pembangunan model profesionalisme guru · pdf filepembangunan model profesionalisme guru...

Click here to load reader

Post on 04-Apr-2019

268 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PEMBANGUNAN MODEL PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN ISLAM BERASASKAN

RIADHAH RUHIYYAH

HABIBAH @ ARTINI BINTI RAMLIE

TESIS DISERAHKAN SEBAGAI MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH

DOKTOR FALSAFAH

FAKULTI PENDIDIKAN

UNIVERSITI MALAYA

KUALA LUMPUR

2017

ii

iii

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk membangunkan Model Profesionalisme Guru Pendidikan

Islam berasaskan Riadhah Ruhiyyah. Penyelidikan ini menggunakan kaedah Kajian

Rekabentuk dan Pembangunan (Design and Development Research Approach - DDR)

yang diperkenalkan oleh Richey dan Klein (2007). Objektif kajian adalah untuk

meninjau keperluan profesionalisme guru Pendidikan Islam, mengenalpasti ciri-ciri

guru Pendidikan Islam profesional, membangunkan Model Profesionalisme Guru

Pendidikan Islam Berasaskan Riadhah Ruhiyyah serta menilai kebolehgunaan model

yang dibangunkan. Proses pembinaan model tersebut berasaskan Teori Guru

Profesional menurut Imam Al-Ghazali yang digabungkan dengan Model Perubahan

Guru oleh Guskey (2002).

Kajian ini dijalankan dalam tiga fasa. Fasa I kajian melibatkan fasa analisis

keperluan yang dijalankan dengan mengedarkan soal selidik kepada seramai 270 orang

responden untuk melihat keperluan profesionalisme GPI. Data yang diperolehi

dianalisis melalui analisis deskriptif dengan menggunakan perisian IBM SPSS Statistics

20. Setelah dapatan diperolehi, pengkaji melaksanakan Fasa II kajian. Fasa II adalah

fasa rekabentuk dan pembangunan model. Ia melibatkan dua subfasa iaitu Fasa II (A)

dan Fasa II (B). Fasa II (A) adalah fasa analisis kandungan terhadap kitab yang

membincangkan tentang ciri-ciri guru profesional iaitu kitab IhyaUlum al-Din

karangan Imam Al-Ghazali (t.t). Dokumen Standard Guru Malaysia serta standard

profesionalisme perguruan beberapa negara lain turut dikaji. Fasa II (B) adalah fasa

pembangunan model menggunakan kaedah Fuzzy Delphi atau Fuzzy Delphi Method

(FDM). Teknik FDM digunakan untuk mengesahkan kandungan model oleh seramai 15

orang panel pakar dengan menggunakan borang soal selidik. Fasa III kajian merupakan

fasa penilaian model. Ia melibatkan seramai 21 orang GPI berpengalaman yang

dijalankan dengan menggunakan teknik Teknik Kumpulan Nominal yang diubahsuai

iv

(Modified Nominal Group Technoque). Penilaian tersebut adalah berdasarkan kepada

respon GPI terhadap soal selidik.

Dapatan keseluruhan dari Fasa I menunjukkan bahawa keperluan GPI terhadap

aspek profesionalisme berasaskan Riadhah Ruhiyyah adalah tinggi dengan nilai min

keseluruhan dapatan sebanyak 4.492. Dapatan Fasa II (A) kajian telah mengenalpasti

ciri-ciri utama guru professional dan aspek-aspek Riadhah Ruhiyyah sementara Fasa II

(B) kajian menghasilkan pembangunan model dari konsensus pakar yang mengandungi

3 komponen utama dengan 11 elemen dan 129 sub elemen. Fasa III kajian seterusnya

menunjukkan penerimaan yang tinggi di kalangan para GPI terhadap kebolehgunaan

model tersebut.

Kajian ini akhirnya mengusulkan satu Model Profesionalisme Guru Pendidikan

Islam Berasaskan Riadhah Ruhiyyah untuk memenuhi keperluan dan standard sebagai

seorang GPI. Sebagai kesimpulannya, maka pengkaji mencadangkan agar Model

Profesionalisme Guru Pendidikan Islam berasaskan Riadhah Ruhiyyah ini

diperkenalkan dalam kurikulum latihan bakal guru samada di Institusi Pendidikan Guru

(IPG) mahupun universiti awam (UA) manakala untuk guru-guru novis ataupun guru-

guru berpengalaman, model ini boleh diperkenalkan dalam kursus Latihan Dalam

Perkhidmatan (LDP) yang dianjurkan sepanjang tempoh perkhidmatan.

v

DEVELOPMENT OF AN ISLAMIC EDUCATION TEACHERS

PROFESSIONALISM MODEL BASED ON RIADHAH RUHIYYAH

ABSTRACT

This study is aimed to develop an Islamic Education Teachers Professionalism Model

based on 'Riadhah Ruhiyyah'. The study adopted the Design and Development Research

Approach - DDR) which was introduced by Richey and Klein (2007). Four main

objectives of this research were identified; review the needs of Islamic Education

teachers (GPI) professionalism, identify the characteristics of Islamic Education

professional teacher, developing Islamic Education teachers Professionalism Model

based on 'Riadhah Ruhiyyah' and assess the usability of developed model. The

development of the Islamic Education Teachers Professionalism Model is based on the

Theory Of Professional Teacher according to Imam Al-Ghazali combined with the

Model of Teacher Changes by Guskey (2002).

