penentuan & pengiraan waktu solat

Upload: wahab-chik

Post on 11-Jul-2015

2.106 views

Category:

Documents


20 download

DESCRIPTION

Buku Kaedah Penentuan & Pengiraan Waktu Solat;Jabatan Mufti Negeri Selangor;2005

TRANSCRIPT

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  1/64

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  2/64

  I

  Kaedah Penentuan & Pengiraan

  __ _ r _ "".

  ,1

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  3/64

  Diterbitkan Oleh ,,'JAB~A.TANMU: TINEGERI SELANGOI'R

  Tingkat 7 '& 8~Menara . I taraBangunan S u 11: 1 . n I dri s Shah40000 Shah AlarnTel: 03-55143738/] 6 / 1 7 / 1 8 1 ] 9F a k s : 0 3 - 5 5 1 9 7 5 8 4

  emai I.~mufti jsel I@Se[angor.gov,Illyweb : h ttp:lh nu fti ,.selangor.gov.my

  Hakcipta TerpeliharaTidak diben arka n m en gelu ar ulang mana-mana b ah a gia n a rtik el, ilustrasi, is i

  kandungan buku ini da la rn apa jua ben tuk dan dengan fotokopi, mekan ik , rakarnandan 'Iain- lain sebelum rn en dapa t izin b ertu lis d arip ad a penerbit

  Cetakan Pertarna 2005

  I SB N 9 83 . .2 81 0- 0- 5I I _ .I

  Dicetak Oleh:PROSPECTA PRIN 'TERS SD'N. BI '~D '"l S , Ja lan 3 4 1 ' AOA ~Ka wasan Peri nduslrian IKS ,

  68[00Bau..C~'~es, K 1 ) , 1 , 8 1 1 . 8 1 ,Lu I l l p U r.. .]1

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  4/64

  Kata K ' ' t i A ':'} ' "D"" t, " M'~ ' ft~Nee ' :' S '1 '0 "ata- I.~a a. .uan ..aro . U 1rvegen oe anger IV1~ Pendahu lu an 12~ Tafsiran Waktu Solat Berdasarkan Teori

  Pergerakan Matahari 9151 , 5

  3~3 Solat Fardhu Maghrib 2 13~4 Solar FardhuIsyak

  2 . 43~6 Waktll Syuruk 25.3~7 S ola t S u n a t Dhuha 2 . 6

  4,~ Penen tu an W ak tu Solat Di Negara-NegaraLatitud Till,ggi 29

  351 6 , . Con toh Peng ira an W ak tu Sola t Zon ,5 17,. Peta Zon Solat Negeri Selangor 598" Borang Pengiraan Waktu Solar

  ; Hl

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  5/64

  Sekapur' S,irihAssalamualaikum Warahmatullahi WabarakamhSegala puji tertentu bagi Allah, selawat dan salam ke atas semuliaN abi dan Rasu l, kepada ahli-ahli keluarganya dan . sahabat-sahabatnyasekal in,~Alhamduljllah say.abersvukur kehadrat Allah S W.T..deng an limpahI __ ~ __ L JL J - - J~' _- -.~ - - - -]" ~ -. - . ~ , r. - . " I .J " " _ Jk u r ~~~.,dar ah n a tnvs buki "" 'P,"" : ' itua dan K '.'d.:h Per J'I'; '~I~.,Dla an ram anya .. u e.n en uan . an . ,a e .8.. eng ,ranDWaktu 8 ' 0 . .Iat' ' ' d ap at d it eerb itk a n .. B . . : , U . l k :IIini a d a I a h rum".I san dar ins I d l ~.. ~ _.. . - ~ ~ ~ .. - ~- - . . l!l ... . . . . . . . . ... . , . . .' ~. .r 1pa ~abeberapa kertas kerja kursus-kursus falak yang telah di.:adakan olehJ b t M ft i N= ~ S 1 A "d m h dih k d' a ' . . a " ( . l'U '. I '" I Q.'. .. $"1". '. . . . " 1 ' . . ' ' . . " . - . " . , - . " ... . I ,~ '

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  6/64

  " '

  I H I

  \

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  7/64

  .. . - _. . I , I i T ~ .

  . IPe n d .ah uluan"., .. '. ,,. .. .: . III IA..

  ,

  Solar merupakan ibadah yang dilakukan mengikut waktu yangdi tetapkan sarnada sola r fa rd hu ataupun SOI~at sunat. Bag irnemastikan solat yang dikerjakan sa~hm en uru t hukum syarak ,wajib bag i. setiap m uslim menge t ahu i m asuk dan berakhi rnyawaktu solat menurut justiffkasi kitab-kitab feqh berdasarkankaedah pengiraan yan " g diprakt ikkan di dalam ilmu falar .K eteta pan w aktu solat telah diperjelaskan seca ra u :m u :m di dalama l -Qu ran dan dihuraikan secara terperinci di l l c l a I . 3 J T I had is bagimemudahkan umat Islam mengerjakan solat di muka b um i ini.Di dalam buku in i akan diterangkan penen tu an m asuk waktusolat berdasarkan teori pergerakan matahari harian danpen g g u na an a lm an ak fa la k sebag a i ru ju an bag i m em udahkanu m at Islam m en gerjaka n ibadah di man a -man a saha ja , A hli fa laktelah menetapkan posisi matahari yang sepadan. menjadi tandakepada berm ulanya setiap waktu solat.

  1.2 Dalil Syarak Mongenal Waktu S'IOI at

  i) Surah An-Nisa', ayat 103 ::fi~'\d/:/' :;jf'~ "...../~~(~ I~W~.J.4~~: 'I"'''~b ~l '. \ c J ~

  '(Sesungguhnya solat itu adalab satu ketetapan yanl? diwajibkanke a ta s ora ng-ora ng yang beriman ya]~g tertentu waktunya ".ii) Su r ah Hud a va t 1 .1 ,4::.j:

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  8/64

  "Dan dirikanlah solar (wahai Muhammad, engkau dan umatmu}- - d ' - di - b : ' - - h ~ - - ~ ' - - - - ( " - d. -,- - ) ' d " d k t i k,-:-_-'; " --:,--' ,; ,"', , .-, f- ,,' -' : - _-,,'-", '- --' .- ,:;J ",_', '_'_',-' ,,_', -',- ' " ,'-- ',':-- - ,pa a aua oa agtan slang pagt aan petang) , an paaa ketucab ,- a. d d . ki [, h. - - -, - ~, -I .,_ - - - ., - ~ "-1 To , - ,. - - , - ) - . " , . , " """ I! !' . . . . (.yang ernampu an aengarutya aar ~w'a tu rna,am, sesunggu. utyaperbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk, itu la h. pering ata n b ag i orang-orang ) J a n l ? 'nab - b e --" sgat"l'- t,u ,'e rln," '.

  . 1 11~ Surah Al-Isra' ayat 78 :

  .'

  "Dirikanlah solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelapmalam dan (dirikanlah) solat subuh sesungguhnya solat subunit u adalah. disaksikan (keistimewaannya) ".

  . .

  "Oleh itu bersabarlah engkau (Warlai' Muhammad} alta}? apayang mereka katakan dan beribadatian dengan memuji ' 1uhanmusebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya dartberibadat sesaat dari waktu malam dan; pada sebelan siang

  dJ (d d baik b 'k b I ) : t - ) Iupaya reana iaengan men. 'apat setxuk-, tu aiasans ' ~K '~ d ib b 'IQ' b d" I ' - -: ! I " , - : : . . , " , l !II ,-: . -, ," ' . -i I i . " I -", '., '. ., . . I . . I I . - ' I ' . ! I - -. .", I ' " . - , n . 1..eSl]TI pusan .an e ei apa ayat a , ~ ' - uran ter se ou t r apatditentukan nama-nama waktu 8013.t , y ang diwaj ibkan sepertiberikut:i) Bertasbih sebelurn matahari terbit dimaksudkan solat

  Subuh,

  2

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  9/64

  I I I 11 I I

  ii) Bertasbih sebelum matahari terbenam (ghurub)dimaksudkan solat Asar,

  iii) Dir ikan solat ketika sudah mataha r i gelincir di I aaksudkansolar Zohor.(iv) Dirikan solat pada dua bahag i an siang (pagi dan petang)dan daripada ketika yang berhampi ran dengannya dariwaktu mal am dimaksudkan solar Maghrib dan s ola t I sy ak .

  b. Dalil-dalil hadis Rasulul lah s.a , W'.i) Daripada A bdu llah Ibn i Am ru r.a .

  ~ " , , ~ , ' < . , - ! . / ' t~ 0/ J " ~ii/ /:; :" ~. /" /. ,... ~. ,., ~" M ' ~ " J t. . . . . . ~ . . . ~ . , \ ; . ~ . ,~w:"[I~""'_". 1 .. . ..' [ ., . . .... . .. _ . _~ ",IJ ~ , [ i I ! < I - . - ~ . _ ..-4 .. ...~ j ilL - _.' r: ._ 0, .' , .- . ......,~ ~. -~. ~ .. ' IV'""-.;C I::, ~ _- ..).

  "Daripada Abdullah Ibni Anlr[u; bahawa Rasulullah s.a. wbersabda ..~ Waktu. Zohor bermula apabila gelincir mataharisehingga panjang bayang sesuatu objek sama panjang denganobjek tersebut. Waktu A sar bermula apabila panjang bayangse suaiu objek, bayang sama bayang ses uatu objek sama p anja ngdengan ob jek pula se kira nya matahari be lum kekuningan. WClk tL tMaghrib bermula apabila matahari kekuningan dan berakhirapabila hilangnya cahaya rnega meran (syafak. ahmar). Dan,waktu Isyak bermula apabila hilang syafak ahmar sehingga tigaperempai malam. Wa.ktu. subuh. bermula dari terbitnyafajar danberakhir apabila terbitnva matahari ..Apabila telah. terbit~ .matahari maka dilarang mendirikan solat. Bahawa terbitnyadi antara dua tanduk syaitan ". (Diriwayatkan oleh Muslim).

  3

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  10/64

  ii) Dari J abir bin A bdu llah r.a,

  - !S~ _;J!J J,l: J~ ...J ;~ 1 ; . ; , . )"Dari Iabir bin Abdullan bahawasanya Nabi s.,a.11}~ didatangioleh Iibril a.s. katanya kep ada Nabi: BtITz-g'UT1! Dirikanlan solat.Mereka dirikan solat Zohor ketika gelincir matahari imasukwaktu Zohor). Kemudian Jibril datang lagi kepadanya padawaktu Asclr katanya: Bangun! Dirikanlali SO-/Clt . Mereka dirikansolat 1 4 s . a : r k etika p anja ng bayang sama dengan t i n g g i objek.Kemudi a11 Jib ri l datan g lag i pada waktu MC Ighrib, ka tanya:Bangunl Dirikan solat. Mereka dirikan solat Maghrib ketikaterbenam matohari ..Kemudian J ibril da ta ng lagi pada waktulsyak; katanya: Bang un..'D i rikanl all solat. Mere ka.d irik an so latlsyak ketika hilang syafak (Syaia): Ahmar}: Kemudian Jibrildatang lagi pada waktu [ajar (Subuh} ketika fajar bercahaya

  -. .

  4

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  11/64

  I IKnHI I

  (fajar sadiq] atau disebut berkilauan (n1en'1{UICClr) [ajar.K I' J ib " l l k k h . I ' k Z Jmuaian ,. ioru aatang t ceesokan nart ,/) ,ag.l waktu Zenor;katanya ..~Bangun! Dirikanlah solat. Mereka solat Z ( _ ) / 1 0 r ketikasesuatu bayang tinggi menjadi tinggi sepertinya. KemudianJibril datang pada waktu ASQr; katanya: Bangun! Dirikanlah.solat. Mereka solat Asar ketika panjang bayang menjadi duakali objek: Kemudian Jibril datang lagi pada waktu MaghribSan1(1seperti waktu sebelumnya. Kemudian Jibril datang padawakiu lsyak ketika selepas separuh malam atau disebut sepertigamalam, mereka dirikan solat Isyak. Kemudian fibril datangketika la ngit kekuningan 'yang amat sangat (cahaya benar J J 'katanya: Bangun! Dirikanlah solat. Mereka dirikan solatfajar;kemudian Jibril berkata: Saat di antara dua waktu ini adalan

  k I (D" ~ k ' 1 J ' I A'h d' I A, ' , ' . ' ' . . . . . . . ' t ' i '. _ '" '.- . O J : ': . ' " . " . : " ' . ' ,I " :- : .: ." ".~. -. ...... ..-I.. -. .....' " . ..' I. ", .-. . . " I ! ! ! ! ! ! ! !Wll tu .S ( ) at. '.' ,lrl wayat an 0 e 'I mam. ,..11la__" Ina,m nN ' " I' . T '"~d I. I ' B " I h ' '" ,. asaie, imam A,t- Tarmizi aan menurut .'mam a.....,1'(, art"

  ' " 1 " h k I' I"' '" '". Iib ~'l' II ditulan waktu so at ya,ng paung tepat, iaitu .noru menjaaiImam).

