pembinaan dan penilaian kesesuaian modul dan penilaian kesesuaian modul pengajaran kendiri...

Download PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN

Post on 13-Mar-2019

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN

KENDIRI PERMODELAN KERANGKA DAWAI MATA PELAJARAN

REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER

LOURA LIND

UNIVERSITI TENOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

JUDUL: PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN KERANGKA DAWAI MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER

SESI PENGAJIAN: 2008/2009

Saya LOURA LIND__________________________________ mengaku membenarkan tesis (PSM/ Sarjana/ Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam akta rahsia rasmi 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: DR MUHAMMAD SUKRI BIN SAUD PERUMAHAN KALLANG LOT 45, Nama Penyelia FASA II, PETI SURAT 203, 89908, TENOM, SABAH. Tarikh : 30 APRIL 2009 Tarikh : 30 APRIL 2009 CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada

pihak berkuasa/ organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

adalah memadai dari segi skop dan kuantiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah

Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan

( Kemahiran Hidup ).

Tandatangan : .

Nama Penyelia : DR. MUHAMMAD SUKRI BIN SAUD

Tarikh : 30 APRIL 2009

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN

KENDIRI PERMODELAN KERANGKA DAWAI MATA PELAJARAN

REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER

LOURA LIND

Laporan projek ini dikemukakan

sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

( Kemahiran Hidup )

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

April 2009

ii

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

yang tiap-tiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : ...........

Nama Penulis : LOURA LIND

Tarikh : 30 APRIL 2009

iii

DEDIKASI

Ditujukan khas buat insan-insan yang tersayang ,

Teristimewa buat ,

Kedua ibu bapa dan ahli keluarga

Yang sentiasa mendoakan kejayaanku..

Doa kalian sentiasa mengiringi setiap langkah ku

Khas buat,

Insan tersayang..kehadiran mu bererti dalam kehidupan ku

Terima kasih di atas dorongan dan penghargaan yang diberikan selama ini.

Yang menjadikan ku terus teguh berada di sini.

Juga buat,

Teman-teman yang mengenali diri ini....

yang sentiasa ada semasa suka duka ku...

(Colista, Nani, Conelia, Ella, Bilhorn, Joelymund, Johnny, dan Welferd)

Serta buat teman-teman seperjuangan yang lain

Percayalah bahawa setiap usaha yang ditabur akan dituai hasilnya....

Tidak ada yang sia-sia dalam mengejar cita-cita

Seterusnya,

Penyelia Pembimbing yang telah Mendidik Dengan Penuh Sabar

Dr. Muhammad Sukri Bin Saud

Terima kasih Yang Tidak Terhingga.........

iv

PENGHARGAAN

Syukur kepada Tuhan kerana dengan izin dan limpah kurniaNya, saya dapat

menyelesaikan Projek Sarjana Muda I dan Projek Sarjana Muda II mengikut waktu

yang telah ditetapkan. Setinggi-tinggi penghargaan juga saya rakamkan kepada

penyelia Projek Sarjana Muda saya iaitu Dr. Muhammad Sukri Bin Saud, kerana

tidak pernah jemu untuk memberi bimbingan, dorongan, dan sokongan sepanjang

tempoh penyeliaannya bagi PSM I dan PSM II. Penghargaan yang tidak terhingga

kepada warga Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia juga kerana telah

memberikan kerjasama kepada saya sepanjang menjalankan kajian ini. Ucapan

terima kasih turut saya tujukan kepada keluarga yang banyak memberi dorongan bagi

menyelesaikan PSM I dan PSM II dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan

seperjuangan yang banyak memberi perangsang dan berkongsi maklumat di

sepanjang proses penulisan kajian ini. Semoga jasa baik kalian dirahmati Tuhan.

v

ABSTRAK

Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk membina dan menilai

kesesuaian dua Modul Pengajaran Kendiri (MPK) yang dibina di bawah tajuk

Wireframe Model, iaitu MPK 1: Pengenalan Kepada Binaan Asas AutoCAD 3D

(Wireframe), dan MPK 2: Pengenalan dan Pembinaan Model Kerangka Dawai

(Wireframe Model). Pembinaan kedua-dua MPK ini adalah berteraskan kepada

Model Teras-Cabang Shaharom (1994). Kajian ini merupakan kajian deskriptif yang

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan borang soal

selidik, serta kaedah temubual sebagai instrumen kajian. MPK ini dinilai melalui tiga

peringkat penilaian, iaitu Penilaian Formatif Satu dengan Satu (PFSS) melibatkan

seorang pakar, Penilaian Formatif Kelompok Kecil (PFKK) melibatkan dua orang

pakar, dan Penilaian Formatif Percubaan Luar (PFPL) melibatkan seramai 16 orang

pelajar Tahun 2 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

(SPH). Penilaian dilakukan untuk menilai kesesuaian MPK yang dibina untuk

kegunaan pelajar Tahun 2 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran

Hidup) - SPH bagi subjek Rekabentuk Berbantu Komputer (SPL 2402) di Universiti

Teknologi Malaysia (UTM), Skudai Johor. Hasil analisis mendapati bahawa kedua-

dua MPK ini adalah sesuai untuk kegunaan pelajar tahun 2 SPH bagi mata pelajaran

Rekabentuk Berbantu Komputer.

vi

ABSTRACT

The main purpose of this study is to develop and evaluate the suitability of

two Self Instructional Module (SIM) which were develop based on the Wireframe

Model topic, the modules were SIM 1:Introduction to AutoCAD 3D Basic

Development (Wireframe), and SIM 2: Introduction and Development of Wireframe

Model. The development of these modules was based on Shaharom Core-Branch

Model (1994). This is a descriptive study that used quantitative and qualitative

approached by using questionnaire form and interview method as study instrument.

The SIMs were evaluated through three stages of evaluations, were One-to-One

Formative Evaluation (OOFE) involved one expert, Small Group Formative

Evaluation (SGFE) involved two experts, and Outside-Trial Formative Evaluation

(OTFE) involved 16 students. This evaluations were done in order to find out

whether the SIMs are suitable for the use of second year student of Bachelor of

Technology with Education (Living Skills)-SPH for AutoCAD subject (SPL 2402) at

University Teknologi Malaysia (UTM), Skudai Johor. Analyzed result found that

both of the SIMs is suitable for the use of second year students of SPH for AutoCAD

subject.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

JUDUL i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xii

SENARAI RAJAH xiii

SENARAI SINGKATAN xvi

SENARAI LAMPIRAN xv

1 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 4

1.3 Pernyataan Masalah 6

1.4 Objektif Kajian 6

1.5 Persoalan Kajian 7

1.6 Kepentingan Kajian 8

1.7 Skop Dan Batasan Kajian 9

viii

1.8 Definisi Istilah 10

1.8.1 Pengajaran Bermodul (PB)

1.8.2 Modul Pengajaran Kendiri (MPK)

1.8.3 Penilaian Formatif

1.8.4 CAD

1.8.5 AutoCAD

1.8.6 Wireframe

1.8.7 Kesesuaian

1.8.8 Pelajar Atau Murid

1.8.9 Guru Atau Pensyarah

1.9 Ringkasan 13

2 SOROTAN KAJIAN

2.1 Pengenalan 14

2.2 Kajian Terhadap Pengindividuan Pengajaran dan 14

Pembelajaran Menerusi Pengajaran Bermodul

2.2.1 Definisi Modul Pengajaran Kendiri (MPK), dan 15

Pengajaran Bermodul (PB)

2.2.2 Tujuan Pengajaran Bermodul 15

2.2.3 Kebaikan Pengajaran Bermodul 16

Recommended

View more >