pengenalan add math

Upload: faridah-saad

Post on 26-Feb-2018

276 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Pengenalan Add Math

  1/6

  PENGENALAN SUBJEK

  MATEMATIK TAMBAHAN

 • 7/25/2019 Pengenalan Add Math

  2/6

  MATEMATIKTAMBAHAN

  SANGATMUDAH&

  MENYERONOKKA

  N

 • 7/25/2019 Pengenalan Add Math

  3/6

  Matematik Tambahan merupakan

  subjek yang sangat penting dan

  menjadi kekuatan kepada pelajar

  sains dan akaun. Penyelesaian

  Matematik Tambahan adalahsangat mudah jika pelajar

  memahami konsep dan

  formulanya. Cintailah Matematik

  Tambahan kerana ia merupakanjantung hati anda...

 • 7/25/2019 Pengenalan Add Math

  4/6

  KANDUNAN !"#"$U! %ADD MAT&!'

  GEOMETRI :

  ( ) *+M*T," K++,D"NAT %-'

  / ) 0*KT+, %-1'

  ALGEBRA :

  A( ) -UN!" %-'A/ ) P*,!AMAAN KUAD,AT"K %-'

  A2 ) -UN!" KUAD,AT"K %-'

  A ) P*,!AMAAN !*,*NTAK %-'

  A1 ) "ND*K! DAN #+A,"TMA %-'A3 ) 4AN4AN %-1'

  A5 ) &UKUM #"N*A, %-1'

 • 7/25/2019 Pengenalan Add Math

  5/6

  KALKULUS:

  C( ) P*M$*6AAN %-'

  C/ ) KAM",AN %-1'

  TRIGONOMETRI :

  T( ) !UKATAN M*M$U#AT %-'

  T/ ) -UN!" T,"+N+M*T," %-1'

  STATISTIK :

  !( ) !TAT"!T"K %-'

  !/ ) P"#"&ATU, 7 A$UNAN %-1'

  !2 ) K*$A,ANKA#"AN %-1'

  ! ) TA$U,AN K*$A,ANKA#"AN %-1'

 • 7/25/2019 Pengenalan Add Math

  6/6