pengenalan kepada matematik (sejarah matematik)

9
Pengenalan Kepada Matematik 1.1 Sejarah Matematik 1.2 Maksud dan peranan Matematik 1.4 Nilai-nilai dalam Matematik 1.3 Tabii (nature) Matematik

Upload: ellina-james

Post on 06-Jan-2016

171 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

SABK, PENDIDIKAN MATEMATIK

TRANSCRIPT

7/17/2019 Pengenalan Kepada Matematik (Sejarah Matematik)

http://slidepdf.com/reader/full/pengenalan-kepada-matematik-sejarah-matematik 1/9

Pengenalan Kepada Matematik

1.1 Sejarah Matematik

1.2 Maksud dan peranan Matematik

1.4 Nilai-nilai dalam Matematik

1.3 Tabii (nature) Matematik

7/17/2019 Pengenalan Kepada Matematik (Sejarah Matematik)

http://slidepdf.com/reader/full/pengenalan-kepada-matematik-sejarah-matematik 2/9

SejarahMatematik

hampir semua kebudayaanmenggunakan matematik asas

(mengira dan mengukur)pengembangan matematik barutelah dilap!rkan dalam beberapa

kebudayaan dan "aman.Sebelum "aman m!den danpeluasan ilmu di merata-ratadunia #!nt!h-#!nt!h tulisan

pengembangan matematik barumengan#am kegemilangan pada

sebahagian !rang tempatan.

$ebanyakan teks matematikkun! yang dapat diper!lehidatang dari Mesir purba di

$erajaan Tengah sekitar 13%%-12%% SM (&erlin ''1)

Mes!p!tamia sekitar 1%% SM(*limpt!n 322) dan +ndia kun!

sekitar %%-,%% SM (SulbaSutras).

*erkataan matematik berasaldaripada perkataan unani/0/ (mthema) yang

bermakna sains ilmu ataupembelajaran5 //6789:

(mathematik;s) bermaksud sukabelajar.+stilah ini kini merujuk

kepada sejumlah ilmu yangtertentupengajian dedukti< padakuantitistrukturruang dan tukaran.

7/17/2019 Pengenalan Kepada Matematik (Sejarah Matematik)

http://slidepdf.com/reader/full/pengenalan-kepada-matematik-sejarah-matematik 3/9

unani dan kebudayaan keyunanian MesirMes!p!tamia dan bandar Syra#usemenambahkan ilmu matematik. Matematik=ainisme meyumbang dari abad ke-4 SMsehingga abad ke-2 Masihi sementara ahlimatematik >indu dari abad ke-, dan ahlimatematik +slam dari abad ke- membuatpenyumbangan banyak pada matematik.

Semua teks tersebut memberikan perhatianpada k!n!nnya dipanggil Te!rem *ythag!rasyang nampaknya pengembangan matematiktera?al dan tersebar selepas aritmetik dange!metri asas. &ukti pertama yang benarakti@iti matematik di Ahina dapat ditemui padasimb!l berangka pada tulang keramat yang

bertarikh kira-kira 13%% SM sementara Binasti>an di Ahina $un! menyumbangkan &uku*anduan *ulau Caut dan Sembilan &abmengenai Seni Matematik dari abad ke-2 SMsehingga abad ke-2 M.

7/17/2019 Pengenalan Kepada Matematik (Sejarah Matematik)

http://slidepdf.com/reader/full/pengenalan-kepada-matematik-sejarah-matematik 4/9

Tulang +shang! yang ditemukan di ka?asan huluair Sungai Nile (A!ng!) telah ?ujud sea?al 2%%%%SM. Salah satu ta<siran yang biasa adalah baha?atulang itu merupakan bukti jujukan-jujukan n!mb!rperdana dan pendaraban Mesir kun! tera?al yangdiketahui.Drang Mesir *radinasti pada mileniumke-, SM juga menggambarkan reka-reka bentukruang ge!metri.

Cama sebelum rek!d tertulis yang tera?alterdapatlukisan-lukisan yang menunjukkan pengetahuantentang matematik dan pengukuran masaberasaskan bintang. Empamanya para ahlipale!nt!l!gi telah menemui batuan-batuan !ker disebuah gua di F<rika Selatan yang dihiasi dengan#!rak-#!rak ge!metri ter#akar yang ?ujud sejakdari kira-kira G% milenium SM lagi. Tambahanpulaarti<ak prasejarah yang ditemui di F<rika dan*eran#is yang ?ujud sejak dari antara 3,%%% SMdan 2%%%% SM menunjukkan per#ubaan-per#ubaan a?al untuk mengukur masa.

Telah didak?a juga baha?a m!numen-m!numen megalit dari sea?almilenium ke-, SM di Mesir dan kemudiannya m!numen-m!numen diHngland dan S#!tland dari milenium ke-3 SM menggabungkan gagasan-gagasan ge!metri seperti bulatan elips dan tigaan *ythag!rus ke dalamreka bentuk mereka serta juga mungkin memahami pengukuran masaberdasarkan pergerakan bintang-bintang.Sejak dari kira-kira tahun 31%%SM!rang Mesir memperkenalkan sistem perpuluhan tera?al yangdiketahui yang membenarkan pengiraan tak tentu melalui simb!l-simb!lyang baru.*ada kira-kira tahun 2'%% SMteknik-teknik pembinaan besar-besaran Mesir melambangkan bukan sahaja pengukuran(sur@ei) tetapi

 juga membayangkan pengetahuan nisbah keemasan.

