pembangunan mampan pelancongan maritim .perpustakaan negara malaysia data...

Download PEMBANGUNAN MAMPAN PELANCONGAN MARITIM .Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Hanizah Idris Pembangunan Mampan Pelancongan Maritim di Pantai Timur Semenanjung

Post on 03-Feb-2018

281 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PEMBANGUNAN MAMPAN

  PELANCONGAN MARITIM

  DI PANTAI TIMUR SEMENANJUNG

  MALAYSIA

  Book 1.indb 1 28/04/2017 8:55:49

 • Book 1.indb 2 28/04/2017 8:55:49

 • KUALA LUMPUR2017

  PENERBITUNIVERSITIMALAYA

  ILMU PUNCHA

  KEMAJUAN

  PEMBANGUNAN MAMPAN

  PELANCONGAN MARITIM

  DI PANTAI TIMUR SEMENANJUNG

  MALAYSIA

  Hanizah IdrisNorhaslina Hassan

  Safiah @ Yusmah Muhammad YusoffAsra Zaliza Asbollah

  Muhammad Faiz Ramli

  Book 1.indb 3 28/04/2017 8:55:49

 • Diterbitkan olehPenerbit Universiti Malaya

  Universiti Malaya50603 Kuala Lumpur

  www.umpress.com.my

  Ahli Pengasas Persatuan Penerbit Buku Malaysia (MABOPA) No. 196906Ahli Pengasas Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM)

  Hanizah Idris, Norhaslina Hassan, Safiah @ Yusmah Muhammad Yusoff,Asra Zaliza Asbollah, Muhammad Faiz Ramli 2017

  Semua hak terpelihara.Tiada mana-mana bahagian jua

  daripada penerbitan iniboleh diterbitkan semula atau disimpan

  dalam bentuk yang boleh diperoleh semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk

  dengan apa cara sekali puntermasuk elektronik, mekanikal, fotokopi,

  rakaman atau lain-lain tanpamendapat izin daripada Penerbit.

  Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

  Hanizah Idris Pembangunan Mampan Pelancongan Maritim di Pantai Timur Semenanjung Malaysia/ Hanizah Idris, Norhaslina Hassan, Safiah @ Yusmah Muhammad Yusoff, Asra Zaliza Asbollah, Muhammad Faiz Ramli.ISBN 978-983-100-915-41. TourismMalaysia. 2. Community developmentMalaysia3. MalaysiaEconomic conditions.I. Norhaslina Hassan. II. Safiah @ Yusmah Muhammad Yusoff.III. Asra Zaliza Asbollah. IV. Muhammad Faiz Ramli.V. Judul338.479109595

  Dicetak olehPenerbit Universiti Malaya

  Universiti Malaya50603 Kuala Lumpur

  Book 1.indb 4 28/04/2017 8:55:49

 • v

  Kandungan

  Senarai Rajah vii

  Senarai Jadual ix

  Senarai Foto xiii

  Prakata xv

  1 Pembangunan Mampan Pelancongan Maritim di Kawasan Pesisir Pantai

  1

  Kepentingan Sektor Maritim 4

  Kajian Pelancongan 5

  Pelancongan Maritim atau Pelancongan Pesisir Pantai 8

  2 Pelancongan Maritim dan Alam Sekitar 19

  Alam Sekitar 19

  Pelancongan Maritim di Malaysia 24

  Pelancongan dan Alam Sekitar 26

  Impak Pelancongan Maritim Terhadap Alam Sekitar 30

  Pengurusan Persekitaran Maritim dan Pesisir Pantai yang Mampan

  37

  3 Impak Pelancongan Maritim Ke Atas Ekonomi Komuniti Setempat

  41

  Pembangunan Ekonomi Malaysia 44

  Pembangunan Pelancongan di Malaysia 45

  Book 1.indb 5 28/04/2017 8:55:49

 • Pelancongan, Demografik dan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Pesisir Pantai Timur

  49

  Pembangunan Ekonomi di Zon Persisiran Pantai 52

  Impak Pembangunan Pelancongan Maritim ke Atas Ekonomi Komuniti Setempat di Pantai Timur

