pengurusan zakat di malaysia - ukm.my kerja/bab 5 siti nuriatul husna mohd آ  2 cetakan pertama,...

Download PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA - ukm.my kerja/bab 5 Siti Nuriatul Husna Mohd آ  2 Cetakan Pertama, 2018

Post on 03-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA ISU DAN CABARAN KONTEMPORARI

  Penyunting: Hairunnizam Wahid

  Mohd Ali Mohd Noor

 • 1

  Penyunting: Hairunnizam Wahid Mohd Ali Mohd Noor

  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI • 2018

  http://www.ukm.my/fep

  PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA ISU DAN CABARAN KONTEMPORARI

 • 2

  Cetakan Pertama, 2018

  Hak cipta Pusat Penyelidikan Ekonomi dan Kewangan Islam (EKONIS-UKM)

  Universiti Kebangsaan Malaysia, 2018

  Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula,

  disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan

  sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan

  sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu.

  Diterbitkan di Malaysia oleh

  Pusat Penyelidikan Ekonomi dan Kewangan Islam (EKONIS-UKM),

  Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi,

  Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA

  http://www.ukm.my/ekonis

  e-mel:ekonis@ukm.edu.my

  Dengan Kerjasama

  Unit Zakat UKM

  Pejabat Unit Zakat UKM

  Jabatan Bendahari, Aras 1, Masjid UKM

  43600 Bangi, Selangor, Darul Ehsan, MALAYSIA

  e-mel: infozakat@ukm.edu.my

  Dicetak di Malaysia oleh

  UKM CETAK

  UKM Holdings Sdn. Bhd.

  Aras Bawah, Bangunan Penerbit UKM

  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

  43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA

  Perpustakan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

  Hairunnizam Wahid

  Pengurusan Zakat Di Malaysia: Isu dan Cabaran Kontemporari / Hairunnizam

  Wahid, Mohd Ali Mohd Noor,

  1. Zakat. 2. Islam—Charities. 3. Islamic Giving. I. Mohd Ali Mohd Nor, II.

  Judul

 • 3

  Kandungan

  Kandungan …3

  Sekapur Sirih…6

  Prakata …7

  Senarai Penulis…8

  BAHAGIAN SATU

  Haddul Kifayah & Kualiti Hidup Asnaf

  Bab 1 Pola Perbelanjaan dan Cadangan Penentuan Nilai Had Kifayah

  Mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi: Kajian Terhadap Asnaf Miskin Di

  Universiti Kebangsaan Malaysia Nur Alisha Madiha Mohamad Ismail & Hairunnizam Wahid...11

  Bab 2 Pola Perbelanjaan dan Cadangan Penentuan Haddul Kifayah Mahasiswa

  Institusi Pengajian Tinggi: Kajian di Kuala Terengganu, Terengganu

  Che Wan Maisarah Che Wan Ismail, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd

  Noor …29

  Bab 3 Pola Perbelanjaan dan Cadangan Had Kifayah Mahasiswa Institusi

  Pengajian Tinggi: Kajian Pelajar Prasiswazah di Kampus Cheras, Universiti

  Kebangsaan Malaysia

  Muhammad Nur Hassan & Hairunnizam Wahid ... 51

  Bab 4 Pengaruh Kualiti Hidup Terhadap Pendapatan Fakir dan Miskin: Kajian

  kes Di Raub Pahang

  Nur Shahida Samsudin, Mohd Ali Mohd Noor & Hairunnizam Wahid …73

  Bab 5 Pembiayaan Rawatan Pesakit Dialisis Melalui Dana Zakat: Kajian

  Terhadap Asnaf Al-Gharimin Perubatan Tajaan Lembaga Zakat Selangor

  Siti Nuriatul Husna Mohd Nashruddin & Hairunnizam Wahid …87

  Bab 6 Kemudahan Asas Peralatan Rumah dalam Kalangan Isirumah Fakir dan

  Miskin: Kajian di Selangor

  Siti Nasibah Md Nor & Hairunnizam Wahid …107

  BAHAGIAN DUA

  Persepsi Pembayar dan Penerima Zakat

  Bab 7 Persepsi dan Tahap Pengetahuan Peserta dan Agen Takaful Terhadap

  Pelaksanaan Zakat Takaful:Kajian di Shah Alam, Selangor

  Nur Amirah Jaafar, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Noor ... 125

 • 4

  Bab 8 Persepsi Golongan Miskin Terhadap Kemiskinan dan Implikasinya

  dalam Merealisasi Pembangunan Nilai Islam: Kajian Terhadap Penduduk

  Miskin Bandar Kota Bharu, Kelantan

  Nor Ayuni Mohamad Zulkifli, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd

  Noor …133

  Bab 9 Persepsi Pesakit terhadap Peranan Dana Zakat Membiayai Kos Rawatan

  Perubatan Asnaf: Kajian di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia

  (PPUKM)

  Nur Farahana Saripudin, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Noor…167

  Bab 10 Persepsi Asnaf Orang Asli Terhadap Agihan Bantuan Zakat oleh

  Lembaga Zakat Selangor (LZS): Kajian di Perkampungan Orang Asli Daerah

  Sepang, Selangor Norhapizah Ismail, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Noor ...183

  BAHAGIAN TIGA

  Gelagat Pembayar Zakat

  Bab 11 Pembayaran Zakat Melebihi Kadar Kewajipan Zakat: Kajian dalam

  Kalangan Kakitangan Kerajaan di Jabatan Agama Islam Melaka, Melaka

  Siti Zulaikha Nasir, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Noor …203

