pemantauan tahap kecergasan fizikal atlet …...4.10 skor atlet ping pong lelaki dan wanita bagi...

27

Upload: others

Post on 23-Oct-2020

26 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • PEMANTAUAN TAHAP KECERGASAN FIZIKAL ATLET UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  NUR ADILA BINTI HUSSIN

  Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan ( Sains Sukan ).

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  NOVEMBER, 2010

 • v

  DEDIKASI

  Dengan nama Allah S.W.T yang maha pemurah lagi maha mengasihani.

  Segala pujian atas limpah dan kurnianNya, tuhan seluruh alam.

  Selawat dan salam ke atas junjungan nabi Muhammad S.A.W.

  Buat ayahanda dan bonda yang di kasihi

  Hussin Bin Ismail

  Jamilah Binti Tajidin

  Buat ahli keluarga yang disayangi

  Kesemua Para Pensyarah Fakulti Pendidikan (Sains Sukan)

  yang banyak Membantu

  Terutamanya kepada En Syahrul Ridhwan Bin Morazuki

  Serta teman – teman seperjuangan

  Iringan doa, pengorbanan, keikhlasan dan bantuan kalian tidak

  termampu diungkapkan dengan kata-kata.

  Terima kasih untuk segalanya.

 • vi

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah…………………….

  Bersyukur ke hadrat ilahi dengan limpah kurniaNya dapatlah penyelidik

  menyiapkan projek sarjana muda ini tepat pada masanya sebagai syarat akhir kursus

  sebelum menerima segulung ijazah. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk

  mengucapkan jutaan terima kasih kepada ayanda dan bonda yang dikasihi, Hussin Bin

  Ismail dan Jamilah Binti Tajidin di atas segala sumbangan dan pengorbanan yang

  dicurahkan kepada saya selama ini.

  Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih buat para pensyarah

  Sains Sukan, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia terutamanya buat

  pensyarah pembimbing En. Syahrul Ridhwan Bin Morazuki dan Prof Madya Dr

  Mohad Anizu Bin Hj Mohd Nor sebagai penasihat akademik penyelidik di atas

  bimbingan dan tunjuk ajar tanpa rasa jemu sepanjang penyelidik menyiapkan

  penyelidikan ini.

  Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada pihak Unit Sukan Universiti

  Teknologi Malaysia yang banyak memberikan kerjasama dalam kajian ini. Tidak lupa

  kepada rakan-rakan yang telah banyak memberi sumbangan dari segi idea dan bantuan,

  dan semua yang turut sama memberi sokongan di sepanjang perlaksanaan kajian ini.

  Moga Allah rahmati dan kurnia kebahagiaan buat anda semua. Sekian terima

  kasih.

 • vii

  ABSTRAK

  Kajian ini dijalankan untuk memantau tahap prestasi kecergasan fizikal atlet ping

  pong, skuasy dan sepak takraw Universiti Teknologi Malaysia (UTM) pada dua fasa kem

  pemantapan atlet yang berbeza. Seramai 32 orang atlet, masing-masing ping pong

  (lelaki, n=7; wanita, n=6), skuasy (lelaki, n=3; wanita n=3) dan atlet sepak takraw (lelaki,

  n=13) terlibat dalam kajian ini. Dalam kajian ini, enam komponen kecergasan fizikal

  dikaji iaitu fleksibiliti (ujian jangkauan melunjur), daya tahan otot (ujian bangkit tubi),

  kekuatan otot (uiian tekan tubi), ketangkasan (ujian ketangkasan Illinois), kekuatan kaki

  (ujian lompat jauh berdiri) dan daya tahan kardiovaskular (ujian bleep). Dapatan kajian

  mendapati terdapat empat komponen pengujian yang menunjukkan perbezaan yang

  signifikan bagi atlet ping pong iaitu ujian bangkit tubi (wanita, p

 • viii

  ABSTRACT

  This study was carried out to observe the level of physical fitness of Universiti

