pengenalan kepada sektor tenaga, polisi dan perundangan kecekapan tenaga elektrik

Click here to load reader

Post on 22-Nov-2014

596 views

Category:

Business

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

The materials when I just started to head the Demand Side Management Unit in Malaysia to increase awareness on energy management at the public sector. The focus was to get them to understand the overall policies and legal status related to energy efficiency in Malaysia

TRANSCRIPT

 • 1. Oleh:ZAINI ABDUL WAHABKetua Unit Demand Side ManagementJabatan Kawalselia Ekonomi dan Pembangunan IndustriSURUHANJAYA TENAGATarikh: 26 Ogos 2008Tempat : Institut Pembangunan Kompetensi JPS, IpohPENGENALAN KEPADA SEKTOR TENAGA,POLISI DAN PERUNDANGANKECEKAPAN TENAGA ELEKTRIKENERGY EFFICIENCY INFORMATIONSHARING SERIES
 • 2. SKOP KANDUNGAN SUMBER DAN PENGGUNAAN TENAGA STRUKTUR INDUSTRI TENAGA ELEKTRIK SURUHANJAYA TENAGA DAN FUNGSI-FUNGSINYA POLISI-POLISI TENAGA DAN KECEKAPAN TENAGA PERUNDANGAN BERKAITAN PENGGUNAAN TENAGAELEKTRIK DENGAN CEKAP CADANGAN PENGENALAN PERATURAN-PERATURANPENGURUSAN TENAGA ELEKTRIK DENGAN CEKAP PROGRAM KECEKAPAN TENAGA YANG DILAKSANAKANOLEH KERAJAAN
 • 3. PERGERAKAN HARGAMINYAK MENTAH DUNIA
 • 4. PERGERAKAN HARGA GAS ASLI
 • 5. PERGERAKAN HARGAARANG BATU DUNIA
 • 6. DATA-DATA UTAMA EKONOMI DAN TENAGA
 • 7. CORAK KDNK, BEKALAN TENAGA UTAMA DANPERMINTAAN TENAGA
 • 8. CORAK KDNK DAN PENGGUNAAN ELEKTRIK
 • 9. CORAK BEKALAN TENAGA KOMERSIL
 • 10. PENGGUNAAN TENAGA MENGIKUT SEKTOR
 • 11. PENGGUNAAN TENAGA MENGIKUTJENIS BAHAN API
 • 12. PENGELUARAN DAN SIMPANAN MINYAKSETAKAT 1 JANUARI 2006
 • 13. PENGGUNAAN MENGIKUT JENISPRODUK PETROLEUM 2006
 • 14. SIMPANAN DAN PENGELUARANGAS ASLI 2005
 • 15. PENGGUNAAN GAS ASLI DI MALAYSIA 2006
 • 16. PENGGUNAAN GAS ASLI MENGIKUT SEKTOR
 • 17. PENGELUARAN DAN SIMPANAN ARANGBATU SETAKAT 31 DISEMBER 2006
 • 18. PENGGUNAAN ARANG BATU DI MALAYSIA(TAN METRIK) PADA 2006
 • 19. KAPASITI TERPASANG TENAGAELEKTRIK SETAKAT 31 DISEMBER 2006 (MW)
 • 20. PECAHAN TENAGA ELEKTRIK (PENJANAAN,PENGGUNAAN, PEMINTAAN PUNCAK DAN MARGIN SIMPANAN)
 • 21. PENGGUNAAN ELEKTRIKMENGIKUT SEKTOR PADA 2006
 • 22. CORAK PENGGUNAAN ELEKTRIKMENGIKUT SEKTOR
 • 23. STRUKTUR INDUSTRI TENAGA ELEKTRIKPENJANAANPENGHANTARANPENGAGIHANTNB,PENJANA BEBAS,SESCOTNB,SESB,SESCOSURUHANJAYA TENAGA (SEMENANJUNG,SABAH), MERINYU PEMERIKSA ELEKTRIK(SARAWAK)SEKTOR INDUSTRI,BANGUNANKOMERSIL &DOMESTIKLOSSES LOSSESLOSSES
 • 24. PENUBUHAN SURUHANJAYA TENAGA Akta Suruhanjaya Tenaga diluluskan di perlimen pada tahun 2001 untuk menyediakanSuruhajaya Tenaga yang bebas untuk mengambilalih fungsi yang dijalankan oleh Jabtan BekalanElektrik dan Gas. Suruhanjaya Tenaga ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 pada 1 Mei 2001 dabmula beroperasi sepenuhnya pada 2 Januari Bertanggungjawab dan berperanan untuk mengawalselia aktiviti perbekalan tenaga,menguatkuasakan undang-undang perbekalan tenaga dan menggalakkan pembangunan yanglebih pesat dalam industri tenaga. . VisiMenjadi badan kawalselia yang diiktiraf efektif serta berpengaruh dalam hal ehwal tenagasecara berterusan. MisiUntuk mengimbangi keperluan pengguna dan pembekal tenaga serta memastikan pembekalanyang selamat dan berdaya harap pada harga yang berpatutan, melindungi kepentingan awam,menggalakkan pembangunan ekonomi dan persaingan dalam persekitaran yang sihat.