  Bab 12 Isu Pemilikan dalam Amalan Pembayaran Zakat Perniagaan: Kajian

  Terhadap Institusi Koperasi di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Nasrul Shafiq Ashraf Jaafar, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd

  Noor …231

  Bab 13 Jangkaan Kepatuhan Membayar Zakat Perniagaan dalam Kalangan

  Usahawan di Selangor : Cadangan Menggunakan Peranti Bizzakat

  Ahmad Syakir Rurol Mukhan, Mohd Ali Mohd Noor & Hairunnizam

  Wahid ... 247

  Bab 14 Kefahaman dan Kesedaran Membayar Zakat Perniagaan: Kajian

  terhadap Peniaga Kecil di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur

  Nur Najihah Zilani, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Noor …245

  Bab 15 Peranan Institusi Masjid dan Pondok dalam Memberikan Kefahaman

  Tentang Fatwa Zakat Pendapatan: Satu Kajian Terhadap Masyarakat di Mukim

  Kenering dan Gerik, Perak Muhammad Mustaqim Mohd Tarmizi & Hairunnizam Wahid …281

  Bab 16 Kesan Kefahaman Fatwa Zakat Pendapatan Terhadap Gelagat

  Membayar Zakat Pendapatan: Kajian di Politeknik Ungku Omar Ipoh, Perak

  Mohamed Hanif Mohamed Nor & Hairunnizam Wahid …297

 • 5

  BAHAGIAN KEEMPAT

  Isu Kontemporari Pengurusan Zakat

  Bab 17 Fintech (Blockchain) dan Pengurusan Zakat di Malaysia

  Siti Nabihah Esrati, Shifa Mohd Nor & Mariani Abdul Majid …317

  Bab 18 Potensi Aplikasi Teknologi Blockchain dalam Pengurusan Zakat di

  Negeri Sembilan Nur Syahirah Mohd Noh, Mohd Ali Mohd Noor & Mohd Shahid Mohd

  Noh …345

  Bab 19 Perakaunan untuk Aset Wakaf, Zakat dan Baitulmal oleh Majlis

  Agama Islam Negeri di Malaysia: Satu Cadangan Kerangka Kerja Syariah

  Hairunnizam Wahid, Mohd Fairus Mohd Salleh, Azlina Ahmad, Norida

  Basnan, Azizah Mohd Harun & Ainol Basirah Abdul Wahab …359

  Bab 20 Persepsi Asnaf Terhadap Tadbir Urus Zakat serta Peranan Masjid:

  Kajian Terhadap Lembaga Zakat Selangor (LZS) Cyberjaya

  Nur Farahanis Abas, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Noor …385

  Bab 21 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Projek Taman Desa

  Asnaf Fakir dan Miskin di Perlis

  Nor Jannatul Farhana Mohd Zambri, Mohd Ali Mohd Noor & Hairunnizam

  Wahid …405

  Bab 22 Peranan Pelaksana Pembantu Tadbir Kewangan dalam Peningkatan

  Kutipan Zakat Pendapatan Melalui Mekanisme Potongan Gaji

  Kamarul Azlan Mustaffa, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Noor ...423

 • Bab 5

  Pembiayaan Rawatan Pesakit Dialisis Melalui Dana Zakat: Kajian Terhadap Asnaf Al-Gharimin Perubatan Tajaan

  Lembaga Zakat Selangor

  Siti Nuriatul Husna Mohd Nashruddin Hairunnizam Wahid

  Pengenalan

  Kewajiban berzakat tidak dapat dipisahkan daripada umat Islam. Fungsi dan

  peranan zakat demi menjamin kesejahteraan umat Islam telah jelas dan berkait

  rapat dengan maqasid syari’ah dan juga menjadi elemen penyucian hati dan

  jiwa umat Islam. Zakat juga memberi kesan kepada kestabilan sosio-ekonomi

  yang membawa kepada dua kesan besar iaitu daripada aspek membenteras

  kemiskinan dan pengagihan pendapatan. (Mohd Sabri & Rikki, 2016) Setiap

  tahun, semua umat Islam akan membayar zakat sekurang-kurangnya sekali

  iaitu melalui pembayaran zakat fitrah dan di Malaysia, umumnya umat Islam

  akan menunaikan kewajiban berzakat ini melalui institusi zakat. Menurut

  Azidah et. al. (2011), institusi zakat di Malaysia adalah di bawah kelolaan atau

  kuasa negeri. Kesemua 14 buah negeri telah diberikan kuasa oleh

  perlembagaan Malaysia untuk menguruskan hal-hal berkaitan agama Islam

  menerusi Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan pengelolaan urusan zakat

  turut diselia sendiri oleh MAIN di setiap negeri. Oleh itu, terdapat beberapa

  negeri yang akan menguruskan zakat melalui majlis agama di negeri masing-

  masing ataupun melantik sesebuah lembaga atau pusat zakat untuk

  menguruskan zakat yang dikutip di negeri masing-masing. Tidak dapat

  dinafikan bahawa setiap MAIN di setiap negeri telah berusaha melaksanakan

  system kutipan zakat dengan baik kerana saban tahun berlaku peningkatan

  kutipan zakat hampir di setiap negeri. Selain kutipan zakat yang berjaya,

  kaedah pengagihan yang betul dan memenuhi sasaran asnaf yang berhak juga

  adalah satu aspek di dalam pengurusan zakat yang penting untuk diuruskan

  sebaiknya. (Hairunnizam, Sanep & Mohd Ali, 2004) Sebagaimana pembayaran

  zakat oleh umat Islam mempunyai syarat-syarat wajib yang telah digariskan

  oleh nas al-Quran begitu juga pengagihan wang zakat. Dana zakat yang telah

  dikutip d