pemantauan tahap kecergasan fizikal atlet ... 4.10 skor atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

Download PEMANTAUAN TAHAP KECERGASAN FIZIKAL ATLET ... 4.10 Skor atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

Post on 23-Oct-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PEMANTAUAN TAHAP KECERGASAN FIZIKAL ATLET UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  NUR ADILA BINTI HUSSIN

  Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan ( Sains Sukan ).

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  NOVEMBER, 2010

 • v

  DEDIKASI

  Dengan nama Allah S.W.T yang maha pemurah lagi maha mengasihani.

  Segala pujian atas limpah dan kurnianNya, tuhan seluruh alam.

  Selawat dan salam ke atas junjungan nabi Muhammad S.A.W.

  Buat ayahanda dan bonda yang di kasihi

  Hussin Bin Ismail

  Jamilah Binti Tajidin

  Buat ahli keluarga yang disayangi

  Kesemua Para Pensyarah Fakulti Pendidikan (Sains Sukan)

  yang banyak Membantu

  Terutamanya kepada En Syahrul Ridhwan Bin Morazuki

  Serta teman – teman seperjuangan

  Iringan doa, pengorbanan, keikhlasan dan bantuan kalian tidak

  termampu diungkapkan dengan kata-kata.

  Terima kasih untuk segalanya.

 • vi

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah…………………….

  Bersyukur ke hadrat ilahi dengan limpah kurniaNya dapatlah penyelidik

  menyiapkan projek sarjana muda ini tepat pada masanya sebagai syarat akhir kursus

  sebelum menerima segulung ijazah. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk

  mengucapkan jutaan terima kasih kepada ayanda dan bonda yang dikasihi, Hussin Bin

  Ismail dan Jamilah Binti Tajidin di atas segala sumbangan dan pengorbanan yang

  dicurahkan kepada saya selama ini.

  Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih buat para pensyarah

  Sains Sukan, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia terutamanya buat

  pensyarah pembimbing En. Syahrul Ridhwan Bin Morazuki dan Prof Madya Dr

  Mohad Anizu Bin Hj Mohd Nor sebagai penasihat akademik penyelidik di atas

  bimbingan dan tunjuk ajar tanpa rasa jemu sepanjang penyelidik menyiapkan

  penyelidikan ini.

  Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada pihak Unit Sukan Universiti

  Teknologi Malaysia yang banyak memberikan kerjasama dalam kajian ini. Tidak lupa

  kepada rakan-rakan yang telah banyak memberi sumbangan dari segi idea dan bantuan,

  dan semua yang turut sama memberi sokongan di sepanjang perlaksanaan kajian ini.

  Moga Allah rahmati dan kurnia kebahagiaan buat anda semua. Sekian terima

  kasih.

 • vii

  ABSTRAK

  Kajian ini dijalankan untuk memantau tahap prestasi kecergasan fizikal atlet ping

  pong, skuasy dan sepak takraw Universiti Teknologi Malaysia (UTM) pada dua fasa kem

  pemantapan atlet yang berbeza. Seramai 32 orang atlet, masing-masing ping pong

  (lelaki, n=7; wanita, n=6), skuasy (lelaki, n=3; wanita n=3) dan atlet sepak takraw (lelaki,

  n=13) terlibat dalam kajian ini. Dalam kajian ini, enam komponen kecergasan fizikal

  dikaji iaitu fleksibiliti (ujian jangkauan melunjur), daya tahan otot (ujian bangkit tubi),

  kekuatan otot (uiian tekan tubi), ketangkasan (ujian ketangkasan Illinois), kekuatan kaki

  (ujian lompat jauh berdiri) dan daya tahan kardiovaskular (ujian bleep). Dapatan kajian

  mendapati terdapat empat komponen pengujian yang menunjukkan perbezaan yang

  signifikan bagi atlet ping pong iaitu ujian bangkit tubi (wanita, p

 • viii

  ABSTRACT

  This study was carried out to observe the level of physical fitness of Universiti

  Teknologi Malaysia (UTM) table tennis, squash and sepak takraw athletes on two

  different training camps. Thirty two athletes which are table tennis (male, n=7; female,

  n=6), skuasy (male, n=3; female n=3) and sepak takraw (male, n=13) were involved in

  this study. In this study, six components of physical fitness were tested; flexibility (sit

  and reach test), muscle endurance (sit up test), muscle strength (push up test), leg power

  (standing broad jump), agility (Illinois agility run test) and cardiovascular endurance

  (bleep test). Results of the study found that four components shows significant different

  table tennis athletes; sit up test (female, p

 • ix

  SENARAI KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGESAHAN PENYELIA ii

