pembentangan proposal hafiz

Download Pembentangan Proposal Hafiz

Post on 07-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  1/25

  MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENULISBENTUK HURUF (y, j, g) DENGAN KAEDAH

  KONFIGURASI

  MOHAMAD HAFIZ B. ZAINAL ABIDIN

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  2/25

  1.0 PENDAHULUAN1.2 Refleksi Pengajaran Pembelajaran Lalu

  Pengkaji telah menjalani praktikum di SekolahKebangsaan Bukit Tinggi yang terletak di pinggirBandar Jitra, Kedah selama tiga bulan. Pengkajitelah diberi tugasan untuk mengajar subjek bahasaMelayu . Pengajaran saya banyak bertumpukankepada aspek kemahiran menulis. Kumpulan yangmenjadi tumpuan pengkaji ialah terdiri daripada

  murid Lembam iaitu slow learner. Kehadiran danpenglibatan murid yang baik di dalam P&Pmemudahkan saya mengesan masalah yangdihadapi oleh setiap murid.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  3/25

  Selama saya berada di sekolah tersebut, sayamendapati terdapat beberapa masalah yangdikenalpasti pada setiap sesi pengajaran dan

  pembelajaran berlangsung.

  Perkara yang paling ketara yang mendapatperhatian saya untuk menjalankan kajian denganlebih lanjut adalah berkenaan dengan masalah

  keupayaan murid untuk mengecam dan menulishuruf (y, j,g ). Merujuk kepada KSSR Pendidikan KhasTahun 1 , 4.0 Kemahiran Menulis dan 4.1 yangmemerlukan murid menulis huruf abjad a-z.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  4/25

  Saya mula menyedari masalah ini berlaku apabilasetiap kali memberikan latihan menyalin semulaperkataan yang diberikan, murid dilihat menulissemua perkataan yang diberikan di atas garisanwalaupun pada huruf yang mempunyai ekor dibawah seperti huruf yang disebut di atas.

  Selain itu juga, masalah turut berlaku ketika saya

  meminta murid menulis nama mereka padalembaran kerja dan didapati kebanyakn muridgagal dalam menulis nama dengan huruf yangbetul.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  5/25

  (Yahya Othman, 2005; Ahmad Khair Mohd. Nor,2005). Penguasaan kemahiran menulis bukanhanya bergantung kepada bakat semata-mata

  malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulisyang bersistem dan berkesan. Oleh itu, dalampengajaran kemahiran menulis, penguasaanperingkat asas adalah dimulakan dengan menulishuruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuahwacana yang dapat difahami apabila dibaca.

  Kemahiran menulis merupakan salah satukemahiran asas yang perlu dikuasai oleh setiapmurid khususnya murid pen. Khas kerana

  peguasaan yang baik dalam kemahiran menulismembantu mereka dalam menikmati kehidupanyang baik dan cuba berdikari di dunia yangsebenar.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  6/25

  Penggunaan kaedah menulis yang sistematik danmenarik dapat meningkatkan penguasaan muriddalam menulis perkataan dengan betul. Keadaanini secara tidak langsung dapat meningkatkanprestasi dan pencapaian murid-murid dalambidang akademik mereka.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  7/25

  1.3 Pengumpulan Data Awal

  Saya telah menggunakan kaedah pemerhatianke

  atas murid-murid kelas Tekun bagi mengumpuldata awal.Pemerhatianjuga telah dilaksanakansepanjang pembelajaran dan pengajaran didalam kelas. Saya telah memerhati reaksi muriddalam kelas serta proses murid dalam menulis

  perkataan. Saya dapati murid tidak dapatmemberi tumpuan sepenuhnya dalam pengajaransaya. Mereka hanya dapat memberi tumpuanselama 5 minit dalam pengajaran

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  8/25

  Sifat mudah lupa dalam kalangan murid jugadapatdiperhatikan. Mereka tidak dapat mengingatkembali apa yang telah saya ajar sehinggasentiasa meminta bimbingan berterusan semasatugasan diberikan.

  Akhirnya, mereka juga memerlukan masa yanglama untuk menyempurnakan lembaran kerja yang

  diedarkan. Malahan, mereka masih tidak dapatmenjawab soalan tersebut dengan tepat danbetul.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  9/25

  2.0 FOKUS KAJIAN2.1 Huraian Fokus Kajian

  Dalam penyelidikan tindakan ini, sayamenumpukan perhatian kepada menulis hurufberekor (y, j dan g) dengan menggunakan kaedahkonfigurasi bagi murid pendidikan khas.

  Handwriting is a skill that modern technology willnot replace (Sassoon,1989:7) Kepentingan menguasai kemahiran menulis

  telah ditonjolkan oleh Sassoon(1993) dalam beberapa kajian kerana beliausangat bimbang guru kurang memberiperhatian untuk mengajar menulis.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  10/25

  Kaedah pengajaran yang tidak betul akanmembantut kebolehan kanak-kanak untuk menulisdan menyediakan ruang kepadakanak-kanak untuk memperkembangkan tabiatburuk ketika menulis. Kemahiranmenulis kanak-kanak pada masa kini sangatmembimbangkan kerana selepas satu

  tahun berada di pendidikan khas, kanak-kanaktidak dapat menulis dengan betul.