  Hadis di alas jelas menera t gkan ternpoh berrnuladc n b era k hirsetiap waktu solat fardu.Begitulah peristiwa berlakunya solat l i1113l waktu secara arnaliyang diajar oleh Jibri] a.s. kepada Rasulu l . 1 a h s.a e \V~ dengank . t .:" - 1 1 . ~ , . . . . l kt ' . . ~ : k tu r .,.e.el. i(~ p(U lwa x u -wa s unya,

  5

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  12/64

  II H 1 I I

  rr.-,~' t . -- , CIA 1 ,[../- , S ' - r " a -.f ' ~C~ "- . L O y S l r a n -flval\tu"o~at v seraasanca .c r e o n P e n r g ' , - - e ' ~ r r l Q : a n r a f a : / , t a . . . c ..tri- , ,_ '_- ........" ; ;YL~ __ "rm, ,... . . .

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  13/64

  Tafsir '311 Wa,kt l l Solat Berdasarkan Te'oriPergerakan Mataharl

  Waktu solar telah ditetapkan sebagaimana dalam 11, s yang telahdinyatakan. Berdasarkan kriteria yang ada maka para ulama' Feqh telahmembuat ta fs ir an r nen g g u n ak a n kaedah ilmu falak bagi memudabkanrnasyarakat untukmengarnalkan dan mengikutinya.Pergerakan matahari di dalam setahun berubah laluannya, Laluanmatahari dinamakan ekliptik. Jika diperhatikan di dalam setahunmatahari terbit dan terbenam berubah darn sehari ke sehari. Ada l11Usi11lm ataha ri a ,an ,berada ke arab sela tan a tau ke arah utara .

  Matahari terbit tepat di TiJTIur- pada 21 Mac dan 23 September, pada 22 Jun dan 22:0 ~SelTIbel ' m arah ari tcrb i[3 ,5 d a l ] a h dar iT i m u r k e U taxa dan S el ata n

  ~ Matahari akan terbit betul di titik timur dan, terbenam tepat di titikbarat hanya dua kali setahun iaitu pada 21 Mac dan 23 September d.ikawasan kha tu lis tiw a . Pada kedu a -du a ta rikh in i m a taha ri akanruelintasi tepat d: zenith (titik atas kepala) ketika istiwa dan t iadabayang bag i objek tegak l erika i tu .Istiwa (rernbang/transit) ialah seketika pusat cakera matahari melintasimeridian tempatan. Meridian tempatan ialah garisan dari Utara keSelatan melalui titik atas kepala (zenith) dan ia merupakan unjuranongitud Stesen Ternpa tan . Ketika istiwa, bayang tiang berada padaukuran paling pendek, Stesyen rujukan di bumi adalah ditetapkanberdasarkan satu s is tem k ord in at geografi yang parameternya ialah

  9

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  14/64

  latitude (gar is lintang) dan longitude ( g ar is b u ju r ). Kedudukan relative,stesyen rujukan dalam Sistem S .fera S amaw i (Celestial Sphere) dapatd ig a rnba rkan dengan lebih rnudah berdasarkan Rajah 1 .. .

  =. J ' Z 'SU :~~","",

  a) Panda ngan Plan

  ~,":~

  ~,

  1 0

  b) Pandengan Sisi,,-e,,

  ,,,

  Kedudukan matahari ketika istiwa dalam sferaSan1aH) i dil ihatdaripada:a- Pandangan planb~,Pandangan sisi '

  II HJ II

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  15/64

  'Lrr I.

  po

  Satah ufuk bagi tempat rujukan(pencerap)Zenit iaitu titik tegak di atas tempatrujukan,Kutub Utara Samawi

  z

  Latitud tempat rujukanS T -- D klinasi hari d Il; m ast m a ta .a ri paa saat tsnwaaT Altitud (tinggi) matahari pada stiwa

  Satah UPZ:S,Di Malaysia. keadaan ini berlaku pada akhir minggu bulan Mac dan

  minggu kedua 'bulan September setiap tahun disebabkan kedudukanMal- . 2 k dari aari kh 1 - , .:'.aysia ----'ce u ta r a aan gansan .chatu .tstiwa.Matahari akan bergerak ke utara dari titik timur selepas dari 21 MacAI- --'-- " - -, .- , -,-, k s . " , - - - " _ " ' ~ - d - ' ' 2 , - - ' Z - 'J ' - , P - - d , t a ~ k ' j _ h - . ' - . - - - ,- , ;u - h , - -_ . - ' _ . ' tid -,nan mencapai maks mum pa. . a ~ , .iun. a a rans 1 1 1 1 rna ar an J ,a".melintasi di atas kepala ketika istiwa kerana berada jauh ke utara,Selepas 22 Jun, matahati bergerak menuju ke selatan dan melintasigaris khatulistiwa sernula pada 23 september, Seterusnya rnataharib ,-,- .. k ,'--- ,- .' ke , , 1 ' t ,. dan " ,- ...... ~ '. naksi ,'" -- d : 2"2. ,ergela, 0 menuJu ',e se_aan:an m,enc .a ,pa l nla.slmu,m paa '..'. i s , e m b e r . ,

  Perge rakan ketara matahari dalam setahun di dalam laluannya

  1 1

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  16/64

  Perubahan yang berlaku pada perg erakan m ataha ri akan r n e r npeng a r u h iperubahan wak tu sola r setiap ha ri. Dek lin a si m ataha ri akan berubah-ubah da r: m asa ke semasa da lam lin gkun gun -'23~5() ke +23~5sepan jan g tahn r ~ Tanda neg a tif m eru juk kepacla sela tan ia itu ketikamatahan berada di bahag ian selatan Kh atu lis tiw a S arn aw i. Manakalatanda positif adalah merujuk kepa da m ataha ri ketika ia berada d: .bahagian utara Khatul is t iwa Samawi . Perubahan deklinasi m ataha ri .ini mengakibatkan perubahan altitude. matahari dan waktu istiwa.Perubahan : in i akan mempengaruhi pe rbezaan waktu solat setiap harim eng iku t lokasi yan g ditentukan.~ -

  '''_

  -22 Dis

  Barat .

  .. __ ..

  12

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  17/64

  . .

  .. .-i

  ITIf ' a - I Q ' ~ - t : ' _(fA ' a _ : I Q . . ' t : - U . 50 1 Ia :rvu- 1 ~ . V V I ' .vouu:. . " " . ": . _ 1_ , ' ._ . . . ' " : : :_ :~ . ' :" ' . . . . . _ " .

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  18/64

  3 , . .1

  . .'

  I I I 1111 r! I

  'Waktu-Waktn Solat

  Matahari bergerak dar i langit timur melintasi merid ian tempatandan seterusnya ke langit barat, M asuk wak tu solat Z'Oh'O'f ialahketika rnatahari gelincir ke arah barat iaitu ketika mataharimelintasi meridian samawi tempatan. Masa yang di ambil olehmatahari uu tuk melintasi gar i s an meridian adalah selam a 1minit4saat. Maka wa .ttl zohor dapat ditetapkan seperti berikut:

  Wak t Isolat zohor ~ Wakm is tiwa + , . rninit [4saat ..!'...~~[','.'1 ' k l " k '1' bah ,- '." . b e ..:~ .'. - . . ' ' . - , .- .t .k a r . '. . ' - : ' k .,.~",t Fi' , , ' h - ' ' . -m m enun ju i .... n ._:, awa .ag l menen tu .. an . m asu . sOl l la zOo oria.la h lm i nit 4 1 sa..ar seIp a s 'mla ta h a ' I ~ ; 1 " s tiwa P l ' . 'a:d .~a b a r i b e . r ~ e. " T I . ' a ' a n. , ' . , " " ' . I r . . I (;II. _ ~ _. u., .1l!,..(]!,~ . , ! I I . . ' ~ . . _ . . ; . , ' . _ :J . _ . . I I ! IJika ditegakkan sebatang kayu ketika matahari melintasi garisanmeridian mernungk inkan ia akan menghasilkan bayang-bayangataupun tidak, Bagi minggu pertama bulan Mac dan minggukedua bulan September di Malaysia tiada bayang akan terhasiltetapi bagi bu lan .. ru n dan Disember panjang bayang akankelihatan lebih ketara, Berakhirnya waktu 801a t zoho r ialah bilamana telah masuk waktu as a r.

  a . ) Pan dan gan P lan T imu r

  U MERIDIAN SA'M'J\ \M 1I. ta ra ..,~ . - . .- I 'P Z

  P ;;;:;.utub U'taraz= ZenitB a n u

  Rajah 2: ' Kedudukan matahari ketika gelincirt 5

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  19/64

  D ~ ~ O L . l l n b : m II~J~m 04s

  Mengikut Mazhab Shafie masuknya waktu solar Asar adalahapabila panjang bayang sesuatu tiang melenihi panjang tiangtersebut, Secara fizikal, waktu Asar boleh ditentukan denganrnenggunakan tiang tegak yang sarna ketika waktu istiwa,Waktu Asar bermula apabila paniang bayang ' y a u 1 g ditunjukkanoleh tiang tegak melebihi ukuran t iang itu scndiri dan.dicarnpurkan dengan panjang bayang sewaktu istiw a. K a ta k a n,"

  ' I ! I , " d b +. d seoatang [lang,. sama panJ ang "engan '_,yang nang itu sennm.,. _Keadaan ini dapat dibayangkan dengan lebihjelas berdasarkanRajah 4 d'~sebelah. ~,

  lL..J .J1

  Rajah 3: K edudukan m ataha ri ketika istiwa dan gelin cir

  Waktu Solat Zohor + Waktu Istiwa , + 1minit 4 saatB oi,....,...t ,ks .. '.'''' s u k '~a'kt . 'L t ......,.h ,A adal h 1 -1'' t 4 'agt menen ~U I .an masui We",U, soia ZO' or a c a r a r rmrnsaat selcpas waktu ma t a ha r i istiwa pada hari berkenaan.

  il l 6

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  20/64

  \

  I

  T

  ~'T~~~~~,' S

  BRajah 4; ' Kedudukan matahari ketika istiwa clan masuk waktu A,sar

  dengan pandangan dari zenitMerujuk kepada Rajah 4, panjang bayang ketika matahari istiwa,M f ~dal ~-h , 0 ' T ' . . . : : . :X ' d , - k atakar ,-, ,-,.: -,1 0 ' ti '~; I' - OT d ", I ] ~ ' ~ I 'I '+" T aa, 3., '.', 'T . ,'" -an a, , a n , panJan'bI,(J.llb a ,a"C;h,l, Ilfll r." K '' - , ; : 1 \ - , ' k - ,-,.f ", '.""" " b .: J" _',-, ad l' -h ( 1 ' X"') ,_,t --,. ta h ,r-,- ' b e de ' 1 - ' "r ern a pan ] ang n a y ang a ta a , '" +: unit, m a ta la r~ era 1 a C il lkedudukan M .ketika inilah masuknya waktu Asar Jika ditinjau- --" ." , - , - A , ~ , " ~ ... , , '" l "- ' " , " '- "_ l" __~ -- ' " -,.-Rajah , 4 daripada pandangan sisi, kita akan dapati sepertimanad i da lam R'aja~l5 ,;

  ,II

  T,A .

  P M!.,M' ,A.

  Rajab 5: Panjang bayang ketika masuk waktu Asar1 .7

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  21/64

  Berdasarkan Rajah ,5 dapat dimodelkan secara matematik sudut' k - , " " .ahar i b ...'''tmggian mala. i a n se ' , ' , a , g a l :

  tan - q ,t-x

  d i m an a i C P S d .. , ( ' 1-~- d) har i ketik k1 - , , I I -'0- '," l I ' . ' " ' ' 1 , ' 1 . " " " " ' , Ie , ' . , 1 " . - , ' , 1 - ' . ; ' :U lut tinggi .altitud mata ,arI cetika masuwaktu Asa r

  x" - . panjang bayang ketika matahari istiwa ,3 - 2 : 1 ' - p i " l f " 'II ! -', ,- , B " 't" '- - K ' - t l k - , M , - " : :rt " h " - , i t ' l ' ' " t' : 1 1 0 " X : .._~:...'anjang tsayang ,I.,euca : a3,1 arr s , IW ,3 " " "

  ,Raja h '6"~menunjukan k eadaa n ketik a:'mll- atah o :1 l~~ 'I ' stiwa__ L _ L L_J __ .J I VU . ~ I J . . , " . . , . , ~ , . I l . , _ . l l J . . .

  '1

  1,

  -_ - --- --- - ~----xR ," h 6 - - ' "~". .. ! . '[ +, aJa :', . '

  Berdasarkan Rajah '6, dapat dirumuskan secara matematik sebagai:,1X - ',; "

  :~,

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  22/64

  ,-

  d i ' I n - ' a ' n ~arv ~. , 1 , 1 1 . . . u~r~Hnbungan kedudukan rna tahar i ketika istiwa dengan kedudukan kita(pencerap) di bumi dapat digambarkan dalam Sistem Sfera Samawisep erti R aJ'~h 7. 1 " c'. ~ ~ " ..

