penggunaan cetakan saring dalam karya cetakan saring dalam...آ  1.1 objektif objektif kajian ini...

Download PENGGUNAAN CETAKAN SARING DALAM KARYA cetakan saring dalam...آ  1.1 Objektif Objektif kajian ini adalah

Post on 21-Nov-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • u zmm

  I

  ý

  '. I TI .". " PTIU

  PENGGUNAAN CETAKAN SARING DALAM KARYA

  Teo Siew Jing

  NK Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian 1505 (Seni Halus) T314 2007 2007

 • P KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK UNIMAS

  IllIllIllIllIllIMIIIIIV Q4; ý�1 ,

  1000191654

  Penggunaan Cetakan Saring Dalam Karya

  TEO SIEW DING

  Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian

  Seni Halus

  Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  2007

 • UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS/LAPORAN

  JUDUL: PENGGUNAAN CETAKAN SARING DALAM KARYA

  SESI PENGAJIAN: 2007

  Saya TEO SIEW JING

  Mengaku membenarkan tesis/Laporan* ini disimpan di Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesis/Laporan adalah hakmilik Universiti Malaysia Sarawak 2. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

  membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

  membuat pendigitan untuk membangunkan Pangkalan Data Kandungan Tempatan. 4. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

  membuat salinan tesis/ laporan ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi.

  ý 5. * sila tandakan

  /

  SULIT (mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan seperti termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  TERHAD (mengandungi maklumat Terhad yang telah ditentukan

  oleh organisasi/ badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TIDAK TERHAD

  Tandatangan Penulis Tarikh:

  Alamat Tetap: 70A, Jalan Kapur, 96000 Sibu, Sarawak.

  TandatangaiiTenyelia Tarikh: /

  Catatan * Tesis/Laporan dimaksudkan sebagai tesis bagi ljazah Doktor Falsafah, Sarjana dan Sapana Muda " Jika Tesis/Laporan ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/ organisasi berkenaan dengan

  menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis/laporan ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD

 • Projek bertajuk Penggunaan Cetakan Saring Dalam Karya telah disediakan oleh TEO SIEW JING dan telah diserahkan kepada Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif sebagai memenuhi syarat untuk Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian Seni Halus.

  Diterima untuk diperiksa oleh:

  ( Encik Wan Jamarul Imran Wan MJullah Thani)

  Tarikh:

  /6 ý ý. ioý

 • ABSTRAK

  Artis telah menggunakan pelbagai pendekatan dan praktis cetakan saring dalam

  penghasilan karya seni. Lazimnya sebelum era moden, catan berlaku dengan bantuan

  berus tetapi kini kontek penghasilan karya dipelbagaikan. Salah satu proses yang sering

  digunakan dan dilihatkan memudahkan proses bagi artis adalah dengan menggunakan

  cetakan saring dalam karya. Kajian ini dijalankan bagi tujuan melihat keupayaan kaedah

  ini dalam pelaksanaan berkarya oleh artis.

 • ABSTRACT

  Artists have being using various different approach and practices of silk screen in their

  work of art Frequently before the modern era, with the help of brushes painting is done,

  but now the context of producing work of art varies. One of the persistent processes being

  applied regulates and lightens the burden of processing by the artist, is to utilize silk

  screen in their work of art. This noble research has being carried out in order to visualize

  the capability of this technique in apparent to the artist's work of art.

 • PENGHARGAAN

  Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada En. Wan Jamarul

  Imran Wan Abdullah Thani selaku penasihat, yang telah memberi nasihat, pandangan

  serta bimbingan bagi menjalankan kajian ini.

  Ucapan terima-kasih diberikan kepada semua pensyarah program Seni Halus,

  yang telah banyak memberi kerjasama dan nasihat yang berguna dalam melancarkan

  projek penyelidikan ini.

  Ucapan terima-kasih yang tidak terhingga juga ditujukan kepada penunjuk ajar

  serta pelajar-pelajar program seni halus, kerana telah memberi kerjasama dalam

  pengumpulan data-data untuk projek penyelidikan ini.

  Tidak dilupakan juga ucapan penghargaan ini ingin ditujukan kepada kedua ibu-

  bapa yang menjadi orang kuat dalam menyokong segala usaha saya.

  Segala jasa clan bakti yang telah diberikan, Allah juga yang akan memberkatinya.

  Sekian, terima kasih.

