pengurusan koko 2016

Upload: fara

Post on 05-Jul-2018

238 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  1/33

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  2/33

  CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

  SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGKAI

  TAHUN 2016

   

  2

    SETIAUSAHAKOKURIKULUM

   

  PEN.SU.KOKURIKULUM

   

  UNIT BERUNIFORM

  PenyelarasPn Hasmita bt Abd

  MajidPENGAKAPPn.Aslina a/p ah

  Pela!atTKRSPn.Hashidah binti

  "arimPBSM

  Pn Noraini bt #haar$

  PERSATUAN DANKELAB

  PenyelarasPn. Ais$ah MohamadBAHASA MELAYUPn.Norha$a Mohd

  NoorB.INGGERIS%n Helmi bin DaudMATEMATIK Pn.Nor A&lina Zainal

   AbidinSAINSPn. Noraina 'adhilahKOMPUTERPn.(aridah bt Mat

   )a!obAGAMA/ ARAB

  /JAWIPn. Nor Hashimah

  ArbainMUIK!KEBUDAYA

  ANPn. Thila*a+ath$KELAB ALAM

  SEKITARPn.#amsida bt #au,SENI "ISUAL

   

  PERMAINAN

  Penyelaras%n.Husni ArafatBOLA SEPAK %n.Zul!i-i Mat AilBOLA JARINGPn.mi #$ahidahPING PONGPn.Dewi bt TanSEPAK TAKRAW%n.Mohammad

   )usriBOLA BALING %n Hussaini 0Pn.Normi Zarifah

  PBADMINTON

   

  PEN. SETIAUSAHASUKAN 

  SETIAUSAHASUKAN 

  KETUA RUMAH SUKANumah Merah 3 Pn. (aridah bt. Mat )a!obumah Hijau3 4i! #arida bt. Mohamedumah "unin* 3 4i! 0a+ina Nair a/p

  Madawan Nair 

  PASUKAN SEKOLAH

  5lahra*a 3 4i! #arida bt.

  Mohamed.#epa! 3 %n Zul!i-i bMat Ail.(arin* 3 4i! Aslinaah Pela!at.alin*0 3 %n.Hussaini b.

   )usof.alin*P 3 Pn. Normi Zarifahadminton3 %n Helmi bin DaudPin* Pon* 3 Pn Dewi bt. Tan

   

  PENGERUSI  Tn.H#.Ma$ Ta#%&&'n ('n

  a'lan'

   NAIB PENGERUSI  Pn M%na) ('n$'O$)*an 

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  3/33

   

  JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH TAHUN 2016

  PENGERUSI : Tn.Hj.Mat Taj!!"n #. Ja"$an"

    % G& B'(a& )

  TIMB. PENGERUSI : Pan Mna* #"nt" Ot*+an

    % PK K,-&"-$+ )

  NAIB PENGERUSI : Pan Hj a#"!a* #t A#!$ Ra/a- 

    % PK P'nta!#"&an )

    : Pan S"!&a* #"nt" A!a+

    % PK HEM )

    : Pn.N,&$"n a&"ta #t. J,*a&

    % P'n'$a&a( P'n!"!"-an K*a( )

  SETIAUSAHA : Pan D'" #"nt" Tan

  PEN3SETIAUSAHA : Pan N,&+" a&"4a* M,*! I(*a

  BENDAHARI : Pn N,&*a/&''n #t M,*a++a! Ba("&

  PEN5ELARAS

  PERSATUAN DAN

  KELAB : Pan A"(*a* #t. M,*a+a!

  PEN5ELARAS

  PERMAINAN : En H(n" A&a4at #. A#!$ Ma$'- 

  PEN5ELARAS UNITBERUNIORM : Pn Ha(+"ta #"nt" A#!$ Maj"!

   

  AJK : AJK K'$a# !an P'&(atan

    AJK P'&+a"nan

    AJK Un"t B'&n"4,&+

   

  7

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  4/33

  GURUGURU PENASIHAT UNIT BERUNIORM

  2016

  PEN5ELARAS

  Pan Ha(+"ta #"nt" A#!$ Maj"!

