pengiraan skor pajsk

Upload: paklong-cikgu

Post on 14-Jul-2015

418 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Kad Laporan SEK (Sukan, Ekstrakurikulum, KokurikulumKAD LAPORAN SEK (Sukan, Ekstrakurikulum dan Kokurikulum)Nama Murid: Ahamad Nesfu bin Zain Kelas/Tingkatan : Semenderasa Penglibatan 30% Aktiviti TarikhJawatan 5%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUkan Kelab Ekstrakurikulum Lumba Lari Band 23/7/201 0 26/7/201 0 Ahli Ahli Peserta

Bil

Jenis Aktiviti

Penyertaan 50%Kehadiran 40%

Prestasi 20%Pencapaian 10% Sumbangan 10%Sekolah Peserta Peserta Kelab Masyarakat

T/Tangan Guru/Ketua Pasukan, Masyarakat

Peringkat 13%Rumah sukan Kelab Tmn. Perumahan

Komitmen 12%10 12 8

Keahlian 10%Penyokong Pemain Aktiviti Masharakat

Gotong Royong 29/7/201

Borang Pengskoran Pendidikan Jasmani & Kesihatan (BPAJK)Borang Penskoran Pendidikan JasmaniNama Murid: Ahamad Nesfu bin Zain Kelas/Tingkatan: SemenderasaRekreasi & Asas KesenggaAquatik ngan (2 (2 kemahiran) kemahiran)

Pergerakan Asas (20 kemahiran)

Gimnastik Asas (10 kemahiran)

Bil

TarikhPergerakan Pergerakan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Hambur & Putaran & Lentikan Keyakinan & Kebolehan Lokomoto Bukan Manipulasi Berirama Badan & Pendaratan Gulingan Keselamatan Aplikasi Lokomotor Alatan Sokongan (5 (3 (11 (1 (2 (3 (3 (2 (2 (2 Kemahiran) kemahiran) kemahiran) kemahiran) kemahiran) kemahiran) kemahiran) kemahiran) kemahiran) kemahiran)

T/Tangan Guru/Ketua Pasukan, Masyarakat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah

11/6/2010 14/6/2010 18/6/2010 21/6/2010 24/6/2010 26/6/2010 30/6/2010

Borang Pengskoran Pendidikan Jasmani & Kesihatan (BPAJK)Borang Penskoran Pendidikan JasmaniNama Murid: Ahamad Nesfu bin ZainKecergasan Meningkatkan Kesihatan Dan Prestasi Fizikal (10 kemahiran) Bil Tarikh Kapasiti Aerobik (2 Kemahiran) Fleksibiliti

Kelas/Tingkatan: SemenderasaKesukanan (4 kemahiran) Kumpulan Dinamik (1 kemahiran) T/Tangan Guru/Ketua Pasukan, Masyarakat

Kekuatan & Keselamatan & Interaksi Daya Tahan Pengurusan Sosial Otot (7 (2 (1 (1 kemahiran) kemahiran) kemahiran) kemahiran)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah

11/6/2010 14/6/2010 18/6/2010 21/6/2010 24/6/2010 26/6/2010 30/6/2010

5% 4% 3% 2% 1% 13% 11% 9% 7% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

MEMBERI KERJASAMA MENCUBA MENGIKUT ARAHAN MENUNJUKKAN KESUNGGUHAN

Skor Untuk Penglibatan Dalam Sukan

Komitmen (Nilai Murni) (12%)

M E N U N J U K K A N M I N AT M E N E PAT I WA K T U M E M B E R S I H K AWA S A N M E N G E M A S P E R A L ATA N M E N Y E D I A P E R A L ATA N MEMBANTU GURU/RAKAN MENGURUS AKTIVITI MENUNJUKKAN KEPIMPINAN RUMAH / KELAB SEKOLAH DAERAH/ BAHAGIAN/ZON NEGERI KEBANGSAAN A N TA R A B A N G S A AJK/AHLI BENDAHARI SETIAUSAHA NAIB PENGERUSI PENGERUSI

Penglibatan (30%)

Jawatan (5%)

Peringkat (13%)

5% 4% 4% 3% 2% 2% 13% 11% 9% 7% 5% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

M E M B E R I K E R J AS AM A MENCUBA M E N GI K U T AR A H A N MENUNJUKKAN KESUNGGUHAN

Skor Untuk Penglibatan Dalam Kokurikulum

Komitmen (Nilai Murni) (12%)

M E N U N J U K K A N M I N AT M E N E P AT I W A K T U M E M B E R S I H K AW A S A N M E N G E M AS P E R AL ATA N M E N Y E D I A P E R AL ATA N M E M B AN TU GU R U / R AK A N M E N GU R U S AK TI V I TI MENUNJUKKAN KEPIMPINAN R U M AH / K E LAB SEKOLAH D AE R AH / B AH A GI A N / Z ON NEGERI K E B AN GS A A N AN TA R A B A N G S A AH LI AJ K B E N D AH A R I S E TI AU S AH A N AI B P E N GE R U S I PENGERUSI

Penglibatan (30%)

Jawatan (5%)

Peringkat (13%)

