pembahagi borang prestasi pentadbiran ruslina siri satu

Click here to load reader

Post on 04-Jan-2016

33 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FAIL PBPPP

TRANSCRIPT

DIMENSI, ELEMENDAN ASPEK

D1 NILAI PROFESIONALE2 SAHSIAH

BIL

DIMENSI, ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKAN BAHAN(A)PENERANGAN(Bahan yang dilampirkan)

D1NILAI PROFESIONAL

E2 SAHSIAH

A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

Keupayaan pegawai untuk: menunjukkan kesungguhan untuk mencapai matlamat dan keprihatinan terhadap kecekapan serta kecemerlangan penyampaian perkhidmatan

Surat arahan / memo

Dokumen Program/ latihan

Kertas maklum balas terhadap sesuatu arahan

BIL

DIMENSI, ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKAN BAHAN(A)PENERANGAN(Bahan yang dilampirkan)

D1NILAI PROFESIONAL

E2 SAHSIAH

A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK

Keupayaan pegawai untuk: melaksanakan sesuatu arahan atau program berdasarkan tempoh dan sasaran kerja yang ditetapkan

Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:

Surat arahan / memo

Jadual kerja / program

Analisis Data

Post-mortem

Laporan

BIL

DIMENSI, ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKAN BAHAN(A)PENERANGAN(Bahan yang dilampirkan)

D1NILAI PROFESIONAL

E2 SAHSIAH

A2.4

BUDAYA KERJA SEPASUKANKeupayaan pegawai untuk: mewujudkan suasana kerja sepasukan yang harmoni dan mesra

menyesuaikan diri dalam semua keadaan ke arah mencapai kejayaan sesuatu organisasi

Minit Mesyuarat

Buku Program

laporan

post-mortem

DIMENSI, ELEMENDAN ASPEK

D1 NILAI PROFESIONALE3 POTENSI

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKANBAHAN(A)PENERANGAN(Bahan yang dilampirkan)

E3POTENSI

A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN Keupayaan pegawai untuk: menetapkan hala tuju / matlamat organisasi / sasaran

membangkitkan komitmen pasukan

mempunyai keinginan untuk memimpin yang lain dalam usaha mencapai matlamat organisasi / sasaran

membuat keputusan secara berkesan

Visi dan Misi

Perancangan strategik

Minit mesyuarat

Laporan Tahunan

Analisis Data

Sasaran Kerja Tahunan

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKAN BAHAN(A)PENERANGANBahan yang dilampirkan

E3POTENSI

A3.2

PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHAN

Keupayaan pegawai untuk: membuat perubahan dan mengambil risiko

menyesuaikan diri dengan perubahan

Minit Mesyuarat

Buku Program

Kertas kerja

Laporan program

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKAN BAHAN(A)PENERANGANBahan yang dilampirkan

E3POTENSI

A3.3

KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN

Keupayaan pegawai untuk: mempelajari perkara baharu untuk mendapat maklumat .

memperoleh pengetahuan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan atau masalah.

Kertas kerja

Dokumen pekeliling/ dasar

Bahan ilmiah / bukan ilmiah

latihan / LDP / seminar / kursus /kejurulatihan

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKAN BAHAN(A)PENERANGANBahan yang dilampirkan

E3POTENSI

A3.4

PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF

Keupayaan pegawai untuk: Menghasilkan idea baharu, memperkenalkan sesuatu yang baharu atau menambah baik keadaan sedia ada dengan mengambil risiko dan menggalakkan inovasi

Minit Mesyuarat

Buku Program

Kertas kerja /cadangan

Laporan program

DIMENSI, ELEMENDAN ASPEK

D1 NILAI PROFESIONALE4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKAN BAHAN(A)PENERANGAN(Bahan yang dilampirkan)

D1NILAI PROFESIONAL

E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1DASAR-DASAR KERAJAANKeupayaan pegawai untuk: mengetahui, memahami dan menghayati dasar utama KPM

PPPM 2015-2025

1M1S

LDP

RIMUP

MBMMBI

PBS

KSSR/KSSM

NKRA

KeBAT

MMI

LINUS

# bahan document : jika perlu Penilaian : Temu bual

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKAN BAHAN(A)PENERANGAN(Bahan ang dilampirkan)

D1NILAI PROFESIONAL

E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.2PERATURAN DAN PEKELILING Semakan BahanPenilaian boleh dibuat berdasarkan contoh yang berikut: pekeliling utama yang berkaitan

TemubualPenilaian boleh dibuat berdasarkan contoh soalan yang berikut: Apakah yang anda faham tentang NKRA?

