pendidikan ibu bapa & pendidikan guru

of 22/22
PERKONGSIAN DALAM PENDIDIKAN EDU 5077 Pendidikan Ibu Bapa & Pendidikan Guru DURASNITA BINTI ABDULLAH (GS39111) MASTER SAINS SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Post on 27-Dec-2015

46 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PERKONGSIAN DALAM PENDIDIKAN EDU 5077

  Pendidikan Ibu Bapa

  &

  Pendidikan Guru

  DURASNITA BINTI ABDULLAH (GS39111)MASTER SAINS

  SOSIOLOGI PENDIDIKAN

 • Pendidikan Ibu Bapa Pendidikan ibu bapa didefinisikan sebagai latihan dan

  sokongan yang disediakan oleh sekolah dan agensi untukmembantu ibu bapa dengan kemahiran keibubapaan.

  Selain itu, ibu bapa juga didedahkan kepada akademik, sosial,perkembangan dan isu kesihatan anak-anak mereka.

  Ia juga termasuk penyebaran maklumat keibubapaan dansokongan pendidikan bagi ibu bapa dan kanak-kanak untukmeningkatkan pembelajaran di rumah.

  Guru, ibu bapa, pelajar, pentadbir, ahli agensi, jururawat,pakar perubatan, pekerja sosial dan semua ahli komunititerlibat menyumbang dalam pendidikan ibu bapa.

  Promising Practices for Family Involvement in Schools

 • Pendidikan ibu bapa boleh dilaksanakan semasa persekolahanatau selepas waktu persekolahan, semasa mesyuarat dan jugadi kelas.

  Ia boleh juga dilaksanakan di rumah melalui lawatan ke rumaholeh pendidik ibu bapa, melalui pusat informasi keluarga ataumelalui alam maya seperti laman web dan surat siaran.

  Pendidikan ibu bapa yang berkualiti dapat memantapkankeluarga dan masyarakat dengan menyatukan guru, pentadbir,ibu bapa, pelajar dan masyarakat bersama dengan itumembolehkan kakitangan sekolah untuk lebih memenuhikeperluan pelajar dan ibu bapa sambil mereka menyokongpertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

  Promising Practices for Family Involvement in Schools

 • 1. Melengkapkan prosedur taksiran menyeluruh sebelumpelaksanaan program untuk memastikan keperluan ibu bapadan pelajar (Cooner, 2000: Freedman & Montgomery, 1994)

  2. Menarik ibu bapa dan memastikan mereka terlibat, dengansecara berterusan mendekati mereka. ( France and Hager,1993; Freedman & Montgomery, 1994). Melibatkan bapa danmembantu mereka membangunkan peranan mengasuh danmemberi penjagaan kerana mereka mungkin tidakmempunyai model semasa membesar. (Beale, 1999)

  3. Menunjukkan kepekaan, hormat dan kepelbagaian padasetiap masa.(Freedman & Montgomery, 1994; Hurd, Lerner,& Barton, 1999; National PTA Standards, 2000)

  Promising Practices for Family Involvement in Schools

  Ciri-ciri Pendidikan Ibu Bapa yang berkesan

 • 4. Melibatkan ibu bapa, guru dan ahli masyarakat dalam dalammenetapkan matlamat dan menentukan aktiviti-aktiviti untukprogram pendidikan ibu bapa ( Conner, 2000)

  5. Membangunkan program latihan berterusan di mana ibubapa, pentadbir dan kakitangan adalah peserta (Freedman &Montgomery, 1994)

  Promising Practices for Family Involvement in Schools

  1. Matlamat program perlu dinyatakan dengan jelas sebagai hasilyang boleh diukur.

  2. Program ini adalah panjang dan kepadatan relative yangmencukupi berbanding dengan tahap faktor-faktor risikokeluarga

  3. Program bertumpu kepada keluarga dan bukannya kanak-kanak atau ibu bapa semata-mata.

 • 4. Program ini disesuaikan dengan perkembangan pencapaianpenting keluarga atau peralihan besar dalam kehidupankeluarga (contohnya, ibu bapa baru, ibu bapa pra-remaja, praatau selepas perceraian)

