pengurusan koko 2016

Download Pengurusan Koko 2016

Post on 05-Jul-2018

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  1/33

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  2/33

  CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

  SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGKAI

  TAHUN 2016

   

  2

    SETIAUSAHA KOKURIKULUM

   

  PEN.SU.KOKURIKUL UM

   

  UNIT BERUNIFORM

  Penyelaras Pn Hasmita bt Abd

  Majid PENGAKAP Pn.Aslina a/p ah

  Pela!at TKRS Pn.Hashidah binti

  "arim PBSM

  Pn Noraini bt #haar$

  PERSATUAN DANKELAB

  Penyelaras Pn. Ais$ah Mohamad BAHASA MELAYU Pn.Norha$a Mohd

  Noor B.INGGERIS %n Helmi bin Daud MATEMATIK  Pn.Nor A&lina Zainal

   Abidin SAINS Pn. Noraina 'adhilah KOMPUTER Pn.(aridah bt Mat

   )a!ob AGAMA/ ARAB

  /JAWI Pn. Nor Hashimah

  Arbain MUIK!KEBUDAYA

  AN Pn. Thila*a+ath$ KELAB ALAM

  SEKITAR Pn.#amsida bt #au, SENI "ISUAL

   

  PERMAINAN

  Penyelaras %n.Husni Arafat BOLA SEPAK  %n.Zul!i-i Mat Ail BOLA JARING Pn.mi #$ahidah PING PONG Pn.Dewi bt Tan SEPAK TAKRAW %n.Mohammad

   )usri BOLA BALING  %n Hussaini 0 Pn.Normi Zarifah

  P BADMINTON

   

  PEN. SETIAUSAHA SUKAN  

  SETIAUSAHA SUKAN  

  KETUA RUMAH SUKAN umah Merah 3 Pn. (aridah bt. Mat )a!ob umah Hijau3 4i! #arida bt. Mohamed umah "unin* 3 4i! 0a+ina Nair a/p

  Madawan Nair 

  PASUKAN SEKOLAH

  5lahra*a 3 4i! #arida bt.

  Mohamed .#epa! 3 %n Zul!i-i b Mat Ail .(arin* 3 4i! Aslina ah Pela!at .alin*0 3 %n.Hussaini b.

   )usof .alin*P 3 Pn. Normi Zarifah adminton3 %n Helmi bin Daud Pin* Pon* 3 Pn Dewi bt. Tan

   

  PENGERUSI   Tn.H#.Ma$ Ta#%&&'n ('n

  a'lan'

   NAIB PENGERUSI   Pn M%na) ('n$' O$)*an  

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  3/33

   

  JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH TAHUN 2016

  PENGERUSI : Tn.Hj.Mat Taj!!"n #. Ja"$an"

    % G& B'(a& )

  TIMB. PENGERUSI : Pan Mna* #"nt" Ot*+an

    % PK K,-&"-$+ )

  NAIB PENGERUSI : Pan Hj a#"!a* #t A#!$ Ra/a- 

    % PK P'nta!#"&an )

    : Pan S"!&a* #"nt" A!a+

    % PK HEM )

    : Pn.N,&$"n a&"ta #t. J,*a&

    % P'n'$a&a( P'n!"!"-an K*a( )

  SETIAUSAHA : Pan D'" #"nt" Tan

  PEN3SETIAUSAHA : Pan N,&+" a&"4a* M,*! I(*a

  BENDAHARI : Pn N,&*a/&''n #t M,*a++a! Ba("&

  PEN5ELARAS

  PERSATUAN DAN

  KELAB : Pan A"(*a* #t. M,*a+a!

  PEN5ELARAS

  PERMAINAN : En H(n" A&a4at #. A#!$ Ma$'- 

  PEN5ELARAS UNIT BERUNIORM : Pn Ha(+"ta #"nt" A#!$ Maj"!

   

  AJK : AJK K'$a# !an P'&(atan

    AJK P'&+a"nan

    AJK Un"t B'&n"4,&+

   

  7

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  4/33

  GURUGURU PENASIHAT UNIT BERUNIORM

  2016

  PEN5ELARAS

  Pan Ha(+"ta #"nt" A#!$ Maj"!

