pembinaan dan penilaian kesesuaian modul pembinaan dan penilaian kesesuaian modul pengajaran kendiri

Download PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL pembinaan dan penilaian kesesuaian modul pengajaran kendiri

Post on 02-Sep-2019

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN

  KENDIRI POLYLINES DAN BLOCKS DAN ATTRIBUTE BAGI MATA

  PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN BERBANTU KOMPUTER

  NOR FARHANA BINTI MOHD ARIFFIN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS  JUDUL :

  SESI PENGAJIAN : 2008/2009-II

  Saya NOR FARHANA BINTI MOHD ARIFFIN

  mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Uni Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pen

  sahaja 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara in

  pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( √ )

  SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dala AKTA RAHSIA RASMI 1972). TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan ol

  organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan).

  √ TIDAK TERHAD

  (TANDATANGAN PENULIS)

  DR. MUHAMMAD SUKRI BIN SA

  Tarikh: 17 APRIL 2009 Tarikh: 24 APRIL 2009____

  CATATAN * Potong yang tidak berkenaan

  ** Jenis tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis in dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

  υ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyel atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Proje Muda (PSM)

  versiti

  gajian

  stitusi

  m

  eh

  UD

  Alamat Tetap : LOT 493, KAMPUNG PULAU TUKANG DOLLAH, PENGKALAN CHEPA, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN.

  PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI POLYLINES DAN BLOCKS DAN ATTRIBUTE BAGI MATA

  PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN BERBANTU KOMPUTER

  _

  i perlu

  idikan k Sarjana

 • PENGESAHAN PENYELIA

  “Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana

  Muda Teknologi serta Pendidikan

  (Kemahiran Hidup)”

  Tandatangan : …………………………………..

  Nama Penyelia : Dr. Muhammad Sukri bin Saud

  Tarikh : ……24 APRIL 2009……………

 • PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN

  KENDIRI POLYLINES DAN BLOCKS DAN ATTRIBUTE BAGI MATA

  PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN BERBANTU KOMPUTER

  NOR FARHANA BINTI MOHD ARIFFIN

  Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi

  Sebahagian Syarat Penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kemahiran Hidup)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL 2009

 • ii

  “Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan

  ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

  Tandatangan : ……………………………………

  Nama Penulis : NOR FARHANA BINTI MOHD ARIFFIN

  Tarikh : 17 APRIL 2009

 • iii

  DEDIKASI

  Teristimewa Buat:

  Ma dan Pa

  Wan Jah Binti Wan Abdullah

  Mohd Ariffin Bin Yusuff

  Terimalah Kejayaan Anakmu Ini.

  Berkat Doamu, Didikan & Pengorbananmu Serta Hasil Keringatmu,

  Membuahkan Hasil Yang Tidak Ternilai Dunia & Akhirat.

  Buat Keluarga tercinta ;

  (Saudara kandung)

  Junaidi, Nor Farmida, Nurul Akma, Hafsham, Izwan, Hafiz dan

  Shahmin Semoga Kejayaan Kakakmu Hari Ini

  Menjadi Contoh & Dorongan Untuk Kalian Berjaya Sebagai Bekalan Di Kemudian Hari...

  (Ipar-duai)

  Mohd Noor Safawi dan Nur Shanina Terima kasih kerana sentiasa membantu

  Azam tak putus hasil dorongan semua

  Buat Anak-anak Saudaraku :

  Nur Shamimi, Nur Shamini dan Husnina Munirah Semoga kalian Menjadi Insan Yang Berilmu, Berakhlak &

  Ikuti Jejak Langkah Cik Na Ke Menara Gading.

  Tidak Lupa Kepada Sahabat-Sahabatku :

  Noor, Zu, Chah, Laa, Qilah, Tun, Asma, Ela dan Semma, K’kema Susah & Senang Diharungi Bersama…..

  Kejayaan Kita Kejayaan Bersama….

 • iv

  PENGHARGAAN

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang.

  Segala puji Bagi Allah S.W.T. dan salam atas Nabi Muhammad S.A.W serta

  keluarga dan sahabatnya. Dengan Taufik Dan HidayahNya dapatlah penyelidik

  menyempurnakan kajian ini.

  Setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Dr. Muhammad Sukri

  bin Saud selaku penyelia projek ini di atas komitmen, kesabaran, bimbingan

  dan nasihat yang dihulurkan kepada saya tanpa kenal erti jemu dalam

  melaksanakan projek ini. Beliau adalah seorang yang profesional terhadap

  tugasnya.

  Tidak lupa untuk keluarga tercinta yang sepanjang masa mengambil

  berat tentang pengajian saya di sini. Walaupun berjauhan tetapi dorongan yang

  diberikan membuatkan saya sentiasa bersemangat untuk berusaha dengan

  sebaik mungkin.

  Penghargaan dan terima kasih juga kepada remaja-remaja tulang

  belakang negara kerana telah memberikan kerjasama dalam membantu

  menyempurnakan Modul Pengajaran Kendiri bagi menjayakan projek ini.

  Seterusnya kepada rakan-rakan di atas bantuan, dorongan dan tunjuk ajar,

  sumbangan idea dan pendapat dalam menjayakan projek ini.

  Semoga kita semua sentiasa diberkati olehNya.

  Sekian, Terima kasih.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini bertujuan untuk membina dan menilai status kesesuaian dua

  Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) bertajuk Polylines dan Blocks dan

  Attribute. MPK tersebut dibina dengan menggunakan Model Teras Cabang

  (Shaharom, 1994). Alat kajian yang digunakan adalah satu set Borang Soal

  Selidik Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri (Pensyarah) (Shaharom, 1994).

  Subjek kajian yang digunakan adalah tiga orang pensyarah. Seorang responden

  terlibat di dalam Penilaian Formatif Satu dengan Satu (PFSS) yang dilakukan

  oleh seorang pensyarah sementara Penilaian Formatif Kelompok Kecil (PFKK)

  dijalankan oleh dua orang pensyarah. Penilaian Formatif Kajian Percubaan

  (PFKP) melibatkan tiga puluh orang pelajar. Data mentah yang diperolehi

  dianalisis secara statistik deskriptif dalam bentuk min, nilai maksimum dan

  minimum. Hasil kajian menunjukkan MPK yang dibina adalah sesuai

  digunakan oleh pelajar sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran.

 • vi

  ABSTRACT

  The aim of this study is to construct and evaluates the suitability status

  of two Self-Instructional Modules (SIM) entitled Polylines and Blocks and

  Attribute. This SIM is constructed by using Model Teras Cabang (Shaharom,

  1994). The research instrument used is a set of Borang Soal Selidik Kesesuaian

  Modul Pengajaran Kendiri (Pensyarah) (Shaharom, 1994). Subject of the

  research consists of three lectures. One of them involved in One-to-One

  Formative Evaluation (OOFE) and the other two lectures involved in Small

  Group Formative Evaluation (SGFE). Field Trial Formative Evaluation

  involved thirty of students. Raw data obtained was analyzed using descriptive

  statistics in term of mean, maximum and minimum. Analysis of the result

  gained indicated that the SIMs constructed suitable as a teaching and learning

  material for students.

 • vii

  KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI RAJAH xiii

  SENARAI SINGKATAN xiv

  SENARAI LAMPIRAN xv

  I PENGENALAN

  1.1 Pengenalan

Recommended

View more >