pembalakan haram paya bakau punca spesies pupus

Pembalakan haram paya bakau punca spesies pUpUS
Download Pembalakan haram paya bakau punca spesies pUpUS

Post on 31-Jan-2017

245 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LUMBA-LUMBA yang tersadai di Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu berjaya diselamatkan pelajar

  Universiti Malaysia Sabah. - ,- , ' 'bItO~ (O:l-/:.>oI-:2- '- t~~ ,

  Pembalakan haram paya bakau punca spesies pUpUS P ENEBANGAN bakau dan penamba-kan kawasan paya bakau di kawasan Teluk Cowie, Tawau, Sabah, boleh me-nyebabkan kepupusan mamalia marin terutama lumba-Iumba Irrawaddy, yang menjadikan kawasan berkenaan sebagai habitatsemulajadi pembiakan ikan yang turut menjadi rantaian makanan mama-lia itu.

  Paya bakau yang meliputi spesies se-perti Api-api (Avicennia spp), Kurap (Rhi-zophora spp), Perepat (Sonneratia spp) dan Berus (Bruguiera spp) adalah habitat semula jadi ikan yang menjadi sumber makanan utama mamalia berkenaan.

  Teluk Cowie dianggarkan menjadi ha-bitat 20 hingga 30 lumba-Iumba Irrawa-ddy yang sesuai tinggal di kawasan se-mula jadi serta menjauhi lokasi yang tercemar menyebabkannya berhijrah ke destinasi lain yang lebih selamat

  Pensyarah Institut Penyelidikan Marin Borneo (IPMB), Universiti Malaysia Sa-bah (UMS), Muhammad Ali Syed Hus-

  sein, berkata kegiatan penebangan dan penambakan paya bakau di kawasan ha-

  'bitat semula jadi mamalia terbabit se-. harusnya dihentikan segera bagi memas-tikan Sabah tidak kehilangan hidupan

  Kegiatan penebangan dan penambakan paya bakau di kawasan habitat semula jadi mamalia terbabit seharusnya dihentikan seger a bagi m~mastikan Sabah tidak kehilangan hldupan marin yang unik itu

  Muhammad Ali Syed Hussein Pensyarah Inslitul Penyelidikan Mann Borneo UMS

  02

  marin yang unik itu. "Keadaan bertambah rum it apabila

  pembalakan haram serta kegiatan pe-nerokaan tanah untuk penanaman ke-lapa sawit di Hulu Kalabakan, Tawau turut mencemarkan perairan Teluk Co-wie yang lama kelamaan menyebabkan lumba-Iumba Irrawaddy berhijrah ke ka-wasan lain," katanya kepada Berita Ha-rian di IPMB UMS, di Koti Kinabalu, baru-baru imi.

  Dalam pada itu, spesies lumba-Iumba di perairan lain seperti Kota Kinabalu, Lawas (Sarawak) dan Teluk Brunei (La-buan) turut berhadapan kepupusan aki-bat pencemaran laut, kemusnahan te-rumbu karang dan pengeboman ikan.

  Muhammad Ali berkata, terunibu ka-rang adalah habitat semula jadi ikan yang menjadi makanan lumba-lumba ser-ta pencemaran laut menyebabkan ma-malia itu berhijrah ke kawasan lebih selamat

  Beliau berkata, kajian saintiftk men-

  dapati fenomena berkenaan menyebab-kan perut ikan dkemari bahan kimia dan logam berat yang boleh menyebabkan kematian lumba-Iumba kerana bahan itu yang terkumpul dalam badan menyebab-kannya menghadapi kerosakan sarar, Ie-mah dan sukar bernafas.

  "Terumbu karang kaya dengan bidu-pan laut termasuk telur ikan yang men-jadi rantaian makanan lumba-lumba ser- . ta kemusnahannya menimbulkan masa-lah besar dan konflik kepada hidupan mar.in yang dilindungi itu," katanya.

  Dalam pada itu, pelajar Jjazah Sarjana di IPMB UMS, Asmizah Ismail berkata,

  "kajiannya mendapati kandungan asid da-lam air di Hulu Kalabakan, Tawau me-ningkat yang boleh menjejaskan kehi-dupan lumba-lumba. -

  Katanya, kandungan asid dalam air meningkat dan organik tinggi boleh men-jejaskan keseimbangan ekologi manaka-la oksigen tidak terurai boleh menye-babkan kematian mamalia berkenaan.

View more