pembangunan lestari pengertian dan pengukur

Download Pembangunan Lestari Pengertian Dan Pengukur

Post on 19-May-2015

33.147 views

Category:

Economy & Finance

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. TAJUK: Pembangunan Lestari Pengertian Dan Pengukur Apakah pembangunan mampan ? Pembangunan mampan ialah pembangunan yang memenuhi keperluan semasa serta masahadapan gabi mencapai kesinambungan antara pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar demikesejahteraan bersama tanpa menjejaskan keperluan generasi seterusnya. Pembangunan mampan merupakan pembangunan yang mengimbangkan pembangunan ekonomi dengankeperluan-keperluan social dan alam sekitar.EKONOMISOSIALALAM SEKITARPEMBANGUNAN MAMPAN MENGIMBANGI PEMBANGUNAN EKONOMI DENGAN KEPERLUAN SOSIAL DAN ALAM SEKITAR

2. DEFINISI PEMBANGUNAN MAMPAN Mengikut Brundtland Report 1987 : Pembangunan mampan ialah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan pada masa sekarangtanpa menjejaskan keupayaan memenuhi keperluan pada masa depan. Pembangunan bandar yang mampanharus dijalankan dengan mengambil kira keupayaan menampungnya; pengambilan sumber, pengagihanbahan buangan serta kadar pencemaran yang dicetuskan ke atas bandar dan kawasan sekelilingnya.(White& Whitney, 1992) Pembangunan bandar yang mampan perlulah mengambil kira keadilan sosial,keperluan manusia asas, kesihatan awam, kesedaran persekitaran dari segi ruang dan masa. Salah satu carauntuk mencapai pembangunan mampan tersebut adalah melalui kesihatan ekonomi bandar. Justeru itu,aktiviti ekonomi, peluang pekerjaan dan kemiskinan perlu diambil perhatian dan daripadanya perananaktiviti informal serta perdagangan skala kecil(petty commodity sector) menjadi penting.(David drakakis-smith, 1995) Definisi pembangunan mampan antarabangsa Suruhanjaya Dunia mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan (Laporan Brundtland 1987)mendefinisikan pembangunan mampan sebagai.pembangunan yang membolehkan generasi semasamemenuhi keperluannya tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang bagimemenuhikeperluan mereka Definisi Pembangunan MampanMengikut laporan Our Common Future yang diterbitkan oleh The World Commissionon Environmentand Development (WCED), 1987, pembangunan mampan adalah : Pembangunan yangmemenuhi keperluan generasi masa kini tanpa mengabaikan keupayaan generasi akan dating untuk 3. memenuhi keperluan mereka Satu penekanan utama yang disarankan dalam dasar pembangunanmampan ini ialah masyarakat dunia mestilah hidup dalam had daya tampung (carrying capacity) planetbumi Walaupun terdapat beberapa definisi yang berbeza tetapi dalam kesemua definisi ini terdapat satutema yang dikongsi bersama iaitu alam sekitar (environment), masa depan (futuristic) dan kesaksamaan(equity) Aspek-aspek kemampanan untuk tujuan perancangan dan Kemampanan Ekologi dari segi KemampananEkonomi, Kemampanan Sosial, Kemampanan Budaya, Kemampanan Pertanian; Kemampanan AlamSekitar dan Kemampanan Bandar. Akta-akta berkaitan(pembangunan lestari/mampan)1. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974-pencemaran udara (seksyen 20)-pencemaran bunyi bising (seksyen 23)-pencemaran tanah (seksyen 24) -pencemaran perairan daratan (seksyen 25)-Pencemaran minyak (seksyen 29)2. Akta Perhutanan Negara 1984 - seksyen 82 (1) melarang sesiapa melakukan pembakaran dalam hutansimpan.3. Akta Kerajaan Tempatan 1976- seksyen 81 menyatakan tindakan boleh diambil ke atas kilang yangmengeluarkan asap dan menganggu kesihatan serta alam sekitar.4. Akta Taman Negara 1980- menghalang aktiviti yang menjejaskan ekosistem hutan5. Akta Perikanan 1985 Indikator Pembangunan Lestari Mengikut Perspektif Malaysia 4. Berdasarkan Polisi Malaysia mengenai pembangunan lestari jelas disebut di dalam RancanganMalaysia Ke-7 (GOM 1996). Antara langkah langkah yang telah dimulakan semasa RancanganMalaysia ke-7 (1996 2000) ialah bagi meningkatkan kebolehan Malaysia untuk membangun secaralestari. Menurut Rancangan Malaysia Ke-7 terdapat suatu keperluan bagi mengukuhkan pangakalan data alamsekitar (environmental database) dan sistem maklumat (information systems) dan ini menggambarkanhubungan antara alam sekitar dan pembangunan lestari dan membangunkan indikator bagi mengukurkelestarian pembangunan bertujuan bagi menyediakan pengukur untuk memantau dan menilai kemajuankearah pembangunan lestari di Malaysia. Konsep Pembangunan Lestari juga berhubungkait dengan banyak hal termasuk norma dan nilai yangcenderung berkembang di dalam tradisi dan budaya, dan juga berhubung dengan perbezaan alam sekitargeografi yang sudah tentu mempunyai lingkungan khusus. Saranan dalam Agenda 21 Persidangan Pertubuhan Bangsa Bersatu, yang mana pembangunanindikator boleh diharmonikan dengan koordinasi yang disediakan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu (UN). Walaupun Malaysia telah menyertai inisiatif yang di taja oleh UN bagi membangunkan indikator indikator pembangunan lestari, namun ia telah memilih untuk meneruskan formulanya tersendiri denganmewujudkan metodologi sendiri dan indikator indikator yang dipilih mempunyai refleksi yang amatrapat dengan keupayaan dan keperluan sebenar negara. Penggunaan indikator dalam perancangan agak biasa digunakan sebagai contoh, kadar literasi, akseskepada penjagaan kesihatan, nisbah doktoratau populasi dan sasaranya, selalu digunakan sebagai indikatordalam pembangunan 5 tahun Rancangan Malaysia. 5. Secara umumnya inidkator seperti keluaran dalam negara kasar dan pengukuran setiap sumber sumber dan aliran pencemaran tidak menyediakan indikator yang mencukupi bagi kelestarian. Indikator bagi pembangunan lestari adalah amat diperlukan bagi membuat keputusan yang kukuh dan berasas pada semua tahap kerajaan, maklumat kepada awam dan kemajuan pemantauan ke arah mencapai objektif penyeliaan sendiri kelestarian. Pembangunan dan pemilihaan indikator untuk digunakan harus dipertimbangkan dengan penjagaan ekstrim supaya ia secara tepat memberikan refleksi kepada status pembangunan lestari. Indikator bukanlah pengakhir bagi sesuatu perkara, tetapi hanya sebagai alat untuk membantu bagi mengukur kemajuan atau memberi gambaran bagaimana sesuatu perkara berada dalam suatu tempoh masa. Indikator indikator pembangunan lestari adalah menyediakan kaedah untuk mencartakan kemajuan kearah kepentingan matlamat untuk mencapai bentuk pembangunan yang seimbang dalam bidang sosial, ekonomi dan alam sekitar sebagai objektif utama pembangunan sesbuah negara. Antara Usaha Global untuk membangunkan indikator pembangunan lestari Keperluan dalam usaha untuk menumpukan dan mengharmonikan indikator indikator pembangunan lestari telah meningkat semasa sesi pertama Suruhanjaya Mengenai Pembangunan Lestari PBB (CSD). INDIKATOR BARU UNTUK MEMBEZAKAN KEMAJUAN DESA DAN KEMAJUAN BANDAR KOMPONEN KEMAJUAN DESAKEMAJUAN BANDAR Kebolehan