Disiplin

Unit beruniform

Persatuan

Masa free

Buku rekod

MMI

LDP

SPBT

RMT

PSS

3K

SBT

KOMSAS

Guru Penyayang

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKAN BAHAN(A)PENERANGAN(Bahan ang dilampirkan)

D1NILAI PROFESIONAL

E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS

Keupayaan pegawai untuk: mengetahui dan menguasai fungsi bidang tugas serta menjadi sumber rujukan kepada pelanggan dan organisasi

Fail meja

prosedur kerja

Perancangan Tahunan

KPI

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKAN BAHAN(A)PENERANGAN(Bahan ang dilampirkan)

E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Keupayaan pegawai untuk: menguasai teknologi maklumat dalam bidang tugas mengintegrasikan pelbagai komponen TMK dalam bidang tugas membudayakan peningkatan keilmuan TMK

laman web

portal rasmi

media sosial

e-mel

buku program

minit mesyuarat

aplikasi sistem

DIMENSI, ELEMENDAN ASPEK

D2 TUGASAN TAMBAHANE1 HUBUNGAN LUAR

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKANBAHAN(A)PENERANGAN(Bahan yang dilampirkan)

D2 TUGASAN TAMBAHAN

E1 HUBUNGAN LUAR

A1.1

JARINGAN DAN JALINAN (NETWORKING AND LINKAGES)

Keupayaan pegawai untuk: mewujudkan dan membina hubungan secara kolaboratif, perkongsian pintar dan seumpamanya dengan pihak luar berkaitan bidang tugas

laporan aktiviti

buku program

minit mesyuarat

kertas kerja / cadangan

DIMENSI, ELEMENDAN ASPEK

D2 TUGASAN TAMBAHANE2 TUGAS SAMPINGAN

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKANBAHAN(A)PENERANGAN(Bahan yang dilampirkan)

D2 TUGASAN TAMBAHAN

E2TUGASAN SAMPINGAN

2.1

TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI

Keupayaan pegawai untuk: melaksanakan tugas yang diarah oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa

surat arahan

perancangan program

laporan

minit mesyuarat

DIMENSI, ELEMENDAN ASPEK

D3 PENGLIBATAN E1 SUMBANGAN

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKANBAHAN(A)PENERANGAN(Bahan yang dilampirkan)

D2 TUGASAN TAMBAHAN

E2TUGASAN SAMPINGAN

A1.1

BIMBINGAN DAN MOTIVASI

Keupayaan pegawai untuk: berkongsi idea, memberi bimbingan atau konsultasi untuk meningkatkan ilmu atau kemahiran

laporan program

kertas kerja / cadangan

minit mesyuarat

program mentor mentee

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKANBAHAN(A)PENERANGAN

D3PENGLIBATAN

E1SUMBANGAN

A1.2SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL

Keupayaan pegawai untuk: melibatkan diri dalam sumbangan profesional dan sosial selain tugasan hakiki dan tugasan sampingan

surat

sijil

buku program

DIMENSI, ELEMENDAN ASPEK

D4 KEMAHIRANE1 PERANCANGAN ORGANISASI

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKANBAHAN(A)PENERANGAN(Bahan ang dilampirkan)

D4KEMAHIRAN

E1PERANCANGAN ORGANISASI

A1.1KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

Keupayaan pegawai untuk: merancang strategi bagi mencapai matlamat organisasi

melaksana strategi bagi mencapai matlamat organisasi

menyelia strategi bagi mencapai matlamat organisasi

menilai strategi bagi penambahbaikan berterusan dalam mencapai matlamat organisasi buku program / brosur

laporan minit mesyuarat

maklum balas

rekod / analisis pencapaian

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

semakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

kertas kerja

sijil / anugerah

laporan pelaksanaan

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKANBAHAN(A)PENERANGAN

D3KEMAHIRAN

E1PERANCANGAN ORGANISASI

A1.2PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

Keupayaan pegawai untuk : menyelia pelaksanaan operasi organisasi mengikut bidang tugas

memantau operasi organisasi mengikut bidang tugas

memberi khidmat nasihat profesional mengikut bidang tugas

minit mesyuarat

surat arahan

jadual pencerapan dan penyeliaan

instrumen pemantauan

Sasaran Kerja Tahunan

DIMENSI, ELEMENDAN ASPEK

D4 KEMAHIRANE2 PENGURUSAN ORGANISASI

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKANBAHAN(A)PENERANGAN(Bahan yang dilampirkan)

D4KEMAHIRAN

E 1PENGURUSAN ORGANISASI

A2`.1BERWAWASAN DAN MEMPUNYAI VISI DAN MISI

Keupayaan pegawai untuk: memahami, menterjemah dan menyebarkan visi dan misi organisasi

menyokong dan menyebarluaskan hala tuju organisasi

melaksanakan program yang menyokong hala tuju organisasi visi organisasi

misi organisasi

minit mesyuarat

maklum balas

brosur

portal rasmi

BIL

DIMENSI,ELEMENDAN ASPEKDESKRIPSISEMAKANBAHAN(A)PENERANGAN(Bahan yang dilampirkan)

D4KEMAHIRAN

E 2PENGURUSAN ORGANISASI

A2