pen gurus an dan ran pj dan sukan (pjm

Download Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

Post on 05-Apr-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  1/30

  PENGURUSAN DAN PENTADBIRANPJ DAN SUKAN (PJM 3112)

  ISL 6 :

  UNDANG-UNDANG DAN PENTADBIRAN

  SUKAN

  KAITAN UNDANG-UNDANG DAN SUKAN

  LIABILITI PERUNDANGAN DALAMSUKAN

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  2/30

  UNDANG-UNDANG ??

  Undang-undang diadakan untuk faedahmasyarakat.

  Dengan perkataan lain, adanya undang-undangdapat menjamin ketertiban masyarakat; iabererti orang dapat hidup dengan lebih bahagia.

  Tujuan utama undang-undang bukan untukmenghukum walaupun biasanya bila orangmelanggar undang-undang, mereka harusdihukum.

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  3/30

  KAITAN UNDANG-UNDANG DAN SUKAN

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  4/30

  Sama seperti dalam kehidupan seharian,

  undang-undang juga penting dalam sesuatukejohanan sukan.

  Dengan adanya undang-undang yangmunasabah dan realistik akan dapat menjaminkelancaran perjalanan sesuatu kejohanandisamping berlansung dalam keadaan yang adildan sistematik.

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  5/30

  Umumnya terdapat dua jenis undang-undangdalam satu-satu pengelolaan sukan iaitu :

  Undang-undang permainanPeraturan am kejohanan

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  6/30

  Perbezaan peraturan am dan undang-

  undang permainan

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  7/30

  Peraturan am Peraturan am ialah undang-undang yang di bina oleh

  pihak penganjur bagi mengawal sistem pertandingandalam sesuatu kejohanan.

  Peraturan am lebih menekankan kepada pengelolaansesuatu kejohanan.

  Secara terasnya peraturan am adalah saling lengkapmelengkapi dengan undang-undang permainan. Sekiranya terdapat percanggahan antara peraturan am

  dan undang-undang permainan tentang perkara-perkara teknikal, biasanya undang-undang permainan

  akan diambil pakai. Pengecualian juga boleh di terima sekiranya terdapat

  perubahan dari segi jumlah pemain dan gantian ataulain-lain perkara yang telah mendapat persetujuanpengurus- pengurus pasukan.

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  8/30

  Peraturan bergantung kepada pihak penganjurdan tiada piawai yang tetap.

  Dalam merangka peraturan am kejohananberbagai faktor yang diambil kira faktor utamayang diambil kira ialah faktor sekitaran.

  Oleh itu kita boleh dapati peraturan am

  kejohanan ini akan berbeza antara tempat yangberlainan.

  Sebelum mengendalikan kejohananjawatankuasa teknikal dan induk akanmenyediakan satu set peraturan kejohanan yangakan menjadi rujukan setiap pasukan yangmenyertainya.

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  9/30

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  10/30

  Undang-undang permainan

  Undang-undang permainan bertujuan untuk mengawalperaturan teknikal pertandingan ketika dalampermainan atau gelanggang permainan. Undang-undangpermainan merupakan peraturan permainan ataupertandingan.

  Undang-undang permainan di guna pakai oleh semuabadan sukan yang menganggotai badan induk persatuansukan antarabangsa.

  Setiap disiplin sukan mempunyai badan indukantarabangsanya sendiri.

  Dengan kata lain undang-undang permainan merupakanundang-undang piawai atau standard dan di guna pakaidalam setiap permainan yang dianjurkan oleh badansukan yang menganggotai badan induk persatuan sukanantarabangsa.

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  11/30

  Contohnya :

  Contohnya Undang-undang permainan bola

  sepak telah pun ditetapkan oleh FederationInternational deFootball (FIFA).

  Oleh itu setiap kejohanan yang dianjurkan olehPersatuan Bola sepak Malaysia (FAM) yang

  merupakan persatuan sukan yang menganggotaiFIFA perlu berlandaskan undang-undang yangtelah di gariskan oleh badan teknikal FIFA.