  5. Program-program berkesan dikompromi daripada kekuatanberasaskan model, dan bukan memberi tumpuan kepadakelemahan atau kekurangan ibu bapa

  6. Kandungan program direka untuk menghormati kuasa ibubapa dan menghargai perbezaan individu di kalangan ibubapa

  7. Program yang berkesan menggabungkan pendekatan ekologidalam isi kandungan program, yang mengakui pengaruhkejiranan, sekolah dan pekerjaan ibubapa

  Effective Parent Education Programs (Laura Colosi & Rachel Dunifon, 2003)

 • 1. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Kebangsaan (National PTA) diAmerika Syarikat merupakan organisasi tertua dalampendidikan ibu bapa semenjak 1897. 3 misi utama ialah;

  Menyokong dan mewakili kanak-kanak serta remaja disekolah, dalam masyarakat, sebelum badan-badankerajaan atau organisasi tertentu membuat sebarangkeputusan yang memberi kesan kepada kanak-kanak danremaja

  Membantu ibu bapa dalam kemahiran keibubapaan

  untuk pembesaran dan melindungi anak-anak mereka

  Menggalakkan penglibatan ibu bapa dan masyarakatumum dalam sekolah

  Sejarah Program Pendidikan Ibu Bapa

 • 2. Projek Head Start- dimulakan pada tahun 1965 dengantujuan asal membasmi kemiskinan oleh Presiden Johnson.Projek pertama yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaanberkhidmat untuk kanak-kanak dan keluarga

  3. Program Pembangunan Sekolah Comer ( The Comer SchoolDevelopment Program) yang ditubuhkan pada tahun 1968oleh Dr. James Comer bersama kawan-kawannya di PusatPendidikan Kanak-Kanak Yale, juga dikenali sebagai ProsesComer. Ia dicipta untuk memperbaiki pengalamanpendidikan kanak-kanak dan remaja miskin. Ia jugabertujuan untuk mewujudkan persekitaran kanak-kanakyang selesa, selamat dan dihargai. 3 prinsip utama ProsesComer ialah tiada kesilapan dalam penyelesaian masalah,membuat keputusan sebulat suara dan berkolaborasi.

 • 4. Program Kemahiran Mega (Megaskills) ditubuhkan padatahun 1972 oleh Dr. Dorothy Rich berfokuskan membinakecekapan dan perhubungan dalam pembelajaran. Programini menekankan pendidikan guru, kelas dan kurikulumbersama ibu bapa, hubungan antara rumah dan sekolah,perhubungan dengan dunia pekerjaan, pelbagai bahasa dannilai pendidikan untuk membina pencapaian.

  5. STEP- Systematic Training for Effective Parenting yangditubuhkan oleh Dr. Don Dinkmeyer dan Dr. Gary McKay padatahun 1976. Mengandungi 9 minggu kursus latihankeibubapaan yang mengajar tentang teori tingkah laku(behaviorisme), kemahiran berkomunikasi, menyelesaikanmasalah dan disiplin. Ibu bapa yang terlibat menunjukkanperbezaan daripada segi sikap, penerimaan terhadap sikapkanak-kanak yang agresif, kanak-kanak yang perlukan kasihsayang dan ekspresi diri kanak-kanak.

 • 6. Brookline Early Education Program bermula pada lewat 70-ansebagai perkhidmatan campur tangan pelbagai bagiprasekolah. Matlamat program ini adalah memperkasakanibu bapa dan kecekapan sosial kanak-kanak. Ibu bapa akanmelihat diri mereka sebagai pembela kepada kanak-kanakdan kanak-kanak pula menunjukkan kecekapan sosial yanglebih baik dan penurunan dalam keperluan khas.

