksiran Sekolah

COMPANY LOGO

Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran

Mengubahsuai strategi pengajaran

Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar

1 2 3 4

Meningkatkan pencapaian

Peranan Pentaksiran Sekolah

COMPANY LOGO

Holistik

Sepadu

Seimbang

Fleksibel

Merujuk Standard

Sebahagian Proses P&P

CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH

1

2

3

4

5

6

COMPANY LOGO

Merujuk Standard Prestasi

CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH

5

6

Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh

buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian

seperti yang dihasratkan dalam

dokumen kurikulum

COMPANY LOGO

Guru pilih standard kurikulum yang akan diajar

Guru rancang pengajaran, pembelajaran dan menyediakan kaedah pentaksiran

Pilih standard kurikulum yang baru dan laksanakan pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran seterusnya

Belum mencapaitahap penguasaan

Telah mencapaitahap penguasaan

Guru menilai prestasi murid, merekod dan melapor berdasarkan evidens

Guru melaksanakan pengajaran , pembelajaran dan pentaksiranPemulihan

MULA

PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH

COMPANY LOGO

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

5Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

2 Tahu dan Faham

1 Tahu

Asas

STANDARD PRESTASI(Performance Standard)

COMPANY LOGO

Standard Prestasi murid Sekolah Rendah di Malaysia dalam pembelajaran Matematik mengikut tahap pencapaian masing-masing adalah seperti berikut:

Band 6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif

Band 5 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi

Band 4 Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah

Band 3 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan

Band 2 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik

Band 1 Tahu pengetahuan asas matematik

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASIMATEMATIK

COMPANY LOGO

Tahun Aktiviti

2010 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 1

2011 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 2

2012 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 3

2013 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 4

2014 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 5

2015 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 6

2016 UPSR dilaksanakan

Tahun Aktiviti

2011 Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 1

2012 Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 2

2013 Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 3

2014 PMR dilaksanakan secara PBS

Aktiviti PenambahbaikanUPSR

Aktiviti PenambahbaikanPMR

PELAN PELAKSANAAN PBS

COMPANY LOGO

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS

PenyelesaianProgram

latihan dan penataran

yang menyeluruh

AKesediaan dan

Kemahiran guruMelaksanakan

PBS

Penyelesaian• Pemantauan• Pementoran• Pengesanan

• Penyelarasan

CIntegriti

Guru diragui

Penyelesaian• Penerangan• Automasikan Pelaporan• Tiada ujian bulanan

dan ujian selaras

BGuru akan

terasa terbeban

dengan tugas‘tambahan’

COMPANY LOGO34

Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur

Keseragaman pemberian skor

berdasarkan standard

prestasi

Memastikan kekuatan &

keberkesanan instrumen

pentaksiran

Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran

PENJAMINAN KUALITI

Pemantauan Penyelarasan

Pementoran Pengesanan

Sistem Aplikasi Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

SPPBS

Lembaga Peperiksaan

COMPANY LOGOLembaga Peperiksaan

SPPBS

Dua (2) sistem aplikasi telah dibangunkan :

Komponen Kaedah SPPBS

Akademik – 17 Mata Pelajaran

Web-Based

PAJSK – 5 elemen PAJSK

Standalone

RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

PANDUAN DAN PERATURAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

COMPANY LOGO

Tujuan diadakan Buku Panduan

4. Guru terpandu

3. JPN dan PPD terpandu

2. Prosedur terselaras

1. Sumber Maklumat

Guru berkeyakinan

PPD dan JPN tahu fungsi

Semua petugas maklum

Maklumat tersebar

COMPANY LOGO

Pelaksanaan PBS

Surat Pekeliling Peperiksaan

Penambahbaikan UPSR Penambahbaikan PMR

Thank You