pembinaan ayat bahasa jerman dalam kalangan

Download PEMBINAAN AYAT BAHASA JERMAN DALAM KALANGAN

Post on 31-Jan-2017

262 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PEMBINAAN AYAT BAHASA JERMAN DALAM KALANGAN

  PELAJAR-PELAJAR MELAYU DI UiTM SHAH ALAM

  HASLINA BINTI DAUD

  DISERTASI DISERAHKAN SEBAGAI MEMENUHI

  SEBAHAGIAN DARIPADA KEPERLUAN BAGI

  IJAZAH SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN

  FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK

  UNIVERSITI MALAYA

  KUALA LUMPUR

  2016

 • UNIVERSITI MALAYA

  PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

  Nama: Haslina binti Daud (No. K.P/Pasport: 770502145666)

  No. Pendaftaran/Matrik: TGA090035

  Nama Ijazah: Sarjana Bahasa Moden

  Tajuk Disertasi (Hasil Kerja ini):

  Pembinaan Ayat Bahasa Jerman Dalam Kalangan Pelajar-Pelajar Melayu di UiTM

  Shah Alam.

  Bidang Penyelidikan: Pemerolehan Bahasa

  Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa:

  (1) Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini;

  (2) Hasil Kerja ini adalah asli;

  (3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah

  dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-

  apa petikan, ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-

  mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan

  secukupnya dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan

  pengarang/penulisnya telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini;

  (4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya

  tahu bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja

  yang lain;

  (5) Saya dengan ini menyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di

  dalam hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya (UM) yang

  seterusnya mula dari sekarang adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil

  Kerja ini dan apa-apa pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua

  bentuk atau dengan apa juga cara sekalipun adalah dilarang tanpa terlebih

  dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM;

  (6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya

  telah melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau

  sebaliknya, saya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa

  tindakan lain sebagaimana yang diputuskan oleh UM.

  Tandatangan Calon Tarikh:

  Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan,

  Tandatangan Saksi Tarikh:

  Nama: Dr. Roshidah Binti Hassan

  Jawatan: Penyelia

 • ii

  ABSTRAK

  Kajian ini merupakan suatu analisis dalam pembinaan ayat bahasa Jerman (BJ) dalam

  kalangan pelajar-pelajar Melayu di UiTM Shah Alam. Objektif kajian adalah untuk mengenal

  pasti corak susunan ayat-ayat BJ oleh pelajar-pelajar Melayu dan mengenal pasti struktur

  ayat manakah dalam BJ yang banyak menimbulkan masalah kepada pelajar. Responden

  kajian terdiri daripada 30 pelajar BJ di tahap III (tahap akhir) daripada dua fakulti iaitu

  Fakulti Senilukis dan Senireka (FSSR) dan Fakulti Kejuruteraan Kimia (FKK). 15 responden

  adalah daripada FSSR dan selebihnya 15 responden lagi adalah dari FKK. Pelajar perempuan

  adalah seramai 13 orang dan pelajar lelaki pula adalah seramai 17 orang. Sebanyak 20 ayat

  yang terdiri daripada tiga bahagian kertas ujian bertulis dianalisis dengan menggunakan

  statistik deskriptif iaitu pengiraan peratusan. Seterusnya, data-data kajian yang telah

  dianalisis diperlihatkan dalam bentuk jadual dan rajah. Dapatan kajian menunjukkan

  terdapatnya pengaruh B1 (BM) dan juga B2 (BI) dalam membentuk ayat-ayat BJ. Namun,

  kesalahan dalam penghasilan ayat BJ yang dilakukan lebih banyak menunjukkan wujudnya

  pengaruh BI. Analisis kajian ini menggunakan teori Cumulative Enhancement Model (CEM)

  oleh Flynn, Foley dan Vinnitskaya (2004) dan kajian Marie-Claude Tremblay (2006).

  Dapatan ini adalah signifikan dengan teori Flynn et al iaitu B1 atau bahasa ibunda (BM) tidak

  memainkan peranan istimewa dan mempengaruhi pembelajaran B2, B3 dan seterusnya.

  Dapatan kajian juga adalah bersamaan dengan dapatan kajian oleh Tremblay yang mendapati

  bahawa BI yang lebih mempengaruhi pelajar ketika belajar BJ berbanding BM disebabkan

  persamaan yang wujud antara kedua-dua BI dan BJ terutama dari segi persamaan tipologi.