  Teknologi Malaysia (UTM) table tennis, squash and sepak takraw athletes on two

  different training camps. Thirty two athletes which are table tennis (male, n=7; female,

  n=6), skuasy (male, n=3; female n=3) and sepak takraw (male, n=13) were involved in

  this study. In this study, six components of physical fitness were tested; flexibility (sit

  and reach test), muscle endurance (sit up test), muscle strength (push up test), leg power

  (standing broad jump), agility (Illinois agility run test) and cardiovascular endurance

  (bleep test). Results of the study found that four components shows significant different

  table tennis athletes; sit up test (female, p

 • ix

  SENARAI KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGESAHAN PENYELIA ii

  JUDUL iii

  PENGAKUAN PENULIS iv

  DEDIKASI v

  PENGHARGAAN vi

  ABSTRAK vii

  ABSTRACT viii

  ISI KANDUNGAN ix

  SENARAI JADUAL xiii

  SENARAI RAJAH xxi

 • x

  I PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar belakang kajian 4

  1.3 Pernyataan masalah 5

  1.4 Objektif 5

  1.5 Persoalan kajian 6

  1.6 Hipotesis Kajian 6

  1.7 Kepentingan kajian 7

  1.8 Skop kajian 8

  1.9 Batasan kajian 8

  1.10 Definisi operasional 9

  11 SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan 12

  2.2 Fleksibiliti 13

  2.3 Daya tahan otot 15

  2.4 Kekuatan otot 17

  2.5 Kekuatan kaki 19

  2.6 Ketangkasan 20

  2.7 Daya tahan kardiovaskular 22

 • xi

  2.8 Kesimpulan 25

  111 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Rekabentuk kajian 26

  3.2 Subjek kajian 26

  3.3 Instrumen kajian 27

  3.4 Prosedur kajian 27

  3.4.1 Ujian 1 (Sit and Reach) 27

  3.4.2 Ujian 2 (YMCA 1-Minute Sit-Up-Test) 29

  3.4.3 Ujian 3 (Push Up) 30

  3.4.4 Ujian 4 (Standing Broad Jump) 32

  3.4.5 Ujian 5 (Illinois Agility Run Test) 34

  3.4.6 Ujian 7 (Bleep Test) 35

  3.5 Pengambilan data 37

  3.6 Analisis Data 37

  IV PENGANALISIAN DATA

  4.1 Pengenalan 38

  4.2 Latar belakang subjek 39

  4.3 Keputusan kecergasan fizikal atlet ping pong 40

  4.4 Keputusan kecergasan fizikal atlet skuasy 67

 • xii

  4.5 Keputusan kecergasan fizikal atlet sepak takraw 89

  4.6 Analisis inferensi 109

  V PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

  5.1 Pendahuluan 139

  5.2 Kecergasan fizikal atlet ping pong 140

  5.3 Kecergasan fizikal atlet skuasy 145

  5.4 Kecergasan fizikal atlet sepak takraw 151

  5.5 Kesimpulan 156

  5.6 Masalah yang dihadapi 156

  5.7 Cadangan 156

  5.8 Penutup 157

  RUJUKAN 158

 • xiii

  SENARAI JADUAL

  NO JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  2.1 Kadar peratusan pengambilan oksigen (Maximal