  ME' u .. D ' " l ' . ~ , . ,._ : I~~..'. / ..SA, ];,J'~, U.l1'"'::. . ::" ,ruy.~ 1' 'W'J',, .

  ~I

  Z E N I TKu r u "'DI ", ', : [u 'r ' l ' T , ! A , ~ f T h A .v . I~_SAlt< $ . 'UIJ1', nJ.Y,tL\" 'It [; L

  Rajah 7: Kedudukan relatif pencerap 0 di bumi dalam Sistem SferaSamawi

  Merujuk kepada Rajah 7, zenit adalah titik tegak atas kepala pencerapdi bumi, < l > adalah Iati tud pencerap dan nilai ini adalah bersamaand I ' d k b ,.d ~ d h fuk d 'a l h d k li .ngan a .tttuc I" utub samawr r aripa; a sata ".U U., ao a a," , es inasimatahari ketika istiwa,Dapat dibuktikan dar ipada Rajah 7 ' b a h awa :

  r 1 ' .~JS . , '_ . -~ ' . : _ ' , ' , ' " k k : . - : . .: . ' orr ", ",," ( 4 ' ) 'ke d - I ' , , '" , - " ' . ' . ' . . ( 3 . " ) k it,e~e,[u.snya m,em,asu . : ...:.an persam.aan, ...e ,a .am p1e rs amaan , ._.... 1 aakan dapati: .

  x _ .. . . . . . 1jadi < P

  tan (9 10 - ($ ~8)tan -I [I l (1 + tan ($ - 3 ))]

  19

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  23/64

  densa -1 - n "en g ' g " anti ka n ffi - 'g . '0 - -Z d 1 0 ' 1 - '3 '1 1 a ' ' Z : 3 ; d a l a h ja ra k z" 'e ' ' . ' : I i " ( s u d u t:',b'1. I'" ,'."'-],., ',1 ' _, _. -.' A'; I , , , I ," , .' , " A' ,a", .- .' .',.,':, h.. .. _ _ .,1 I i . .komplemen kepada altitud), lihat Rajah, didapati:

  ZA ta n:' [ 1 + tan ( q , ~ 0) JO'leh k eran a n ila i c p dan , 8 ben, 'bah m eng iku t tem pat dan m asa m asin g -masing, nilai perbezaan $ ' dan 0 sentiasa diarnbil tanda posit-if untukit u kita perlu rU ll1 US sebagaimana berikut:

  Z 'A tall ~~ [1 + ta n I ( q , - 8 )] IJelas daripada persamaan dillatas bahawa nilai jarak zenit untuk satu-satu tempat tertentu adalah berubah-ubah sepan jan g tahun m eng iku tperubahan kedudukan matahari yang dapat diketahui berdasarkan nilaideklinasinya (6) yang boleh didapati daripada Almanak.3 2 2 S : d t W " '~ I t M t h ' " - K t " ' 1 M O k W - " ' 1 . . 1 ' A -'. _ "".- - .' '- ._ -,. , .' . . .. " _ '- . '3"'" . -_. _, ,~,~>U ,_D, a , ,(,U~ , a , ' - a ,~ a r i e l ' ) < a ' asu '~: ._ J {'LlISar

  'i

  Dalam seksyen 3 .,2~1, telah dib incangkan kaedah penetapankedudukan matahari d a r i seg i a ltitu d ketika m asuk wak tu A sa rberdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh syarak, Dalam seksyenin i, akan d ijela skan hubung an a ltitu d vang d idapa ti den g anpenetapan waktu itu sendiri. Rajah 8 dapat mernberi gambarandengan lebih jelas tentang 'hal ini.

  il

  L.. .,

  M--

  ,

  . ":-

  Tlmer

  U 'F~ JK , ... ..~=-.....~~...----- . - . = - - < B m : r a l

  Rajah 8: Ke dudukan rnatahari lce( i lea masuk:wak tu Asar20

  .. .

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  24/64

  Berdasarkan rumus trigonometri sfera dapat dituliskan:t ..A

  1 ~. d r oli 1 intang) a- k di b tat! U . _ I (garis lmtang r tempat rUJu.:~an:...ounu

  3.3 Waktn SolatMaghrib

  Seterusnya, waktu solat Asar adalah dapat dirumuskan seperti berikut:Waktu Masuk Solat Asar = = Waktu Matahari Istiwa + t ~.F\

  "

  ,,;

  I .I

  Mengikut hukum feqh masuk waktu maghrib adalah apabilaseluruh cakera matahari terbenam di bawah ufuk barat. Ufukketara. adalah bergantung kepada ketinggian tempat .. J ikaketinggian ternpat itu melebihi 100 illdari paras laut makapembetulan junaman ufuk perIu diperbetulkan.Sebagai tanda masuknya waktu maghrib j uga boleh dikena iI ] '1 b h formasi M Ib e a ' '[111 p " e" " r - . n". - . a ". n ' a - a t a u o r m ' a s " a w a . . . . . . . . t ' ..I...I.~. ' . _ ,1 I: U ', a ...1 1 w r '.. ... .. :,._ -i, , : , _ ., ': : l c . . . !n i . enuru .'. nu

  YUllUS perubahan warna langit bermula dengan warna kun ingdiikuti warna oren dan merah. Cahaya ini dikena1i sebagai"Syafaq Ahrnar",Dengan muncu lnya cahaya rnerah in' maka bermulalah waktumagh ib. Berakhirnya waktu r na g hrib b ila masuknya wakut isyak.

  - . ~ .

  _ I'III

  21

  jarak zenit mataharideklinasi matahari ketika Asar

  Pandangan

  Permulaan waktu maghrib apabila matahari terbenam di ufuk. ketara

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  25/64

  , P1 0 0 m

  Utara

  z

  I

  i,, 1 0 "I I I _.

  'UFUK

  Rajah 9 ' . ~ Kedudukan matahari ketika masuk waktu Maghrib . . . . .,L,Merujuk kep ada Rajah 1 9 , tM . . . adalah sudut waktu matahari ketika ia, - , ' : L

  tcrb en a m m"anakca la Z > , a ' .' .lala h ja "fa 'k zen it pad..a saa t l b..rke..naan Den g 'an. , , ,.- - " ', ":" "" _ , . ,~"C 'M: _.,,', .. C, ", ' ",,,I" ,OC ',: .__"C ,, " " _,"C, ', , ,,_,, , , ._ ',_ ", ,_", .; ~ _ ,::-.,,~ 'mengambilkira faktor semi diameter matahari dan biasan atmosfera,kita dapat rumuskan:

  Z 9"0 S " ' O B '"M '" : - -= ' ", ., ,' + " _....+ r. lasan",I.:.'

  S . . . . , . " , ' . . . . . ' , . .' ' ' ' au S " , O : ,_ 1 6 : " " ' d . . . , ' , . I k ,, 1 ' b ' . . ~ . . >,.':'" ' 3 " ' 4 1 1 ' 0 , " - : " ' 1 ' " h it,ecara pu,ra a ' '~,' ,an,esan ,lasan '-J .,e lU90 1, 't 34 1 '" + ",'",'.~.",',:."'

  Seterusnya,tM (COS ZM - sin O M sin t P ) "cos' , '.cos 0 cos c I > . ,. . . . . . .

  Seterusnya,Waktu Masuk SolatMaghrib = Waktu Matahari Istiwa + tM Waktusolat Maghrib berakhir dengan masuk waktu solat Isyak.

  2 2

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  26/64

  I ('11

  3.4 Waktu Solat IsyakWaktu solat Isyak bermula ap~abila hilan gn ya cah aya .merah atau

  , - - _'syafaq ahmar dilangit. Keadaan in i berlaku apabila m a taharib d k o I i ~ . h di b h f k'. ~,'. . " .' ." ... , :- .' .. - i " -. .'.- .. ' I ' " - - - , - - . . . , _ ' . : -eraua semas In ja u [1 1 ;- awar u u t ~Menu r u t - I[m am M alik dan Im a m-Syafie permulaan waktu Isyak", . . '." , ,. . . . . . .. ., , - - '_ '" = .. '_ - .. . '. ~ ., '._ '., . ,- .- -. .itu ialah ketika hilangnya cahaya merah manakala Imam AbuHan .ifa bep..end a -pat bah aw a perm u l a a n wak tu Isyak ketik a.. , ,. _._~ .. "". "," _" ' ._. _ ._.. : ,I . '. ' .. _;. '. _:,. ~ " , i l L . . . _ ' . . , ' , ' - . , ' , . . , , '

  1 ' , hilangnya cahaya pu tih (S ya fa q Abyad) yang mu ncu ln ya selepa shilang cahaya m erah (Ibnu Rusyd 19[91).Wa la u ba ga im a n apu n kewujudan cahaya in.i terlalu singkat dansukar dikesan di negara yang latitudnya rendah. Di Malaysiakeadaan ini berlaku dan ahli falak m enetapkan kada r n ila i sudutbila matahari berada 18 darjah di bawah ufuk kecuali NegeriKelantan iaitu 17 darjah.

  z--- -

  [i

  Z -I' ,

  Rajalt 10.~ Kedudukan matahari ],80 di bawali uiuk (masuk waktu solat. . . " .Isyak)

  Oleh ya'og demikian.jarak zenit ketika masuk waktu solar Isyakadalah dapat d i rumuskan sebagai :z ] I " 0 - - " 8 - '" o:.\ .' . ' .'--

  23

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  27/64

  Oleh itu s udu t W '" ak tu rn a taha ri ketika m asuk waktu Isyak - t'_ . J l .. - , ' , l,_ " ' ,_~, - _ s I..... ", -'.. - J I . \ . . ' _ " L - I I", ' "- c c " _. ,L', '_"" ]dapat d ih itu n g b erd asa rk an ' f 'U'mU'S::;

  S eteru snya m asuk waktu so a t Isyak dapa t d is im pu lkan sebagai:.~ . ,1 .: ~Waktu Masuk Solar Isyak :- Wak tu Ma ta ha ri Istiwa + t1 , Berakhi rwa kt u sola t Isy ak 'a d a-a h a p ab ila rna..S - , ' U I ' k wa tk tu sola t Subu hi_ _ ,I ;_ , '_ _ _ _ " ,' '' ' _ , " ,L ... , " _ , ' , " __ '"'~ ,