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  12/30

  Undang dan peraturan permainan telah di bina olehlembaga teknikal bagi setiap persatuan-persatuansukan antarabangsa.

  Mereka yang menggubal undang-undang permainanmerupakan pakar-pakar yang berpengalaman luasdalam sesuatu permainan.

  Undang-undang permainan di bina berlandaskanbeberapa faktor utama. Secara amnya faktor

  utamanya ialah keselamatan, keadilan, keseronokandan etika pertandingan. Undang-undang permainan biasanya diterbitkan

  dalam bentuk buku.Contohnya undang-undang permainan hoki

  terkandung dalam The Rules of The Game Of Hockey,guide for players and umpires yang di keluarkan olehLembaga Perundangan Persekutuan HokiAntarabangsa (The Rules Board of Interational HockeyFederation).

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  13/30

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  14/30

  TUJUAN PERATURAN AM DAN UNDANG-

  UNDANG PERMAINAN

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  15/30

  Tujuan Peraturan Am

  Memberi panduan kepada semua yang terlibatmengenai perjalanan sesuatu kejohanan.

  Menjadi salah satu sumber rujukan utamasekiranya timbul sesuatu masalah dalam

  mengendalikan sesuatu kejohanan.

  Menjadi salah satu rujukan utama sekiranyaterdapat bantahan terhadap mana pihak

  tertentu dalam mengendalikan kejohanan. Membolehkan kejohanan di uruskan dengan

  licin dan lancar.

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  16/30

  Tujuan Undang-undang Permainan

  Memastikan pertandingan dijalankan mengikutstandard yang telah di tetapkan dimana-manasahaja.

  Menjadi bahan rujuk kepada semua pihaksekiranya berlaku masalah teknikal dalamsesuatu pertandingan.

  Menjadikan rujukan utama kepada pegawaiyang menguatkuasakan undang-undangpermainan.

  Memastikan pertandingan dapat dijalankandengan lancar dan selamat serta mencapaiobjektif.

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  17/30

  RINGKASAN

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  18/30

  LIABILITI PERUNDANGAN DALAM

  SUKAN

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  19/30

  Liabiliti ????

  Sesuatu keadaan yang menjadi penghalang danmeletakkan seseorang atau satu-satu kumpulan

  dalam kerugian.

  Liabiliti juga memerlukan seseorang itu untukbertanggungjawab.

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  20/30

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  21/30

  Kemalangan

  Merujuk LA (law assistant) yang mengawal selia

  sesuatu yang berkaitan dengan.Menjadi tempat rujukan apabila berlaku sesuatu

  yang kemalangan yang di luar jangkaan dalamsesuatu kejohanan.

  Contohnya, kemalangan Azizulhasni (pelumbabasikal)

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  22/30

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  23/30

  Penyalahgunaan dadah

  Tidak boleh mengedar dadah atau

  menyalahgunakan dadah kecuali untuk tujuanperubatan.

  Menghisap morfin, ganja dan sebagainya adalahsalah.

  Kesan : Pemain boleh dikenakan denda/ tidakan undang-

  undang atau kemenangan ditarik balik.

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  24/30

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  25/30

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  26/30

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  27/30

  Menerima rasuah

  Sama ada harta benda, wang, pangkat dan lain-lain.

  Boleh dikenakan tindakan undang-undang yangmembawa penggantungan jawatan/ penyertaanbagi atlet dan kehilangan hak keistimewaan.

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  28/30

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  29/30

 • 8/2/2019 Pen Gurus An Dan ran Pj Dan Sukan (Pjm

  30/30

  Disediakan Oleh :Loga Thasan A/L Sunthara Raju

  Siti Kholijah Binti Ismail

  Nur Zaihayu Binti Zainoddin

  Nurunnajwa Binti Ani

  Nurul Hidayati Binti Abu Hassan

  Sekian, terima kasih