  TKRS : Pan Ha("!a* #t Ka&"+ %K)Cik Sarida bini M!"a#ad

  Pn$ Ra%ida" b$ Na&ri

  Pn$ S'akira" b$ Ab( Hani%a"

  Pn$ N!r#i )ari%a" b$ M!"d I*"a

  Pn +"ia-a.a"' a/ Ra#a*a#'

  Pn N!r A&ina b )aina Abidin

  Pn Sii Ma*"i!" b Md Ha*"i#

  Pn N!rainaa ad"ia" b Abd A&i&

  En M!"a##ad 2(*ri bin )akaria

  PENGAKAP : Pn. A($"na a37 Ba* P'$a-at %K) Pn. N(r &(aik"a b Ra#i

  Pn R4nn' Ma&(in b Abd!! Ra"i#

  En H4#i bin a(d

  En$ H(**aini b$ 2(*!%

  Pn$ Ai*"a" b$ M!"a#ad

  Pn U#i S'a"ida" bini Ma"#(d

  Pn$ 4i bini +an

  En H(*ni Ara%a bin Abd( Ma4k 

  Cik La.ina Nair a/ Madaan Nair 

  PBSM : Pn N,&a"n" #t S*aa& %K) En$Md$ +aib bin Ari%%in

  Pn N!r"a'a bini M!"d N!!r

  Pn Maria# b$ Md$ Saad

  En Par44an a/ Markandan

  En Sira(ddin bin Sa4"

  En )(ki%i bin Ma Ai

  Pn N!r Ai&a b O#ar 

  Pn N!ri&a b )aina Abidin

  Pn 7arida" b$ 2ak!b

  PPIM : Pn.Ma/$"na #t. C*' 5(4 %K)

  Pn N!r Ha*"i#a" b$ Arbain

  Pn Ha*#ia b$ Abd Maid

  Pn S(ra'a bini Sa#in

  Pn Ma*(ra b M!"d Ai

  Pn A%i&a bini Sid4k 

  Pn$ Sa#*ida b$ Sa(%i

  Pn ad&ia" b M(rad

  Pn N!r"a&r44n b M!"a#4d Ba*4r

  Pn$Sii Hai#a" b$ A"#ad

   

  8

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  5/33

  GURUGURU PENASIHAT PERSATUAN3KELAB

  2016

  PEN5ELARAS

  Pn A"(*a* #"nt" M,*a+a!

  BAHASA MELA5UPn. N,&*aa #t. M,*! N,& %K)

  En H(**aini bin 2(*!% 

  Pn N!r#i )ari%a" b$ M!"d I*"a

  En$Sira(ddin b$ Sa4"

  SAINSPn N,&a"naa a!*"$a* %K)

  Pn Maria# b$ Md$Saad

  Pn$Sii Hai#a" b$ A"#ad

  Cik La.ina Nair a/ Madaan Nair 

  BAHASA INGGERIS

  En H'$+" #"n Da! %K)

  En Par44an a/ Markandan

  Pn N!raini b S'aar'

  Pn$Ra%ida" b$ Na&ri

  AGAMA 8B.ARAB 9 JAWI

  Pn N,&*a(*"+a* #t. Aa"n %K)

  Pn Ma*(ra bini M!"d Ai

  Pn$ Ma&ina b$ C"4 2(*(% 

  Pn A%i&a bini Sid4k 

  MUIK 9 KEBUDA5AAN

  Pn T*"$aa;at* a37 Ra+a(a+%K)

  Pn N!ri&a b )aina Abidin

  Pn 4i bini +an

  Cik ad"ia"

  KELAB ALAM SEKITAR 

  Pn Sa+("!a #t. Sa4" %K)

  Pn$ A*ina a/ Ba" P4aka

  Pn$R!*ida b$ )a#ri

  Pn$ U#i S'a"ida" b$ Ma"#(d

  MATEMATIK 

  Pn N,& A/$"na #t /a"na$ A#"!"n %K)

  En )(ki%i bin Ma Ai

  Pn Ha*#ia b Abd( Maid

  En M!"a##ad 2(*ri

  KOMPUTER 

  Pn Ja&"!a* #t 5a-,# %K)

  Pn S(ra'a b M!"d Sa#in

  Pn N(r &(aik"a b Ra#i

  En H(*ni Ara%a bin Abd( Ma4k 

  SEJARAH 9 KELAB RUKUN

  NEGARA

  Pn R'nn Ma/"n #t A#!,,$$

  Ra*"+%K)