  7. FAST- program penglibatan keluarga di sekolah selama 8minggu dibangunkan oleh Dr. Lynn McDonald pada tahun1988, ia adalah program intervensi yang membawa ibu bapa,kanak-kanak, guru dan masyarakat luar bersama-sama,memastikan kanak-kanak mendapat sokongan yang merekaperlukan untuk memenuhi potensi mereka di sekolah dandalam kehidupan.

 • Ada beberapa cara pendidikan ibu bapa disebarkan;

  1. Lawatan ke rumah yang dikendalikan oleh pendidikibu bapa

  2. Sesi kumpulan yang diketuai oleh ibu bapa terlatih

  3. Bengkel dan kursus yang dikendalikan oleh pakar

  4. Pusat maklumat ibu bapa atau pusat pendidikan ibubapa

  5. Sumber dalam talian seperti siaran berita dan lamanweb

  Model Penyampaian Pendidikan IbuBapa

 • 1. Faedah kepada keluarga- kanak-kanak meluangkan masa yanglebih banyak bersama ibu bapa dengan itu membantu ibubapa menambahkan pengetahuan dan lebih memahamikanak-kanak, menyebabkan mereka menilai dahulu carapemikiran dan membantu ibu bapa membina cara lebihefektif untuk berhdapan dengan anak-anak mereka

  2. Pencapaian kanak-kanak dalam akademik lebih baikberbanding kanak-kanak yang ibu bapa tidak terlibat dalampendidikan ibu bapa.

  3. Membentuk dan meningkatkan hubungan yang baik antarasekolah dan ibu bapa sehingga ke tahap personal. Guru-gurulebih memahami ibu bapa sendiri menjadikan tugasan merekamenyeronokkan dan memudahkan juga pentadbiran sekolah.

  Faedah Pendidikan Ibu Bapa

 • Pentadbir dan guru perlukan latihan sebelum perkhidmatandan latihan dalam perkhidmatan untuk menyediakan merekaberkomunikasi dengan ibu bapa secara kerap dan berkesan,menjadikan mereka sebagai pendidik ibu bapa, untukmelibatkan ibu bapa dalam kerja sekolah anak-anak mereka ,untuk guru bekerjasama dengan ibu bapa dan masyarakatdalam membuat keputusan dan menyelesaikan konflik yangtimbul dengan ibu bapa supaya mereka tidak memutarbelitkan keadaan sehingga di luar kawalan.

  Suruhanjaya California telah membuat draf pertama padatahun 1991 berkaitan kesediaan guru untuk perkongsiandalam pendidikan. Pada tahun 1997, setiap program latihanguru menetapkan standard berikut bagi Kelayakan Guru iaitu;

  Pendidikan Guru

 • mendapat tahu mengenai rangkaian penuh caraperkongsian keluarga-sekolah yang boleh meningkatkanpengajaran yang baik dan menyokong pembelajaranpelajar dan kesejahteraan pelajar.

  setiap calon guru, perlu pengetahuan yang mendalamtentang keluarga, masyarakat dan diri.

  mampu untuk memupuk hubungan hormat dan produktifdengan keluarga di rumah dan persekitaran masyarakatyang pelbagai

  National Council for Accreditation of Teacher Education(NCATE) telah mengakui bahawa persediaan danperkembangan professional pendidikan guru mestimelibatkan perkongsian sekolah, keluarga dan masyarakat

 • NCATE meletakkan mandat bahawa latihan professionalguru mestilah;

  Mempertimbangkan konteks sekolah, keluarga dan masyarakatdalam menghubungkan konsep pengalaman sebelum pelajar

  Bekerja dengan pelajar, keluarga dan masyarakat

  Menjalinkan hubungan dengan rakat sejawat, ibu bapa/keluargadan agensi luar yang luas untuk menyokong pembelajaranpelajar

  Memahami kepelbagaian pelajar dari kepelbagaian keluarga danmasyarakat

  Penilaian bersama dengan mutu kerja bersama pelajar, keluargadan masyarakat

  Pusat Latihan perguruan di California juga menggariskan 3jenis penglibatan keluarga dalam pendidikan guru iaitu;