  oxygen uptake (VO2max ) dikalangan atlet lelaki 23

  yang berbeza jenis sukan

  3.1 Skor penunjuk jangkauan melunjur 28

  3.2 Skor bilangan ulangan bangkit tubi yang dapat dilakukan

  oleh subjek 30

  3.3 Skor penunjuk tekan tubi 31

  3.4 Skor bagi standing broad jump test 33

  3.5 Skor Illinois Agility Run Test 35

  3.6 Petunjuk pencapaian bleep test 36

  4.1 Kumpulan subjek, bilangan, umur dan jantina 39

  4.2 Skor pemain ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  jangkauan melunjur pada Fasa 1 dan Fasa 2 41

 • xiv

  4.3 Status atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  jangkauan melunjur pada Fasa 1 dan Fasa 2 42

  4.4 Skor pemain ping pong lelaki dan wanita bagi ujian 45

  bangkit tubi pada Fasa 1 dan Fasa 2

  4.5 Status pemain ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  bangkit tubi pada Fasa 1 dan Fasa 2 46

  4.6 Skor atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  tekan tubi pada Fasa 1 dan Fasa 2 49

  4.7 Status atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  tekan tubi pada Fasa 1 dan Fasa 2 50

  4.8 Skor atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  standing broad jump pada Fasa 1 dan Fasa 2 52

  4.9 Status atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  standing broad jump pada Fasa 1 dan Fasa 2 53

  4.10 Skor atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  Illinois agility run test pada Fasa 1 dan Fasa 2 56

  4.11 Status atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  illinois agilty run pada Fasa 1 dan 2 57

  4.12 Skor atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian 60

  ‘bleep’ pada Fasa1dan 2

  4.13 Status atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian bleep 61

 • xv

  4.14 Skor atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi ujian jangkaun

  melunjur pada Fasa 1 dan Fasa 2 67

  4.15 Status atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi ujian

  Jangkaun melunjur pada Fasa 1 dan Fasa 2 68

  4.16 Skor atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi ujian YMCA

  1-Minute sit up pada Fasa 1 dan Fasa 2 70

  4.17 Status atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi Ujian YMCA

  1-Minute sit up pada Fasa 1 dan Fasa 2 71

  4.18 Skor atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi ujian tekan

  tubi pada Fasa 1 dan Fasa 2 73

  4.19 Status atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi ujian

  tekan tubi 74

  4.20 Skor atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi ujian

  standing broad jump 76

  4.21 Skor atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi ujian

  standing broad jump 77

  4.22 Skor pemain skuasy lelaki dan wanita bagi ujian

  illinois agility run 79

  4.23 Status pemain skuasy lelaki dan wanita bagi ujian

  illinois agility run 80

  4.24 Skor pemain skuasy lelaki dan wanita bagi ujian bleep 82

 • xvi

  4.25 Status pemain skuasy lelaki dan wanita bagi ujian

  Bleep 83

  4.26 Skor pemain sepak takraw lelaki bagi ujian jangkaun

  melunjur pada Fasa 1 dan Fasa 2. 89

  4.27 Status pemain sepak takraw lelaki bagi ujian

  Jangkaun Melunjur 90

  4.28 Skor pemain sepak takraw lelaki bagi ujian YMCA

  1-Minute sit up 92

  4.29 Status pemain sepak takraw lelaki bagi ujian

  YMCA 1-Minute sit up 93

  4.30 Skor pemain sepak takraw lelaki bagi Ujian Tekan

  Tubi 95

  4.31 Status pemain sepak takraw lelaki bagi Ujian Tekan

  Tubi 96

  4.32 Skor pemain sepak takraw lelaki bagi ujian standing

  broad jump Fasa 1 dan Fasa 2 98

  4.33 Status pemain sepak takraw lelaki bagi Ujian Standing

  Broad Jump 99