 • 25. PERANAN DAN TANGGUNGJAWABSURUHANJAYA TENAGA1. KAWALSELIA EKONOMISokongan terhadap penjanaan, penghasilan, penghantaran, pengagihanbekalan dan penggunaan elektrik secara efisien dan ekonomikal termasukjuga dalam industri bekalan gas serta penggunaan bekalan gas melaluisaluran paip: Memangkin serta menjaga saingan;Mewujudkan pasaran tenaga yang efisien dan saksama atau dalamsituasi tiada saingan dalam pasaran tenaga, tidak berlaku kesmemonopoli dalam aspek penjanaan, penghasilan, pengagihan, dalamindustri bekalan elektrik dan gas. Pengeluaran lesen, penguatkuasaansyarat lesen dan aplikasinya, serta memastikan peraturan dipatuhi.2. TARIFBertanggungjawab untuk memastikan tarif elektrik adalah berpatutanserta tidak membebankan pengguna, sektor industri dan komersil.
 • 26. PERANAN DAN TANGGUNGJAWABSURUHANJAYA TENAGA3. KAWALSELIA TEKNIKALUntuk mencapai sistem yang boleh harap, sistem yang selamat, amalanyang telus dan adil dipraktis oleh operator pengagihan dan grid.Peraturan ini juga dikenalkan bagi pembangunan dan penguatkuasaanstandard dan kod etika teknikal.4. PERLINDUNGAN PENGGUNAMementingkan kuasa pengguna dan pada masa yang sama memastikanterdapat prosedur perlindungan dalam kes-kes bermasalah sepertikemampuan pengguna terhadap perkhidmatan dan kewujudannya.3. PERATURAN KESELAMATANMelindungi seseorang dari bahaya yang bakal wujud dari penjanaan,penghasilan, penghantaraan dan pengagihan bekalan elektrik sepertitermaktub dalam akta bekalan elektrik. Ia juga bertujuan melindungiseseorang dari bahaya yang bakal wujud dari penghantaran bekalan gasmelalui saluran paip dan pengunaan gas seperti yang termaktub di bawahakta bekalan gas.
 • 27. POLISI TENAGA KEBANGSAAN OBJEKTIF PERBEKALANUntuk mempastikan peruntukan bekalan yang mencukupi,terjamin dan berkesan dari segi kos melalui pembangunan sumbertenaga sedia ada merangkumi tenaga yang tidak bolehdiperbaharui(fossil fuels) dan tenaga boleh diperbaharuimenggunakan pilihan kos yang terkini dan kepelbagaian bekalandari dalam dan luar negara. OBJEKTIF PENGGUNAANUntuk mempromosi penggunaan tenaga yang cekap dan tidakmenggalakan pembaziran dan corak penggunaan yang tidakproduktif OBJEKTIF ALAM SEKITARUntuk meminimumkan kesan-kesan negatif daripada pengeluaran, pemindahan, penukaran , penggunaan tenaga terhadap alamsekitar.
 • 28. POLISI GUNA HABIS/PENGURANGANKEBANGSAAN (NATIONAL DEPLETION POLICY)Polisi ini diperkenalkan dalam tahun 1980 untuk melindungi simpanan minyakyang semakin berkurangan dan tujuan-tujuan utamanya yang lain ialah :- Untuk lapangan-lapangan minyak utama yang mempunyai lebih daripada400 juta tong minyak yang sedia ada menghadkan pengeluaran sehingga1.75% daripada minyak sedia ada. Pada tahun 1985, polisi ini disemaksemula dan had dinaikkan kepada 3%. Hasil daripada polisi ini, jumlahpengeluaran minyak mentah dihadkan kepada lebih kurang 650,000 tongsehari. Dengan kadar pengeluaran semasa, jumlah simpanan minyak yangdikenalpasti dijangka akan bertahan sehingga 16 tahun lagi (tanpapenemuan sumber-sumber simpanan minyak baru Polisi tersebut kemudiannya telah dipanjangkan daripada minyak mentahke simpanan gas asli. Ha