  TKRS : Pan Ha("!a* #t Ka&"+ %K)Cik Sarida bini M!"a#ad

  Pn$ Ra%ida" b$ Na&ri

  Pn$ S'akira" b$ Ab( Hani%a"

  Pn$ N!r#i )ari%a" b$ M!"d I*"a

  Pn +"ia-a.a"' a/ Ra#a*a#'

  Pn N!r A&ina b )aina Abidin

  Pn Sii Ma*"i!" b Md Ha*"i#

  Pn N!rainaa ad"ia" b Abd A&i&

  En M!"a##ad 2(*ri bin )akaria

  PENGAKAP : Pn. A($"na a37 Ba* P'$a-at %K)Pn. N(r &(aik"a b Ra#i

  Pn R4nn' Ma&(in b Abd!! Ra"i#

  En H4#i bin a(d

  En$ H(**aini b$ 2(*!%

  Pn$ Ai*"a" b$ M!"a#ad

  Pn U#i S'a"ida" bini Ma"#(d

  Pn$ 4i bini +an

  En H(*ni Ara%a bin Abd( Ma4k 

  Cik La.ina Nair a/ Madaan Nair 

  PBSM : Pn N,&a"n" #t S*aa& %K)En$Md$ +aib bin Ari%%in

  Pn N!r"a'a bini M!"d N!!r

  Pn Maria# b$ Md$ Saad

  En Par44an a/ Markandan

  En Sira(ddin bin Sa4"

  En )(ki%i bin Ma Ai

  Pn N!r Ai&a b O#ar 

  Pn N!ri&a b )aina Abidin

  Pn 7arida" b$ 2ak!b

  PPIM : Pn.Ma/$"na #t. C*' 5(4 %K)

  Pn N!r Ha*"i#a" b$ Arbain

  Pn Ha*#ia b$ Abd Maid

  Pn S(ra'a bini Sa#in

  Pn Ma*(ra b M!"d Ai

  Pn A%i&a bini Sid4k 

  Pn$ Sa#*ida b$ Sa(%i

  Pn ad&ia" b M(rad

  Pn N!r"a&r44n b M!"a#4d Ba*4r

  Pn$Sii Hai#a" b$ A"#ad

   

  8

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  5/33

  GURUGURU PENASIHAT PERSATUAN3KELAB

  2016

  PEN5ELARAS

  Pn A"(*a* #"nt" M,*a+a!

  BAHASA MELA5UPn. N,&*aa #t. M,*! N,& %K)

  En H(**aini bin 2(*!% 

  Pn N!r#i )ari%a" b$ M!"d I*"a

  En$Sira(ddin b$ Sa4"

  SAINSPn N,&a"naa a!*"$a* %K)

  Pn Maria# b$ Md$Saad

  Pn$Sii Hai#a" b$ A"#ad

  Cik La.ina Nair a/ Madaan Nair 

  BAHASA INGGERIS

  En H'$+" #"n Da! %K)

  En Par44an a/ Markandan

  Pn N!raini b S'aar'

  Pn$Ra%ida" b$ Na&ri

  AGAMA 8B.ARAB 9 JAWI

  Pn N,&*a(*"+a* #t. Aa"n %K)

  Pn Ma*(ra bini M!"d Ai

  Pn$ Ma&ina b$ C"4 2(*(% 

  Pn A%i&a bini Sid4k 

  MUIK 9 KEBUDA5AAN

  Pn T*"$aa;at* a37 Ra+a(a+%K)

  Pn N!ri&a b )aina Abidin

  Pn 4i bini +an

  Cik ad"ia"

  KELAB ALAM SEKITAR 

  Pn Sa+("!a #t. Sa4" %K)

  Pn$ A*ina a/ Ba" P4aka

  Pn$R!*ida b$ )a#ri

  Pn$ U#i S'a"ida" b$ Ma"#(d

  MATEMATIK 

  Pn N,& A/$"na #t /a"na$ A#"!"n %K)

  En )(ki%i bin Ma Ai

  Pn Ha*#ia b Abd( Maid

  En M!"a##ad 2(*ri

  KOMPUTER 

  Pn Ja&"!a* #t 5a-,# %K)