  3.5 Waktu Solat SubuhAwal w ak tu sola t S ubuh rn eng iku t syarak ada l ah bila fajar benar(sadiq) terbit d' ufuk t imur . Kajian u lam a silam dan beberapaahli saintifik setaka t in i m en dapa ti pac ta sa at dem ik ian mataharid i kedudukan lcbih ku ran g 18 d i bawah u fuk , N am un da lamsoa l in i para fu qaha ' bersetu ju supaya awal wak tu S ubuhd itetapkan ketika m ataha ri d i kedudukan terkebawah daripada18 d i bawah u fuk , Terdapa t pihak yang m enetapkan 19 danada pula yang menetapkan 200di bawah ufuk, Bagi pihak yangm enetapkan 19 ja rah zen it m a taha ri yan g d iam bil u n tu kperh itu n g an ada lah 109 0 iaitu Zs = 109 , M an aka la bag i pihakyang menetapkan 200 jarak zenit yang di gun ak an untukperh i tu ng a n adalah 110 iai tu Zs = 110 ,S epe rti w a k tu -w ak tu solat terd ah u lu , k ed u du k an matahari ketikamasuk waktu Subuh lebih m udah d ig am ba rkan da lam S istem

  ~~~~~~~~~~~~~~, Il,

  . . . .

  I z _ ~ ~

  RaJ~ ,ah11 ~~.. -Kedudukan matahari, 2 a o di bawan u f u k

  timur

  2 > 4 , ' " . .

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  28/64

  D e n ' g ' a ' n r u m ' usan trigono ' I D " e t r i s f e r a kita d a p a t ' tentukan t. I . : . . . . , : " . ' . . " 1 .' ' : . . " ._.:1 , ".' , , . 1 . ' : . : _ " , ' . . , " , . , ~ ! . , . ' , . : . . . ' . . : . ' 1 ...1 .... . Ss eb.a 'g a ~ l " I . o ; . . . . : .l. I: . , 1 . . ' . , . . '. : . ' , . .iCOS- , l

  '.., I' .'...~Seterusnya:Waktu Masuk Solat Subuh = Waktu Matahari Istiwa' - tsBerakhir waktu solat Subuh adalah bila matahari terbit iaitu hilapinggir (piring) atas matahari berada di ufuk timur.

  3 . 6 W a ' . -tn M ,. taha riSy.u r u k. . - - .' ~ .. ' , _. . .. .. -Pengetahuan tentang waktu matahari syuruk (terbit) adalah'h k b '" , lah d i k d I k d 'h 1usta rax, s er a g arm a n a te 1. 1 rrtmyatakandaiam sex syen ter ra u U,kerana 1 ';a " mienandak ca.n ta.r n a tnya wak tu S : Or lat Subuh P i ' a d a ' : sesuatu. ,.".. . ,_ ... .,..., . ., "'. '.'. .. .. L ,.,__ . _. .

  . ,tempat. Ketika matahari terbit adalah diambil apabila pinggir(._.4'".10 .. )' a t a sadn ua l i r i b .. d , d':~ f k ti i - d t "p I n . n .g . . a . .asJa .sa ' ma . , a la r lle ra a ' , J UIUI..IfiUpen.cerap 'J s u a , . utempat, lihat Rajah 12:

  I

  zp

  I,B

  .. ,

  S ~ / ~ - - ~ - - - - - - ' - - - ' ~ - - - - - - ~ ~ ~ ~ 4 - ~ ~ ~ ~ ~\ . . - - .. _ . - - _ . - 1 'UI~~~" u ~ ' v . ' " .. ... ,~'

  ._._ ~- "

  'I!.I1

  T

  ___ I

  Rajah 12 . ;~ Kedudukan matahari ketika terbit. Rajali menunjukkanpinggir (piring} atas di ufuk pencerap

  25:- .- ..

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  29/64

  Pada kedudukan matahari seperti di Rajah 12, jarak zenit' ID,I ' la:ahari a:dalah sama sep.erti ja..ira... zen it keti..ka m iatahari'. . '.. '. , I.~ .. . . . , o " . , ' " _

  ," -terbenam iaitu 90 50' kerana mengambil kira faktor semid i . .." - t - , : ' ' . : ' : ,, '. t.h ri d i' '. k ''. , " .. b ~ " ,, . - , . ; : .te ., - ,d:" ,. " b e . - ,, , . ; , .' ; c : . ' ' ' , l t i t d 0 " "l ' . . h~am,eer rn,a~al:arl an ,esa.n" ' las,aner a ..a.p'. acaan a III ~ .,_ .,Ie, ... .

  itu:" ~ ' .. _" ~.. ~.--

  Z ,t 8 '" I. 4 >om : - : oe- '." I : . '" ~ ' . . ' [Icos. TT SIn. TT SID ...

  ' " I T k , t - M " I'- I ahs . '" T .rbit - l'l.lk t I Isti "',._'.tva , . , . U ." a.a. ar] er.....]..- 'vva, Hl S.lwa - C T T. .

  Mengikut syarak waktu solat dhuha bermula hila matahari beradatinggi segalah dari ufuk Ini ditafsirkan secara astronomi sebag ai." ' . .' . :" , '" . '. . .- - .. . . ' ' . ' , . . . . . . ~ - '.' . . - . . _.' " . ~ ~ ~ '" -. .;. .,....kt ..'.o tk -'.,','-r d its - b ih d . .,-,: ' - 1 1 ' " , , , . , , u ::-. - : ; t ' " " , . " . " " ' . ' 'a k twaktu syuru yang n tam ..a ,.en g .an sa . u pertiga wa rup erb ez a an ant ara syuru k dan s:buh den ga n m.iatahari terbit.. 1,,:, .., ~ _,_ .'. f . . . . , : ' : ~ " " [ '_ " . , _ " ; '. _ ' ' . . '. ' . . ' , ' '. _ " ': ' : : ' . . . . . . . . . . . . . . , . , : , , _ _ I . . ' . , , : . . ~ . ' " ~ , ,Secara puratanya bermulanya waktu dhuha itu adalah lebihkurang 28 minit selepas matahari terbit, manakala waktu imsakpula ditetapkan 10 minit sebelum masuknya waktu subuh .. ..

  waktu syuruk + 1/3 daripada(waktu syuruk-waktu Subuh)

  Katakan waktu syuruk 7 .00 pagi dan waktu subuh 6.00 pagi .. Perbezaan waktu syuruk dan waktu Subuh adalah 1jam.

  0]' h ~ k Dh h'" .,: ' 1 ' . . " . 1, " , , -.e ItU w,a . .ctu :1 I u _ _a -"

  _ ,-

  7.00 + 1/3 (7 ~OO- ,6 ,0 ,0 )7.00 + l/3 (1 jam)7 ~ O I O I+ . 1/3 (60 minit)7 ..010 + 0.2'0

  Con ohnya : Waktu Dhuha --. . . . . . .,~.

  --

  -. . . . . . . . ' 7,.20 minit

  26

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  30/64

  I UHJ H

  'P en.': n i.u a n . ( T A 'a " " " & t ~ ' " I " U " " ' So I a, t ~ I : :XL, .1 ,. ' [. ' . r V V ' : . I \ j . ,. ./'J ~~< . "'Di (1 \ 'eaara (j\ Ieaara atituarrina;g/i. . J ~ O " - . . I X !O ' . . ..> '" 'v,

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  31/64

  II HHII I

  Penentuan Wakm Solat diNegara-Negara LatitudTi.ng,g

  "'"egara-negara latitud tinggi ditafsirkan negara-negara yangterletak melebihi latitud 6,6 darjah utara dan selatan .. Negara-nesa ra terseb : 1 1 ' ( aka .n ' 'm"e :-n ep " ' l ] 1 r 1 I T I " - ' 1 ~ peruba than si an tg d .a n ' I I i ' n 1 - .~l-m'0 ,!l, ",I, -'" " ~ ,(. ", , e ' -~ ' ' ' ' ' ' . . I I . . . ' i) ,,,-~ , .~ . I I I . . 1 1 1 . . i l : ! I L . . . -yang ; terlalu singkat atau t idak akan berubahlar gsung,Manakala di negara-negara y ; a r l g lat itudnya rnelebihi 45 darjahUtara seperti Sweden, Norway, Kanada clan Rusia, perubahansiang dan malamnya berlaku secara j elas,- tctapi perbezaanjangkarnasa siang dan malamnya begitu ketaraTerdapat tiga resolu si m en gen ai pen en tu an w aktu solat d i n eg a ra -negara berlatitr d tinggi,

  'l4.1 Menurut I Iamidul lah dalam bukunya Introduction To Islam,negara-ncgara di latitud melebihi 45 darjah.Utara dan selatan disifatkan sebagai zon tidak normal. Oleh ituun tuk penen tu an waktu sola r dan irn sak , n eg ara -n eg araberkenaan b(1'~eI1menggunakan waktu-waktu yang ditentukandi kedudukan a titu d 45 darjah sahaja, tetapi menggunakanlongitud ternpatan ..

  Bandar Oslo di Norway yang terletak dilatitud 59~5darjal i Utara dan Longitud 10 . 45 T imu r :Waktu solat dan irnsak ya:ng bcleh digunakan ialah waktu yang

  diberikan pada kedudukan latitud , 45 'utara dan Longitud : 1 0,.4,5Tmn'lur.

  Contoh:

  4 ..2 Keputusan majlis S yariah Islam , rabitah Al-Alami Al-Islami(~~.982)~Majlis in i membahag ikan kawasan-kawasan tinggikepada tiga kawasan iaitu:i) Kawasan berharnpiran kutub di man a waktu siang ataupun

  malam berpanjangan selama 24 j am,Waktu solat dan imsak di kawasan-kawasan ini sepatutnyadihisab berdasarkan kawasan yang siang dan mala rnnyadapat dibezakan dalam masa 24 jam ..

  29

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  32/64

  ,. , . )11 Kawasan -kawasan dimana m asa sen ja bercan tum den ganfajar.K eadaan in ] akan m en irnbu lkan m asa lah rn en gen a ipenentuan waktu Isyak, Imsak dan Sub u h , Olel: itu waktu-w ak tu tersebu t boleh d iten tu ka n mengikui waktu tera kh ir

  - - " ' b ' l W ' , " ' , 'J 'I - '_ 'k' da : " -', _',' "_ ,'..~ h d "" r f ~,....m,USIInsenerumnya oa am xee aan mega rnera ~can r a j a rsad. iq d apa t d ibez ak an dengan jelas,

  ...

  ...iii) K awasan -kawasan d i m an a waktu sia ng dan m ala -n terla lu. 'P k : U 1 J I ang.

  Kawasan -kawasan yan .g dimaksudkan um pam anya sia ng21 jam atau malam 22 jam atau seba likn ya , w ak tu sola tperlulah dilakukan rneng iku t waktu i ya. Begitu j ugasem asa bu lan Ram adhan , makan dan m inum hanya boiehdibuat pada waktu rnalam, Jika seorang itu tidak dapa tbern u asa keran a waktu s ia ng yan g pan jan g dan den ganikhlas beliau yakin puasa yang terlalu pan jang akanmernbawa kemudharatan kepada d irinya a tau selepasd inas i h ali oleh seora ng doktor yang ju j tr, m aka rn erekaboleh berbuka, Wa' aubaga imana pun w ajiblah m erekamengqadakkan puasa yang tertinggal i tu.

  -

