pengenalan kepada algoritma & struktur data

Click here to load reader

Download Pengenalan Kepada Algoritma & Struktur Data

Post on 12-Jan-2016

74 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengenalan Kepada Algoritma & Struktur Data. (Part II) By Suzila Yusof. Struktur Data Dalam Pengaturcaraan. Struktur ( Structure) dalam bahasa C++ diwakili oleh kata kunci struct yang menunjukkan kepada struktur data untuk membenarkan pelbagai jenis data disimpan dalam satu nama. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Pengenalan Kepada Algoritma & Struktur Data(Part II)

  By Suzila Yusof

 • Struktur Data Dalam PengaturcaraanStruktur ( Structure) dalam bahasa C++ diwakili oleh kata kunci struct yang menunjukkan kepada struktur data untuk membenarkan pelbagai jenis data disimpan dalam satu nama.Walaupun jenis data ini berbeza, ttp ia saling berkait antara satu sama lain.

 • Struktur Data Dalam PengaturcaraansambTatasusunan merupakan satu bentuk struktur data tetapi data yang disimpan adalah dari jenis yg sama.Contoh struktur data :- tatasusunan (array) - senarai berpaut (linked list) - pepohon (tree) - tindanan (stack) - baris gilir (queue)

 • Istilah-istilah yang digunakan dalam struktur dataData : merupakan nilai/set nilai-nilai tertentuItem Data : merujuk kepada satu unit nilaiItem Kumpulan : Item yang dipecahkan kpd sub-sub itemItem Elementary : Item data yang tidak dipecahkanContoh : Nama (Item Kumpulan) boleh dipecahkan kepada NamaPertama dan NamaAkhir tetapi noKP (Item Elementary) wujud sebagai satu item tunggal yg tidak boleh dipecahkan.

 • Definisi StrukturStruktur adalah koleksi data yang berkaitan menggunakan satu nama yang sama.Elemen struktur dikenali sebagai ahli, dan boleh terdiri drp jenis yang samaSetiap struktur yang ditakrifkan boleh mempunyai nama struktur yang sama yang dikenali sebagai tag strukturPenyataan struct digunakan bagi menakrifkan struktur. Ia menakrifkan jenis data baru dan mempunyai lebih drp 1 ahli.

 • Definisi Struktur sambSintaks

 • Definisi Struktur sambSetiap takrifan ahli adalah takrifan pembolehubah normal seperti int i atau float sales [20]Atau sebarang penakrifan pembolehubah yang sah termasuklah pointer sekiranyaa struktur tersebut memerlukan pointerPada akhir penakrifan struktur sebelum (;) terakhir, anda boleh menyatakan satu atau lebih pembolehubah struktur.Ini akan meminta pemproses menyediakan ruang untuk pembolehubah tersebut dan jenis pembolehubah di dalam struktur.

 • Definisi Struktur sambRekod PelajarRekod PekerjaRekod PelangganRekod PenumpangRekod InventoriDalam Bahasa C/C++Rekod = StrukturMedan/Lokasi = ahli data (p/u)Rekod PekerjaNo PekerjaNama PenuhJawatanGaji PokokSetiap REKOD mempunyai MEDAN/LOKASI data yang tersendiriREKOD

 • ContohRekod Pelajar Pengisytiharan pembolehubah

  Medan : No KP Nama Penuh Kursus Semester HPNM

  char NoKP[15];char NamaPenuh[35];char Kursus[15];int Semester;float HPNM;struct RekodPelajar{ char NoKP[15]; char NamaPenuh[35]; char Kursus[15]; int Semester; float HPNM;} pelajar_JTMK;Takrifan StrukturTag strukturAhli dataPembolehubah Struktur

 • Pengisytiharan Struktur & Pembolehubah Struktur Secara Berasinganstruct RekodPelajar{ char NoKP[15]; char NamaPenuh[35]; char Kursus[15]; int Semester; float HPNM;};struct RekodPelajar pelajar_JTMK;

 • Pengisytiharan Struktur & Pembolehubah Struktur Secara Serentakstruct RekodPelajar{ char NoKP[15]; char NamaPenuh[35]; char Kursus[15]; int Semester; float HPNM;} pelajar_JTMK;

 • Pengisytiharan Pembolehubah pelajar_JTMK Tanpa Nama Strukturstruct { char NoKP[15]; char NamaPenuh[35]; char Kursus[15]; int Semester; float HPNM;} Pelajar_JTMK;

 • Pengisytiharan Struktur & Pembolehubah Struktur Dengan Umpukan Nilai Awalstruct RekodPelajar{ char NoKP[15]; char NamaPenuh[35]; char Kursus[15]; int Semester; float HPNM;} pelajar_JTMK = {001122115533, Ahmad Ali Abu, DIP,5, 3.99};

 • Perwakilan MemoriPelajar_JTMK

 • Rujukan LokasiLokasi bagi ahli struktur dirujuk menggunakan dot operatorSintaks :

  contoh

  pembolehubahStruktur.ahliStrukturLokasi ini dirujuk sebagai : pelajar_JTMK.Kursus

 • Gambaran 2 p/u struktur RekodPelajar dengan umpukan nilai awalNoKPKursusHPNMNamaPenuhSemesterNoKPKursusHPNMNamaPenuhSemesterPelajar_JTMKPelajar_JKE

 • Contoh-contoh Operasi Ke Atas Unsur Struktur

 • Struktur TersarangKeadaan di mana dalam struktur yang sama terdapat unsur atau ahli struktur yang lain.Tujuannya adalah untuk menstrukturkan rekod mengikut klasifikasi tertentu

 • Pengisytiharan Struktur Dengan Banyak UnsurStruct pelajar{ char nama; int no_pend; char KodJab; int umur; char jantina; int marka_ kuiz1; int markah_kuiz2; int markah_kuiz3; int markah_tugasan1; int markah_tugasan2; int markah_amali1; int markah amali2; char gred;} rekodPelajar;

 • Pengisytiharan Struktur Dengan Struktur TersarangStruct peribadi_pelajar{ char nama; int no_pend; char KodJab; int umur; char jantina;};struct markah_pelajar{ int markah_ kuiz1; int markah_kuiz2; int markah_kuiz3; int markah_tugasan1; int markah_tugasan2; int markah_amali1; int markah amali2;};struct pelajar{struct peribadi_pelajar peribadi;Struct markah_pelajar markah;char gred;};

 • Cara Lain Pengisytiharan Struktur Dengan Struktur TersarangStruct pelajar{ struct { char nama; int no_pend; char KodJab; int umur; char jantina; } peribadi; struct { int markah_ kuiz1; int markah_kuiz2; int markah_kuiz3; int markah_tugasan1; int markah_tugasan2; int markah_amali1; int markah amali2; } markah; char gred;};

 • Struktur Tersarang sambPengisytiharan p/u dan umpukan nilai awal bagi struktur tersarang adalah sama seperti pengisytiharan p/u struktur biasa. Contoh:

  untuk memperkemaskan umpukan bg struktur tersarang, penggunaan tan { dan } untuk kumpulan struktur yang sama amat digalakkan. Contoh :struct pelajar pAli = {Ali Abu, 722, JTMK, 20, L, 5, 4, 4, 8, 8, 7, 6, B+};

  struct pelajar pAli = {{Ali Abu, 722, JTMK, 20, L }, {5, 4, 4, 8, 8, 7, 6}, B+};

 • Contoh Rujukan Unsur Bagi Struktur Tersarangcout

View more