  Cik Sarida b$ M!"a#4d

  Pn N!r"a&r44n b M!"a#ad Ba*4r

  Pn$ S'akira" b$ Ab( Hani%a"

  SENI

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  6/33

   

  JURULATIH KO AKADEMIK 

  JENIS PERTANDINGAN JURULATIH

  1$ B4r4ria 9 Ba"a*a M4a'( : +a"a 1 ; G(r( BM +a"a 1

  +a"a < ; G(r( BM +a"a <

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  7/33

    G4rak k4ra k!k(rik((# adaa" *4*(a( 'an- aib diak*anakan !4" *4#(a *4k!a"

   ban(an 4n(" k4raaan di Maa'*ia$ Ba-i #4anarkan dan #4na'akan r!-ra# ini *(a'a 4bi"

  4ra(r i"ak 4n-(r(*an 4r*a(an dan k4ab,(ni b4r(ni%!r# dan k4ab 4r#ainan dik4"4ndaki

  #4#b(a *a( 4ranan-an 'an- 4ii dan 4r4rini$ P4r( diin-akan ba"aa k4-iaan k!k(rik((# adaa" k4*ina#b(n-an k4ada r!*4* 4#b4aaran dan 4n-aaran$

  1. PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN

  1$1 S4ia 4r*a(an/k4ab #4*i #4(n'ai 4r4#ba-aan 4r*4ndiri *4ba-ai a*a*

    dan #4*i dia("i$

  1$< aa(ba-ai#ana(n (ni akaian *4ra-a# (-a 4rak(k k4ada 4ra(ran;

    4ra(ran di4akan !4" badan ind(kn'a$

  1$3 P4r4#ba-aan 4r*a(an/k4ab akan di*4diakan !4" i"ak *4k!a"$

  2. PERANCANGAN TAHUNAN

  . PAKAIAN

  =$1 M(rid /a"i dik4"4ndaki #4#akai akaian 'an- *4*(ai d4n-an aki.ii

  k4-iaan akaian *4ra-a# dan 4r#ainan$

  ?. SURAT KEBENARAN PENJAGA5$1 G(r( 4na*i"a /-(r( k4a* "4ndaka" #4ndaakan S(ra K4b4naran

  Ib( Baa/P4na-a ba-i #4n'4rai k4-iaan k!k(rik((# $

  5$< S(ra k4b4naran Raaan !k!r (-a "4ndaka" di4r!4"i dari ib( baa

    #(rid/a"i$

  5$3 S(ra;*(ra k4b4naran 4r*4b( "4ndaka" di(n-( dan di%aikan #4n-ik( k4a* #a*in-;

  #a*in-$

  6. DISIPLIN DAN KESELAMATAN

  ;

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  8/33

  6$1$P4n-aa*an "4ndaka" *4nia*a diak(kan ada *4ia #a*a ba-i #4#a*ikan k4*4a#aan

  #(rid 4r#a*(ka" k4-iaan 'an- diaankan di (ar biik dara" dan kaa*an *4k!a"$

  6$< Sa( S(ra K4b4naran K"a* dari ib( baa/ 4na-a "4ndaka" di4r!4"i (n(k ((an

  aki.ii di (ar kaa*an *4k!a" 9P4rk"4#a"an/Laaan/P4r#ainan /R!#b!n-an:

  @. REKOD KEDATANGAN @$1 G(r( P4na*i"a b4r(-a* "4ndaka" #4r4k!d dan #4nadaan-ani B(k( R4k!d K4"adiran

  K!k(rik((# ada *4ia "ari k4-iaan$

  . LAPORAN KEGIATAN KOKURIKULUM

  8$1 S4ia G(r( P4na*i"a Uni B4rUni%!r#/ P4r*a(an/k4ab/P4r#ainan "4ndaka" #4n-i*i

  B!ran- La!ran K4-iaan K!k(rik((# *4ia kai k4-iaan diaankan$

  8$< S4#(a b!ran- 'an- 4a" dik4#a*kinikan *ia "anar k4ada G(r( B4*ar aa( P4n!!n-

  Kanan K!k(rik((# (n(k di*4#ak$

   

  PERATURAN PERJUMPAAN 3 AKTI

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  9/33

  PAKAIAN

  1. Pakaian (n(k aki.ii *(kan /4r#ainan /4r*a(an/k4ab "an'aa" ;*"ir