  4~3 K epu tu san S em in a r Islam di Islamic Cultural Centre, London(M ei 1 984)~ S eca ra u rn um sem in ar tersebu t tela h m en ca pa i suatukeputusan yang se ragam dan m em uaskan .. Setelah mengka j is emua teks syar iah yang telah el ikemukak an, oleh 'para ularna ,seca ra ra sion al m em perk en alk an prin sip saintifik termasuk ilmufalak tanpa menge tep ikan ciri-ciri sya riah Is lam yangm enekan kan soa l perpadu an dan kcselesaan u n tu k beribada t,Semin a r tersebut telah merumuskan beberapa perkara:i) Pacta har i yang jela s perbeza an w ak tu siang dan m ala rn ,

  pem bahag ian wak tu sola t ad a lah m eng iku t ketetapansyara, ..

  ii) K etika m ega m erah dan fa ja r sad iq su ka r d ibez akan , waktusola r Subuh . dan Isyak boleh d iten tu kan berdasarkantern poh terben am m ataha ri d an Isyak d i latitud 48 u ta raatau 48 S ela ta n d i 'm a na tanda-tanda perubahan langit dapat

  30

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  33/64

  dibezakan Kadar perbezaan tersebut boleh digunakanun tu k pen en tu an wak tu sola t d i kawasan-kawasan yanglebih Utara atau Selatan.

  iii) Para ulama' berpendapat, bagi mereka yang kesulitan untukmenunggu waktu Isyak yang sebentar disebabkan terlalulewat, diharuskan melaksanakan jarnak taqdim bagi solatMaghrib dan Isyak.

  .. .

  iv) Tempoh siang dan 'In,a il laIn, yang panjang berkait rapatjugadengan pelaksanaan ' p u a s a .Ra rnadhan , Bagi m ereka yang

  Imempunyai ma s a la h k es ih a ta n alas nas iha t pakar perubatanyang amanah d _ a : n yakin b ah awa b e r p u a s a panjang bolehmemudharatkan kesihatan, mereka dibolehkan berbukal)uasa tetapi perlulah mengqadakkan puasa terscbut padabulan-bulan yang , lain"

  31

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  34/64

  J

  J

  . . . .. .,

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  35/64

  MATAHARI

  35

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  36/64

  WPMh

  1 , , ; ;'002.003.004 . 0 05.006~OO7 - ,008..009 .,0 o1,0..0011",001,2,.0013,.0014 ,.0015,.0016",0017,.00JL8.0019,.0020,.,0021.002 2 . 0 023.0024.0025,,0026.,0027 " , 0028,.0029.003 0 , . , I Q O3 1 . 0 0

  36

  J ' ii,,anm1i i _ ' ,I. __,.J i l l S

  22 41 40,22 45 3722 49 332 2 5 3 3 022 5 ,7 .2623 1 2323 5 1'923 9 1623 13 1 :2, 2 : 3 .1723 " ' 1 -L 6

  2 :

  MATAHARI

  GHA, DEKo

  =23 ,2 ; 1.9-2,2 5 ,7 20-22 5,1 55-22 46 3-22 39 42-22 32 S5-22 .25 42-2,2 18 1~,22 9 55~22 1 2;,2,-21 52 23'~21 42 59'-21 33 10~21 22 55=,21 12 16-21 1 12-20 49 44-20 37 53-20 25 3B=20 13 0- 19 5,9 5 '9- 1 9 4 6 3 6-1.932 '51-1.9 18 45-19 A 17,-18 49 28-18 34 18-18 18- 49-,18 2 59-,1,7 46 .50-,17 30 22

  ~I

  1 .15 16 .. ,11616,.116 16.11616,.11 6 16.01 6 1 6. 016 16.016 16.016 16.016 1 ,5 ~ ,916 15.91 .6 1 5. 816 15.816 15.816 15.11 6 15.716 15.616 1,5 . .51

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  37/64

  2 0 0 5WPM

  h1,,00:2 ..00 .3~OO4~OO5.006,.00'j' 00,.:'. ,8,.009 . .00

  ~ O ; ; O I O

  r

  11.0012,,, 0013.0014 . .0015.0016.0017,.0018,.001 9~OO210 ..00,2,1.0022,0.023,002 4~OO25- . , 0026.00,27 .0.0:28 00

  Februarif ! 3 ' , S ' Tj m so 4,], 53o 47 SOo 51 46o 5 5 4 3o 5 -9 391 3 361 '7 3 311 29

  15 261 1.9 22:1 23 191 27 151 31. 1235 8

  1 39 51 43 ,21 46 581 50 ~51 54 511 58 482 2 4,42 6 412 10 372 14 34,2 18 312 22 272 26 242 : 3 0 20

  MATAI ARI

  GliAj m S3; ,46 ],03 46 223 46 153 4 6 8,3 46 23 ,4 5 583 45 543 45 50'J 45 4 '0= - ' . 03 45 463 45 453 4 5 453 4.5 463 45 -4 7

  DEKo

  -,17 1,3 36-16 56 31~16 39 8-16 21 27-16 :3 30~15 45 15-15 26 45-15 7 ' 59-14 48 57-14 29' 40-14 1 0 8-13 50 23-13 30 2,4-13 10 11-12 49 46-12 2:9 9-1.2 g 19-11 4'] 18-11 26 6~1.1 4 ,44~10 43 11-10 21 28- 9 .5 9 36- 9 37 34

  9 1.5 243 53 6

  - 8 3 0 3 9--' 8. 8 5

  SD

  1.6 1'.,.1,16- 1 .3 '. 9 -16 13,..816 13 ..616 13.51 6 13.316 1.3, 116 13'".16 12.8-16 12,.616 12,.116 12.316 1 .2 '. 1 .16 11. ",'91 6 11.716 11.515 11.,316 11.116 10.91-~1 0 ' '7 't)! - ,',': I II l 16 10.516 10.316 10~11 6 9+'916 9 .. 716 9.416 9.216 9.0

  37

  j m ,S, _ , O ~ 7 . , . 3

  ~ ~L~

  21 - 2 - 8.2.1 5 31

  r; .21 9 3421 13 3621 1.7 3821 21 3821 25 38.2 29 372;1 3.3 3621 37 3321 41 3021 45 262~ 49 2121 ~53 1521 57 922 1 222 4 5.4:2,2 , 8 4 522: 12 3622 16 2622 20 1622 24 5:2 2 27 5 322 31 4022 35 2722 39 1422 43 0

  3 45 493 4S 523 45 .563 ,4 6 03 46 5,], 4jl6 11.3 46 183 46 2,53 46 3 23 46 413 . 46 SO3 46 S93 ,47 9.3 47 20

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  38/64

  2005 ; Mae:WPM SSTh

  1..0J In. S2: 34 1[72 3B ."")2 42 102 46 62 50 32.54 02 57 563 1 53: 3 : ; 493 9 463 13 4 23 17 3 93 21 35.3 25 323 29 293 33 253 37 223 41 183 4 [5 J L 5:3 4.9 1.1,3 53 83 57 4.4 .1 14 .4 58- 4 8.544. 12 514 16 474 20 444 24 404 2;8 .3 .7, 4 3 . 2 . 33

  2,003.004.005.006.007.008.009~OO10~.0011.0012.0013,0014 ..0015,.00< 6,0017.0018.0019.00'''1 0 ' 0 -' 0 '. ~ "_ , ._21 . 002:2.,.0023.0024 ..0025~OO26.0027 .,002 8 . 0 029.0030~OO31 ..00

  Mi\_TAHARI

  R .... IGHAj m s:3 4.7 313 41 433 47 553 4 :8 8]. 48 213 48 343 48 483 49 2

  D:EKo 11

  ,SD

  . 1 . 1 6 s ;;'J '16 8.516 8.216 8,,016 7+716 '].516 7.2:"6 7.016 6 ..716 [ 6 ~ 5116 6+216 5.,916 5.71.6 5.416 5.216 4~916 4.716'" II d. . . . . .16 4.116 3.916 3.616 3.316 3~~1 .6 2.B16 2 ..516 2,,:216 2 a- 016 1..,,,]16 1. ,4

  - 1 6.- 1...1[6 9

  I J ~ J I I

  ] m s22. 4'6 4522 50 3022 5:.: 1422 57 582:3 1 4223 5 2523 9 723 12 5.023 16 3223 20 1323 23 5423 27 3523 31 . 62.3 34 5623 3 2 36.2.3 42 1623 45 5523 49 3523 53 1423 56 53

  o 0 32o 4 ac '7 49o . . 1 27a 1 5 5o 18 4.4o 22 22o 26 0o 291 39o 33 17o 36 .56

  3 49 73 49 :32.3 49 473 50 33 50 .193 50 3 5 ,3 50 523 51 93 51 263 - 51 433 52 03, ~S2 183 52 363 52 .54.3 53 123 53 303 53 ~8J . 54 63 54 253 5 4 4 33 55 1:3 55 193 55 .37

  _, 7' 4.5 24;7' 22 366 59 42

  _ 6 36 4 2_. 6 13 3 5 - 5 50 24- 5 27 9- 5 3 47... 4: 40 . :2 2- 4 16 53.= 3 53 21,_ 3 29 47= 3 6 9_ 2 42 30- .2 .1 8 49~ 1 5S 7._ 1 31 24_ 1 7 40

  o 43 57. . . . 20 1.3+ 0 3 "84- o 27 1'0+ 0 50 '51+ 1 14 30+ 1"38 6+ 2 1 4 . 1 ....2 2S 13+ 2 -4 8 4 2+ 3 12 7+ '3 35 29+ 3 58 47

  !!!

  . .

  '_

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  39/64

  MATAHARI

  AprilWPMh

  1.002.003.00,4,.005~OO6~OO7.0 08.009.001_'" riiu. v1,.0012.0013.0014.0015.0016.0017,.001.0019.0020.0021.0022.0023.0024.0025~OO26.0027.0028.0029.,'0030,,,00

  GHAJ : 1 1 i S4 36 ,3 10, 4 40 27-4 44' ,)1,- . ~ ~4 48 204 52 164 56 135095465825 11 ,S9

  J m so 40 ,34o 44 13o 47 52o 5_ 31o 55 10o 58 491 2 291681 9 48.1 ,1 .3 , 2 :9

  ] m s3 55 55 13 56 133 56 33 5 6 493 57 63 57 233 .5 7 ,403 57 573 - 58 143 58 303 58 463 59 23 59 173 59 323 59 47

  1 20 SO1 24 311 28 121 31 54] 35 361 39 181 43 11. t1 6 44,1 50 :2 B1 . 54 1,2,. 57 562 1 412 5 26-2 9 11 155

  5 1 5 565 19 5,25 23 495 27 45

  117

  5 31 425 35 38 402

  44 :4 :

  5 39 355 43 31

  o 16o 3 0() 43n 5 ;61 91 211 331 45

  5 4-7 285 51 25,5 5-5- 21:J 59 136 3 14,6 7 116 11 76 15 4

  4 ,,444444

  2 12 582 16 442 20 312 ; 24 192 29 '7

  2 6: 2 16? 2~oJ

  6 19 16 ,22 576 . ,2 6 5 4 2 34

  r I , 1I I I

  DEXo II

  SDII

  1.616

  ,~6.3,0

  + 4 22' 1+ - 4 4S 10+ 5 8 14-+ - 5 31 12

  5 5-4 6+ 6 16 5,).+ 6 . 39 .33.. 7 2 7+ 7 24 .34, ' * ' [1 "6' 54

  8 9 5+ 8 31 8+ 8 53 3- 9 '4 4 .8

  9 36 24+ 9 57 51+10 19 7+10 40 3+11 1 . 9,+11 2~ 53+11 ,4,2 27+_2 2 48+1,2 22 58

  12 42 55'+13 .2 40+13 2,2 12+13 41 3'+14 0 36+14 1 9 27+14 38 5,

  165 59.7

  15 59~415 59~215 StL.915, 5 B " , 6 ,1 " 5 ' [ : ; : 8 '"l. :) ~, . ' .,}

  15 57.81S 57.51.5 57.3=-5 5 7 .015 56.715 56.515 56,.215 55, ..915 55.,7.15, 5S~415 55.215 54.91554.'715 54..415 54,.1lE C ; 3 9,--""' 15.53 ..615. 5.3 + 415 53.115 ~,"" ' ! [g. I 1 ;:J.!..L; j . "

  39

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  40/64

  M~AT~HARI

  WPMh

  1'1'002.003.004.005.00

  R ..A . GHASTj ttl S6 34, 476 . 3 .8 4 :36 4 .2 . 4 06 46 366 50 336 S4 296 58 2 67 2 237 6 19"] 1.0 16'7 14 12' 7 18 9'7 22 57 26 27 29 587 33 557 37 52:7 41 48' 7 45 457 49 417 53 387 ' 57 348 1 318 5 : 278 9 248 13 219 17 178 21 14-B 25 108 29 7S 33 3

  ] :m S.2 31, 562 35 452 39 352 43 252 47 162 51 82 55 0. 2 5 8 5 33 2 463 6 40 ..3 10 343 14 293 18 25~ 2 " ) ' 1 ' 1j ..... ~ ~3 .26 173 30 153 )4 123 38 113 42 103 46 9

  J 'm s4 2 504 2 58434 :4 3 1 .04 : 3 1 6 -4 3 214 3 254 3 294 : 3 - 334 3 354 3 . 384 3 . 394 3 . 404 3 4 .14 3 404 3 4 ,04 3 394 3 371 3 3 .54 3, 324 3 284 3 2 .:/. ;:)

  6.007.008.009.00

  10 ..CO11.00_2.00_ : _ 3 . 0 014,00=-5.0016.001 7 ,,0018.; 0019 ..0020,,0.021 ..02 .2 ..0 02 3 , .0024 ..002 5~OO26.0027.0028.0029.00' ' ] . 0 - r ' 1 . ,qd . !I Y Y31.00