  Pn S(ra'a b M!"d Sa#in

  Pn N(r &(aik"a b Ra#i

  En H(*ni Ara%a bin Abd( Ma4k 

  SEJARAH 9 KELAB RUKUN

  NEGARA

  Pn R'nn Ma/"n #t A#!,,$$

  Ra*"+%K)

  Cik Sarida b$ M!"a#4d

  Pn N!r"a&r44n b M!"a#ad Ba*4r

  Pn$ S'akira" b$ Ab( Hani%a"

  SENI

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  6/33

   

  JURULATIH KO AKADEMIK 

  JENIS PERTANDINGAN JURULATIH

  1$ B4r4ria 9 Ba"a*a M4a'( : +a"a 1 ; G(r( BM +a"a 1

  +a"a < ; G(r( BM +a"a <

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  7/33

    G4rak k4ra k!k(rik((# adaa" *4*(a( 'an- aib diak*anakan !4" *4#(a *4k!a"

   ban(an 4n(" k4raaan di Maa'*ia$ Ba-i #4anarkan dan #4na'akan r!-ra# ini *(a'a 4bi"

  4ra(r i"ak 4n-(r(*an 4r*a(an dan k4ab,(ni b4r(ni%!r# dan k4ab 4r#ainan dik4"4ndaki

  #4#b(a *a( 4ranan-an 'an- 4ii dan 4r4rini$ P4r( diin-akan ba"aa k4-iaan k!k(rik((#adaa" k4*ina#b(n-an k4ada r!*4* 4#b4aaran dan 4n-aaran$

  1. PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN

  1$1 S4ia 4r*a(an/k4ab #4*i #4(n'ai 4r4#ba-aan 4r*4ndiri *4ba-ai a*a*

    dan #4*i dia("i$

  1$< aa(ba-ai#ana(n (ni akaian *4ra-a# (-a 4rak(k k4ada 4ra(ran;

    4ra(ran di4akan !4" badan ind(kn'a$

  1$3 P4r4#ba-aan 4r*a(an/k4ab akan di*4diakan !4" i"ak *4k!a"$

  2. PERANCANGAN TAHUNAN

  . PAKAIAN

  =$1 M(rid /a"i dik4"4ndaki #4#akai akaian 'an- *4*(ai d4n-an aki.ii

  k4-iaan akaian *4ra-a# dan 4r#ainan$

  ?. SURAT KEBENARAN PENJAGA5$1 G(r( 4na*i"a /-(r( k4a* "4ndaka" #4ndaakan S(ra K4b4naran

  Ib( Baa/P4na-a ba-i #4n'4rai k4-iaan k!k(rik((# $

  5$< S(ra k4b4naran Raaan !k!r (-a "4ndaka" di4r!4"i dari ib( baa

    #(rid/a"i$

  5$3 S(ra;*(ra k4b4naran 4r*4b( "4ndaka" di(n-( dan di%aikan #4n-ik( k4a* #a*in-;

  #a*in-$

  6. DISIPLIN DAN KESELAMATAN

  ;

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  8/33

  6$1$P4n-aa*an "4ndaka" *4nia*a diak(kan ada *4ia #a*a ba-i #4#a*ikan k4*4a#aan

  #(rid 4r#a*(ka" k4-iaan 'an- diaankan di (ar biik dara" dan kaa*an *4k!a"$

  6$< Sa( S(ra K4b4naran K"a* dari ib( baa/ 4na-a "4ndaka" di4r!4"i (n(k ((an

  aki.ii di (ar kaa*an *4k!a" 9P4rk"4#a"an/Laaan/P4r#ainan /R!#b!n-an:

  @. REKOD KEDATANGAN@$1 G(r( P4na*i"a b4r(-a* "4ndaka" #4r4k!d dan #4nadaan-ani B(k( R4k!d K4"adiran

  K!k(rik((# ada *4ia "ari k4-iaan$

  . LAPORAN KEGIATAN KOKURIKULUM

  8$1 S4ia G(r( P4na*i"a Uni B4rUni%!r#/ P4r*a(an/k4ab/P4r#ainan "4ndaka" #4n-i*i

  B!ran- La!ran K4-iaan K!k(rik((# *4ia kai k4-iaan diaankan$

  8$< S4#(a b!ran- 'an- 4a" dik4#a*kinikan *ia "anar k4ada G(r( B4*ar aa( P4n!!n-

  Kanan K!k(rik((# (n(k di*4#ak$

   

