penggunaan instruksional teknologi maklumat · pdf file1.11 definisi istilah dan operasional...

Click here to load reader

Post on 30-Mar-2019

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENGGUNAAN INSTRUKSIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT

DAN KOMUNIKASI (TMK) TERHADAP MATA

PELAJARAN TERAS

FATIMAH BINTI JAFRI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PENGGUNAAN INSTRUKSIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN

KOMUNIKASI (TMK) TERHADAP MATA PELAJARAN TERAS

FATIMAH BINTI JAFRI

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan

Teknik Dan Vokasional

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

JULAI 2017

iii

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.

Segala pujian atas limpah dan kurnia Allah S.W.T Tuhan seluruh alam.

Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W.

Buat ayah dan emak,

Haji Jafri Bin Ismail dan Hajah Kasmah Binti Anuar, segala dorongan, pengorbanan

dan keikhlasan bantuan kalian tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata.

Hanya Allah Taala sahaja yang maha mengetahui dan membalasnya.

Istimewa buat,

Suami tercinta Mohd Zulfauzi Bin Paiman,

Pengorbanan dan keikhlasanmu yang menjadi pendorong untuk terus berjuang

serta

anak-anak yang dikasihi

Muhammad Muaz Iman Bin Mohd Zulfauzi,

Muhammad Daris Aqil Bin Mohd Zulfauzi

Semoga dengan kejayaan Umi ini akan menjadi pendorong buat kalian

Seterusnya

Pensyarah yang telah memberikan bimbingan dengan penuh sabar dan tanpa jemu

Dr. Noorazman Bin Abd Samad

Akhirnya

Rakan-rakan seperjuangan

Yang sentiasa memberikan dorongan, pertolongan dan bantuan.

iv

PENGHARGAAN

Alhamdullilah segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T kerana dengan limpah dan

kurnia-Nya laporan kajian ini telah dapat disempurnakan.

Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih khusunya kepada Dr. Noorazman Bin

Abd Samad di atas segala bimbingan, tunjuk ajar, saranan-saranan yang bernas,

sokongan yang berterusan serta kesediaan beliau meluangkan masa menyemak

laporan ini di sepanjang tempoh laporan kajian ini disiapkan. Tidak lupa juga kepada

para penilai projek sarjana ini iaitu Dr Alias Bin Masek dan Dr. Marina Binti Ibrahim

Mukhtar yang memberikan komen dan pandangan membina dalam membantu

menyiapkan laporan projek ini. Penghargaan ini juga ditujukan kepada kepada semua

rakan-rakan dan juga semua pensyarah serta kakitangan akademik Fakulti

Pendidikan Teknik dan Vokasional yang terlibat sama ada secara langsung atau

tidak langsung membantu menjayakan proposal projek penyelidikan ini. Akhir kata

segala jasa baik, kerjasama serta sumbangan yang diberikan akan beroleh keberkatan

dari Allah S.W.T. Amin.

v

ABSTRAK

Penggunaan instruksional Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) memainkan

peranan penting dalam mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran

(PdP) abad ke-21. Penggunaan TMK adalah tidak terhad kepada sesuatu mata

pelajaran sahaja, sebaliknya kepada semua mata pelajaran yang diajar di sekolah.

Kajian ini adalah untuk mengenal pasti penggunaan instruksional TMK terhadap

mata pelajaran teras dari tiga aspek utama iaitu tahap kemahiran, tahap amalan dan

tahap sikap guru. Reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan. Kajian ini dijalankan

dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen dan data dianalisis

secara deskriptif dan inferensi. Data di proses menggunakan Statistical Package for

Social Science versi 21.0 (SPSS) dan hasil dapatan kajian dilaporkan dalam bentuk

peratusan, min, sisihan piawai dan Ujian ANOVA sehala. Dapatan kajian

menunjukkan bahawa tahap penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran

teras dari ketiga-tiga aspek berada pada tahap sederhana iaitu tahap kemahiran (skor

min 3.31), tahap amalan (skor min 2.87) dan tahap sikap (skor min 3.35). Dapatan

kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap

kemahiran (p>0.05=0.224), tahap amalan (p>0.05=0.911) dan tahap sikap

(p>0.05=0.681) guru dalam penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran

teras. Secara keseluruhannya, guru-guru seharusnya sedar bahawa penggunaan

instruksional TMK adalah penting dan dapat memberi kemudahan dalam

melaksanakan tugas selain mempertingkatkan motivasi serta tahap pencapaian

pelajar.

vi

ABSTRACT

The use of instructional Information and Communication Technology (ICT) plays an

important role in creating a twenty-first century teaching and learning environment.