  4.34 Skor pemain sepak takraw lelaki bagi Ujian Agility

  Run (s) 101

 • xvii

  4.35 Status pemain sepak takraw lelaki bagi ujian illinois

  agility run 102

  4.36 Skor pemain sepak takraw lelaki bagi ujian bleep 104

  4.37 Status pemain sepak takraw lelaki bagi ujian bleep 105

  4.38 Perbandingan Ujian Jangkaun Melunjur pada Fasa 1

  dan Fasa 2 atlet Ping Pong lelaki 109

  4.39 Perbandingan Ujian Jangkaun Melunjur pada Fasa 1

  dan Fasa 2 atlet Ping Pong wanita 110

  4.40 Perbandingan ujian bangkit tubi pada Fasa 1 dan Fasa

  2 atlet Ping Pong lelaki 111

  4.41 Perbandingan ujian bangkit tubi pada Fasa 1 dan Fasa

  2 atlet Ping Pong wanita 112

  4.42 Perbandingan ujian tekan tubi pada Fasa 1 dan Fasa 2

  atlet Ping Pong lelaki 113

  4.43 Perbandingan ujian tekan tubi pada Fasa 1 dan Fasa 2

  atlet Ping Pong wanita 114

  4.44 Perbandingan ujian kuasa kaki pada Fasa 1 dan Fasa 2

  atlet Ping Pong lelaki 115

  4.45 Perbandingan ujian kuasa kaki pada Fasa 1 dan Fasa 2

  atlet Ping Pong wanita 116

 • xviii

  4.46 Perbandingan ujian ketangkasan pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet Ping Pong lelaki 117

  4.47 Perbandingan ujian ketangkasan pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet Ping Pong wanita 118

  4.48 Perbandingan ujian daya tahan kardiovaskular pada

  Fasa 1 dan Fasa 2 atlet Ping Pong lelaki 119

  4.49 Perbandingan ujian daya tahan kardiovaskular pada

  Fasa 1 dan Fasa 2 atlet Ping Pong wanita 120

  4.50 Perbandingan ujian jangkauan melunjur pada Fasa 1

  dan Fasa 2 atlet skuasy lelaki 121

  4.51 Perbandingan ujian jangkauan melunjur pada Fasa 1

  dan Fasa 2 atlet skuasy wanita 122

  4.52 Perbandingan ujian daya tahan otot pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet skuasy lelaki 123

  4.53 Perbandingan ujian daya tahan otot pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet skuasy wanita 124

  4.54 Perbandingan ujian kekuatan otot pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet skuasy lelaki 125

  4.55 Perbandingan ujian kekuatan otot pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet skuasy wanita 126

 • xix

  4.56 Perbandingan ujian kuasa kaki pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet skuasy lelaki 127

  4.57 Perbandingan ujian kuasa kaki pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet skuasy wanita 128

  4.58 Perbandingan ujian ketangkasan pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet skuasy lelaki 129

  4.59 Perbandingan ujian ketangkasan pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet skuasy wanita 130

  4.60 Perbandingan ujian daya tahan kardiovaskular pada

  Fasa 1 dan Fasa 2 atlet skuasy lelaki 131

  4.61 Perbandingan ujian daya tahan kardiovaskular pada

  Fasa 1 dan Fasa 2 atlet skuasy wanita 132

  4.62 Perbandingan ujian jangkauan melunjur pada Fasa 1

  dan Fasa 2 atlet sepak takraw lelaki 133

  4.63 Perbandingan ujian daya tahan otot pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet sepak takraw lelaki 134

  4.64 Perbandingan ujian kekuatan otot pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet sepak takraw lelaki 135

  4.65 Perbandingan ujian kuasa kaki pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet sepak takraw lelaki 136

 • xx

  4.66 Perbandingan ujian ketangkasan pada Fasa 1 dan

  Fasa 2 atlet sepak takraw lelaki 137

  4.67 Perbandingan ujian daya tahan kardiovaskular pada

  Fasa 1 dan Fasa 2 atlet sepak takraw lelaki 138

  5.1 Jumlah pengambilan VO2max

  atlet Ping Pong 143

  5.2 Jumlah pengambilan VO2max

  atlet Skuasy 149

 • xxi

  SENARAI RAJAH

  NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT

  4.1 Purata skor atlet ping pong lelaki dan wanita

  bagi komponen fleksibiliti 43

  4.2 Purata status atlet ping pong lelaki dan wanita

  bagi daya tahan otot 47

  4.3 Purata status atlet ping pong lelaki dan wanita

  bagi kekuatan otot 51

  4.4 Purata status atlet ping pong lelaki dan wanita

  bagi komponen kekuatan kaki 54

  4.5 Purata status atlet ping pong lelaki dan wanita

  bagi komponen ketangkasan 58

  4.6 Purata status atlet ping pong lelaki dan wanita

  bagi komponen daya tahan kardiovaskular 62

  4.7 Min status kecergasan fizikal atlet ping pong lelaki 63

  4.8 Min status kecergasan fizikal atlet ping pong wanita 65

  4.9 Purata skor atlet Skuasy lelaki dan wanita

  bagi komponen fleksibiliti 69

  4.10 Purata status atlet Skuasy lelaki dan wanita

  bagi daya tahan otot 72

  4.11 Purata status atlet Skuasy lelaki dan wanita

  bagi komponen kekuatan otot 75

 • xxii

  4.12 Purata status atlet Skuasy lelaki dan wanita

  bagi komponen kuasa kaki 78

  4.13 Purata status atlet Skuasy lelaki dan wanita

  bagi komponen ketangkasan 81

  4.14 Purata status atlet Skuasy lelaki dan wanita

  bagi komponen daya tahan kardiovaskular 84

  4.15 Min status kecergasan fizikal atlet Skuasy lelaki 85

  4.16 Min status kecergasan fizikal atlet Skuasy wanita 87

  4.17 Purata status atlet Sepak Takraw lelaki

  bagi komponen fleksibiliti 91

  4.18 Purata status atlet Sepak Takraw lelaki

  bagi komponen daya tahan otot 94

  4.19 Purata status atlet Sepak Takraw lelaki

  bagi komponen kekuatan otot 97

  4.20 Purata status atlet Sepak Takraw lelaki

  bagi komponen kuasa kaki 100

  4.21 Purata status atlet Sepak Takraw lelaki

  bagi komponen ketangkasan 103

  4.22 Purata status atlet Sepak Takraw lelaki

  bagi komponen daya tahan kardiovaskular 106

  4.23 Min status kecergasan fizikal atlet Sepak Takraw

  lelaki 107

 • BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Sukan merupakan antara bidang yang penting kepada negara. Justeru itu, pelbagai

  pihak perlu memainkan peranan untuk membangunkan sukan termasuklah Kementerian

  Pendidikan. Hal ini termaktub di dalam Dasar Sukan Negara Malaysia yang

  menegaskan Kementerian Pendidikan Malaysia berperanan dan bertanggungjawab dalam

  pembangunan sukan negara. Ia menyumbang kepada sukan negara melalui murid-murid

  sekolah dan penuntut Institusi Pelajaran Tinggi yang merupakan kumpulan sasaran yang

  besar dan penting bagi program di kedua-dua sektor sukan dan guru-guru merupakan

  sumber jurulatih dan pegawai yang penting. Dalam dasar itu juga, Kementerian

  Pendidikan hendaklah menggalakkan sukan secara aktif di maktab-maktab dan

  politeknik-politeknik. Bagi peringkat IPT pula, Majlis Sukan Universiti Malaysia

  (MASUM) perlulah menggalakkan aktiviti sukan dikalangan penuntutnya. Bagi

  menjayakan hasrat tersebut khususnya di peringkat Universiti, MASUM telah

  memperkenalkan misi “Menyediakan atlet cemerlang yang berterusan dan bersedia

  bertanding di peringkat antarabangsa” (Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM),

  (1985; Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 2009). Namun, untuk menyediakan

 • 2

  atlet yang cemerlang bukanlah sesuatu perkara yang mudah kerana ia dipengaruhi

  pelbagai faktor termasuklah prestasi kecergasan fizikal atlet.

  Konsep kecergasan merangkumi pelbagai aspek termasuk aspek fizikal, mental,

  emosi, sosial dan kerohanian. Konsep kecergasan itu adalah menyeluruh bagi kesihatan

  seseorang yang membolehkan seseorang itu hidup dengan sempurna dan bertenaga.