  3 50 9.3 54 9.3 58 10 4 3 204 .3 15

  4 3 10434

  4 . 2 124 6 . 144 1.0 1 64 14 194 lB 224 22 264 2'0 314 3D 35

  4 2 . 5 84 2 514 .2 434 . 2; 36'4 2 : 27

  40

  DEKo

  +.14 5;6 2,8:+15 1 4 1 36+15 3.2 30+15 5 0 a .16 7 31

  +16 24 37+1 6 411 .27-.16 5.8 1

  17 14 17+1.7 30 .17+17 45 58,18 1 22+18 16, 27'TIB 31 . 4+18 45 42

  18 59 51. 19 13 4119 27 1119 40 21,+19 53 11.20 5 40-.20 1 7 49. .20 29 37+20 41 4-.20 52 9..21 2 S321 13 1621 23 162' 32.55+21 42 11

  21 51 4

  .SDI)

  as S2:. 1 615 52 .. 415 52 ..115 51 ..915 5.1 ..715 51,4

  i s 5.1.215 51.0-5 50 815 50 ...5.15 50.315 50 ..115 49.915 49.715 49.51.5 49.3],5 49.11 5 4 8 , 915 48.715 4.8 , " .5,15 48.415 48.215 48.015 47.815 47,'715 47.515 47.315 4"7,115 47 ..01.5 46,.,9

  . .

  15 46.,7

  II .1 Ii

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  41/64

  lV lATAHARI

  2 0 0 . 5 Jun.. .

  WPMh j ttl S

  4 .2 19'4: 2 94: ..., 0- 4 1504 1 404 1294 1 18417

  tJST ,R .. .A " GHAj m s8 3'7 I)8 40 568 44 : 5 38 48 508 52 468 56 439 0 399 4 36.9 8 32:9 12 2 :99 16 259 20 229 24 189 28 15,9 32: 12' 9 36 89 40 59 44 19 d7 1 " ' 8. ~. 9 51. S49 55 5'9 5 9 4. 7

  10 3 4410 7 4110 11 3710 lS 3410 19 ] 010 23 2710 27 2310 31 20

  j J1 S 4 34 414 38 ,4 74 : 4 . 2 5 34 46 .594 5 1 6 .4 Y5 13.4 59 2 :15 3 295 7 37,5 11 4.55 1 . 5 545 20 2

  "' 0 434 0 314 0 1.9L 1 0 73 59 543 5.9 41. 3 59 293 59 163 59 33 5 8 5 0 .3 58 31.3 5 8 243 58 113 57 58

  . . . .2.003 ~ O O4 , .0 .05 006.007,008.009 ..00

  1.0 ..0011.0012 . .0 013.0014:,.0015 ..016+0017".00-18.0.019.0020. ..0021 ...0022.00.23.0024 . .00')b: 00'-' :3 ' ..26.0027 , ,0028.0029.0030.00

  . .

  4 0 55

  5 24 115 28 215 32 30S . 36 395 40 495 44 585 49 8553, .17I 5 57 276 1 366 5 466 9 556 - 14 46 18 136 22 .2 :36 26 326 30 406 34, 4 . .9

  3 57 453 S7 323 5 7 :2 03 57 7). 56 553 56 423 56 30

  DE.K '0 II

  S,DI~

  15 ,46.515 46.415 4:6 ..215 46.115 45.915 ,4.5...81.5 45.71~545.615 45.515 45 ..415 4.5".25 45.,

  15 4.5.11.5 4~5.015 44.915 44.85 44.,7

  15 44+75 44.615 445 1 5 4 4 _ 515 44.415 44.31 5 4 4 . . .15 44215 44.21544;].1 [5 44.115 44L 115 444.0

  4]

  +2:1. ,59 3 , 5 +22 7 43+22 15 28+22 22 49+22 29 47+2 2 3 6 2 2+2 2 42 .32+22 48 19+.22 5.3 41+.22: 5,S ,40i-2.3 3 14+.23 7 23+23 11 8+23 14 :29+23 17 25+23 '9 56+2.3 22 3+23 23 45+23 2 5 -

  +.23 26 2 ' 1~23 26 24+2.3 26 2+23 25 15+23 24 4+2:3 22 2 :8+2 3 2 0 2 7+23 18 2+23 15 12+23, 11 5;'7

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  42/64

  2005 'WPMh

  1 ..0012.003.004.0057006.007.008.00'9.,00

  10.0011.0012.0013.0014,.0015.00, 6.0017.0018 ,,001.9, ,002 , 0~ , 0021,0022.,00:23.0024.0025 , ,0026.00'27.0.028.0029,.0030 ",00'31.00

  4 2

  MATAHARI

  .IulaiGST GHA DEK

  ~23 4 16+22 59 48+ 2 2' c: ./1 5 '1 ', .. JOIj: _.J r+22 49 41+22 44 2+22 37 59+ .2 2' 31 33+22 24 43+22 17 29"')2.. u

  +229 S31 54

  53 32

  SDII

  a s 4 ,4 .. 1 01 5 4 ,4+'015 4,4,.015 44.01 5 .: 1 O ''. '1 ..... '15 44.01,5 44 + 015 ,~14.015 44.015, ,4' , ..015 44.,015 44~115 44.11 . S 44.,21 5 44 " ,2

  --.J III S

  10 3.5 1610 39 ' 310 43 1010 47 6.10 51 310 54 5,910 58 561 . 2 5211 6 4911. 10 4,511 14 4211 18 391 1 2 2 3 511 26 3211 30 2811 34 ,2511 38 2~11 42 181 . 1 4 6 ' 4.11 50 .1111 54 711 58 4,12 2 112 5 , 5'

  2 9 ' 54~~ 11 I~ O~ L. ~'J . ,

  ,J m s .6 38, 5'76 43 66 47 14

  'J ill S3 56 193 56 73 5 ,5 5 53 55- 443 55 3;,~3 55 233 '5 5 1 3. 3 5 - 5 33 5 4 : 543 54 453 54 .363 54 283 54. 213 54 133.54 73 54 13 53 553 53 503 53 463 53 42,

  +21 44 48.!f-21 35 41+21 ,26 13+21 16 22+21 6 10+20 S5 37" ,~ O ' 4 ' Jli .A I 2.."+-'!':: ,~~+20 33 27+20. 21 51+20 9 55

  19 57 39+19 45 21'9 32 6

  +19 18 50+19 5 1.5+18 51 21*1.8 37 a+18 22 37

  15 44.315 44.31 5 4~ .< : i15 4,4.,41 ,S 4 4 .. ,515 44.6~5 44.615 44",715 44".81~ 44 0~' .J15 45.015, 4.5",015 45.115 ~5. 215 45 . , 315 45,,4

  I

  6 51 216 . 55 296 59 1 67 3 427 7 4 97 1 .1 5 ,5'7 16 107 20 57 24 107 28 147 ' 32 187 36 21 .7 40 24,7 44 267 4 ,8 277 52 28'7 56 298 0 29H 4 288 8.278 12 258 16 238 :20 208 24: 16B 28 12S . 32 7'8 36 ,28 39 56

  3 53 383 53 363 53 333 53 323 53 313 53 303 5 3 ,3 0J 5 3 313 53 32:3 53' 3,4 '3 53 36

  12 7 4712 21 4312 25 4012 29 3612 33 33

  t . IIII I

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  43/64

  ,200SIf'P;M'h

  1,~002 . 0 03.004 ,_005,.006,.007.008,.009.,0.0

  10~OO11.0n12.0013~OO14~OO15.0016.0017.0018,.001 9 + 0 0,20 ~00,21.0022.0023.0024.QO25.0026.0027.0028,.0029~OO30 ..00

  . '

  31. ,QO

  eSTj m s

  lVlATAHARI

  R,.A,~j III

  GHAo ti

  SD!I

  1S, 45~!51 5 .45.715 ,45,.815 45~915 46,015 46.215 46.3.15 46~415 4,6+6, 1 , 5 " 4 , [ 6 , ~ " 115 46.,915. 47,.115 47,.2:15 47,.4:1S 47~615 47.815 47.915 48.115 .48.315 48~51 5 , 4 .8+71.5 48.,915 49.115 49 ...21 5 4 :9+.415 49+61S 4:9 ..815 50 a- 015 50.315 50 ..515 50,.7

  43

  12 37 3012 4 1 261.2 45 2312 49 1912 t!:"3 ' - 6: : . , "-12 57 1213 1 ' 91.3 5 513 9 213 12 S.913 16 ,551.3 .20 5213 24 4813 2.8 4.513 3 2 411 .3 3 6 3 813 40 3413 4.4: 3113 .4:8 .28,13 S2 2'413 56 2114 0 1714 4 14,14. 8 1014, 12 714 16 314 20 014 23 5714 27 5314 .3,,1 51 014 35 46

  j rns ,43 5 108 47 438- II:1 3' I: :': -' ::)8 5 .5 27. s 5 9 IS9399 6 5 ,99 10 489 . 4 3 79 1.8 ,259 22 139.26 09 2 9 469 33 329 37 179 41 29 44 4:6-9 ' 4:8 309 52 139' 55 5 H ) ;

  3 5,3 393 53 4 33 53 473 53 523 .53 573 S4 33 54 103 54 17.3 .54 253 5,4 3 3 ,3 54 42). 5,4 523 5S 23 55 123 5 5 .2 .43 55 3 .5 -3 55 483 5 6 13 5 6 1 4 13 56 283 56 4:23 56 573 57 133 57 28.3 5 7 443 s a . 13 58 183 58 3 53 58 533 5 .9 113 59 29

  9 5 9 3 .810 3 191 0 ' 7 110 10 . 4210 14 22-10 : : " . 8 210 21 4210 25 2110 29 010 ,],2, 3810 36 11

  +18 "1 48+17 S2 41-+.17 37 17

  17 21 35+:',7 :; 36+16 49 21+16 32 49+16.1.6 1. ,,'5 58 58+1.5 41 ,)9-+15 24 5+15 6 ,17+14 48 1414. 29 57

  +14 11 26+ 1.3 52 4.2+1 .3 3 3 4 5+13 14 35'12 55 13+12 35 3,8+12 15 52+11 S5 54+11 35 4,4+11 1.5 23+10 54 52.-10 34 10

  +10 13 18* ' 9 ' 5.2 16+ 9 31 5. + 9 . 9 44-+' 8 48 15

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  44/64

  WPMh

  ,11002.00'1 , 1 1 " \ ' 0 - ",..v4,005.006.007 .,008 . 0 09.00l,e ,"0011.,001 2 . 0 013 .001 4 . 0 01 5 . 0 0_,6.0017.00' 1 8 - " , 0 , 0 ' ' -- 't .19.002(l '-0021,.00.2,2.002 3 . 0 02 ,4 .0(1: : 2 5 . 0 02 6, '" 0 027.0029.0029 .,0030 ..00

  44

  Q8T] m s .1 A I 3 -, '9- 4 ' " ; ; I i. ,_ . ,- . . 1 .: i I,4 43 39'14 4,7 3614, 51 3214 55 291 4 5 9 2 615- 3 2215 ' 7 1 915 11 15a s 15 1215 19 8 .

  5 23 515 27 115 30 5 .815 34 S515 38 5115 4,2 , 4 8 .15 46 445 [5 0 41rs 54 ,]7

  1 5 58 3 ,4 ,16 :2.3116 6 2716 10 2416 =.4 2016 18 1716 22 1 316 2 6 1 016.30 516 34

  MATAHARI

  R,,,A,.j m , S

  10 39 5510 43 3210 47 101 0 SO 4710 54, 231 0 5 8 01.1 13611. 5 , 1,311 8 4.911 1,2 ,2 ,4.1 ':'" '1 [6 0 .1: iL 1 . ' 9 3 511 23 11 1 2 6 4611 30 21._1 33 561.1 37 3111 4- 711 44, 4,211 48 171':'. si 521 1 5 5 2111 S9 31 2- , 21 2

  2 386 149 50

  GHAj m s: J 59 4:84 .444 :44 :44 ;4,4 ,

  [ 0 7o 26o ,4 51 . 51 251 ,45,2 6:2 26, 2 4 . "3 a.3 . 293 5 04 11.tl 334 .54[ 5 165 375 596 206 4 27 37 2 " 17 458 68 27

  DEKo III

  SD!I

  111 : ' ~O - n~j ; ; f i 1 "_.1" ~15 5.1,.115 r.:l 3,~ -- .. '1.551.615 51,.815 5,2.01 5 5 2 . 31.5 52 , ,5:1 5 5 .2 .815 5 ,3 ..01 5., 5 ,3 .,315 53,.51 .S 5 j. 's15 .54 ..015 54. '"31 5 5 41 .61 S , 54 . . a15 55,,15 55.3

  , 15 , 5 , 5 , ii 6 '

  ! I i ! !

  '.

  1.2 13 26.12 17 212 20 381,2 2,4 15

  44 .444 :444 :

  4.4444 4 8 474 9 . 8 . ,,4 . 9 28

  l'!i. )I'D~' .g

  , ' * ' 8 26 3 ' 1 '- 8 4 51, + 7 42 56+ 7 20 55+ 6 5 8 4 \6+ 6 .36 30+ 6 1 4 : 8

  , -F 5 51 40. ; . . S . 29 6... 5 ,6 26+ 4 4:3 42-I- 4 20 ,53+ - : 3 5 7 59+ 3 35+ : 3 1 2 0+ 2 4 8 5 5+ 2 25 47+ 2 2 36"':" 39 23+ 116 ,.+ 0 52 50+ 0 2 9 31+ 0 6 1 0~ 0 17 10- 0 40 32- 1 3 55,_ 1 ,27 17'

  S O 3 9_. 2 14 0.... 2 ,3,'7 21

  15 55 , ,9'1 5' [" " 6 ' 1., . -1:5 56.,415 56,.61 5 56.91557.,215 57.4" - . 5 57.715 ,5 B .01 .S 5 ,B ; .2,

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  45/64

  . .

  .. .WPM

  h.1,",002,003.004" ,00! ) . " 006~OQ7 " , 008 ,.009 0010~,0I)1.1,.0012.001 3 . 0 014 . .0015.00016.0017.0018.0019.,00;U) '..0021.~OO2:2, .002.3,,002 ,4 : '. 0 025.0026.00,27.00'2 8 . 0 029.0030, . '003 : 1 , 00

  Oktobe 'I ' - : : : " . . t - , . : , - , r

