pembangunan perisian mata pelajaran lukisan .the topic of “one point” ( satu titik) based on

Download PEMBANGUNAN PERISIAN MATA PELAJARAN LUKISAN .the topic of “One Point” ( Satu Titik) based on

Post on 29-Mar-2019

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PEMBANGUNAN PERISIAN MATA PELAJARAN LUKISAN

KEJURUTERAAN BERSEPADU UNIT TERAS LUKISAN PERSPEKTIF

TINGKATAN LIMA

MUHAMAD IZZUDDIN BIN HAMID

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTPSZ 19:16 (Pind.1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan

** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh

tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan

penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

JUDUL : PEMBANGUNAN PERISIAN MATA PELAJARAN LUKISAN

KEJURUTERAAN BERSEPADU UNIT TERAS LUKISAN

PERSPEKTIF TINGKATAN LIMA

SESI PENGAJIAN : 2007/2008

Saya : MUHAMAD IZZUDDIN BIN HAMID______________________ (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/ Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan

Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian

sahaja.

3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi.

4. **Sila tandakan ( )

SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau

kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam

(AKTA RAHSIA RASMI 1972)

TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh

organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TIDAK TERHAD Disahkan oleh

__________________________ __________________________

(TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat tetap: DR. YEO KEE JIAR

NO 10, JALAN PADANG 3, (NAMA PENYELIA)

81100 STULANG BARU,

JOHOR BAHARU, JOHOR.

Tarikh: 30 APRIL 2008

PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

adalah memadai dari skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)

Tandatangan : .

Penyelia : DR YEO KEE JIAR

Tarikh :

PEMBANGUNAN PERISIAN MATA PELAJARAN LUKISAN

KEJURUTERAAN BERSEPADU UNIT TERAS LUKISAN PERSPEKTIF

TINGKATAN LIMA

MUHAMAD IZZUDDIN BIN HAMID

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

(Kejuruteraan Elektrik)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

APRIL 2008

ii

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Karya ini adalah memadai dari segi skop

dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta

Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)

Tandatangan :

Nama penuh : MUHAMAD IZZUDDIN BIN HAMID

Tarikh : 30 APRIL 2008

iii

DEDIKASI

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihi.

Segala pujian atas limpah dan kurnia Allah S.W.T tuhan seluruh alam.

Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W.

BUAT BONDA DAN AYAHANDA,

Hj. Hamid Bin Daud

Hjh. Fatimah Binti Omar

Bonda dan ayahanda yang sangat dikasihi dan dirindui,

Jutaan terima kasih atas pengorbanan yang tidak terhingga,

Membesarkan anakanda daripada kecil hingga menjadi manusia yang berguna,

Memberi pendidikan dunia dan akhirat, kata-kata nasihat dan semangat,

Akan anakanda kenang pengorbanan ini sehingga akhir hayat ini,

Tiada kata yang mampu diucapkan untuk menggambarkan betapa anakanda begitu

menyayangi bonda dan ayahanda.

Buat Pensyarah,

Dr. Yeo Kee Jiar

Terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Kerana banyak membantu dalam

menyiapkan Projek Sarjana Muda ini.

Buat Rakan-rakan,

Sokongan, bantuan dan dorongan mu wahai rakan akan ku kenang,

Ku doakan kalian semua memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat.

iv

PENGHARGAAN

Segala puji bagi Allah S.W.T kerana dengan limpah rahmat, taufik dan hidayah

serta inayahNya, kajian ini dapat disempurnakan dengan jayanya. Selawat dan salam ke

atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. pesuruh Allah yang amat dikasihi.

Dikesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan penghargaan kepada mereka yang

telah banyak memberikan sokongan dan dorongan untuk menjayakan Projek Sarjana

Muda ini sehingga dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.

Setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada penasihat penyelidikan, DR. YEO

KEE JIAR atas keperihatinan beliau menyemak, menyumbangkan idea, memberikan

teguran, nasihat, bimbingan dan dorongan sepanjang projek ini dijalankan. Terima

kasih yang tidak terhingga dan hanya Allah S.W.T yang mengetahui dan membalas jasa-

jasa yang sangat besar ini.

Sekalung ucapan terima kasih kepada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan

Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri

Johor, Pengetua dan guru-guru dari Sekolah Menengah Teknik Tanjung Puteri, Johor

Bahru yang terlibat dan membantu secara langsung dalam penyelidikan ini.

Penghargaan ini juga ditujukan khas kepada ayah dan ibu yang tanpa jemu

mendoakan kejayaan saya serta harapan yang tinggi lebih sedekad yang lalu untuk

untukmu ini ke menara gading dan tidak lupa juga buat adik-adik yang banyak memberi

dorongan dan menghulurkan bantuan yang tidak termampu dibalas.

Akhir sekali untuk rakan-rakan terutamanya Syazwani Bte Abd Razak yang

banyak membantu dan memberi sokongan. Terima kasih juga kepada puhak yang

terlibat secara langsung atau pun secara tidak langsung. Terima kasih atas segala

bantuan dan sokongan ikhlas tanpa batas.

v

ABSTRAK

Penggunaan bahan multimedia dalam bidang pendidikan banyak menyumbang terhadap

kaedah pembelajaran. Ekoran daripada perkembangan yang pesat dalam multimedia,

maka wujudlah konsep Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer ( PPBK ).

Walaupun terdapat pelbagai pilihan perisian multimedia pada masa kini, namun perisian

multimedia pendidikan berlandaskan sukatan pelajaran negara dan unsur tempatan amat

terhad terutamanya bagi mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan (LK). Sehubungan

dengan itu, penyelidik menjalankan kajian ini bertujuan untuk menghasilkan satu

perisian PPBK Lukisan Perspektif bagu tajuk Satu Titik mengikut sukatan pelajaran

kejuruteraan Tingkatan Lima. Perisian ini menggabungkan beberapa perisian lain

seperti Macromedia Authorware, macromedia Flash Professional & Adobe Photoshop

CS, Swish Max dan Sony Sound Forge. Semua perisian ini dimuatkan ke dalam ke

dalam cakera padat (CD) dan diformat sebagai auto run supaya bersifat mesra pengguna.

Penggunaan perisian ini mudah dikendalikan dan bersifat mesra pengguna. Diharapkan

perisian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar dalam bidang

kejuruteraan.

vi

ABSTRACT

The use of multimedia in the field of education has contributed greatly towards the

effectiveness of teaching methods todate. As a result of rapid development in

multimedia, it has triggered teaching and learning by using computers. Although there

are ample multimedia softwares availabe in the market, the availability of software with

local content is still limited especially in the subject of Engineering Drawing (Lukisan

Kejuruteraan). In relation to this, this research was carried out to produce a Computer

Assisted Teaching ( CATL ) software in Perspective Drawing (Lukisan Perspektif) for

the topic of One Point ( Satu Titik) based on the syllabus of Engineering in Form Five.

Parallel to this, several softwares such as Macromedia Authorware, macromedia Flash

Professional & Adobe Photoshop CS, Swish Max dan Sony Sound Forge were integrated

to produce this multimedia software. The software developed was presented in the form

of CD and formatted as auto run in order to be user friendly. Hopefully this software

could enhance students knowledge and understanding in the field of engineering.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA Muka Surat

JUDUL i

PENGAKUAN PENYELIDIK ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xiii

SENARAI RAJAH xiv

SENARAI SINGKATAN xv

SENARAI LAMPIRAN xvi

1 PENDAHULUAN 1

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 3