pengurusan hem 2015

Download Pengurusan HEM 2015

Post on 17-Nov-2015

31 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ntng

TRANSCRIPT

DASAR HEM

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH2015

DASAR HEM

HAL EHWAL MURID

Penyataan Dasar

1. Mesyuarat Jawatankuasa Hal Ehwal Murid sekurang-kurangnya 4 kali.

2. Minit setiap mesyuarat mesti mengikut PKPA Bil. 2/1991

3. Mesyuarat bagi kes-kes pelanggaran disiplin dan kecemasan mesti diadakan dalam tempoh 24 jam selepas laporan diterima.

4. Ke arah disiplin sifar

5. Menyediakan laporan secara kronologi bagi kes pelanggaran disiplin.

6. Hukuman bagi kesalahan disiplin mesti merujuk kepada Pekeliling Disiplin 1968 2002.

7. Mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang.

8. Memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah.

9. Mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar.

10. Mengendalikan program orientasi pelajar.

11. Memberi galakan dan pedoman agar muridberdikari.

12. Mendedahkan pelajar terhadap sumber-sumber pengetahuan bermasyarakat.

13. Mengeratkan hubungan antara instituti sekolah dengan ibu bapa.

14. Mengorientasikan pandangan ibu bapa supaya selaras dengan matlamat sekolah dan matlamat pendidikan negara.

15. Merancang dan melaksanakan program kendiri untuk mengenal kelemahan dan kekuatan diri.

16. Mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan diri.

17. Perancangan jadual kerja yang rapi mengikut jangka pendek dan jangka panjang.

18. Pengelolaan program secara terperinci bagi menentukan kejayaan.

19. Penyelarasan kerja staf bagi menjamin kelicinan perjalanan organisasi.

20. Penyelarasan aktiviti untuk mengawal pembaziran masa, tenaga dan peruntukan.

21. Proses penilaian program secara objektif

TENAGA PENGAJAR

Penyataan Dasar

1.1 Semua guru dan kakitangan di sekolah ini adalah merupakan ibu-bapa keduakepada semua murid.

1.2 Sentiasa meletakkan kepentingan dan kebajikan pelajar dalam semua bentuktindakan kepada semua murid.1.3 Semua guru perlu melayan semua murid dengan adil, saksama,bertimbangrasa dan penuh kasih sayang.1.4 Sentiasa menyimpan rahsia dan keburukan peribadi dan keluarga murid.KEMASUKAN PELAJARPenyata Dasar

2.1 Sekolah ini menerima kemasukan pelajar dari pelbagai kaum, tanpa sekatan.2.2 Setiap pelajar di sekolah ini akan didaftarkan ke dalam BUKU DAFTAR MURID

2.3 Setiap pelajar akan ditempatkan di kelas-kelas berdasarkan prestasi akademik.2.4 Setiap pelajar diwajibkan meneliti, memahami dan memperingatkan 'PERATURAN SEKOLAH' yang terpapar di papan kenyataankelas.2.5 Setiap pelajar dikehendaki hadir pada hari pendaftaran, persekolahan biasa danaktiviti kokurikulum.2.6 Setiap pelajar yang belajar di sekolah ini mesti mempunyai SURAT LAHIRyang sah.2.7 Sekolah tidak akan membenarkan pelajar menumpang belajar di sekolah.

DISIPLIN PELAJAR

Penyata Dasar

3.1 Semua guru di sekolah ini adalah guru disiplin.3.2 Pelajar yang sering melanggar peraturan sekolah akan dihadapkan keLembaga Disiplin Sekolah.3.3 Ibu-bapa pelajar yang dihadapkan ke Lembaga Disiplin akan dipanggil hadirke sekolah.3.4 Sekolah akan mengamalkan pendekatan "NASIHAT DAN BIMBINGAN" dalammenangani masalah disiplin pelajar.3.5 Semua guru diingatkan bahawa mengambil tindakan sendiri menghukum pelajarbiarlah mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian.

