pembentukan

Download PEMBENTUKAN

Post on 07-Jul-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 PEMBENTUKAN KONTRAK.docx

  1/52

  PEMBENTUKAN KONTRAK 

  Kontrak boleh dibuat secara

  1. bertulis;

  2. lisan; atau 3. disiratkan daripada perlakuan pihak-pihak yang terlibat

   Elemen-elemen kontrak:

  1. Tawaran

  2. Penerimaan

  3. Balasan

  . !iat

  ". Keupayaan

  #. Ketentuan

  $. Kerelaan

   

  1. Tawaran

  Definasi tawaran

  S.!a" AK 1#$%% &pabila seseorang menyatakan kesediaannya kepada seorang yang lain

  untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu' dengan maksud untuk

  memperolehi persetu(uan orang itu untuk berbuat sesuatu atau menahan diri daripada berbuat

  sesuatu itu' maka bolehlah dikatakan bahawa orang itu membuat cadangan.

  Tawaran ) Kesediaan pembuat tawaran untuk men(alin suatu hubungan yang sah dan

  mengikat di sisi undang-undang apabila terma-termanya' sama ada secara nyata ataupun

  termaklum' dipersetu(ui oleh pihak penerima.

   Ke&a'a sia&a tawaran (ole) 'it*+*kan,

  Tawaran boleh ditu(ukan kepada

  1.  Seseorang yang tertentu atau khusus

  * Penerimaan boleh dilakukan oleh orang itu saha(a dan tidak orang lain.

  2. Umum atau khalayak ramai.

  * Penerimaan yang sah boleh dibuat oleh mana-mana orang yang mengetahui tentang

  tawaran tersebut dan melaksanakan apa saha(a obligasi yang diminta oleh tawaran itu.

   Kes% Carlill lwn Carbolic Smoke Ball Co Ltd

  +e,endan adalah pengeluar se(enis ubat yang diberi nama The arbolic /moke Ball0. Bagi

  tu(uan mempromosikan ubat tersebut' mereka telah menyiarkan iklan yang menawarkan 1 kepada sesiapa saha(a yang membeli dan memakan ubat tersebut tiga kali sehari selama dua

 • 8/19/2019 PEMBENTUKAN KONTRAK.docx

  2/52

  minggu' tetapi masih mengidap selsema. ntuk menun(ukkan niat (u(ur mereka' mereka

  mengatakan bahawa se(umlah wang 1 telah dideposit dengan &lliance Bank. Plainti,'

  yang telah membeli dan memakan ubat tersebut mengikut arahan yang diberikan tetapi masih

  tidak sembuh' menuntut 1 seperti yang di(an(ikan dalam iklan. Pihak de,endan mena,ikan

  liabiliti dengan mengatakan bahawa tidak wu(udnya tawaran yang dibuat kepada mana-mana

   pihak tertentu kerana tawaran itu tidak pasti kepada siapa ia ditu(ukan.

  K4% /esuatu tawaran boleh ditu(ukan kepada seluruh dunia. !iat sebenar bukanlah untuk

   berkontrak dengan seluruh dunia tetapi dengan sesiapa saha(a yang tampil melaksanakan apa

   (ua perbuatan atau syarat yang diminta oleh tawaran tersebut. Plainti, dikatakan telah

  menerima tawaran berkenaan apabila beliau membeli dan memakan ubat itu mengikut arahan

  yang telah ditetapkan. Kontrak yang sah wu(ud antara beliau dengan pihak de,endan.

   

  Tawaran mesti +elas

  Tawaran mestilah dibuat dengan (elas' lengkap' terperinci dan muktamad bagi mengelakkan

  sebarang keraguan.

  /ebarang pernyataan yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut tidak merupakan satu tawaran.

  Tawaran mesti 'ikom*nikasikan

  /esuatu tawaran itu adalah tidak sah melainkan telah diberitahu kepada bakal penerima

  tawaran untuk memberi peluang kepadanya sama ada hendak menerimanya ataupun tidak.

  S.# AK 1#$%% /esuatu tawaran boleh dibuat sama ada secara nyata atau tersirat.

  S. AK 1#$%% Tawaran mesti dikomunikasikan kepada penerima (an(i.

  S.!1" AK 1#$%% Komunikasi cadangan adalah lengkap' apabila cadangan itu sampai ke

   pengetahuan pihak kepada siapa cadangan itu dibuat.

  Tawaran boleh dikomunikasikan secara

  1. lisan;

  2. bertulis; atau

  3. disiratkan daripada perbuatan pihak yang berkenaan

 • 8/19/2019 PEMBENTUKAN KONTRAK.docx

  3/52

  PENAMATAN TA/ARAN

  Bilaka) ses*at* tawaran it* akan tamat 0 (erak)ir,

  /esuatu tawaran akan berakhir

  1. &pabila pencadang membatalkan cadangan.

  S.!a" AK 1#$%% /esuatu cadangan adalah dibatalkan dengan mengkomuniksikan notis

   pembatalan oleh pencadang kepada pihak yang lain itu.

  Pencadang boleh membatalkan cadangannya pada bila-bila masa sebelum sesuatu

   penerimaan dibuat oleh penerima cadangan.

  2. &pabila luputnya waktu.

  S.!(" AK 1#$%% /esuatu cadangan adalah dibatalkan dengan luputnya waktu yang telah

  ditetapkan dalam cadangan itu mengenai penerimaannya' atau apabila waktu tidak ditetapkan sedemikian' dengan luputnya waktu yang munasabah' tanpa komunikasi penerimaan itu.

   3. &pabila pihak penerima melanggar syarat terdahulu mengenai penerimaan.

  S.!2" AK 1#$%% /esuatu cadangan adalah dibatalkan atas kemungkiran penerima untuk

  memenuhi syarat terdahulu mengenai penerimaan.