  Selepas pembelajaran dan pengajarandilaksanakan, saya dapati terdapat seramai 7

  orang murid dari Kelas Tekun mengalami masalahdalam menulis huruf dan perkataan dengan betuldi dalam lembaran kerja.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  11/25

  Saya mendapati kaedah konfigurasi ini dapatdilaksanakan dalam kelas tanpa mengira matapelajaran serta tidak melanggar etika sebagai

  seorang guru biasa. Selain itu saya berpendapatkajian ini dapat dijalankan dengan lancar keranasaya akan menjalankan intervensi denganmenggunakan waktu rehat dan waktu pulang.

  Saya juga berpengetahuan dalam menggunakankaedah pengumpulan data seperti temu bual danyakin bahawa subjek kajian mampu menunjukkanperubahan tingkah laku selepas intervensidilaksanakan. Kajian ini mudah dilaksanakanmemandangkan subjek kajian adalah murid dalamkelas saya. Jadi kajian yang dijalankan dilihatmampu diperatikkan di sekolah.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  12/25

  2.2 Intervensi

  Bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid-

  murid tersebut saya telah merancang beberapakaedah yang difikirkan sesuai dengan mereka.Sehubungan dengan itu, kaedah yang sayarancang ialah menggunakan kaedah konfigurasi.

  ( Cunningham, Hall dan Sigmon , 1999) : Draw theshape or outline around the words to indicate thepattern the letters make above the line ( b,d,f,k,l,t) ,below the line ( g, j, p, q, y), and between the linesfor the rest of the letters. Make configuration boxesaround newly introduced words to assist memory.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  13/25

  Kaedah konfigurasi melibatkan murid mengenaldan menulis huruf dengan mengingat garisan luarhuruf tersebut.

  Bagi menulis huruf berekor, saya menggunakanlaluan keretapi yang saya cipta dan diantaralandasan keretapi itu saya menunjukkan huruf y, j,dan g bagi memudahkan murid mengingat

  bahawa cara menulis huruf y, j dan g ialah denganmenulis di atas garisan yang betul dan ekor hurufhendaklah sentiasa ke bawah.

  Huruf j , y dan g yang mempunyai ekor hendaklah

  ditulis dengan betul. Justeru saya menggunakanlandasan keretapi yang sama bagi memudahkanmurid menulis huruf tersebut.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  14/25

  3.0 OBJEKTIF KAJIAN DANSOALAN KAJIAN

  3.1 Objektif Kajian

  Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkankemahiran penguasaan penulisan BENTUK huruf

  (y, j & g) dalam kalangan murid lembam denganmenggunakan kaedah konfigurasi.

  3.2 Soalan Kajian

  Adakah penggunaan kaedah konfigurasi dapat

  membantu murid lembam untuk menulis hurufberekor dengan betul.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  15/25

  4.0 KUMPULANSASARAN

  Kumpulan sasaran melibatkan murid-murid disebuah sekolah pendidikan khas masalahpembelajaran. Murid-murid tersebut berada diTahap 2 iaitu kelas Tekun. Seramai 7 orang murid

  yang terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 4orang murid perempuan telah dikenal pasti selepasanalisis tinjauan awal. Murid-murid ini terdiridaripada 6 orang berbangsa Melayu dan seorang

  lagi berbangsa Cina. Kesemua murid tersebuttinggal di rumah.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  16/25

  Kelas Tekun sebenarnya merupakan kelas yangterdiri daripada murid yang mempunyai tahappencapaian akademik yang sederhana.Hampir

  semua murid didapati mampu berisyarat danberkomunikasi dengan baik dengan guru-gurudalam kelas.

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  17/25

  5.0 PERANCANGANPELAKSANAAN KAJIAN

  5.1 Langkah-langkah Tindakan

  a. Tindakan/Akiviti 1

  b. Tindakan/aktiviti 2

  c. Tindakan/Aktiviti 3

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  18/25

  Tindakan/Akiviti 1 1) Memperkenalkan huruf berekor ( j , y dan g)

  melalui kiub gantungo Guru menunjukkan kiub gantung di hadapan murid.

  o Pada setiap bahagian kiub, payung digunakan bagi memberi gambaran

  kepada murid bentuk huruf berekor iaitu huruf y yang betul.

  o Murid dikehendaki memusingkan kiub gantung bagi melihat bentuk huruf

  berekor yang lain iaitu (j, dan g).

  d k / k

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  19/25

  Tindakan/aktiviti 2

  2) Memperkenalkan cara menulis huruf berekormenggunakan dengan landasan keretapi yangmengandungi huruf berekor (j, y & g)o Pada setiap landasan keretapi, huruf berekor dilekatkan di atas landasan

  dan ekor huruf tersebut berada di bawah landasan.o Murid dikehendaki menggunakan batang lidi untuk mengikut bentuk

  huruf berdasarkan nombor urutan yang terdapat di atas landasan itu.

  d k /Ak

 • 7/21/2019 Pembentangan Proposal Hafiz

  20/25

  Tindakan/Aktiviti 3

  3)Aktiviti menekap huruf berekor ( j,y dan g)o Murid dikehendaki menyambung titik huruf berekor di atas kertas garis

  dua.

  o Seterusnya murid akan menekap huruf berekor di atas kertas minyak