  54

  4 Pelancongan Maritim dan Sosiobudaya: Perspektif Komuniti dan Pelancong

  61

  Senario Semasa 62

  Impak ke Atas Sosiobudaya dan Masyarakat Setempat 63

  Impak Positif dan Negatif 66

  Persepsi Pelancong 74

  5 Pelancongan Maritim dan Tadbir Urus - Kajian Kes di Pulau Perhentian

  91

  Peranan Kerajaan 92

  Pembangunan Prasarana 93

  Mempergiatkan Promosi Pulau Perhentian Sebagai Destinasi Pelancongan

  105

  Pelan Ekopelancongan Kebangsaan 108

  Pemeliharaan Ekosistem 109

  6 Perancangan Guna Tanah untuk Pembangunan Mampan Pelancongan Maritim

  113

  Kegiatan Pelancongan di Kawasan Persisiran Pantai Timur Semenanjung Malaysia

  Impak dan Cabaran Utama Pelancongan Pesisir Pantai ke Atas Guna Tanah

  119

  7 Masa Depan dan Cabaran dalam Pembangunan Mampan Pelancongan Maritim

  153

  Indeks 165

  Book 1.indb 6 28/04/2017 8:55:49

 • vii

  Senarai Rajah

  Rajah 1.0: Hubungan antara alam sekitar, ekonomi dan sosial dengan pembangunan mampan

  8

  Rajah 1.1: Wilayah ekonomi pantai timur Semenanjung Malaysia (ECER)

  9

  Rajah 1.2: Lokasi pantai-pantai peranginan di pantai timur Semenanjung Malaysia

  13

  Rajah 2.0: Negara-negara mega biodiversiti 22

  Rajah 3.0: Projek pembangunan pelancongan pesisir pantai di Kuala Terengganu (KTCC)

  46

  Rajah 4.0: Aktiviti pelancongan yang dijalankan yang mempengaruhi sosial dan budaya komuniti

  68

  Rajah 4.1: Kegiatan vandalisme terhadap kemudahan yang disediakan

  71

  Rajah 5.0: Kemudahan dan prasarana di Kampung Pasir Hantu 94

  Rajah 5.1: Tanah yang boleh dibangunkan dan keperluan infrastruktur di Pasir Panjang

  97

  Rajah 6.0: Aktiviti ekonomi dan pelancongan persisiran pantai Kelantan: Sempadan Negeri Terengganu-Kelantan Sempadan Malaysia-Thailand

  115

  Rajah 6.1 a: Aktiviti ekonomi dan pelancongan persisiran pantai Terengganu: (a) Sempadan Negeri Terengganu-Kelantan Sempadan Utara Mukim Dungun

  116

  Rajah 6.1 b: (b) Sempadan Utara Mukim Kuala Dungun Sempadan Negeri Pahang-Terengganu

  117

  Book 1.indb 7 28/04/2017 8:55:49

 • viii

  Rajah 6.2 a: Aktiviti ekonomi dan pelancongan persisiran pantai timur Johor: (a) Jalan 92 (Kota Tinggi) Sempadan Selatan Mukim Tenggaroh

  118

  Rajah 6.2 b: Aktiviti ekonomi dan pelancongan persisiran pantai timur Johor (b) Sempadan Selatan Mukim Tenggaroh Sempadan Selatan Mukim Endau

  119

  Rajah 6.3: Output utama RFZPPN dan kaitannya dengan rancangan pemajuan

  148

  Rajah 7.0: Cabaran pembangunan pelancongan maritim di Pulau Perhentian

  162

  Book 1.indb 8 28/04/2017 8:55:49

 • ix

  Senarai Jadual

  Jadual 1.0: Aktiviti-aktiviti pelancongan maritim di persisiran pantai

  13

  Jadual 2.0: Produk pelancongan yang ditawarkan di pantai-pantai timur Semenanjung Malaysia mengikut negeri

  25

  Jadual 2.1: Jenis sampah dan masa berada di dalam laut sebelum lupus

  30

  Jadual 2.2: Sumber maklumat alam sekitar masyarakat setempat 31

  Jadual 2.3: Peratus maklum balas dari masyarakat setempat dan pelancong mengenai impak positif pelancongan maritim ke atas alam sekitar

  33

  Jadual 2.4: Peratus maklum balas dari masyarakat setempat dan pelancong mengenai impak negatif pelancongan maritim ke atas alam sekitar