  PERATURAN PERJUMPAAN 3 AKTI

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  9/33

  PAKAIAN

  1. Pakaian (n(k aki.ii *(kan /4r#ainan /4r*a(an/k4ab "an'aa" ;*"ir *4k!a",;*"ir r(#a"

  *(kan #a*in-;#a*in- dan b4r*4(ar rak b!!#D "ia# aa( bir( 4ka$S4baran- akaian ain

  adaa" idak dib4narkan *a#a *4kai$

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  10/33

  1$ M4#a*ikan 100 #(rid #4ibakan diri daa# aki.ii k!k(rik((# k4(ai ba-i

  #(rid;#(rid 'an- b4r#a*aa"$

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  11/33

  =?600 SUNGKAI8 PERAK 

  JADUAL PELAKSANAAN AKTI

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  12/33

  BIL PERKARA +ARIKH

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  13/33

  JADUAL WAKTU KOKURIKULUM 2016

  HARI RABU % M"n Un"t B'&n"4,&+ )

  MASA 9 1$30 -" ;;; 3$30 - : UNI+ BERUNIORM +AHUN =,5 AN 6

  9 @$30 - ;; 8$30 - : SA+U MURI SA+U SUKAN 9 1 M 1 S :

  HARI : RABU % M"n P'&(atan )MASA 9 1$30 -" ;;;

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  14/33

  BULAN TARIKH AKTI

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  15/33

  16$05$

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  16/33

  NO

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  17/33

  PENGURUSAN KOKURIKULUM 2016

  BIL PERKARA +INAKAN PERLAKSANAAN

  1$ M4*'(ara b4r*a#a 7aaank(a*a K(rik((# danK!k(rik((#

  S4#(a 7aaank(a*a K(rik((# danK!k(rik((#

  Aa 7an(ari

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  18/33

  KEMEN+ERIAN PELA7ARAN

  MALA2SIA :

  1

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  19/33

  ILMU PANDUAN HIDUP

  SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGKAI,

  35600 SUNGKAI, PERAK 

  ABA 0018

    PENGURUSAN

  CARTA ORGANISASI 1 MURID 1 SUKAN

  SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGKAI

  TAHUN 2016

   

  1=

    PENGERUSI  +n$H$Ma +a(ddin b$ 7aiani

   GURU BESAR 

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  20/33

   

  +IMBALAN PENGERUSI

    Pn M(na" bini O"#an

    PK KOKURIKULUM

    NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI < NAIB PENGERUSI 3

  Pn H" )abida" Pn Sidra" b Ada# Pn$N!rin aria

  PK P'nta!#"&an PK HEM P'n. P'n!. K*a(

  SETIAUSAHA SUKAN

  En$H(**aini bin 2(*!% 

    PEN. SU. SUKAN

    Pn$ A*ina a/ Ba" P4aka

    BENDAHARI

  Pn N!r"a&r44n M!"a##ad Ba*ir 

   JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH 

  1$ 7/K K4i P4#ban-(nan S(kan S4k!a" P4n-4r(*i PK$ HEM

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  21/33

  PENGERUSI : Tn.Hj.Mat Taj!!"n #"n Ja"$an"

  % G& B'(a& )

  TIMB. PENGERUSI : Pan Mna* #"nt" Ot*+an

  % PK K,-&"-$+ )

  NAIB PENGERUSI : Pn Hj a#"!a* #t A#!$ Ra/a-

  % PK P'nta!#"&an )

    : Pan S"!&a* #"nt" A!a+ % PK HEM )

    : Pn.N,&$"n a&"ta #t. J,*a& %PK P'n!. K*a( )

  SETIAUSAHA : En"- H((a"n" #"n 5(,4 

  PEN3SETIAUSAHA : Pn. A($"na a37 Ba* P'$a-at

  BENDAHARI : Pan N,&*a/&''n #t M,*a++a! Ba("&

   AJK

  RUMAH BIRU : Pan N,&+" a&"4a* M,*! I(*a

  RUMAH HIJAU : C"- Sa&"!a #t. M,*a+'!