  Dalam bab akhir, kekangan yang dihadapi pelajar ketika belajar B3 dan juga kesukaran yang

  dihadapi oleh pensyarah B3 ketika sesi pembelajaran di UiTM Shah Alam telah disenaraikan.

 • iii

  ABSTRACT

  This research is an analysis on sentence structure of German language among Malay students

  in UiTM Shah Alam. The objectives of this research are to identify patterns of German

  language sentence structure produced by the Malay students and also to identify which

  German sentence structures posed problems to the students. The respondents were 30

  advanced level (Level III) German students language from two faculties which are the

  Faculty of Art and Design (FSSR) and Faculty of Chemical Engineering (FKK). 15

  respondents are from FSSR dan the rest of 15 respondents are from FKK. 13 students are

  female and another 17 students are male. The written test contains of 20 sentences which are

  divided into three parts of question have been analyzed using descriptive statistics where the

  percentage of the mistakes have been calculated. Then, the data of the study that have been

  analyzed are shown in the form of tables and graphs. Research findings show that both L1

  (BM) and L2 (BI) had influenced students when they are constructing L3 (BJ) sentences

  structure. However, errors made in constructing German language sentences show a lot of

  influences from English language. This study emploies the theory of Cumulative

  Enhancement Model (CEM) by Flynn, Foley and Vinnitskaya (2004) and research by

  Tremblay (2006). The findings are significant with the theory where the L1 or mother tongue

  (Malay language) did not play special role and influence the learning of second, third

  language or so on. Findings are also similar with finding on research from Tremblay that

  English language are more influenced when the students learn German language compared

  to Malay language because of similarity exist between the two languages English and

  German, especially in tipology similarity. In the final chapter, a few constraints faced by the

  students in learning German language as the L3 and the difficulties faced by the teachers of

  L3 in UiTM Shah Alam are listed.

 • iv

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurniaNya saya

  akhirnya berjaya menyiapkan disertasi ini bagi memenuhi sebahagian daripada syarat

  pengijazahan Sarjana Pengajian Bahasa Moden di Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti

  Malaya.

  Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

  terima kasih yang tidak terhingga kepada penyelia saya iaitu Dr. Roshidah Hassan yang telah

  memberi tunjuk ajar dengan sabarnya, nasihat dan bimbingan sehingga disertasi penyelidikan

  ini berjaya disempurnakan. Terima kasih juga diucapkan kepada sahabat karib saya

  Yusnulain Yunus yang telah membantu sedikit sebanyak memberi idea, pendapat dan

  mengedit disertasi ini. Ucapan terima kasih turut ditujukan kepada sahabat saya Dr.

  Cassandra Goh dan Tengku Azeezeen, kedua-duanya pensyarah bahasa Mandarin di UiTM

  Shah Alam yang turut membantu memberi idea, pendapat dan sokongan moral tanpa jemu

  dalam proses disertasi ini berjalan. Semoga Allah S.W.T membalas jasa-jasa anda semua.

  Tidak lupa juga ucapan terima kasih dan penghargaan yang teristimewa sekali saya tujukan

  buat suami tercinta, Mohamad Radzuan Nazri yang sentiasa sabar dan memberi sokongan

  tanpa jemu supaya terus kuat untuk menghadapi hari-hari yang sukar dalam usaha

  menyiapkan disertasi ini. Buat teman-teman seperjuangan yang lain yang turut sama

  memberi dorongan dan sokongan samada kecil atau besar sepanjang perjalanan untuk

  menyempurnakan disertasi ini, terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada semua.

  HASLINA DAUD

  Universiti Malaya

  Jun 2016

 • v

  JADUAL KANDUNGAN

  ABSTRAK ............................................................................................................................. ii

  ABSTRACT .......................................................................................................................... iii

  PENGHARGAAN ................................................................................................................ iv

  JADUAL KANDUNGAN ..................................................................................................... v

  SENARAI GAMBAR RAJAH ........................................................................................... viii

  SENARAI JADUAL ............................................................................................................. ix

  SENARAI SIMBOL DAN SINGKATAN ........................................................................... xi

  SENARAI LAMPIRAN ...................................................................................................... xiii

  BAB 1: PENGENALAN ........................................................................................................ 1

  1.1 Pendahuluan Definisi bahasa ..................................................................................... 1

  1.2 Peranan dan Perkembangan bahas