  JUDUL iii

  PENGAKUAN PENULIS iv

  DEDIKASI v

  PENGHARGAAN vi

  ABSTRAK vii

  ABSTRACT viii

  ISI KANDUNGAN ix

  SENARAI JADUAL xiii

  SENARAI RAJAH xxi

 • x

  I PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar belakang kajian 4

  1.3 Pernyataan masalah 5

  1.4 Objektif 5

  1.5 Persoalan kajian 6

  1.6 Hipotesis Kajian 6

  1.7 Kepentingan kajian 7

  1.8 Skop kajian 8

  1.9 Batasan kajian 8

  1.10 Definisi operasional 9

  11 SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan 12

  2.2 Fleksibiliti 13

  2.3 Daya tahan otot 15

  2.4 Kekuatan otot 17

  2.5 Kekuatan kaki 19

  2.6 Ketangkasan 20

  2.7 Daya tahan kardiovaskular 22

 • xi

  2.8 Kesimpulan 25

  111 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Rekabentuk kajian 26

  3.2 Subjek kajian 26

  3.3 Instrumen kajian 27

  3.4 Prosedur kajian 27

  3.4.1 Ujian 1 (Sit and Reach) 27

  3.4.2 Ujian 2 (YMCA 1-Minute Sit-Up-Test) 29

  3.4.3 Ujian 3 (Push Up) 30

  3.4.4 Ujian 4 (Standing Broad Jump) 32

  3.4.5 Ujian 5 (Illinois Agility Run Test) 34

  3.4.6 Ujian 7 (Bleep Test) 35

  3.5 Pengambilan data 37

  3.6 Analisis Data 37

  IV PENGANALISIAN DATA

  4.1 Pengenalan 38

  4.2 Latar belakang subjek 39

  4.3 Keputusan kecergasan fizikal atlet ping pong 40

  4.4 Keputusan kecergasan fizikal atlet skuasy 67

 • xii

  4.5 Keputusan kecergasan fizikal atlet sepak takraw 89

  4.6 Analisis inferensi 109

  V PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

  5.1 Pendahuluan 139

  5.2 Kecergasan fizikal atlet ping pong 140

  5.3 Kecergasan fizikal atlet skuasy 145

  5.4 Kecergasan fizikal atlet sepak takraw 151

  5.5 Kesimpulan 156

  5.6 Masalah yang dihadapi 156

  5.7 Cadangan 156

  5.8 Penutup 157

  RUJUKAN 158

 • xiii

  SENARAI JADUAL

  NO JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  2.1 Kadar peratusan pengambilan oksigen (Maximal

  oxygen uptake (VO2max ) dikalangan atlet lelaki 23

  yang berbeza jenis sukan

  3.1 Skor penunjuk jangkauan melunjur 28

  3.2 Skor bilangan ulangan bangkit tubi yang dapat dilakukan

  oleh subjek 30

  3.3 Skor penunjuk tekan tubi 31

  3.4 Skor bagi standing broad jump test 33

  3.5 Skor Illinois Agility Run Test 35

  3.6 Petunjuk pencapaian bleep test 36

  4.1 Kumpulan subjek, bilangan, umur dan jantina 39

  4.2 Skor pemain ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  jangkauan melunjur pada Fasa 1 dan Fasa 2 41

 • xiv

  4.3 Status atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  jangkauan melunjur pada Fasa 1 dan Fasa 2 42

  4.4 Skor pemain ping pong lelaki dan wanita bagi ujian 45

  bangkit tubi pada Fasa 1 dan Fasa 2

  4.5 Status pemain ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  bangkit tubi pada Fasa 1 dan Fasa 2 46

  4.6 Skor atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  tekan tubi pada Fasa 1 dan Fasa 2 49

  4.7 Status atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  tekan tubi pada Fasa 1 dan Fasa 2 50

  4.8 Skor atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  standing broad jump pada Fasa 1 dan Fasa 2 52

  4.9 Status atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  standing broad jump pada Fasa 1 dan Fasa 2 53

  4.10 Skor atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  Illinois agility run test pada Fasa 1 dan Fasa 2 56

  4.11 Status atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian

  illinois agilty run pada Fasa 1 dan 2 57

  4.12 Skor atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian 60

  ‘bleep’ pada Fasa1dan 2

  4.13 Status atlet ping pong lelaki dan wanita bagi ujian bleep 61

 • xv

  4.14 Skor atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi ujian jangkaun

  melunjur pada Fasa 1 dan Fasa 2 67

  4.15 Status atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi ujian

  Jangkaun melunjur pada Fasa 1 dan Fasa 2 68

  4.16 Skor atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi ujian YMCA

  1-Minute sit up pada Fasa 1 dan Fasa 2 70

  4.17 Status atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi Ujian YMCA

  1-Minute sit up pada Fasa 1 dan Fasa 2 71

  4.18 Skor atlet Skuasy lelaki dan wanita bagi ujian tekan

  tubi pada Fasa 1 dan Fasa 2 73

  4.19 Status atlet Skuasy lelaki dan wani