3% M E M B E R I S O K O N G A N 3% M E M B E R I K E R J A S A M A

Skor Untuk Penglibatan Dalam Ekstrakurikulum

3% M E N C U B A 3% M E N G I K U T A R A H A N

Komitmen (Nilai Murni) (12%)

3% M E N U N J U K K A N

KESUNGGUHAN

3% M E Y E D I A K A N M A K A N & M I N U M 3% M E N E P AT I W A K T U 3% M E N G H O R M AT I G U R U / R A K A N

3% M E M B E R S I H K A W A S A N / K E L A S3% M E N G E M A S 3% M E N U N J U K K A N K E J U J U R A N 3% B E R G O T O N G R O Y O N G 3% M E M B E R I B A N T U A N 3% S I K A P B E R D I K A R I 3% M E N U N J U K K A N K E R A J I R A N A N 3% B A I K H AT I 5% K E L U A R G A

Penglibatan (30%)

Peringkat (13%) Jawatan (5%)

8% J I R A N 10% K E L A S 13% T A M A N P E R U M A H A N / R U M A H P A N J A N G 11% K E L A B R I A D A H / H O B I 12% K O M U N I T I 13% P E R T U B U H A N S U K A R E L A 3% P E S E R T A 4% A J K K E C I L 5% A J K

2% KEAHLIAN (10%) 4% 6% 8% 10% 8% 12% 16% 18% 22% 24% 28% 32% 36% 40% KEHADIRAN (40%)

PENYOKONG PEMBANTU PASUKAN PEMAIN KETUA/KAPTEN PENGURUS 10%-19% 20%-29% 30%-39% 40%-49% 50%-59% 60%-69% 70%-79% 80%-89% 90%-99% PENUH 100%

Skor Untuk Penyertaan Dalam Sukan

Penyertaan (50%)

5% 5% 5% 5% 5% 5% 8% 12% 16% 22% 18% 24% 28% 36% 32% 40% KEHADIRAN (40%)

PERMAIMAN PASUKAN PERSATUAN RUMAH SUKAN PASUKAN BERUNIFORM KELAB 10%-19% 20%-29% 30%-39% 40%-49% 50%-59% 60%-69% 70%-79% 80%-89% 90%-99% PENUH 100%

Skor Untuk Penyertaan Dalam Kokurikulum

Penyertaan (50%)

KEAHLIAN (10%)

Skor Untuk Penyertaan Dalam EkstrakurikulumPenyertaan (50%)KEHADIRAN (x KALI) (40%) Keahlian Dalam Aktiviti Luar Sekolah (10%)

40% 5

32% 4

24% 3

16% 2

8% 1

10% KELAB RIADAH/HOBI

10% PERTUBUHAN SUKARELA

10% KEBAJIKAN RUMAH IBADAT

10% PERSATUAN KEMASYARAKATAN

10% PASUKAN SUKARELA

10% PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN

10% AKTIVITI KEMASYRAKATAN LAIN

Skor Untuk Prestasi Dalam SukanPrestasi (20%)Tahap Pencapaian (10%)10%JOHAN

Peringkat Sumbangan (10%)10%NEGARA

8%NAIB JOHAN

6%KETIGA

4%PESERTA

2%URUSETIA

9%NEGERI

8%DAERAH/BAHAGIAN/ZON

7%SEKOLAH

6%KELAB

5%KELAS

4%MASYARAKAT

Skor Untuk Prestasi Dalam KokurikulumPrestasi (20%)Tahap Pencapaian (10%)10% JOHAN 8% NAIB JOHAN 6% KETIGA 4% PESERTA 2% URUSETIA 10% NEGARA

Peringkat Sumbangan (10%)9% NEGERI 8% DAERAH/BAHAGIAN/ZON 7% SEKOLAH 6% KELAB 5% KELAS 4% MASYARAKAT

Skor Untuk Prestasi Dalam EkstrakurikulumPrestasi (20%)Tahap Pencapaian (10%)10% 8% 6% 4% 2% 10%

Peringkat Sumbangan (10%)9% 8% 7% 6% 5% 4%

JOHAN

NAIB JOHAN

KETIGA

PERSERTA

URUSETIA

DAERAH

TEMPATAN

MASYARAKAT

TAMAN PERUMAHAN/ RUMAH PANJANG

KOMUNITI

JIRAN

AHLI KELUARGA

Skor Untuk Pendidikan JasmaniKecekapan Kemahiran PergerakanPergerakan Asas Gimnastik AsasRekreasi Asas & KeAkuasengtik gangan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Kemahiran Berirama Hambur & Pendaratan Kemahiran Manipulasi Alatan Kawalan Badan dan Sokongan

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Lentikan Kebolehan Aplikasi Putaran & Gulingan Keyakinan & keselamatan

Pergerakan Lokomotor

Pergerakan Bukan Lokomotor

Markah Keseluruhan = 34

Skor Untuk Pendidikan JasmaniKecergasan Meningkatkan Kesihatan Dan Prestasi FizikalKomponen Kecergasan Kapasiti Aerobik Fleksibiliti Kekuatan & Daya Tahan Otot Keselamatan & Interaksi Kumpulan Pengurusan Sosial Dinamik

Kesukanan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Markah Keseluruhan = 14