manusia seperti pengetahuanKebolehan manusia seperti daya bahasainggeris, berpengetahuan inovasi, kemahiran pengetahuan,Humanware komersial, berpendidikan universiti sertaberdikari, kreativiti, pengalaman, vokasional.minat dan tumpuan berdaya saing.Technoware Kemudahan seperti air, elektrik, telefon Kemudahan infrastruktur yang ada dan gas, memiliki komputer peribadi danseperti kelengkapan teknologi memiliki kenderaanpengangkutan maklumat, kelengkapan telekomunikasi 6. seperti lori, kereta, jip dan mesin dan penyiaran. Antaranya seperti generator atau jentera. Serta kelengkapan komputer, elektronik, telefon mudah pengawalan dan penyuburan pertanian alih, satelit dan sebagainya. dan penternakan para petani. Maklumatatau faktayang Maklumat yang diperolehi adalah dari didokmentasikan seperti carta, blue para cendekiawan, dokumentasi, latihan print dan spesifikasinya. Ianya juga dan kursus termasuk maklumat dari Inforware merupakansumbermaklumat, teknologi maklumat serta menonton penggunaan maklumat, cara kepekaan rancangan pertanian di televisyen serta terhadapkandungan maklumat mendengar rancangan pertanian di radio. tersebut. Penglibatan pertanian sepenuh masa Rangka kerja organisasi seperti sistem menyertai program 21 dan pertubuhan pengurusan teknologi dan maklumat, peladang kawasan serta keaktifan penyelidikan dan pembangunan bidang Orgaware berpersatuanseperti JKKK,PKK, tugas, fail kerjaya dan sebagainya. Ini JawatanKuasaPertanian dan termasuklah sistem organisasi sama ada Penternakan.close-close, open-close atau open-open.Sumber: (M. Razali & Fashbir 2000) dan (M. Razali & Yahaya 2003)ASPEK-ASPEK PENTING DALAM MENGUKUR PEMBANGUNAN MAMPAN/LESTARI Untuk Siapa Pembangunan diadakan. Individu/ Masyarakat. Pendapat individu/ masyarakat diambilkira dalam perancangan dan pelaksanaanprogram-program untuk meningkatkan kualiti hidup individu/masyarakat di Malaysia. Selain itu jugaPihak berkuasa tempatan yang lebih peka dan berkesan kepada keperluan - keperluan individu/masyarakatsetempat. Alam sekitar yang lebih selesa dan kualiti hidup yang lebih tinggi adalah menjadi pengukur didalam pembangunan lestari ini. Akhir sekali kita perlu meningkatkan rasa bangga, cinta dantanggungjawab kepada alam sekitar ayang ada pada di sekeliling masyarakat. Persatuan/Syarikat/SektorSwasta. Mendedahkan kepada masyarakat dan sektor swasta berkenaan dengan isu-isu berkaitanpembangunan mampan/ lestari. Selain itu juga bagi menjelaskan bahawa pembangunan mampan/lestariadalah tanggungjawab bersama. 7. Wakil Kerajaan. Meningkatkan persefahaman antara masyarakat dengan pihak kerajaan. Selain itujuga bagi meningkatkan sokongan masyarakat kepada program-program yang akan membawa manfaatkepada semua. Akhir sekali ialah, mempertingkatkan imej sebagai wakil kerajaan yang mempraktikkantadbir urus yang baik (good governance) dengan adanya penyertaanawam, ketelusan, kepekaan,kesepakatan (consensus), keberkesanandan kecekapan, kebertanggungjawaban (accountability) danwawasan strategik. Tujuan Pembangunan Ketelusan dan Kerjasama. Masyarakat telah diberi peluang sepenuhnya dan digalakkan untukmelibatkan diri secara aktif dalam proses membuat keputusan mengenai pembangunan pada pelbagaiperingkat perancangan, pengurusan dan pelaksanaan. Selain itu juga proses membuat keputusan yangberkaitan perlu dilakukan secara tulus dan telus dan matlamat akhir ialah untuk mengukuhkanpenglibatan, tanggungjawa