pengurusan panitia berkesan

Download PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

Post on 13-Oct-2015

18 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengurusan Panitia Sekolah

TRANSCRIPT

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  1/76

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  2/76

  A. LATAR BELAKANG

  B. OBJEKTIF

  C. PENGURUSAN

  D. HURAIAN

  E. LAMPIRAN

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  3/76

  Pengurusan Panitia adalah teras kepada

  Pengurusan Kurikulum di sekolah.

  Panduan Piawaian Pengurusan Panitia

  dapat membantu meningkatkan keberkesanan

  peranan panitia seterusnya kecemerlangan

  kurikulum.

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  4/76

  1. Meningkatkan pengetahuan dan kefahamandalam bidang tugas panitia;

  2. Meningkatkan kemahiran pengurusan fail-fail panitia;

  3. Meningkatkan keberkesanan pelaksanaanprogram dan aktiviti panitia; dan

  4. Menguruskan panitia mata pelajaran secarasistematik dan berkesan.

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  5/76

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  6/76

  1. Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa matapelajaran

  2. Menyelaraskan rancangan pelajaran tahunan

  3. Berkerjasama dengan guru-guru matapelajaran lain untuk menyiapkan nota atau latihan-latihan

  kepada murid4. Menyediakan soalan peperiksaan dalaman untuk dibuat kajian atau simpanan

  5. Mempastikan cara/skima pemarkahan dipatuhi dengan baik oleh guru-guru dibawahnya

  6. Mengumpul data-data markah peperiksaan dalaman unutk dibuat kajian atau simpanan

  7. Menentukan buku-buku kerja yang hendak digunakan setelah diadakan mesyuarat dengan guru-guru lain.

  8. Menyemak buku latihan murid (jika diarah, oleh Pengetua)9. Menjadi Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah

  10. Menyediakan Buku Stok

  11. Mencadang pembelian barang-barang

  12. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan

  13. Menyelia kakitangan dibawahnya

  14. Bertanggungjawab terhadap pembelian dan penerimaan barang-barang

  15. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke semasa

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  7/76

  PANITIA

  MATA PELAJARAN

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  8/76

  Peranan Panitia/Tugas Pengerusi/AJK Panitia Matapelajaran

  Berikut adalah diantara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh Panitia,

  sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.

  1. Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk

  kegunaan ahli-ahli panita.

  2. Menyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal dalam

  tahun persekolah. Rancangan mengajar ini diselaraskan diantara

  guru dalam sesuatu tingkat/darjah dimana ada kaitan.

  3. Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks

  untuk digunakan oleh pelajar-pelajar berdasarkan kepada kesesuaian

  buku teks itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap

  kebolehan mereka.

  4. Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahanbahan

  bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran para

  pelajar dan kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di Pusat Sumber

  sekolah.

  5. Menyelaraskan soalan-soalan ujuan dan peperiksaan berasakan

  sekolah yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika

  perlu menubuhkan bank soalan.

  6. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar-pelajar

  dalam tiap-tiap peperiksaan berasaskan sekolah ( khususnya

  peperiksaan pertengahan dan akhir tahun) dan mengambil langkah-

  langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan

  pembelajaran.

  7. Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala, sekurang-kurangnya

  sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara

  ad-hoc dan jika perlu.

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  9/76

  Tujuan Panitia Matapelajaran

  Berikut adalah diantara beberapa tujuan yang dikenalpasti untuk panitia.

  1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan

  pengajaran pembelajaran.

  2. Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi

  mengajar yang ivnovatif dan boleh mendorong serta

  menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadappembelajaran.

  3. Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan

  (berasaskan sekolah atau awam) dalam matapelajaran

  berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada

  prestasi/target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik

  sekolah.

  4. Mewujudkan semangat berkerjasama di antara panitia

  matapelajaran dengan persatuan atau kelab akademik

  sekolah

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  10/76

  8. Mengaturkan perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia

  (secara formal atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan

  masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan, seperti masalah-

  masalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari

  penyelesaian kepada masalah-masalah atau isu-isu tersebut.

  9. Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi

  setelah mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli yang lain.

  10. Mewujudkan semangat saling berkerjasama dengan persatuan

  disekolah dan menjalinkan hubungan kerja yang boleh membantu bagi

  mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.

  11. Berkerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran

  dengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran sekawasan.

