pembangunan sistem ekonomi islam-syed wafa

Click here to load reader

Post on 20-Jul-2016

36 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EKONOMI ISLAMEkonomiIslamialahsuatuilmusainskemasyarakatanyangmengkajitingkahlakumanusiadalamsoalmenggunadanmenguruskansumber-sumberalamuntukkepentingandiridanjugakepentinganmasyarakatbagimendapatkeredhaanALlah.(Hailani Muji Tahir)

TRANSCRIPT

 • EKONOMI ISLAM Ekonomi Islam ialah suatu ilmu sains

  kemasyarakatan yang mengkaji tingkah

  laku manusia dalam soal mengguna dan

  menguruskan sumber-sumber alam untuk

  kepentingan diri dan juga kepentingan

  masyarakat bagi mendapat keredhaan

  ALlah.

  (Hailani Muji Tahir)

 • 3Matlamat Bagi Kegiatan Ekonomi Dan

  Sosial Dari Perspektif Islam

  1. Kesejahteraan ekonomi - individu, masyarakat dan negara.

  2. Keperluan asasi yang mencukupi - makanan, pakaian, rumah, kesihatan/perubatan, pendidikan, keselamatan, dan sistem negara yang akan menjamin pelaksanaan keperluan secara adil.

  3. Penggunaan sumber - optimum, berkesan, cekap, jimat dan tidak membazir.

  4. Kesaksamaan agihan harta, kekayaan, pendapatan dan pembangunan.

  5. Menjamin kebebasan individu.

  6. Kesamaan hak dan peluang.

  7. Kerjasama dan keadilan

 • GELAGAT MANUSIA DARI

  PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

  Aktiviti Ekonomi Manusia Mengandungi Enam Prinsip:

  1. Dunia diciptakan untuk membolehkan

  manusia merobah, memiliki dan menikmati.

  2. Sifat kejadian manusia memerlukan ia

  merobah dunia dan menikmati perobahan itu.

 • 3. Manusia adalah pemilik sah akan hasil titikpeluhnya.

  4. Dalam menjalankan usahanya serta meraihhasil duniawinya, manusia tidak bolehmelakukan ketidakadilan.

  5. Dalam memiliki dan menikmati hasil dunia,manusia perlu mengambil kira keperluan asasatau tetap masyarakat.

  6. Orang yang fakir miskin mempunyai hak keatas sebahagian dari harta kekayaan orangyang berada.

 • KEPERLUAN-KEPERLUAN

  ASASI HIDUP MANUSIA Makan-minum Pakaian Perumahan Pendidikan Kesihatan Keselamatan Sistem

 • TINGKAT KEPERLUAN

  MANUSIA

  DARURAH

  Persoalan hidup mati; fakir, miskin

  HAAJAH

  Masyarakat kelas menengah; hidup baik;

  sederhana

  TAHSINIYAH (KAMALIYAH)

  Kaya raya; terlalu selesa; banyak pilihan

 • KEADAAN DAN KEPERLUAN MANUSIA

  KEPERLUAN MANUSIA DENGAN KESEMPURNAANNYA

  DARURIYYAH

  AMAT SELESA SELESA PENGINAPAN SEKADARNYA

  TERLALU BERZAT BERZAT MAKANAN SEKADARNYA

  BUTIK CANTIK & BERMUTU PAKAIAN SEADANYA

  AMAT MEMUASKAN MEMUASKAN KESIHATAN SEADANYA

  MAKANAN

  HAJJIYYAHTAHSINIYYAH

  KESELAMATAN & SISTEM

  KESIHATAN

  TEMPAT TINGGAL

  PAKAIAN

  PENDIDIKAN

 • KEDUDUKAN MANUSIA

  TAHSINIYYAH

  HAJJIYYAH

  DARURIYYA

  H

  HAJJIYYAH

  DARURIYYA

  H

  DARURIYYAH

  Kaya Raya Menengah Fakir Miskin

  KEADAAN MANUSIA

  MARDHATILLAH

 • FALSAFAH EKONOMI ISLAM

  Falsafah ekonomi Islam berteraskan:

  i. Konsep Tauhid

  ii. Konsep Penguasa (Rububiyyah)

  iii. Konsep Penyucian Akhlak (Tazkiyyah)

  iv. Hari Pembalasan

  vi. Manusia Sebagai Khalifah

  vii.Kesamaan dan Persaudaraan

  viii.Konsep Hak Milik

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS

  SISTEM EKONOMI ISLAM 1. Kebebasan Individu (Individual Liberty) - Prinsip

  ini mendasari tanggungjawab seruan manusia kepadakebaikan dan mencegah kemungkaran dalammasyarakat.