  Tawaran balas ) &pabila pihak yang sepatutnya membuat penerimaan mengubah 5 meminda

  terma-terma yang disebut dalam tawaran.

   . Pencadang mati 5 sakit otak.

  S.!'" AK 1#$%% /esuatu cadangan adalah dibatalkan atas kematian 5 sakit otak pencadang'

   (ika ,akta kematian 5 sakit otak itu diketahui oleh penerima sebelum penerimaan.

   Kes% Bradbury lwn Morgan

  Tawaran (alas memans*)kan tawaran asal.

   Kes% Hyde lwn Wrench

  Pada # 6un' de,endan membuat tawaran kepada plainti, untuk men(ual tanahnya dengan

  harga 1'. Pada 2$ 6un' plainti, bersetu(u membeli tetapi dengan harga 7". +e,endan

  telah menolaknya. Pada 27 6un' plainti, menyatakan persetu(uan membeli tanah itu pada

  harga asal iaitu 1'. +e,endan enggan men(ualkannya kepada plainti,.

  K4% Tiada kontrak yang sah wu(ud kerana apabila plainti, menyatakan persetu(uan membeli

  dengan harga 7"' dia dianggap membuat tawaran balas yang membatalkan tawaran asal.

    .

  Tawaran 'i(e3akan 'en4an &elawaan *nt*k mem(*at tawaran

  PE5A/AAN MEMBUAT TA/ARAN

 • 8/19/2019 PEMBENTUKAN KONTRAK.docx

  4/52

  Pelawaan tawaran ) &(akan 5 (emputan satu pihak kepada pihak lain supaya membuat

  tawaran.

  Pelawaan tawaran merupakan langkah pertama di dalam rundingan yang dibuat di antara dua

   pihak yang mungkin akan berkesudahan dengan satu cadangan yang seterusnya men(urus

  kepada kontrak ataupun rundingan tersebut hanya berakhir setakat rundingan saha(a.

   6onto)-2onto) &elawaan tawaran

  1. 7klan

  Kes% Harris lwn Nickerson

   !ickerson' seorang (urulelong telah membuat iklan bahawa dia akan men(ual barangan

  tertentu' termasuklah perhiasan pe(abat. 8elongan itu akan diadakan pada tarikh dan tempat

  tertentu. 9arris telah hadir pada hari yang ditetapkan itu dengan niat untuk membeli beberapa  perhiasan pe(abat. !ickerson sebenarnya telah membatalkan perhiasan pe(abat daripada

   (ualan. 9arris telah menuntut ganti rugi daripada !ickerson kerana pelanggaran kontrak'

  dengan menghu(ahkan bahawa iklan itu merupakan tawaran yang mana dia telah

  menerimanya dengan menghadiri (ualan tersebut.

  K4% :klan tersebut hanyalah pernyataan niat untuk mengadakan satu (ualan lelong dan bukan

  satu tawaran. :a hanyalah pelawaan membuat tawaran.

   2. Pameran (aran4-(aran4 'i ke'ai la8an 'iri

  Kes% Pharmaceutical Society lwn Boots Cash Chemist o !reat Britain "Southern#  Ltd

  Barang (ualan yang sudah sedia dibungkus dan diletakkan harga telah dipamerkan dalam

  sebuah kedai layan diri. Pen(ualan barang-barang tersebut adalah dikawal di bawah &kta

  batan dan acun 1733. Timbul persoalan pada masa bilakah berlakunya (ualan dan adakah

   barang-barang yang dipamerkan dengan harga yang masih dilekatkan padanya merupakan

  satu cadangan atau pelawaan cadangan.

  K4% Pameran barang-barang adalah satu pelawaan saha(a yang mempelawa orang ramai

  membuat tawaran untuk membelinya. 4ana-mana pelanggan yang berminat membelinya

  akan membuat cadangan di kaunter pembayaran. 4aka' di kaunter pembayaran itulah

  wu(udnya cadangan yang boleh diterima atau ditolak oleh (uruwang.

   

  Kes% $isher lwn Bell 

  +e,endan' seorang peniaga yang men(ual pisau telah mempamerkan pisau lipat di kedainya.

  +e,endan telah dituduh melanggar peruntukan /.1

 • 8/19/2019 PEMBENTUKAN KONTRAK.docx

  5/52

  membeli kepada de,endan.

   

  Tawaran 'i(e3akan 'en4an ken8ataan awal 0 keteran4an awal

  &pabila seseorang meminta sebut harga daripada seseorang yang lain' maka sebut harga yang

  diberikan oleh seseorang yang lain itu bukanlah satu tawaran. :ni semata-mata satu kenyataan

  awal dan terpulanglah kepada seseorang itu sama ada ingin membuat tawaran membeli atau

  tidak barang tersebut.

  Kes% Har%ey lwn $acey

  +e,endan telah menghantar telegram kepada plainti, bertanyakan sama ada plainti, setu(u

  men(ual kepadanya Bumper 9all Pen dan meminta plainti, menyebut harga barang tersebut.

  Plainti, men(awab dengan telegram dan menyatakan' 9arga tunai paling rendah untuk

  Bumper 9all Pen ialah 70. +e,endan terus menghantar telegram kepada plainti, menyatakan persetu(uannya membeli barang tersebut dengan harga yang dinyatakan oleh

   plainti,.

  K4% &pa yang dilakukan oleh plainti, itu bukanlah satu tawaran yang muktamad tetapi

  hanyalah satu sebut harga saha(a.

   

  . Penerimaan

  S.!(" AK 1#$%% &pabila orang kepada siapa cadangan itu dibuat menyatakan persetu(uan

  dengan cadangan itu' maka bolehlah dikatakan bahawa c