KESELAMATAN PELAJAR

Penyata Dasar

4.1 Keselamatan pelajar akan sentiasa dijaga sepanjang mereka berada dikawasan sekolah dari jam 7.00 pagi hingga tamat sesi persekolahan sertasemasa aktiviti kokurikulum.4.2 Semua pelajar akan dilindungi dengan Insuran Takaful. 4.3 Pelbagai peraturan akan digubal dan dikuatkuasakan demi menjagakeselamatan pelajar.

KESIHATAN PELAJAR

Penyata Dasar

5.1 Sekolah akan memastikan tahap kebersihan kawasan dan tempat belajarmurid sentiasa dijaga.5.2 Sekolah akan sentiasa memastikan tahap kesihatan pelajar sentiasa diambilperhatian melalui pelbagai program yang dirancang :- * Pemeriksaan Gigi Dan Mata * Pemeriksaan Kesihatan * Program Rancangan Makanan Tambahan * Pengajaran & Pembelajaran Pendidikian Jasmani dan Kesihatan * Ceramah Dan Kempen 5.3 Kebenaran diberikan kepada penjaga dan guru untuk membawa pelajar yangsakit mendapatkan rawatan di hospital.5.4 Pelajar yang sakit semasa berada di sekolah akan diberikan rawatan danjagaan yang sempurna di bilik rehat dan penjaga akan dihubungi.5.5 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital tanpa menghubungipenjaga terlebih dahulu, terhadap kes-kes kecemasan yang kronik.5.6 Pemeriksaan kesihatan secara mengejut terhadap rambut, kuku dansebagainya akan dilakukan.5.7 Pihak sekolah akan berusaha membantu pelajar-pelajar yang menghadapimasalah kesihatan yang kronik.

KEBAJIKAN PELAJAR

Penyata Dasar

6.1 Pelajar-pelajar yang menghadapi pelbagai masalah akan cuba dibantu melaluijawatankuasa yang dibentuk diperingkat sekolah.6.2 Pihak sekolah akan sentiasa membuka pintu kepada mana-mana pihak yangingin menyumbangkan bantuan kepada pelajar.6.3 Pihak sekolah akan cuba membantu pelajar yang cemerlang untuk mendapatpeluang belajar yang di tempat yang lebih baik dan sempurna.6.4 Pihak sekolah tidak akan menghebahkan kepada mana-mana pihak dalamapa jua bentuk hebahan terhadap sebarang keburukan setiap individu pelajardi sekolah ini.

Tugas-Tugas Guru dan Guru Kelas

PENDAFTARAN KEMASUKAN PELAJAR BARU

i. Daftar pelajar baru dan serahkan borang pendaftaran pelajar baru kepada Jawatankuasa Pendaftaran untuk di daftarkan. Dapatkan nombor pendaftaran daripada JK Pendaftaran dan isi maklumat pelajar ke dalam buku pendaftaran seperti ditentukan oleh JK Pendaftaran. Tarikh pendaftaran mestilah mengikut tarikh hari pertama pelajar hadir ke sekolah.

ii. Menyemak dokumen/maklumat peribadi pelajar. Jika tiada fail peribadi dibawa bersama / tidak diterima dari sekolah asal dalam masa 2 minggu sila buat surat susulan memohon maklumat /fail peribadi murid daripada sekolah asal. Dapatkan borang permohonan daripada pejabat dan berurusan dengan PT yang bertanggungjawab.

iii. Rujuk carta aliran 1 perpindahan masuk pelajar.