 • Kemahiran berkomunikasi dengan keluarga

  Melibatkan keluarga dalam aktiviti pembelajaran kanak-kanak dirumah

  Cara untuk menghubungkan budaya keluarga denganpembelajaran di sekolah

  Isu terbesar berkaitan pendidikan guru , adakah latihanperkongsian dalam pendidikan ini perlu diasingkan ataudimasukkan dalam kurikulum. Dengan itu, beberapacadangan berkaitan kursus perkongsian pendidikan;

  Perlu benar-benar berkesan dan tanamkan perkongsianpendidikan dalam semua atau kebanyakan kursus

  Boleh menawarkan kursus berasingan, bagi kursus yangdiperlukan

  Boleh serapkan dalam semua kursus, tetapi jika gagal berbuatdemikian perlu lakukan dengan cara yang sepintas

 • PENGETAHUAN- PEMAHAMAN DAN PERSPEKTIF

  Memahami secara teori hubungan sekolah keluarga masyarakat

  Anjakan paradigma dalam peranan profesional sekolahdengan keluarga dan masyarakat

  Kepentingan penglibatan ibu bapa dan keluarga

  Keluarga yang pelbagai dan kesan-kesan kelas masyarakat danbudaya amalan keibubapaan dan hubungan antara sekolahdan rumah

  Pemahaman tentang keluarga yang berbeza

  Kepelbagaian ibu bapa dan masyarakat yang terlibat

  Persediaan Profesional PendidikanGuru bagi Perkongsian Pendidikan

 • Penyelidikan tentang penglibatan ibu bapa, contoh:penglibatan ibu bapa dan pencapaian pelajar

  Pelaksanaan model, contoh: Comer Model

  SIKAP

  Daripada penerimaan sehinggalah keseronokan bekerjatentang perkongsian pendidikan

  Keselesaan dengan pelbagai penduduk

  Pengetahuan diri, contoh: bagaimana mengurus konflik,bagaimana penerimaan seseorang terhadap latarbelakangseorang yang lain

  rasa keberkesanan dalam hubungan keluarga / komuniti

 • KEMAHIRAN-BAGAIMANA UNTUK:

  Mewujudkan komunikasi dua hala dengan keluarga melaluisiaran berita, nota, telefon, soal selidik dan lain-lain

  Menangani kebimbangan ibu bapa juga ahli keluarga lainberkaitan kanak-kanak

  Mengendalikan persidangan ibu bapa-guru

  Menyelesaikan masalah dan konflik dengan ibu bapa

  Berkomunikasi merentasi bahasa, budaya dan kelas komuniti

  Melibatkan ibu bapa dalam pembelajaran kanak-kanak di luarwaktu sekolah

  Menyenaraikan ibu bapa sebagai sukarelawan

  Bekerja bersama ibu bapa dan berkongsi membuat keputusan

 • Melibatkan sumber komuniti dalam membantu pembelajarankanak-kanak

  Membuat lawatan ke rumah

  Membantu ibu bapa membina kemahiran keibubapaan dalammeyokong pembelajaran anak-anak mereka .

  Ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang besar memberikanbimbingan sosial kepada kanak-kanak dan melalui pendidikanibu bapa, kemahiran sosial dengan kanak-kanak dapatditingkatkan, banyak masalah dapat diatasi.

  Bagi guru pula, perkongsian dalam pendidikan perlu menjadisebahagian dalam dunia pendidikan, bukan sekadar mengajardi kelas, sebaliknya perlu belajar bekerjasama dengan ibubapa, keluarga dan masyarakat

  KESIMPULAN

 • RUJUKAN DB Hiatt-Michael - 2001 Promising

  Practices For Family Involvement InSchool

  Laura Colosi & Rachel Dunifon-2003Effective Parent Education Programs

  Frederick Smith, Kees van Deer Wolf,Peter Sleegers - 2001 A Bridge to TheFuture