  RUMAH MERAH : Pan Ja&"!a* #t. Mat 5a-,#

  RUMAH KUNING : C"- La;"na Na"& a37 Ma!aan Na"&

  JAWATANKUASA SUKAN TAHUNAN 2016

  SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGKAI

  21

    SETIAUSAHA SUKAN

    En. Hussaini bin Yusof

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  22/33

  SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGKAI

  35600 SUNGKAI, PERAK 

  22

    RUMAH MERAH RUMAH BIRU

   

  1. Pn Jaridah bt. Mat Yakob (K) 1. Pn Normi Zarifah Mohd Isha (K) 

  2. Pn Azlina binti Abd Fatah 2. Pn Syakirah bt. Abu Hanifah

  3. Pn. Dewi binti Tan 3. Pn Nor Aliza bt. Omar

  4. Pn Noraini bt Shaary 4. Pn Norainaa Fadhilah Abd Aziz

  5. Pn Nur Dzulaikha bt Ramli 5. Pn. Afiza bt. Sidek

  6. Pn. Nor Azlina Zainal Abidin 6. Pn. NoorhazreenMohd Basir

  7. Pn Siti Halimah Ahmad 7. En. Husni Araffat Abd Malek

  8. Pn Norliza binti Zainal Abidin 8. En Baharuddin b Bakar

  9. En. Mat Taib Ariffin 9. Pn Umi Syahirah bt. Mahmud

  10. En Parteepan a/l Markandan 10. Pn. Norhaya bt. Mohd Noor

  11. En. Sazali Ahmad Hasni 11. En. Azman b. Tabebeh

  12. Pn Nur Syahidah bt Sha’arani 12. Pn Farawahida bt. Mohd Mokhtar

  13. En Lot b. Abdul Khalid 13. Cik Suziana bt. Ismail

  14. Pn Noraini bt Mohd Yusof 14. Pn. Mariama a/p Raniah

  15. Pn Normah binti Ismail 15. En.Arif b. Musa

   

  RUMAH KUNING RUMAH HIJAU

  1. Cik Lavina Nair a/p Madawan Nair (K) 1 .Cik Sarida bt. Mohamed (K )

  2. Pn. Aishah bt. Mohamad 2. Pn Faridah bt. Murad

  3. Pn Siti Mashsitoh bt Md. Hashim 3. Pn Mariam bt Mohd Saad

  4. Pn Thilagavathy a/p Ramasamy 4. Cik Ramlah Mahyudin5. Pn Samsida bt. Saufi 5. Pn Mastura binti Mohd Ali

  6. Cik Nur Fadilah bt Abd Rahim 6. Pn. Hasidah Karim

  7. Pn Norlin Farita Johari 7. Mohammad Yusri b Zakaria

  8. Pn Rafidah bt. Nazeri 8. Pn Renny mazuin bt Abdoll Rahim

  9. En Helmi Mohd Daud 9. Pn Suraya binti Samin

  10. Pn.Rosida bt. Zamri 10. Pn Hasmita Abd. Majid

   

  GURU RUMAH-RUMAH SUKAN

    PEN. SETIAUSAHA SUKAN

    Pn. Aslina a/p Bah Pelakat

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  23/33

  JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

  2016

  PENAUNG

  PENGARAH PELA7ARAN NEGERI

  PENASIHAT

  PE7ABA+ PELA7ARAN AERAH

  PENGERUSI

  GURU BESAR 

  +N$H7$MA+ +A7UIN B$ 7AILANI

  1 MURID 1 SUKAN %1M 1S)

  27

  1$ JAWATANKUASA KECIL PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

    PENGERUSI PENOLONG KANAN HAL EHAL MURI

    9 P(an Sidra" b Ada# :

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  24/33

  JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

  2016

  JAWATANKUASA KECIL PEMBANGUNAN IIKAL SUKAN SEKOLAH

  PENASIHA+ +n$H$Ma +a(ddin bin 7aiani

  PENGERUSI P(an Sidra" bini Ada#

  SE+IAUSAHA P(an N!r A&ina bini )aina Abidin

  A7K Enik H(*ni Ara%a bin Abd( Ma4k 

    Enik M!"a#ad 2(*ri bin )akaria

    En Par44an a/ Markandan

    En$ Sira(ddin bin Sa4"

