pembentangantajuk 2 .pptx

Download PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

Post on 01-Mar-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  1/43

  EDU3073

  BAB 2: PerkhidmatanBimbingan dan Kaunseling

  Disediakan oleh:

  Lim Chui Ting

  Lim Lee Ling

  Tajuk:

  Jenis-jenis PerkhidmatanBimbingan

  Jenis Kaunseling

  Etika Kaunseling

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  2/43

  JENIS-JENIS PERKHIDMATAN

  BIMBINGAN

  1. Kaunseling

  2. Perkhidmatan mengumpul dan memberi maklumat

  3. Sistem fail, rekod dan dokumentasi

  4. Perkhidmatan konferens dengan ibu bapa

  5. Perkhidmatan penyelarasan RESOS

  6. Perkhidmatan mencegah penggunaan dadah dan

  inhalan

  7. Inventori, taksiran dan rekod

  8. Bimbingan

  9. Penempatan dan tindakan susulan

  10.Konsultasi dan rujukan

  11.Penilaian

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  3/43

  a). Kaunseling individu atau kelompok.

  pencapaian akademik yang tidak memuaskan.rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau oranglain.kerjaya, pelajaran, dan peribadi.tidak turut serta dalam ko-kurikulum.

  masalah disiplin seperti ponteng, budaya berpeleseran, merokok,bertumbuk, dan menggunakan dadah atau bahan inhalenb). Kaunseling keluargajika perlu dan jika guru bimbingan dan kaunseling bolehmengendalikannyac). Kaunseling tunjuk ajarguru bimbingan dan kaunseling mengadakan kelas untukmengajar perkara-perkara berkait dengan penilaian diri,penjelasan nilai, kemahiran-kemahiran berkomunikasi,menghadapi masalah, membuat keputusan, dan menghindar diridari tercebur dalam pengguaan dadah dan inhalen.

  1. PERKHI!"#"$ K"%$&E'I$(

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  4/43

  Klien untuk kaunseling individu atau ahli

  kaunseling kelompok terdiri daripada tiga

  kategori:Sukarela

  Dijemput

  Dirujuk

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  5/43

  PROSES KLIEN YANG DATANG

  SUKARELA

  1. Isi borang temujanji (Permohonan

  Mendapatkan Khidmat Kaunseling)

  2. Serahkan borang kepada guru BK

  3. Dapatkan surat kebenaran4. (Surat Kebenaran Meninggalkan Kelas)

  5. Sesi dijalankan

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  6/43

  PROSES KLIEN YANGDIJEMPUT

  1. Guru BK mengisi Borang Khidmat Kaunseling

  Individu/ Kelompok

  2. Menyerahkan Surat Kebenaran Menghadiri

  Khidmat Kaunseling Individu/ Kelompok

  3. Sesi dijalankan

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  7/43

  PROSES KLIEN YANGDIRUJUK

  1. Guru BK mengisi Borang Rujukan

  Perkhidmatan Kaunseling

  2. Menyerahkan Surat Kebenaran Menghadiri

  Khidmat Kaunseling Individu/ Kelompok

  3. Sesi dijalankan

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  8/43

  2. PERKHIDMATAN MENGUMPUL

  DAN MEMBERI MAKLUMAT

  !engumpul,menyedia dan menyebarmaklumat berkaitan dengan)pendidikan pencegahan dadah, "I&, rokok

  dan inhalanlatihan dan kerjayasosial dan peribadi

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  9/43

  3. SISTEM FAIL, REKOD DAN

  DOKUMENTASI

  !enjalankan kerja-kerja pentadbiran di bilik

  kaunseling, mengadakan sistem *ail, menyimpan

  rekod, pehubungan a+am, surat-menyurat,

  pengelolaan aktiiti, pengendalian bahan bercetak,

  penyediaan laporan aktiiti dan tugas lain yangdiarahkan oleh a+atankuasa Penyelaras "ktiiti,

  Pengetua, PP dan Kementerian

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  10/43

  4. PERKHIDMATAN KONFERENS

  DENGAN IBU BAPA

  memberi peluang kepada ibu bapa atau penjaga

  berbincang dengan guru bimbingan dan kaunseling

  sekolah tentang pendidikan, sosial, peribadi, dan

  perkembangan kerjaya anak-anak mereka.

  !engadakan hubungan dengan penjaga pelajar

  untuk bersama-sama menga+asi kemajuan pelajar

  !engadakan kaunseling keluarg jika didapati

  baha+a masalah yang dihadapi oleh pelajar

  berpunca daripada keluarga

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  11/43

  5. PERKHIDMATAN PENYELARAS

  RESOS

  menyelaras aktiiti kebajikan pelajar dengan agensi

  luar

  merancang dan berusaha untuk memperkenalkan

  aktiiti-aktiiti /amp0 K kepada komuniti luar.

  Penyelaras bagi penglibatan majikan,agensi

  kebajikan dan orang kenamaan tempatan dalam

  program bimbingan di sekolah

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  12/43

  6. PERKHIDMATAN MENCEGAH

  PENGGUNAAN DADAH DAN

  INHALAN

  memberi bimbingan dan kaunseling

  penyalahgunaan dadah

  memberi bantuan atau pertolongan kepada pelajar

  untuk mendapatkan bantuan pemulihan dan

  ra+atan

  membuat penilaian dan memberi maklum balas

  tentang program pencegahan penggunaan dadah.