  12. Berkerjasama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha

  ke arah memajukan pelajar-pelajar yang lemah dalam mata pelajaran

  tertentu.

  13. Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan

  minit mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia.

  14. Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan

  mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan.

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  11/76

  C. PENGURUSANBIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN

  1. Struktur Organisasi

  1.1 Penasihat

  1.2 Penyelaras

  1.3 Pengerusi

  1.1.1 Pengetua / Guru Besar

  1.1.2 Penolong Kanan

  1.1.3 Penolong Kanan Hal Ehwal

  Murid

  1.1.4 Penyelia Petang

  1.2.1 Guru Kanan (Sekolah Menengah

  sahaja)

  1.3.1 Ketua Panitiaa. Dilantik oleh Pengetua/

  Guru Besar berdasarkan:

  Kekananan

  Kepakaran

  Pengalaman

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  12/76

  BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN

  1. 1.4 Penolong Pengerusi

  1.5 Setiausaha

  1.6 Penyelaras

  Tingkatan / Tahap

  1.7 Ahli

  1.4.1 Penolong Ketua Panitia

  1.5.1 Dilantik dalam mesyuarat

  panitia kali pertama atau oleh

  Ketua Panitia

  1.6.1 Dilantik dalam mesyuarat

  panitia kali pertama atau oleh

  Ketua Panitia

  1.7.1 Guru mata pelajaran

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  13/76

  BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN

  2. Peranan Panitia MataPelajaran

  2.1 Sukatan dan

  Huraian

  Sukatan Pelajaran

  2.2 Rancangan

  Pelajaran

  2.3 Buku Teks

  2.1.1 Memperoleh sukatan dan

  huraian sukatan pelajaran yang

  terbaru dan kemas kini.

  2.2.1 Menyediakan rancangan

  pelajaran selaras untuk semua

  tahun (SR) dan ting. (SM).

  2.3.1 Memilih dan mencadangkan

  buku teks kepada pihak

  Jawatankuasa Kurikulum.

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  14/76

  BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN

  2. 2.4 Buku Rujukan

  2.5 MesyuaratPanitia

  2.6 Program

  Akademik

  2.4.1 Memilih dan mencadangkan

  buku bacaan tambahan untuk

  kegunaan panitia mata

  pelajaran dan pusat

  sumber sekolah.

  2.5.1 Mengadakan mesyuarat panitiamata pelajaran berkala seperti

  yang ditetapkan oleh

  Jawatankuasa Kurikulum.

  2.6.1 Merancang dan melaksanakan

  program akademik untukmeningkatkan prestasi pelajar.

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  15/76

  BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN

  2. 2.7 Peperiksaan dan

  Penilaian

  2.8 Perkembangan Staf

  2.9 Alat BantuMengajar

  2.7.1 Menyelaraskan soalan ujian

  dan peperiksaan, menganalisis

  keputusan peperiksaan dan

  menyusun strategi mengatasi

  kelemahan murid.

  2.8.1 Meningkatkan pengetahuandan kemahiran ahli panitia

  mata pelajaran yang berkaitan

  dengan proses P & P.

  2.9.1 Menyedia dan memperolehalat bantu mengajar untuk

  keberkesanan proses P & P

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  16/76

  BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN

  2.10 Peningkatan 3M

  2.11 Bilik Khas

  2.12 Kewangan

  2.13 Buku Stok

  2.10.1 Merancang program khas

  untuk murid bermasalah 3M

  2.11.1 Menyediakan dan memastikan

  prosedur keselamatan

  dipatuhi.

  2.11.2 Bilik khas berada dalam

  keadaan kondusif untuk P & P

  2.12.1 Menyediakan anggaran

  perbelanjaan berdasarkan

  peruntukan kewangan.

  2.13.1 Menguruskan dan menyemak

  buku stok.

 • 5/22/2018 PENGURUSAN PANITIA BERKESAN

  17/76

  BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN

  3. Senarai Tugas

  Jawatankuasa Panitia

  3.1 Ketua Panitia 3.1.1 Pengurusan

  a. Ahli jawatankuasa

  kurikulum sekolah;

  b. Menguruskan fail panitia;

  c. Membantu pentadbirmenjalankan pencerapan

  guru dan hasil kerja

  murid;

  d. Merujuk masalah panitia

  kepada pentadbir;e. Mencadangkan agihan

  guru mata pelajaran

  kepada jawatankuasa

  jadual waktu.

 • 5/22/201