  2. Hak Memiliki Harta (Right To Property) - Islammengiktiraf hak individu kepada harta, denganmenjaga kemaslahatan masyarakat.

  3. Ketidaksamaan Ekonomi Terkawal (EconomicInequality Within Natural Limits) - Islam menerimahakikat ketidaksamaan antara manusia tetapimengawal agar jurang tidak melebar.

 • 4. Keadilan - Kesaksamaan Sosial (Sosial Equality)- agar kekayaan tidak hanya tertumpu kepadakelompok tertentu dalam masyarakat; Setiap individudiberi peluang yang sama untuk mendapatkanpekerjaan / menjalankan perniagaannya.

  5. Jaminan Sosial (Sosial Security) - Setiap individumempunyai hak mendapatkan mata pencariannya;setiap rakyat dijamin keperluan asasi hidupnya. Iniadalah menjadi tanggungjawab utama kerajaan.

  6. Edaran Kekayaan Yang Meluas (WiderCirculation Of Wealth) - Islam menganjurkan agarkekayaan itu berkitar dikalangan rakyat dan bukanditangan kelompok tertentu sahaja.

 • 7. Pengharaman Pengumpulan Harta Tak Menentu(Prohibition Of Accumulation Of Wealth) - Islammelarang pengumpulan kekayaan / harta yang tidakberpatutan kepada individu.

  8. Pengharaman Institusi Anti-Sosial (ProhibitionOf Anti-Sosial Institutions) - Larangan terhadapamalan anti sosial dan merbahaya seperti berjudi,mabuk minuman keras, riba (interest), sorok barang,pasaran-gelap.

  9. Kebajikan Individu Dan Sosial (Social AndIndividual Welfare) - Kebajikan individu dan sosialsaling melengkapkan dan bukannya bersaing ataubertentangan. Kedua-duanya diharmonikan.

 • STRUKTUR

  SISTEM EKONOMI ISLAM

  Sistem ekonomi Islam (Nizam al-iqtisad al-

  Islami) mempunyai tiga sektor yang besar:

  I. Politik, siasah, kenegaraan (Awam)

  II. Tijarah, perdagangan, perniagaan (Swasta)

  III. Kebajikan, sosial, maslahah (Sukarela)

 • GAMBARAJAH ISLAM SECARA RINGKAS

  ISLAM

  AQIDAH SYARIAH AKHLAK

  IBADAT MUAMALAT

  KEGIATAN

  POLITIK

  KEGIATAN

  EKONOMI

  KEGIATAN

  SOSIAL

  SEKTOR

  KERAJAAN

  SEKTOR

  SWASTA

  SEKTOR

  KEBAJIKAN

 • (1) SEKTOR AWAM(KERAJAAN)

  Sektor ini merujuk kepada kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan, secara langsung atau sebaliknya. Antara fungsi sektor ini adalah:

  Merancang dan melaksana Polisi Fiskal, Kewangan, Pembangunan.

  Pentadbiran dan pengurusan harta hakmilik negara.

  Pengurusan semua sektor (awam dan swasta) melalui agensi al-hisbah.

 • Tanggungjawab Kerajaan

  Lapan tanggungjawab kerajaan :

  (1) memastikan pelaksanaan undang-undang

  dana peraturan (2) jaminan sosial (3) agihan

  pendapatan / harta (4) pengawasan pasaran

  (5) dasar pekerjaan dan upah (6) memerangi

  riba, rasuah dan monopoli (7) mobilisasi

  sumber asli dan (8) kesaksamaan peluang.

  Sobri (1989)

 • Hukum-hakam Yang

  Bersangkutan Dalam Sektor

  Pencukaian - jizyah, kharaj, ushur, sulh al-

  jizyah.

  Harta fai dan ghanimah.

  Pusaka atau pewarisan.

  Harta waqaf dan wasiat.

  Mata wang.

  Tanah dan galian.

 • Institusi, Jabatan, Kementerian

  Berkaitan Dalam Sektor Ini

  Institusi Perbendaharaan Negara (Bait al-Mal).