    Pn$ S'akira" b$ Ab( Hani%a"

  1 MURID 1 SUKAN %1M 1S)

  JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

  2016

  JAWATANKUASA KECIL PENGGALAKAN SUKAN SEKOLAH

  PENASIHA+ +n$H$ Ma +a(ddin bin 7aiani

   PENGERUSI     P(an M(na" bini O"#an

  SE+IAUSAHA P(an U#i S'a"ida" bini Ma"#(d

   A7K Enik )(ki%i bin Ma Ai

    Enik H4#i bin a(d

    Enik H(**aini bin 2(*!% 

    Pn$ A*ina a/ Ba" P4aka

   

  Pn$N!r#i )ari%a" b$ M!"d I*"a

  SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGKAI

  MSSPK DAERAH BATANG PADANG

  28

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  25/33

  2016

  PENGELOLA DAN PENGURUSAN

  En"- $-"4$" #"n Mat A"$

  PERMAINAN JURULATIH PENGURUS3KEBAJIKAN

  O$a*&aa Cik Sarida b$ M!"a#4d 9K:

  Cik A*ina a/ Ba" P4aka

  Pn N!r A&ina b )aina Abidin

  En$ Par44an a/ Markandan

  B,$a Ja&"n Pn U#i S'a"ida" b Ma"#(d9K:

  Pn$ A*ina a/ Ba" P4aka

  Pn N!r"a'a B M!"d N!!r 

  Pn$ Ma&ina b$ C"4 2(*(% 

  B,$a S'7a-  En )(ki%i Bin Ma Ai 9K:

  En H4#i bin a(dEn$ H(*ni Ara%a Abd Ma4k 

  Pn$Ra%ida" bini Na&ri

  S'7a- Ta-&a Enik M!"a#ad 2(*ri 9K:

  Enik Ba"ar(ddin bin Bakar 

  Pn$N!rainaa ad"ia"

  P"n P,n Pn 4i bini +an 9K:

  Pn +"ia-a.a"' a/ Ra#a*a#'

  Pn adia" bini M(rad

  Ba!+"nt,n En H4#i bin a(d 9K:

  En Par44an a/ Markandan

  Pn S(ra'a B M!"d Sa#in

  Pn N!r"a&r44n M!"d Ba*4r 

  B,$a Ba$"n

  %P)

  Pn N!r#i )ari%a" M!"d I*"a 9K:

  Pn$R4nn' Ma&(in Abd!! Ra"i#

  Pn Ai*"a" B M!"a#4d

  B,$a Ba$"n

  %L)

  En$ H(**aini bin 2(*!% 9K:

  En Sira(ddin bin Sa4"

  Pn$ Ha*ida" b$ Kari#

  B,$"n T'n7"n En )(ki%i bin Ma Ai

  Cik La.ina Nair 

  P(an N!rai&a b O#ar 

   

  GURU GURU PENASIHAT 1M 1S2016

  29

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  26/33

  PEN5ELARAS

  En"- H(n" A&a4at #"n A#!$ Ma$'- 

  BOLA SEPAK SEPAK TAKRAWEn.$-"4$" B"n Mat A"$ %K) En M,*a+a! 5(&" a-a&"a %K)

  Pn Ha*na" b 2(*!%   En Md$+aib b$ Ari%%in

  Pn A%i&a b Sid4k Pn N!r Ha*"i#a" b$ Arbain

  Pn Sii Hai#a" A"#ad Pn S(ra'a b Sa#in

  Pn Ma*(ra b$ M!"d Ai Pn Maria# b$ Md$ Saad

  Pn 7arida" b 2ak!b Pn N!r Ai&a b O#ar 

  En H(*ni Ara%a bin Abd( Ma4k Pn N!ri&a b &aina Abidin

  BOLA JARING PING PONG

  Pn. U+" Sa*"!a* Bt Ma*+! %K) Pn. D'" #t. Tan % K )

  Pn$ A*ina a/ Ba" P4aka Pn$Ra%ida" b$ Na&ri

  Pn N!r"a'a B M!"d N!!r Pn N!raini b S"aar'