  34

  Jadual 2.5: Kesan pelancongan maritim ke atas alam sekitar masyarakat setempat

  35

  Jadual 2.6: Tindakan pihak bertanggungjawab ke atas alam sekitar 37

  Jadual 2.7: Cadangan pembangunan pelancongan mampan yang lebih berkesan

  37

  Jadual 3.0: Ketibaan pelancong dan hasil pendapatan, 2000-2014 (RM bilion)

  47

  Jadual 3.1: Profil demografik responden (n=1000) 51

  Jadual 3.2: Pekerjaan di zon persisiran pantai di Semenanjung Malaysia, 2000 dan 2009

  53

  Jadual 3.3: Peratus peluang pekerjaaan yang disediakan oleh sektor pelancongan maritim

  55

  Book 1.indb 9 28/04/2017 8:55:49

 • x

  Jadual 3.4.: Peratus sektor pelancongan maritim berjaya menarik pelaburan

  55

  Jadual 3.5: Peratus peningkatan pendapatan komuniti akibat aktiviti-aktiviti pelancongan maritim

  56

  Jadual 3.6: Peniaga tempatan memperoleh banyak faedah dari kegiatan pelancongan di kawasan kajian

  56

  Jadual 4.0: Aktivit i pelancongan yang dijalankan yang mempengaruhi sosial dan budaya komuniti

  67

  Jadual 4.1: Kegiatan vandalisme terhadap kemudahan yang disediakan

  71

  Jadual 4.2: Taburan responden mengikut umur 76

  Jadual 4.3: Sebab utama kedatangan pelancong ke destinasi kajian 78

  Jadual 4.4: Tahap kepuasan pelancong keunikan pengalaman 81

  Jadual 4.5: Tahap kepuasan pelancong kemeriahan 81

  Jadual 4.6: Tahap kepuasan pelancong keseronokan 81

  Jadual 4.7: Tahap kepuasan pelancong pengetahuan awal 81

  Jadual 5.0: Penglibatan pelbagai agensi dalam program pembangunan pelancongan

  93

  Jadual 5.1: Kemudahan asas di Kg. Pasir Hantu, Pulau Perhentian (2015)

  94

  Jadual 5.2: Golongan yang paling banyak menerima manfaat daripada aktiviti pembangunan pelancongan

  96

  Jadual 5.3: Cadangan polisi pembangunan produk (PD1)PD1 101

  Jadual 5.4: Cadangan polisi pembangunan produk (PD2) 101

  Jadual 5.5: Cadangan-cadangan bagi mengatasi masalah sosial akibat aktiviti pelancongan maritim di kawasan kajian

  102

  Jadual 5.6: Struktur organisasi jawatankuasa kemajuan Kampung Pasir Hantu

  102

  Jadual 5.7: Kekerapan pihak-pihak bertanggungjawab menangani masalah sosial di kawasan kajian

  103

  Jadual 5.8: Kekerapan rondaan oleh pihak berkuasa tempatan serta biro kebajikan dan keselamatan Kg. Pasir Hantu

  104

  Jadual 5.9: Langkah promosi pelancongan yang melibatkan komuniti setempat

  108

  Jadual 5.10: Kod Etika Pelancongan 111

  Book 1.indb 10 28/04/2017 8:55:49

 • xi

  Jadual 6.0: Perbandaran dan penduduk persisiran pantai mengikut negeri, 2000

  121

  Jadual 6.1: Polisi dan strategi perancangan guna tanah pelancongan di kawasan persisiran pantai yang terkandung dalam RFN

  126

  Jadual 6.2: Polisi dan strategi perancangan guna tanah pelancongan di kawasan persisiran pantai yang terkandung dalam RFZPPN

  133

  Book 1.indb 11 28/04/2017 8:55:49

 • xii

  Book 1.indb 12 28/04/2017 8:55:49

 • xiii

  Senarai Foto

  Foto 1.0: Pantai Penarik, Terengganu 14

  Foto 1.1: Pantai Tok Bali, Kelantan 14

  Foto 1.2: Pantai Cherating, Kuantan Pahang 15

  Foto 1.3: Pantai Mersing, Johor 15

  Foto 2.0: Pantai Cherating, Pahang 22

  Foto 2.1: Pantai Batu Buruk, Terengganu 23

  Foto 3.0: Perniagaan kuih muih secara kecil-kecilan 57

  Foto 3.1: Per