  Bank Pusat (Dar al-Amwal).

  Diwan atau Jabatan Perancang Pembangunan.

  Jabatan Hasil Dalam Negeri (Diwan al-

  Jibayah).

  Kementerian Kemajuan Tanah dan Wilayah.

  Kementerian Galian dan Sumber Alam.

  Kementerian Waqaf.

 • (2) SEKTOR SWASTA

  Kepentingan sektor: Rakyat, secara individuatau kolektif, berusaha mencari rezeki denganmenggunakan tenaga, kebolehan dan hartadalam bidang-bidang seperti : pertanian,perlombongan, perusahaan, pembinaan,perdagangan, kewangan, pengangkutan,perkhidmatan dan sebagainya melalui carayang halal dan dengan rezeki ini menjalankantanggungjawab seperti zakat dan amalanberbelanja di jalan Allah (infaq fi sabil Allah).

 • Fungsi-Fungsi Dilaksana Melalui

  Kegiatan Swasta:

  a) Kewajipan berusaha mendapat rezeki

  yang halal dan menunaikan

  tanggungjawab infaq di sabil Allah.

  b) Mempelbagaikan sumber rezeki yang

  baik dan bermanfaat melalui mekanisme

  pasaran yang sihat.

 • c) Memberi perkhidmatan yang diperlukanoleh pengguna secara meluas dansecukupnya.

  d) Berusaha mengembangkan harta dengancara yang halal dan tidakmembekukannya atau menghadkannya.

  e) Memakmurkan alam dan isikandungannya bagi mencapai matlamatpertumbuhan ekonomi, kestabilan dankesejahteraan.

 • Hukum-hakam Yang Wajib

  Dipatuhi: Mekanisme muamalat melibatkan akad, jual

  beli, jualan tempah, sewa menyewa,mudharabah, musyarakah dan sebagainya.

  Institusi Yang Terlibat:

  Semua institusi perniagaan dalam berbagaidan pelbagai bentuk dan jenis industri, badankerajaan dan badan berkanun jua; dari orangperseorangan hinggalah kepada organisasiyang menghimpunkan ribuan orang.

 • (3) SEKTOR SOSIAL /

  KEBAJIKAN MASYARAKATSektor ini adalah unik dalam sistem ekonomiIslam. Ia sama penting dengan sektor lain.Kegiatan dalam sektor ini dilakukan denganmenggunakan harta milik persendirian (sadaqahtatawwu), awam dan bolih juga Bait al-Mal.Fungsi sektor :

  Membantu golongan yang lemah.

  Menyediakan skim kesejahteraan sosial (al-dhaman al-ijtimai) sama ada oleh kerajaanatau persendirian.

  Menyediakan prasarana di peringkat asas.

 • Hukum-hakam Yang

  Bersangkutan Dalam Sektor Ini :

  Zakat (segala jenis) termasuk zakat

  fitrah.

  Pemberian sukarela (sadaqah tatawwu),

  hibah, minhah.

  Waqaf, samada waqaf am atau khas.

  Pinjaman kebajikan (Qard al-Hassan).

 • Institusi Terlibat Meliputi

  Kerajaan Dan Swasta Seperti:

  Institusi Perbendaharaan Negara

  (Bait al-Mal).

  Institusi Zakat dan Waqaf.

  Yayasan, badan amal atau

  kebajikan.

 • Manusia adalah khalifah Allah dimuka bumi.

  Implikasi dari konsep khilafah ini - (1) Ukhuwah

  Sejagat (2) Sumber sebagai Amanah dari Allah (3)

  Gaya hidup yang Sederhana (humble) (4) Manusia

  Merdeka.

  Keadilan, berbanding dengan zulm, menghendaki

  bahawa sumber, sebagai suatu amanah dari Allah,

  digunakan bagi merialisasikan maqasid al-Shariah.

  Empat darinya adalah : (1) Memenuhi Keperluan

  (2) Sumber Pendapatan Yang Terhormat

  (3) Pengagihan Pendapatan dan Harta Secara

  Saksama, dan (4) Pertumbuhan dan Kestabilan.

 • BAHAGIAN 2

  SISTEM EKONOMIPEMIKIRAN MANUSIA

 • (A) SISTEM KAPITALISME

  Ciri-ciri Ketara:

View more