 • t'usat Khidmat MaKumatAkaaem, UNIVERSITI MALAYSIA SARAWqk OaZ(() Kota Samarahan

  KANDUNGAN

  Bab 1 Pengenalan

  1.0 Definisi

  1.1 Objektif

  1.2 Hipotesis

  1.3 Permasalahan kajian

  1.4 Kepentingan

  1.5 Hipotesis

  Bab 2 Analisa

  2.0 Andy Warhol

  2.1 Robert Rauschenberg

  2.2 Perbandingan

  Bab 3 Karya

  3.0 Penjelasan Karya

  3.1 Isu karya

  3.2 Penerangan isu

  3.3 Penerangan pemasangan karya

  m/s

  1-3

  3-4

  4

  4-5

  5-6

  6-7

  8-13

  14-18

  18-21

  22-25

  25-26

  26-27

  27-28

  Rujukan 29-44

 • BAB 1: PENGENALAN

  1.0 Definisi

  Cetakan saring juga dikenali sebagai serigraphy dan silkscreen. Cetakan saring

  merupakan satu teknik cetakan yang menggunakan stensil diatas skrin atau saring yang

  diperbuat daripada kain sutera. (*Sumber Balai Seni Lukis).

  Menurut Carl Zigrosser "serigraphy is printing technique that makes use of a

  squeegee to force ink directly onto a piece of paper or canvas though a stencil containing the

  image. " Serigrafi merupakan teknik cetakan yang menggunakan squeegee* untuk meratakan

  dakwat pada permukaan kertas atau kanvas melalui stensil yang mempunyai imejan.

  Menurut konsep Roni Henning, "Screen printing" is a printing method that

  produces prints by pushing ink though a screen with a squeegee ". Cetakan saring merupakan

  satu kaedah cetakan yang inenggunakan squeegee* untuk meratakan dakwat.

  Selain itu, menurut Robert Adam dan Carol Robertson, "serigraphy is fine art print

  made by painting stencils on silk meshes and printing though this ". Serigrafi merupakan

  cetakan seni halus yang mencetak melalui jaringan sutera yang mempunyai stensil.

  * squeegee- peralatan yang digunakan untuk merata dan menekan dakwat pada permukaan kertas atau kanvas dengan melalui saring *porous fabric/ stainless steel mesh- kain atau fabrik yang berporos supaya dakwat dapat menebusi fabrik. Contohnya, sutera.

  I

 • Secara kesimpulan, serigrafi atau dikenali sebagai cetakan saring merupakan sejenis

  cetakan yang menggunakan squeegee untuk meratakan dakwat pada permukaan kertas atau

  kanvas melalui saring yang mempunyai stensil.

  Cetakan Saring merupakan sejenis teknik cetakan yang baru dalam golongan seni

  grafik. Cetakan saring merupakan proses mencetak secara berulangkali atau beredisi. Imej

  yang jelas dapat dihasilkan melalui teknik cetakan saring yang menggunakan stensil dan

  dakwat. Stensil membenarkan pemecatan warna atau pigmen diatas kain, seramik, kaca,

  plastik, kertas, nilon, papan, mental, kanvas dan politen. (* sumber laman web)

  Perkembangan teknik cetakan saring telah bermula di Amerika Syarikat pada 1930

  di dalam industri teknologi. Teknik cetakan caring popular dalam bidang seni halus serta

  menjadi seni karya yang berkomersil. Selain itu, pemprosessan cetakan caring mula dikenali

  oleh Samuel Simon pada awal tahun 1900 di England. Teknik tersebut dipelopori oleh Guy

  McCoy di Jepson Art Insititute. Guy McCoy merupakan artis pertama yang memperkenalkan

  teknik cetakan saring dalam seni halus sebagai pengunaan media.

  (* sumber laman web)

  Cetakan saring terdiri daripada 3 unsur yang penting iaitu imejan, squeegee dan

  dakwat. Proses tersebut menggunakan porous fabric* atau stainless steel mesh* yang berporos

  dan diregang dengan ketat pada bingkai yang dibuat daripada kayu atau logam. Stensil boleh

  dihasil melalui teknik fotografi atau pembuatan manusia. Stensil merupakan negatif bagi

  sesuatu imejan. Dengan itu, ia membenarkan dakwat menebusi semasa proses pencetakan

  2

 • dijalankan pada bahagian yang belum dicetak. (*Brad Faine, 1989, The Complete Guide to

  Screen Printing)

  Sesetengah artis menjadikan cetakan saring sebagai penggunaan seni dalam karya.

  Artis tempatan dan antarabangsa sering mengamalkan penggabungan cetakan saring dengan

  media lain. Ini dapat dilihat dipraktiskan oleh beberapa orang artis terkenal seperti Andy

  Warhol, Robert Rauchenberg dan sebagainya. Ada dikalangan mereka mempunyai sifat

  tertentu dan menggunakan kaedah tertentu dalam karya.

  1.1 Objektif

  Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kehadiran kaedah cetakan saring dalam

  sesuatu karya. Selain itu, kajian ini juga ingin menyampaikan impak keistimewaan cetakan

  saring melalui karya. Tambahan pula, kajian ini juga mengkaji tentang teknik dan gaya yang

  digunakan oleh Andy Warhol dan Robert Rauschenberg. Kemudahan dalam teknik cetakan

  saring untuk menghasilkan karya merup

Recommended

View more >