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  13/43

  7. INVENTORI, TAKSIRAN DAN

  REKOD

  Antara perkhidmatan yang paling penting danperlu dilaksanakan di bilik kaunseling ialahpengendalian fail bimbingan dan kaunseling.

  Pengendalian fail bimbingan dan kaunseling inidikendalikan bagi setiap muridoleh gurukaunseling.

  Guru kaunseling perlu mengumpul dan merekodbutiran ujian dan penilaian diri pelajar.

  Dan Guru kaunseling harus mengemaskinikanrekod kaunseling pelajar dan mentafsir data untuktujuan pembangunan diri pelajar.

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  14/43

  MAKSUD INVENTORI

  Inventori merujuk kepada pengumpulanmaklumat mengenai kanak-kanak secarakeseluruhan, dan klien secara spesik.

  Contoh teknik ujian dan teknik bukan ujian

  Teknik Ujian !erangkumi pelbagai ujianpsikometrik dan ujian psikologi sedia ada.

  Teknik Bukan Ujian "enarai semak,pemerhatian soal selidik, temubual, rekodprestasi.

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  15/43

  MAKSUD TAKSIRAN

  Taksiran merujuk kepada usaha gurubimbingan dan kaunseling untukmenganalisis dan menggunakan pelbagai

  jenis data murid termasuk peribadi,psikologikal dan sosial yang diperolehdaripada pelbagai jenis in#entori di atas.

  $aksiran bertujuan untuk membantu indi#idu

  lebih memahami diri sendiri. %ontoh taksiran berbentuk objektif dan

  subjektif.

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  16/43

  MAKSUD REKOD

  Rekodmerujuk kepada sistem fail sebagaiindikator perkhidmatan bimbingan dankaunseling yang sistematik dan berkesan.

  %ontohBukurekod perkhidmatan bimbingan dan

  kaunseling

  rekod sesi bimbingan dan kaunseling

  rekod program bimbingan dan kaunseling.

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  17/43

  Jenis Rekod Kandungan1. Rekod Perkhidmatan

  &imbingan dan

  'aunseling

  (ancangan $ahunan Akti#iti &imbingan dan

  'aunseling

  )adual Perkhidmatan &imbingan dan 'aunseling

  *aporan akti#iti harian

  Analisis (ekod Mingguan"esi &imbingan dan

  'aunseling +ndi#idu Analisis (ekod Mingguan"esi

  &imbingan dan 'aunseling 'elompok Analisis (ekod Bulanan"esi &imbingan dan

  'aunseling +ndi#idu Analisis (ekod Bulanan"esi

  &imbingan dan 'aunseling 'elompok

  Analisis (ekod Tahunan "esi &imbingan dan

  'aunseling +ndi#idu Analisis (ekod Tahunan"esi

  &imbingan dan 'aunseling 'elompok

  Anggaran pembelanjaan program yang dirancang1. Rekod sesi &imbingan

  dan 'aunseling

  !asa perkhidmatan diberikan

  ombor rujukan klien

  )antina dan bangsa klien

  )enis kes bimbingan dan kaunseling1. Rekod Program

  &imbingan dan

  'aunseling

  !asa akti#iti

  &idang akti#iti

  bjektif akti#iti

  enis akti#iti

  PENGURUSAN REKOD PERKHIDMATAN

  BIMBINGAN DAN KAUNSELING

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  18/43

  8. BIMBINGAN

  $erdapat tiga domain umum Perkembangan peribadi dan sosial

  Perkembangan akademik

  Perkembangan 'erjaya

  Pelbagai akti#iti boleh dirancang bagi setiapdomain di atas sehingga terbentuk satukurikulum bimbingan.

  'urikulum bimbingan mempunyai matlamat

  bagi domain yang ditetapkan, dankompetensi bagi setiap tahap persekolahan.

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  19/43

  9. PENEMPATAN DAN

  TINDAKAN SUSULAN

  Penempatanini melibatkan taksiran kanak-kanak perkhidmatan maklumat, dan bantuankaunseling yang rele#an dengan pilihanmereka.

  $indakan susulan pula melibatkanperancangan yang sistematik bagimengekalkan hubungan dgn bekas murid.

  /Data tersebut amat penting bagi penilaianprogram bimbingan dan kaunseling sekolah0

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  20/43

  %th menguruskan permohonan kanak-kanak

  $ahun 1nam ke sekolah menengah berasramapenuh, atau sekolah menengah agama.

  Guru &imbingan dan kaunseling dapat membantu

  kanak-kanak untuk membuat keputusanmengenai aliran persekolahan yang akan diikutisambil mereka melalui transisidrpd satuperingkat persekolahan ke peringkat yang lain.

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  21/43

  10. KONSULTRASI DAN

  RUJUKAN

  $ujuan -Guru bimbingan dan kaunselingdapat mengatur sesi perbincangan danrundingcara antara guru dengan ibubapaatau pihak-pihak tertentu yang mengikuti kesseperti doktor perubatan, psikatris, polis danpega2ai kebajikan masyarakat.

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  22/43

  11. PENILAIAN

  "ecara am, terdapat tiga jenispenilaian

  Penilaian PersonaliaPenilaian Program

  Penilaian 3asil

 • 7/26/2019 PEMBENTANGANTAJUK 2 .pptx

  23/43

  PENILAIAN PERSONALIA

  Jenis penilaian ini menggambarkan penilaianterhadap guru bimbingan dan kaunselingmelalui data proses yang dikumpulkan.

  Ia merangku