  JI 'iJTi ~,~~Il [~16 37 591 6 4 1 5 616 45 ,5 311 6 49 4916 503 4616 507 4217 1 3917 5 3517 9 3217 , 1 : 3 2917 17 25,1 7 2 1 2 217 2 5 1 817 2 9 1 517 3 3 1 11'1 37 8 ;17 4 1 417 45 11 7 4 -8 5 ,81'" 5"i I ' I!:. _ . I IJ' itjj, ~ I .17 56 51:1 8 [) 4718 4 4418 8 401 8 12 3 7l.e. 1"" ~3,0 ! O . .J'1.2 20 301 8 24 2718 28 231:8, 3 2 , 2 ,018 "36 16

  MATAHARI

  DE,Xo

  .. 311

  SD.. II

  15 58 5.. . . . . . ' .. : . . : . . _ .. _.:,~ :_.15 5 " S . . 81S S:9.115 59 .,,31559, .6 -15 59.91 6 , ,2

  ,4-7

  1,.~01,31.,61..,92 ., 1 ..2 ,. 4,2,,73, ,03 ' . , 23 , . , 53 t, B4 1 , 04. ,34,.64, ,8,5 . " 15,,45 "65 '.'96.16~'6.6

  45

  ji to s1 ,2 27 .5 ,212 31 291 2 3 5 712 38 ,451 2 4 2 2 312 46 ...12 49 4012 53 2012 57 . a1.:3; 01 40

  J m s",10 74 10 264 10 4.5~ 11 44 11 2 24 11 4.04 11 5,,841 12 1 ,54 12 .32" 12 4:8,4, 13 4,4 : 1 3 204 13 3S4 1.3 494 1 4 , 34 14: 174 1 4 , 304 1 4 , 424 14 5,44 15 S4 15 15, 4 , 1 . . 5 .2 54 , 1 , 5344 : 15 4 24: 15 504 15 574 16 34 16 94 16 1 , 4 4 , 16' .1,'4 16- 21

  1.3 4,201 " " ," , S ' 1 "j,13114.313 15 :2513 19 813 22 511 3 2 6 3413 30 1913 34 3,13 37 , 19 '13 4 :1 35 -13 4,5 2213 4 ,'9 913 5:2 50713 56 4614~ 0 3614 4 2614 B 1714 12 91.4 16' 2,14 19 55

  o 393 23 5 6.3 47 11

  = ,4 10 2.34 33 3 .34 56 395 19 415 42 38

  - 6 :) 32... 6 ~ ~ H : ' J , 2, 0- 6 5 1 . 3- 7 1.3 41

  7 36 127 5 8 :3 88 20 5 6

  - 8 4 , 3 79 5 119 27 ' 79 48 55

  -10 ;10 34=1 0 3 2 4-10 53 ,2, '5,=1114 3'7-11. 35 38-11 56 2'9-,12 .17 10-12 37 39'=1.2 57 5 6-1.3 18 2....13 3.7 5S-13 57 3S

  ~ ,616161 616-16-16161616161 616'1 6161616-16161616161616

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  46/64

  WPM 'h

  1.002.0.03.,004 .,005, . ,006~OO7,.008.009.00

  10 ..00.11 .0012",0013,.0014:.0()5.00

  16.0017.,0018,.0019,.002,0 ",0021.0022 . ,0023 .,002 ,4 : . ,0025.0026 .0 D2 :7 ,0028.0029," 0030. ..00

  46

  ,GS'Tj m s

  18 40 1318 44 91.8 48 618 52 218 55 5:918 59 5619 3 5219 7 4919 l~ 4519 15 4,219 19 3819 23 3519 27 3119 3 1 2819 35 2519 39 :2119 43 1819 47 1 ,419 1 51 1119 55- 719.59 420 3 020 6 572 0 10 S 320 14 5020 18 4720 22 4 320 26 4:020 3-0 3620 3,4 33

  MATAHARI

  R ..A", GRAj m s4 :1 .6 234 ; 16 244 16 2 5-4 16 25,4 1 1 6 2 . 4 .4. 16 .23. 4 16 204 \ 16 17- 4 16 1 34. 16 8 .4 16 24 1.5 55,4 150 484 1 5 3 94 15 30'4 15 204 , 15 94 -,4 5 84 14. 454 14 3,24 14 184 14 3 -4 13 4:7,4 13 30,4 13 13,4 12 554 12 364 12 164 11 S'64 . 11 3,,5

  DEKo 'II

  SD

  1616

  6 ., ,97.17.47.6"7,.98., ,8+48~68~'99.,1

  j m s14, 2:3 4,,91.4 27 4 , 414 3 1 4014 35 3714 39 3414 43 3214 4 7 321,4 51 3114 55 3214. 59 3,415 3 3615 7 3:9~s 11 4315 15 4815 1 9 S415 24 015 28 8150 32 1615 3 6 2 515 40 ,3,5.1 .S 44 4 ,615 48 5715 53 91~5 57 2.316 1 3716 S . 5,116 1 0 1.6 14 .23

  16 12 4016: 22 5 : 8

  '~14.17 2-14 36 15=14 55, 14~15 13 58-1.5 3.2 28= 5 .50 41~ 1 .6 8 3 9-16 26 '21~16 .43 46,-1"'}' 0 54-17 17 44-1 7 34: 17-'17 50 31~- 8 6 27- 1 8 2 2 .4-18 .37 21-1,8 52 19--19 6 56--19 2 1 1 3-19 3,5 91-19 48 44-20 '1 58-20 14 50-20 27 19-20 39 26-20 51 10- , 2 , 1 2 3 0-2 1 13 .2 1-21 24. 0~21 34 9

  1 .616161 61 6 ,1616161616

  . . . . . .9.39.6

  16 9.8

  1610.,01 tS . 1 .. 0 . .216 10.516 10.71 6 1 0 . 916 1.1..,116 11.3,16 1 1 . . ;16 11.716 11.916 12.016 12.,21'0, 12.,416 1 .2 ~ 616 12.,71 1 6 12 a1.. - . J16 13 ..1

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  47/64

  WPMh

  1,..002.003 .' O 04.005.006.00{. ,.008.009.0010~OO11.001,2,.0013.0014.001.5. ,0016..0017,.0018.0019.0020~OO.21.00'22.0023 ,.0024.,0025.0026.0.027.0028,.0029", o o30 ,~o .O31.00

  GS'TJ In 920 39 2:920 42 2620 . 46 2:220 SO 1920 54 1620 58 1,221 2 : 921 6 521.10 22:1 13 5821 17 S5'" 21 21 5~21 25 4821 29 4:521 33 4121 37 3821 4 3,421 45 3.121 49 2721 5 ,3 2 ,42 " 5 7 2Q22 1 1722 5 1322 9 1022 1.3 7,22 17 ].22 21 022 2 4 5622 28 53,22 3,2 4922 36 46

  rv IATAHARI

  R ..A ...j m 5

  16 27 1616 31 3516 ' " j~ 5 - 55 . ) , , .16 40 1516 44 36-16 42 5716 53 1916 57 4117 2 4.17 6 2817 10 5117 1 5 1517 19 dO17 24 .s .17 28 3017 3 ,2 551.7 37 2117 41. 461'7 46 1..21,' 5 ,0 381 7 155 5,17 59 311B 3 5718 8 2418 12 5o18 1.7 171 82 .1 4 ]'318 26 9.18 30 3518 3,5 118 39 26

  GHAJ I i ! 1 S4 11, 134 : 10 504: 1 0 2 '74 10 444 9 399 14,

  8 ,4 ,9'8 2 37 577 :307 3

  I InHM~ I

  Sf)I]

  16 13",216 13.416 13 + 516 1 3 " , 7 -16 13.816 14.016 14.116 1-4.316 1,4, 7 ,41.6 14,,,516 14.71"" 1 ' 1 , 4 , 8,0 ".16 14.916 15,.016 15,,1.16 .1.5.216 15.316 15.4

  6 15.516 15.,516 1.5. ,616 .15,.716 .15,716 15.816 15.816 15.816 lS.,'91 ' 6 , ' 15 '9 '_ U;O .1.6 15.916' 1,6~O16 16.0

  47

  6 356 B5 30,'J5 1 . 1 .4 4 24 33 43 1 .4 :2 452 151 451 16o 4 6 '

  444444 ,44444 o 163 59 463 59 J63 58 4:73 58 1 .73 57 48-3 57 19

  ,DEKo I~

  =:21 43 53-21 53 12-'2,2 2 5'-22 10 34-22 18 36~22 26 13-22 33 2 3-2.2 40 '7=22 46 2 4-22 S2 ,1.4:-22 57 37-,23 2 33=23 7 1~23 11 2-,23 14 35- : 2 3 1 7 . 4:1-23. 20 18-2.3 22 28-,23 24 10,~,,2J. 25".2 "4"-23 26 ' 9-23 25 26-,23 ,26 15..... - 2 5 3 6 '.6_ ,_:__","

  -,23 24 29~23 22 5323 20 49,-23 18 17-23 1.5 17~23 ,11 4,8- 23 '{ 52

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  48/64

  Jf.pf.rh

  l .~OO

  48

  .Ianuarij m s .

  MATAHAR,

  .R."A .. SD

  2.2 40 4.2

  .. '. . . ". ~ "-" ! I I r ...

  ~ i. .... ~.. I. L L

  ~ . . . .-j . " ... ': _- I

  . . ,." ..;, I

  . '.~

  j "...J' s 11 ,jrns18 43 52 -23 .3 , 2 ; : 8 ,56 .50

  I_ I... .

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  49/64

  . . . P e t a Z o n Solar ( ' 1 t { e Z J > e r i . e { a n r g " " o r- , ,.c .c " ... r: . ~ = - " .> ' .' ..' , :." '. .: 1 . . .. . I .C , . . . . I ~ " , " : . _ . , . . c. ":_':'" ~c', '.'.: '.'/": , .... .'... :., .. _. '

  I' _~

  -.

  J.-,

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  50/64

  !!I

  ,_CON'TOH PENGIRAAN W'AK'T 'U SOLAY.Z,ON 1

  T~uikb F - I a r i Lokasi Koord ina tJ 5 Februa r i 200- Lacitud 0 Longitud 1j . '.'.l u 1 1 1 aa t K~ Gedangs a 03 rJ 44' OO~ lo:f 2]'- 00"' Io

  II

  - . .

  Untuk mcngira waktu solat anda perlu tncnggunakan rn es in k ira -kira sainti fik;(sacienrific C : l J l cu la t or :' f x -570\"(1 @ fx ~991.MS)

  . .

  G.HA2 = Sud ut W~~k ru G r ee n wich p~ll(:bkees: Jk~.nhad fIlya

  1. WA:KT.U tvlATAHARI RA .NSMT

  H. D~ ripada Alma na k Fal ali Syarie 200.5, (JHj\ I ~ 3j 4Sml 49sdapa tka u nils j G I -TAl. (h ~ui lura an)dan GH,At [kee sokkan hari) ~ GHAl - 3j ~.snl S2s + 24,Almanak dlls m])ikan

  i,Tu i , ' ; : ; ~H l ' k : a l lLon girud (A)ke uni t wa.ktl.1

  . . .

  , M a "k lu .m tlf l ~]" plu:~,r~.i.iL bum i ilah (36 O r )y::lng' mengambll Enas-a 24 ,Iam ..Oleh iu j ~m adalah- " 1 .(1bersarnaar dengan (!.5 ).

  Da:pa[k.~Ul Greenwlcb H:ouir' Angle(G I~ IAT:r ansit) M atahar] transit padabari kiraanr ~HA _ Sudu t '!J.,V~k tu rem pa ta n M / His.riw ;~~

  UntllJk n erI , l ;J.~p 'Hkal i ia ' w ~ r p . r . t n dalam un i t waktu ~Hllbp~r lu nJ enekan ~ J jadl [awapann r a ~;I.hi ;A - u j 4 5 m 3 2~

  - LHA o r . _;t, 'ro!lll~li- ~,~.j- 6 , 4.5m .12s_ 1 1 7 i ~4m. 2 8 5

  - 27 ] 4S.liJ l 52 $

  C ;' f !A [ - SUCh,;H Wll kEU G rc e n wi ch p~datarikh ~;;:man

  ..

  ,!l"aktu t ' r."n~~i t" '~ ;'1 ~ (-l'HJ,i\'I;r;'l"l'l~i! ,={;H.r\, '1 x . .24jc GHA2 _ G!'IAI

  - 17i 1 4 1 1 1 J 2 a ~ ~ 3 j 4 5m . 4~J~_i7j 4 5 ' 1 " 0 52s ~ 3 J 4 5 - rn 493

  _ 13; 28ITL39~ 'K 24j,/.-1: (!, 0 " ' 1_ - ! < t I (J 1 1 1 .is

  5 1

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  51/64

  .. .

  Dirnana sd ~ Slew! diarn erer111~~:~h:a:rj

  16m lL7s"

  1 3 j .2 9rf.l. 4 2: s

  .~. S ila d : !jp 'a ~J ..:~ nnilaiDc-,klai:i;as.i , 61 (h3:FiW~' lJan) & r.ili lai 0 : 2(keeg n, i ,d; :an n~i)melalui N.m~n~~~~F:~dal{Sy~L.i : ic,2~0:5A ' ~'P'-. an"~,,.[ : : - 1 I' "I[""Ti ~" ~ I Fan, ,~, :'.!.~,,,.i:A.., . J ._ lL 'h . . u, ,.iL "IJ ~'J-.~Jl, , .. .: I1 L " ,10

  iii

  u Cuba kh~~nggad{9.!1 .1sec ara, k~sa ! r w~l~t r! J.}~i.S:afO~atakan P l!tkttl4,00 petang :iaitul ( l ,; O : O I ) . '

  'Kemudj an hitu ng'k~ul deklanssiMar a 'A

  o " ~=81 + W a k t" g A p~a r< :u J, A Sin : x (0'2 - 1 0 1)24

  ( ; - I ' ; : ; '=, - 1 : 2 49 ~46H +.~() 24 x (-0 W~

  e'~T - -"l 'I+ T - I ( 0 ' 1 -".:[Iin . ,. ae~~") (;-44~ O W) - (-'12 3 r/ 01") I J

  C![lS h. = ( C . o [ ) ~ Z 8 - Sin 0 . : . Sin0 )Cos. S jl;, CO~0

  ;;;:.ns, _ 1 2 : 't 6 ; 3 9~ ) - ( (SLn - t2' 36~~)],!J( Sin ,f 41~; flO ; j)CQ ~ - J ~i'} 3 6 ; O t " Cos 3 4,4 ~o(r~