  Cik Sarida B$ M!"a#4d Pn +"ia-a.a"' a/ Ra#a*a#'

  Pn S'akira" b$ Ab( Hani%a" Pn N!r A&ina b )aina Abidin

  Pn Ma&ina b$ C"4 2(*(% Pn ad&ia" B M(rad

    Cik ad"ia" Pn N!rainaa ad"ia" Abd A&i&

   

  BADMINTON BOLA BALING

    En H'$+" #"n Da! %K) En H((a"n" #"n 5(,4 %K L)

  En Par44an a/ Markandan Pn N,&+" a&"4a* M,*! I(*a%K P)

  Pn N!r"a&r44n B M!"d Ba*4r Pn R4nn' Ma&(in Abd! Ra"i#

  Pn Sii Ma*"*i!" B M!"d Ha*"i# En$Sira(ddin bin Sa4"

  Pn Ha*#ia b Sa#in Pn Ha*ida" b Kari#

  Pn N(r &(aik"a B$ Ra#i Pn Ai*"a" b M!"a#ad 

  Cik La.ina Nair Pn$ Sa#*ida b Sa(%i

   

  SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGKAI,

  2:

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  27/33

  35600 SUNGKAI$ PERAk 

  PERANCANGAN 1M 1S TAHUN 2016

  ASA AK+II+I

  BULAN7 M A M 7 7 O S O N

  PERANCANGAN M4*'(ara 7aaank(a*a

  P4#ban-(nan S(kan S4k!a"

  (n(k #4ranan- 4n-(r(*an

   S(kan S4k!a", R(#a" S(kan F

  P4n(b("an 1M 1S /

  1$ M4n'4naraikan 4r#ainan; 'an-

  ada di *4k!a" /

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  28/33

  PROGRAM 1M 1S TAHUN 2016

  AK+II+I

  BULAN

  7 M A M 7 7 O S O N

  P4nda%aran R(#a" S(kan

  P4nda%aran M(rid di baa" K4ab S(kan

  /P4r#ainan

  Lai"an R(#a" S(kan dan P4r#ainan

  Lai"an R(#a" S(kan J Oa"ra-a dan

  M4r4na* 4*a

  S(kanara

  K4!"anan Oa"ra-a S4k!a"

  P4randin-an P4rin-ka aa#an

  9 anara k4ab/ d!r# / k4a* :

  P4#ii"an P4#ain Pa*(kan S4k!a"

  Pr!-ra# +I F S(kan (n(k *4#(a

  9 Aki.ii S(kan ain :

  Lai"an Pra M(*i# P4r*iaan Pa*(kan

  S4k!a"

  Mai* An(-4ra" S(kan S4k!a"

  M4*'(ara A7K S(kan S4k!a" Un(k S4*i

  +a"(n B4rik(n'a

  S4na#r!bik

  Karni.a S(kan P4r#ainan 9PIBG:

  Larian P4rad(an 9 an(ran PIBG :

  SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGKAI

  35600 SUNGKAI

  2

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  29/33

  LOKASI DAN MASA LATIHAN SUKAN 2016

  +AHUN +EMPA+ LA+IHAN MASA

  +a"(n 1 , < dan

  +a"(n 3

  Padan- S4k!a" ak( P4ndidikan 7a*#ani

  +a"(n =,+a"(n 5

  dan +a"(n 6

  Padan- S4k!a" =$00 - ;;; 5$00 -

  • S4#(a -(r( dan #(rid;#(rid 4riba

  • 7ad(a ini 4rak(k k4ada indaan

  LOKASI PER7UMPAAN SA+U MURI SA+U SUKAN 91M 1S:

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  30/33

  2016

  HARI MASA AKTI

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  31/33

  JADUAL PERLAKSANAAN SATU MURID SATU SUKAN %1M 1S )

  2016

  +ARIKH AK+II+I KELAB SUKAN AN PERMAINAN

  HARI RABU MASA 3$30 - J =$30 -

  B

  Bi

  +arik" Hari Aki.ii 1M 1S +indakan

  1

  1$

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  32/33

 • 8/16/2019 Pengurusan Koko 2016

  33/33

  BIL$ +ARIKHHAR HARI PERKARA +INAKAN

  1$08$01$