The study was conducted in three phases. Phase I involved needs analysis phase

using survey questionnaire that was conducted among 270 respondents to investigate

the requirements of GPI professionalism. Data for this phase was analyzed using

descriptive analysis via IBM SPSS Statistics 20 software. After obtained findings, the

researcher conducted Phase II of this study. Phase II is a model design and development

phase. This phase involves two sub phases : Phase II (A) and Phase II (B). Phase II (A)

is a content analysis phase towards a book with title 'Ihya' Ulum al-Din' written by

Imam Al-Ghazali (t.t) that discusses the characteristics of professional teacher. Standard

Guru Malaysia and professional standards of teaching some other countries documents

also analysed. Phase II (B) of this study is the phase of model development using Fuzzy

Delphi Method (FDM). FDM techniques adopted for the purpose of verifying the

content of developed model by panel of experts of 15 members using questionnaires.

vi

Phase III of this study is a phase of the model assessment. This phase involved 21

experienced GPI to evaluate the model using Modified Nominal Group Technique. The

evaluation was based on their responses to a questionnaire.

The overall findings for Phase I indicated that GPI expressed high requirements

for the professionalism aspects based on Riadhah Ruhiyyah with a mean value of the

overall findings was 4.492. The results of Phase II (A) identified the main

characteristics of professional teacher and the aspects of 'Riadhah Ruhiyyah' meanwhile

findings from Phase II (B) resulted in the development of the model from consensual

agreement among the experts that consisted of three main components with 11 elements

and 129 sub elements. Findings from Phase III resulted the usability of the model

among GPI with high acceptance.

This study finally proposes an Islamic Education Teachers Professionalism

Model based on 'Riadhah Ruhiyyah' to fulfill the needs and standards as a GPI. In

conclusion, the researcher proposed a suggestion that the Model of Islamic Education

Teachers Professionalism based on 'Riadhah Ruhiyyah' introduced in the curriculum of

training future teachers either at the institute or university while for novices or

experienced teachers, this model can be introduced in the course of in-service training

organized during their service.

vii

PENGHARGAAN

Segala puji-pujian bagi Allah s.w.t, Tuhan yang mencipta sekelian alam dengan segala

sifat kesempurnaan yang ada padaNya. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi

Muhammad s.a.w, kaum keluarga, para sahabat, pengikut baginda serta barisan syuhada'

pejuang kebenaran. Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan rahmatNya, saya

mampu menyiapkan amanah ini dengan sempurna dan jayanya.

Rasa penghargaan tidak terhingga dititipkan khas buat Prof Madya Dr. Zaharah

Hussin selaku penyelia yang tidak pernah jemu membimbing dan menyokong saya

sepanjang tempoh pengajian. Tanpa tunjuk ajar beliau, penulisan ini pastinya tidak akan

dapat saya hasilkan dengan sempurna. Sekalung penghargaan turut ditujukan buat Prof

Dr. Saedah Siraj, Dr. Mohammed Sani Ibrahim, Dr. Ghazali Darussalam, Dr. Ahmad

Arifin Sapar, Prof. Dato Dr Ab. Halim Tamuri, Prof Dr. H. Tobroni, Dr. Umi Kalsum

Mohd. Salleh, Prof Madya Dr. Mariani Mohd. Nor dan Prof. Dr. Esther Sarojini Daniel

atas segala saranan dan buah fikiran untuk memantapkan lagi penulisan saya. Saya juga

berterima kasih kepada sahabat seperjuangan, Dr. Mohd. Ridhuan Mohd. Jamil dan

isteri, Pn. Nurul Rabihah Mat Noh serta Dr. Norhannan Ramli atas segala bantuan

dalam membantu saya menyiapkan tesis ini. Sesungguhnya segala budi baik kalian

semua hanya Allah s.w.t sahaja yang mampu membalasnya.

Saya turut merakamkan rasa penghargaan kepada semua pensyarah Fakulti

Pendidikan, Universiti Malaya, panel-penel pakar dari serata universiti awam dan IPG

yang dijemput, kakitangan Pusat Sumber Fakulti Pendidikan Universiti Malaya,

kakitangan Perpustakaan Akademi Islam Universiti Malaya Nilam Puri, Kota Bharu,

Kelantan, kakitangan Pusat Sumber Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan

Malaysia, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD),

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Bahagian Pendidikan Islam (BPI),

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Pendidikan Kelantan, Pejabat-

viii

pejabat Pendidikan Daerah di negeri Kelantan, pengetua-pengetua sekolah, guru-guru

yang sudi menjadi