It is not limited to a certain subject only but can be used in all subjects taught in

school. This research is aimed at identifying the use of ICT in core subjects as seen

from three main aspects, that is, skills level, practice level and teachers attitude

level. This research is in the form of a research. The instrument used in this research

is the questionnaire and the data is analysed in the form of description and

inferences. The data is processed using the Statistical Package for Social Science

version 21.0 (SPSS) and the findings of the research are reported in the forms of

mean, standard deviation, percentage and one-way ANNOVA Test. The test results

showed that the levels of use of instructional ICT in core subjects in the three aspects

were at the average level, with an overall mean score of 3.31 for the skills level, 2.87

for practice level and 3.35 for teachers attitude level. The findings of the research

showed no significant differences between the skills level (p>0.05=0.224), practice

level (p>0.05=0.911) and teachers attitude level (p>0.05=0.681) in instructional ICT

in the core subjects. On the whole, teachers should realise that the use of

instructional ICT is important and can facilitate the teachers tasks as well as

increase students motivation and achievement levels.

vii

KANDUNGAN

TAJUK

PENGAKUAN

i

ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xi

SENARAI RAJAH xiii

SENARAI SINGKATAN xiv

SENARAI LAMPIRAN xv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 4

1.3 Penyataan Masalah 7

1.4 Objektif Kajian 8

1.5 Persoalan Kajian 9

1.6 Hipotesis Kajian 9

1.7 Skop Kajian 10

1.8 Batasan Kajian 10

1.9 Kerangka Konseptual 10

1.10 Kepentingan Kajian

1.10.1 Pihak Pengurusan Sekolah

1.10.2 Guru

13

13

14

viii

1.10.3 Pelajar 14

1.11 Definisi Istilah dan Operasional

1.11.1 Kemahiran

1.11.2 Amalan

1.11.3 Sikap

1.11.4 Instruksional

1.11.5 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

1.11.6 Guru

1.11.7 Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

1.11.8 Mata Pelajaran

14

15

15

15

16

16

16

16

17

1.12 Rumusan 17

BAB 2 SOROTAN KAJIAN 18

2.1 Pengenalan 18

2.2 Kemahiran

2.2.1 Kemahiran Peralatan TMK

2.2.2 Kemahiran Mengakses Maklumat

19

20

22

2.3 Amalan

2.3.1 Amalan Penggunaan TMK

2.3.2 Amalan Pembangunan Modul

23

24

25

2.4 Sikap

2.4.1 Sikap Komitmen

2.4.2 Sikap Minat

2.4.3 Sikap Amanah

27

27

29

30

2.5 Pengetahuan Penggunaan TMK Oleh Guru di Sekolah 31

2.6 Model Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 32

2.7 Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran 34

2.8 Kepentingan TMK Terhadap Mata Pelajaran Teras 36

2.9 Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 38

2.10 Penggunaan TMK di Sekolah 40

2.11 Kajian Lepas 42

2.12 Rumusan 44

ix

BAB 3 METODOLOGI 45

3.1 Pengenalan 45

3.2 Reka Bentuk Kajian 45

3.3 Kerangka Operasi 46

3.4 Populasi dan Sampel Kajian 48

3.5 Lokasi Kajian 49

3.6 Instrumen Kajian

3.6.1 Borang Soal Selidik

50

51

3.7 Kesahan 55

3.8 Kebolehpercayaan 55

3.9 Kajian Rintis 56

3.10 Prosedur Pengumpulan Data 58

3.11 Kaedah Analisis Data

3.11.1 Analisis Deskriptif

3.11.2 Analisis Inferensi

58

59

60

3.12 Rumusan 60

BAB 4 ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN 61

4.1 Pengenalan 61

4.2 Analisis Pulangan Borang Soal Selidik 62

4.3 Analisis Demografi Responden 63

4.3.1 Analisis Responden Mengikut Jantina 64

4.3.2 Analisis Responden Mengikut Sekolah 65

4.3.3 Analisis Responden Mengikut Mata Pelajaran 66

4.4 Analisis Persoalan Kajian Pertama 67

4.5 Analisis Persoalan Kajian Kedua 69

4.6 Analisis Persoalan Kajian Ketiga 71

4.7 Analisis Skor Min Keseluruhan 73

4.8 Ujian Normaliti 74

4.9 Analisis Persoalan Kajian Keempat 75

4.10 Analisis Persoalan Kajian Kelima 76

4.11 Analisis Persoala