7/17/2019 Pengenalan Kepada Matematik (Sejarah Matematik)

http://slidepdf.com/reader/full/pengenalan-kepada-matematik-sejarah-matematik 5/9

- sebuah sistem timbang danukur seragam yangmempergunakan sistemperpuluhan

- suatu tekn!l!gi bata yangmaju yang menggunakannisbah.

- jalan-jalan raya yang diletakkanpada sudut tegak yangsempurna

- sebilangan bentuk dan rekabentuk ge!metri termasukbentuk-bentuk tempayan kub!idk!n silinder serta lukisan-lukisan bulatan dan segi tigasepusat dan bersilang.

Matematik tera?al +ndiakun! yang diketahui ?ujud

sejak dari kira-kira 3%%%-2'%% SM di TamadunCembah +ndus (Tamadun>arappan) di +ndia Etaradan *akistan. +ndia kun!

mengembangkanI

7/17/2019 Pengenalan Kepada Matematik (Sejarah Matematik)

http://slidepdf.com/reader/full/pengenalan-kepada-matematik-sejarah-matematik 6/9

 Flat-alat matematik yang ditemukantermasuk sebatang pembarisperpuluhan yang tepat denganpembahagian-pembahagian ke#il danpersissebuah alat kulit yang bertindaksebagai k!mpas untuk mengukursudut-sudut pada permukaan satah

atau pada u<uk dalam gandaan 4%-3'% darjahsebuah alat kulit yangdigunakan untuk mengukur J12bahagian penuh u<uk dan langit sertasebuah alat untuk mengukurkedudukan bintang bagi tujuan-tujuanpengemudian.

Skrip +ndus masih tidak dapat

dita<sirkan dan !leh itu tidak banyakyang diketahui tentang bentuk tertulismatematik >arappan.&ukti arke!l!gitelah menyebabkan sesetengah ahlisejarah memper#ayai baha?atamadun ini menggunakan sistemberangka asas dan memilikipengetahuan tentang nisbah lilitanbulatan dengan diameternyaiaitu nilai

K.

7/17/2019 Pengenalan Kepada Matematik (Sejarah Matematik)

http://slidepdf.com/reader/full/pengenalan-kepada-matematik-sejarah-matematik 7/9

Ahli-Ahli Matematik

Ahli Matematik Mesir Kuno (1850 – 600 SM

- Matematik Mesir merujuk kepada matematik yang ditulis dalam bahasa Mesir.Bari temp!h>ellenistikbahasa unani menggantikan bahasa Mesir bagi bahasa penulisan sarjanaMesir dan bermula detik ini matematik Mesir bergabung dengan Matematik unani dan&abyl!nlalu memberikan matematik >ellenstik.*embelajaran matematik di Mesir kemudianditeruskan ba?ah pemerintahan $hali<ah +slam sebagai sebahagian matematik +slamapabila bahasa Frab dijadikan bahasa penulisan sarjana Mesir.

7/17/2019 Pengenalan Kepada Matematik (Sejarah Matematik)

http://slidepdf.com/reader/full/pengenalan-kepada-matematik-sejarah-matematik 8/9

Ahli Matematik !a"#lonKuno (1800 – 550 SM

- Matematik &abyl!niamerujuk kepada mana-mana matematik !rangMes!p!tamia(+raL kini)dari masa a?al Sumersehingga permulaanaman $eyunanian.+adinamai sebagai

matematik &abyl!niakerana peranan utama&abyl!n sebagai sebuahtempat pengajian.&agaimanapun tempatini kemudian hilang samasekali pada "aman$eyunanian dan sejakdari masa itumatematik&abyl!n bergabungdengan matematikunani dan Mesir untukmenghasilkan matematik$eyunanian.

Ahli Matematik $ina Kuno(1%00 SM – &00 M

- Mulanya dari "aman

Shang (1,%%1%2G SM)eOtant tera?al matematikAina mengandungi n!mb!r-n!mb!r yang dituliskanpada kerang kura-kura.N!mb!r-n!mb!r inimenggunakan sistemperpuluhansupaya n!mb!r123 dituliskan (dari atas keba?ah) sebagai lambanguntuk 1 diikuti !lehangkanya untuk seratuskemudian angkanya untuk 2diikuti !leh angka untuksepuluhakhirnya angkauntuk 3.+ni adalah sistembilangan yang termaju didunia dan membenarkanpengiraan diangkutkanpada suan pan atausemp!a Aina.Tarikh

pen#iptaan suan pan tidaktentutetapi rujukan tera?aladalah pada FB 1% padaSupplementary N!tes !nthe Frt !< Pigures yangditulis !leh Qu ue. Suanpan sudah tentu digunakanlebih a?al dari tarikh ini.

Ahli Matematik 'ndiaKuno (00 SM – &00 M

- Shatapatha &rahmana(kurun ke- SM)menganggarkan nilai Khingga dua tempatperpuluhan.Sutra Sulba(%%-,%% SM) adalah teksge!metri yangmenggunakan n!mb!rbukan nisbahn!mb!rperdana dan petua tigaan

dan pun#a kuasa tigamengira pun#a kuasadua bagi 2 hingga limatempatperpuluhanmemberikankaedah bagi mengkuasaduakan bulatanmenyelesaikanpersamaan linear danpersamaan kuadratik

mengembangkan*ythag!ras se#araalgebra dan memberikanbukti pernyataan danperangkaan bagi te!rem*ythag!ras.

7/17/2019 Pengenalan Kepada Matematik (Sejarah Matematik)

http://slidepdf.com/reader/full/pengenalan-kepada-matematik-sejarah-matematik 9/9

Sekian )erima Kasih