  = Q 6 2 : L L 6 _ 5 1 Q 7 Q0.9'73844.1677

  = {} ,.642777 J 5 5 2 ,( o J ; = Cos- ~ ~,,64277735-52)

  S n,'o o0 , " ' 0 ' 1 " 1 ' 1 .l.j!.J'c :J ' * ~ ,~A 3 j 20 rn 0 0 - < ;

  .. ..

  52

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  52/64

  1 3 , 28m 37 ::; + 3~ 20 m O O ~ .

  16 j 4 9 . 1 1 1

  4..'WAKTO ~G1IRIB1;. Cuba. kit~. 'mgg~~tkan

  S C C : I 1 L I r : a , kasar wakt uMag hrib (k~~t~.~].;:.a]1lpukul 7.00 peta:ng~ahu '19:00').Kem u di an bJ tungka r. JJ de h la ] 'l t~ : :k iMaO'hrib O Me,.

  { 5 ~ _ . 01 + \X lak,w.Aog .gaam Nbgl1 .i :i li x (&. .0,)24

  Dimaria;Sd . . _.SlJ .l .dut j ejar ib _.biasanJV _.Junarnan Ufuk

  iii,I lit lHig]{~UlSu d 1'1 t Wakt!liMagl~~.i.b,tM

  ,.u V . WaktlJJ Maghrib

  I;iZ M ;;;;;;90 + ~d.+ 1 ) + JU= = ' r ; N : t + 16" :~2~ " + .34' - + ( : ~ .76! OOOh))

  Cos t M ~ ( ('f)S Z M'= S in S f . . ' S :i i1. ! Z I )COS O M C ()S 0

  = Cos 90 5Cf ~2j~ - ~i,n - ' l ~ ; o 33' 27)( S in j 44 " 00')o ~C 1 2 I 3 "P 2 7~ ~ C . . , 'l!'" 44 ~ O O ~ '~o::; -'., - __1 . _~O :.i _ ,- 0,00044391 J,j

  0 .9740U72811 ,= -0.0004-557'517

  tM - 6~ Urn. 06 5

  '1 3 ~ 2 ', ' " '-al.1i.:j I ~ + 6j OHm 065

  53

  Gcnap btl!waktu men j adi::::; 19j 29 m

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  53/64

  .1 .. Cuba kira

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  54/64

  lii" I Iitungkan Sudu'~ '\Va.ktll! S~)b'~.dl:tts

  i" Cuba J, iHl : l l ing,garkansecara kas ar waktuSubu 11 (k

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  55/64

  7. ~1(1AK ' I' U 1V [ j\'TAHAR l TIERBITi " , . Cub a. klt~l~I,ngil!'r'kJ1l'l

  SC'C:ff i .1' :;)J, kasar wakmrn.ft t~had terbj t,(ka taka n pu k!.;d 7.00p c 't '~ \ n g i a ir u 7 '~OO) i ,:[;(,em Udia n h. t ' i , n g ' : k : : i I ! f~ deklana s ilin.~...hari ter h i r, O T

  ji, !- Ii'u u :g k a ,n z .cn ith M 11Te':rb,i ~ : 2 : 1 '

  ,D : u r l! l . . . .na ;Sd ,=sudu t iCi~ai.ib - b : i : ; ; t 8 ~ , [ t ' ; ,J U - Jun:: ' lmf i :U Ufuk

  0:}= 9 0 . 34~~r(1 .76 / OOOb))

  ui. Hitu ngkan. Sudut ' \ V I aktu MhTcrbit, h

  o= 9 0 + . s n 1 . 1 _ 7 " + n ~ ( I O W O { ) . O ~ ) 'oZ r = 9 '0 50' ]T'

  Cos h-= ( Cos Z li-Sin , b . T Sjq10 )- -Cot' 8T CO~ 0

  - C:o~ 9(]~ 5 tr 1 2i; - lSi,n, . -12 " ' " 4 , : :r 45'jC S i, n, 3 I" J 4 4 ~ O (Y )C()S -li' 4Y ' 45" CDS 30 44'~'00"

  ; ; ; ; ;O,Ql00253~( )21.0 . , 9 7 " 3 3 5 , 2 3 4 . . 1 6

  = -O. l l { l { )2Q0339611 = Cos-t (-0.0002601396)

  .. .

  u v , W~lLll; : , t l l.Jlh1.:at~lhari Te:rbi t:I T -- 6 1 Om 04 8

  . . . .

  M.h. Terbi[ ....J ;;;;;;.W~~]{tLlT'ransjt -,;;'~I t r= 13] 2~nJ 37s .- oj OO'l) U4S7 j 2R m 34 s

  8. 'WAKTU DI]~IU:FIA,.,. \ W : ?k t u Dh1,; lh,~ Dhllha WPM ' =\VakhL Svuruk + Wfi~.tijSvuruk -W.fI.ktlll Subuh. ~ 3- 7 ' j 2 S m 3 4 5 + 7 i : 2 ; ~ n ~ 3 4s , - ~j Q9n1 S{)S

  "i" . 28 : I . 1 : l . 34~+ o j 2 6 . 1 . 1 1 1.2.675r J

  Dhuha - 7 J 54n1 46,67s.Gcn apkan " " ' I ktu mcn jad i- 7 j 55 m

  56

  .. . .. ,

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  56/64

  Contoh.Pengiraan wakfu Sola:-_. ZonlI-ii

  II ., 11 II

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  57/64

  I~ _

  3 . 0 0 5 0 ' , . U I_ .. :_ I

  Z'ON WAKTU !SO--A.TSE,,IGOR

  SA ,BA , K 'IS ER . AM I : ' . . : : -~.~~~j;!!~

  ,.;IiI' '..._,_,.._21111 ,2

  J 0 3 0 U ~ - - " " ~ ~ ~ - - " " ' ' ' ' I 1 1 ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! 1 1 ! ' ' ' ' -8r40T 102~--~'.'

  .,

  .. EE E ~- ~ .. -.-~-_._: EL&S!' zz ~. - "'._ _ __ 59

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  58/64

  I!!, I ~ II

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  59/64

  B O ' " R A - NG P E N G ' I ' R A - ' . AN O W " A '"KTU S O L ' AT.......... , .'. . '. . ....... 1 .. ,I . :.' ':~_'" .... : ... ,- .... .. :.. .... '

  T ikli/H ,. L'k . Koordinarn :1r ran o. " . a S J:r .if! , titud 0,. Longitud A .., "o . .. , e . i I ! ' ! !

  r PERHATIAN:- IL ln ru k m e ng ira waktu ~ )hu : ,~.n~h. erlu rn cn gg un akan m esin kira ~k i n l s a in r if ik ;(s:'H:~etl~iflcalculator; fx -5.70\"(1@ fx -99') MS)

  1. W:A,KTU'MA'fAH:ARI TRANSIT

  iiL D~1Jdpada Almanak F"lla~k Syarie 2004 .~ . (;Hj\ I - .1 m sdapatkan .~ . 'GHA1 (hat.i. kiraan)ill ar .. 24.jd;.Ul GHAz (hesokkan l l l iM .i) - (iHf\2 - J I rli1 ;S o-J\ ln! I . ; I ; ln~~ :kd 1 1 am p:i rkan I- il m :5

  C":rany .-,;.~'-" ' . , ' " ~ : < ! ! . ~1 .. Tu.kark~n .Long:i tnu 0...lee unit wakt u

  Ma'klu .rnan ; ''1 putatan btlmi ia] ah (J>6(f)y~ng me mgaJnb~] n~~~sa24 jam.oleh Itu .]. j3111 ad alahbersam a;a.n denga:n (it).

  Dapa tkan 'G rcenwich 'Hour Angle(GH.ATt~(IJ~l) MataIuul 1tFaJ1S!'t padahari ki raanIJ-~A - Sud u t wab t~ ternpatan I\1! ~ ; " J

  ~ .L f:IA -Ji.

  63

  :::: 24j --- m

  \~ t :aktLL I If :1 fl lS H I' i' i' .1 1 - C;H A'l ir ;I ' I '1 !oi ii . - ( iHA t x 24 ~(i,' lAz - GHA!

  _~~_~~~-,Sli:..., _-__ - - + ' _ ___.tUoJl)~ _ .s x 24jj- HI

  ~~I!___~ ................... ~ _ , _ , _ l " i 'X 2.4~s

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  60/64

  2. WAlell) Z.O l- I OR.rn

  ~Im

  m

  i, Sil~ dupatkan ,ni[aiDelkl;an.asi O ~ O ~a n, lc i ra:an) & flU~liO 2(l...e s , o , I . c l 4 : : , ~ l nh~r i]melalul AI:n-:1:~uil.a l1i:,'P;a.lak Sya ric' 2004- Maman:~ik dilamplrkan .Cuba, kitaanggr ..kan : ! " : e .ca! l "~~ ,kasar waktu hal"(kat~lkaltlpukul4 J )'O p(:'wng iairu16:,00).

  Kemudl ~~1:111iu ngkan dekl,a nasi,As~r' . S A

  "

  O A = C 1 + W~n.: l ' I \ ' ! l " __ ' :k r :? l i ' :an A~ULJt x (~ - ? S , )24o, + 1li/24 x ( '.

  ,+ 16/24~, (~01\

  64

  Z A =1 an-I (1 +T~n c.0-0;J)IJ~ Tao- '1 ( 1+Tmi. ( "

  ~ Tan-l ( 1 + Tan;;;;Tan-I ( }

  Co.s tt. ' :;;( Cos Z, A - Si n 5 A Sin ~ )COS SA ( , :cm 0

  S in, < : n s '.o

  ----=~~~~~~

  ' I , l l . = Cu~-'I ( )'ll~g J

  1, ]1

  I ) . . . . t U I - i I

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  61/64

  5' W " ' A " ' K T U I 'Ii~y,A',K j" l~"I" Cuba kit .. ' a r m g w ' k~H

  secara k::t:S:-~rwaktub;y~l!c!(_k,alak,an pukul8 , J t ) O rnulam iaitu:~!t1~OO)..Krt:'i ludi~~lh~U,'l!~:lg:kal.1dc]d:,ti1:::lSlIsyak 51]

  0 1 ,= , 3 , + ' \ l {/ak.ttu AI1~I'[:;m b'~ x ( B t . : - 8 1 )2/'; + .20/24 x (, + 20/24 x {

  iiL Hitungkan Sudut Waktu Isyak, t 1 CO ~ tl~ (C.o;s,.zi-S~11o ! S i n 0)Cf)~B~Cns ,0

  , . . r - H"" k- . I~ I n Zu. ' : !.tiLing. ' am zenrtn :S)"~h~l" !Dimana:~. ,~,dalah nil ui sud 1. 1 t

  ~lng dig-un akandarip,a&a ze 1 : 1 L i th kcuflJ]k

  ,(J , " -I' , . ,11 .8 =adr~lf.dl l 1 I l 1 ! ,at S l : ~ < u u ty~lng digulli,~~k~lnketi ka plL1 SQ:tfilat,ah'a'ri berada 18~diba wah 1'1 {tu]( bara t

  1 ' 7 '( ; - adalah :8 u d - ! J . u y:i?~j'lgd.igllul ak..an bagi' i:iIiC~g;'criehUl ~~1'1li::::::;:1 1 1 0 7 ill

  S in

  iv w~"'l:U (sy' uk " . . . . Ji ! ' . _ .

  66

  o !i~ C['"..DS-- - - - ~ - - - - - - - - - -

  )

  m

  Isyak n,.'iA - \ X l a b i J . . l Trans it Y o 1"1 + 't IImm

  ,m

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  62/64

  6. WAKTU SUBU'HI. Cub:n kita angg.::~fkansecara kasar w:akt til:S ' ! J . 1 b u It (k~.uakapuk1.:I i l l 5 ..00 p~i . i . : : l J ~ i UU5:00)1.vr : di 1., k d 'lid . . r...ern.U.'lan ~lltuOg ~a_n .--.el a 1:;'~:S.lSUbU ~ 1 1 0 s

  1 0 ' 5= 81 + - ~'1~hiL An~.:imn . s ~ J 1 . n :l h x (02 .0'1)24I I 5./24 x (

  -I. 5/24 x (.. "

  D~mana ~g(f ~.adalah niJu:fsud ~,tY " d . : n g dig'!'n.~b.ndaripada zeroth ke1 J : u l J 1 i k

  2d' - ad alah fiiJ.ai sudu tY:Ii.:n.gdig Hn~l;;:1'! l:fi:ketik~l,pUS~itm a t a h a r i bcrada 2 t O I ; id~bawah ufuk timur

  l~,t~adal ah n.mlai sudutyf.IJng d Ji gl,l.n:9.k~nb~itIIle.ge'r,IKelanran =: 1 0 9 A JJ

  ii'i, Hit.u.~'gl~~t'iSi iJJdu t W~kh . 1 S u b ll U h~~ls

  iv, W~ktu Sub l~h

  9 fZ s = = 90 + 2L

  . Cos 18= ( (l~Z~- Sin t i s Sir] 0)Co~ OSC'{}8 "

  ,,. Shl (I- ~~Si 9 ~;- .In,~Cos (I; :> l'{ii ,t.~

  67

  Cos

  ---------

  )~ . , - 1 ~ . ; j .

  i

  ;S + rn.

  m

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  63/64

  ! O f - 5 , . W"ktll A " J ! : ! . ' 1 l l ' i\ [ ! Mti Ierbit " (~ -,). 2 4 -~+ 7 /24 'x (

  7. WAKT' lVfATAHAJtI TlE,RBIT

  Ir - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - _r - - ~ - - -= ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~

  ij, CUb

 • 5/11/2018 Penentuan & Pengiraan Waktu Solat

  64/64