  Peningkatan kecergasan sangatlah perlu bagi seseorang kerana kesihatan yang tinggi

  dapat menghindarkan sebarang kecacatan fizikal serta penyakit yang mungkin

  membahayakan diri.

  Bagi kecergasan fizikal, ia merupakan keupayaan individu untuk berfungsi secara

  berkesan, cekap dan menggunakan kesenggangan dengan lebih efektif tanpa merasa lesu

  disamping mempunyai tenaga lebihan untuk kecemasan. Kecergasan fizikal yang optima

  tidak mungkin dicapai tanpa senaman yang berterusan (Greenberg et al., 2004).

  Menurut Falls (1980) dalam Buku Panduan Standard Kecergasan Fizikal

  Kebangsaan untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK), kecergasan untuk kesihatan

  merangkumi aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi yang

  dipercayai memberi seseorang individu perlindungan dari ancaman penyakit-penyakit

  hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung, kegemukan dan berbagai-

  bagai penyakit otot dan tulang. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepada fungsi-

  fungsi dan keupayaan seseorang itu yang membolehkan beliau bertanding dalam aktiviti

  sukan dengan lebih tenaga daya kuasa, kekuatan, daya tahan, kemahiran dan sebagainya

  (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2007).

  Selain itu, kecergasan fizikal juga boleh didefinasikan sebagai masih mempunyai

  keupayaan untuk melakukan aktiviti atau tuntutan kehidupan tanpa merasa cepat letih

  serta lesu dan masih mempunyai tenaga untuk memberi rangsangan semasa saat

  mencemaskan atau diperlukan (Heyward, 2002; Gapor Ahmad, 2007).

 • 3

  Kecergasan fizikal meliputi lima komponen asas iaitu daya tahan kardiovaskular,

  kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibiliti dan komposisi badan (Greenberg et al., 2004).

  Menurut Siedentop (2003), kecergasan fizikal merupakan siri-siri komponen yang

  terbahagi kepada dua iaitu berasaskan kesihatan dan berasaskan motor dimana setiap

  komponen dibangunkan secara spesifik. Bagi komponen kecergasan berasaskan kesihatan

  ia berkaitan dengan agenda kesihatan manakala berasaskan motor pula ia berkaitan

  dengan perlakuan motor untuk melakukan tugasan.

  Menurut Fahey et al. (2004) pula, kecergasan fizikal juga mempunyai pelbagai

  komponen dimana sebahagiannya melibatkan kesihatan manakala sebahagiannya lagi

  spesifik kepada aktiviti sukan. Lima komponen kecergasan yang berkaitan dengan

  kesihatan adalah daya tahan kardiovaskular, ketahanan otot, kekuatan otot, fleksibiliti dan

  komposisi badan manakala kecergasan berkaitan kemahiran motor pula adalah seperti

  kelajuan, kuasa, ketangkasan, keseimbangan, koordinasi dan reaksi masa.

  Tahap kecergasan seseorang itu dapat dinilai berdasarkan kepada prestasi ketika

  menjalani sesuatu aktiviti atau tugasan di mana pengukuran dan penilaian dapat

  dilakukan ketika tubuh badan berfungsi di bawah tekanan dan keupayaan fizikal.

  Keadaan ini dapat menggambarkan tahap keupayaan seseorang individu itu samaada

  dapat berfungsi dengan cekap ataupun tidak (Maud dan Foster, 2004).

  Memandangkan kecergasan fizikal adalah amat penting untuk setiap atlet,

  maka setiap jurulatih hendaklah memberikan perhatian dan penekanan terhadap

  kecergasan atlet mereka. Terdapat pelbagai usaha yang boleh dilakukan untuk

  meningkatkan tahap kecergasan fizikal atlet. Antaranya ialah dengan memantau tahap

  kecergasan atlet dari semasa ke semasa. Oleh itu, dalam kajian ini, ia memfokus kepada

  isu pemantauan tahap prestasi kecergasan fizikal atlet sukan ping-pong lelaki dan wanita,

  atlet sukan skuasy lelaki dan wanita dan atlet sepaktakraw lelaki UTM. Pemantaun

  adalah dilihat dari aspek fleksibiliti, daya tahan otot, kekuatan otot, kuasa kaki,

  ketangkasan dan daya tahan kardiovaskular.