PERTUKARAN PELAJAR KE SEKOLAH LAIN / LUAR NEGERI

i. Ibu bapa/waris bagi pelajar yang hendak bertukar perlu berjumpa Guru Besar/ PK HEM terlebih dahulu seterusnya mendapatkan borang pertukaran daripada pejabat . Borang yang dilengkapkan perlu dihantar ke pejabat untuk dipanjangkan ke PPD/ JPN.

ii. Murid tidak boleh bertukar sekolah selagi tiada jawapan dari PPD/ JPN. PK HEM akan memaklumkan tentang kelulusan rasmi dari pihak PPD/JPN

iii. Pertukaran pelajar dan pemotongan nama daripada Jadual Kedatangan hanya dibuat setelah mendapat kelulusan pihak sekolah dan memastikan hanya ruangan catatan kedatangan saja dipotong . Jangan potong nama murid berkenaan seperti berikut:

Cara Betul

Mac1234567

KALISWARI A/P ARUMUGAMBerhenti mulai 6 . 3. 2015

KODISWARAN A/L KRUPPAIAHBertukar ke SJKT LDG SABAK BERNAM mulai

3. 3. 2015

iv. Memastikan buku-buku SPBT dipulangkan ( jika pelajar ingin membawa bersama buku-buku tersebut minta pelajar mengisi borang yang disediakan oleh JK SPBT).

v. Pastikan semua bayaran sekolah dijelaskan.

vi. Serahkan ke pejabat perkara-perkara berikut untuk tindakan:

a.Fail Peribadi

b.Kad 001

c.Kad Kesihatan

d.Markah ujian lisan

e.Markah kerja kursus

f.Peka Sains

g.Markah kokurikulum

h.dan lain-lain yang berkenaan

KEHADIRAN

i. Jika mana-mana pelajar tidak hadir lebih dari 3 hari, guru kelas hendaklah menghubungi ibu bapa/penjaga melalui Guru Besar berdasarkan jadual berikut:

Surat

Hari Tidak Hadir (P)

Berturut-turutHari Tidak Hadir (P)

Bukan Berturut-turut

Amaran PertamaPada hari ke - 3Pada hari ke - 10

Amaran Kedua7 hari selepas Amaran Pertama10 hari lagi selepas

( Hari Ke- 11)Amaran Pertama (Hari Ke - 20)

Amaran Terakhir7 hari selepas Amaran Kedua20 hari lagi selepas Amaran

(Hari Ke - 18)Kedua (Hari Ke - 40)

* Surat Tunjuk SebabSetelah Cukup 31 HariSetelah Cukup 60 Hari

(Surat Berdaftar)

Jumlah Hari Tidak Hadir31 hari

* Buang Sekolah60 hari

* Buang Sekolah

ii. Surat-surat berkenaan boleh didapatkan dari pejabat dan diiisi dalam 3 salinan untuk waris murid, fail sekolah dan fail register.

iii. Meminta pelajar membawa surat daripada doktor sekiranya tidak hadir ke sekolah. Surat daripada ibu bapa / penjaga untuk kes-kes kecemasan sahaja. Semua surat menyurat tidak hadir termasuk surat doktor mesti disimpan dalam fail bersama buku JKM.

iv. Guru Tingkatan diminta menelefon ibu bapa/ waris sekiranya masih tidak dapat respons selepas surat-surat dihantar. Rekod komunikasi dengan ibu bapa didalam borang yang dibekalkan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU TINGKATAN DAN PENYELIA TINGKATAN DALAM PENGURUSAN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID

.iBuku Jadual Kedatangan Murid adalah dokumen rasmi. Semua butir butir murid perlu dilengkapkan dengan kemas, jelas dan tepat. Penggunaan cecair pemadam adalah dilarang. Sebarang pembetulan hendaklah dipotong dengan satu garis yang kemas serta ditandatangani.

ii.Guru akan menerima senarai nama murid dari Guru Besar/Penolong Kanan bagi sesebuah kelas.

iii.Guru tingkatan perlu menyiapkan senarai kedatangan sementara seperti JKM sebenar selewat-lewatnya pada minggu akhir Januari.

iv.Senarai nama mestilah ditulis mengikut abjad dan pastikan semua butiran berikut dilengkapkan

Nama murid

Jantina

Bilangan Sekolah

Tarikh Masuk

Bangsa

Agama

Nombor Kad Pengenalan

Tarikh lahir

Nombor Surat Beranak