 • 4

  1.2 Latar Belakang Kajian

  Sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan untuk

  pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran, kecemerlangan, dan sebagainya.

  Namun bagi tujuan pertandingan, salah satu elemen yang dapat membantu atlet beraksi

  pada prestasi yang baik ialah tahap kecergasan fizikal ketika menyertai sesuatu

  pertandingan tersebut.

  Bagi atlet yang mewakili Universiti Teknologi Malaysia (UTM), pemantauan

  tahap kecergasan fizikal atlet selama ini tidak dijalankan secara teratur dan tiada rekod

  pemantauan tahap kecergasan dari semasa ke semasa. Situasi ini sekurang-kurangnya

  menyebabkan pihak Unit Sukan UTM dan jurulatih sukar memantau serta mengetahui

  perkembangan tahap kecergasan fizikal atlet menerusi latihan-latihan yang dilaksanakan

  dari suatu tempoh ke tempoh tertentu. Bagi membantu pihak Unit Sukan UTM memantau

  perkembangan tahap prestasi kecergasan fizikal atlet universiti, satu program berkala

  yang dikenali sebagai Kem UTM Power diperkenalkan. Dengan kerjasama dari pihak

  Sains Sukan dari Fakulti Pendidikan, kedua-dua pihak bersetuju melaksanakan Ujian

  Kecergasan Fizikal berkala bagi setiap siri Kem UTM Power.

  Justeru itu, penyelidik menggunakan peluang tersebut bagi membantu khususnya

  Unit Sukan UTM dalam mengkaji perkembangan semasa tahap kecergasan fizikal atlet

  UTM bagi beberapa siri Kem UTM Power yang dilaksanakan.

 • 5

  1.3 Pernyataan Masalah

  Kecergasan fizikal adalah salah satu elemen yang penting bagi membolehkan atlet

  mencapai prestasi yang cemerlang di dalam sukan yang diceburi tanpa mengambil kira

  peringkat umur dan pertandingan. Dengan itu, kecergasan fizikal perlu dipantau dari

  semasa ke semasa dalam membantu perlaksanaan latihan serta meningkatkan tahap

  keupayaan atlet.

  Bagi atlet UTM, pemantauan tahap kecergasan fizikal semasa atlet tidak

  dilaksanakan secara teratur dan tiada rekod dan analisis perkembangan semasa tahap

  kecergasan fizikal untuk dirujuk. Justeru itu, kajian ini dijalankan bagi memantau dan

  menganalisis perkembangan tahap kecergasan fizikal atlet UTM dari suatu tempoh ke

  tempoh tertentu.

  1.4 Objektif

  Berikut merupakan objektif-objektif kajian ini:

  1.4.1 Memantau tahap prestasi berasaskan kecergasan fizikal bagi atlet ping pong,

  skuasy dan sepak takraw pada dua kem pemantapan atlet UTM.

  1.4.2 Membandingkan tahap kecergasan fizikal atlet ping pong, skuasy dan sepak

  takraw pada dua kem pemantapan atlet yang berbeza.

  12345 Dedikasi6 PENGHARGAANSains Sukan, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia terutamanya buat pensyarah pembimbing En. Syahrul Ridhwan Bin Morazuki dan Prof Madya Dr Mohad Anizu Bin Hj Mohd Nor sebagai penasihat akademik penyelidik di atas bimbingan dan tunjuk ajar ...

  7-8 abstark bi bm9-12 sen kndungan13-20 sen jdual21-22 SENARAI rajah23 bab 1