pelupusan - spp

Download PELUPUSAN - SPP

Post on 09-Jul-2015

350 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

O MOF

TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

ISI KANDUNGAN KA GA1. Definisi 2. Objektif 3. 3 Jenis Aset Alih 4. Peraturan Kewangan 5. Kuasa Melulus 6. Justifikasi Pelupusan 7. Tatacara Pelupusan Tanpa Lemb.Pemeriksa Melalui Lemb.Pemeriksa 8. 8 Dokumen Sokongan 9. Cara-cara Pelupusan 10. Hasil Pelupusan 11. Faedah Pelupusan 12. Isu & Masalah pelupusan

MOF O

DEFINISI PELUPUSAN

DEFINISI PELUPUSAN

Pelupusan adalah satu tindakan untuk mengeluarkan aset daripada simpanan dan rekod

MOF O

OBJEKTIF PELUPUSAN

Memastikan Jabatan:Jabatan: (a)tidak menyimpan harta benda yang usang, habis tempoh penggunaan yang g, p p gg y g ekonomik, rosak, tidak boleh dipakai dan stok berlebihan. (b)Mendapat hasil pulangan yang terbaik (c)Menjimat ruang stor/pejabat

MOF O

JENIS ASET ALIH

J JENIS ASET A A ALIHAset K A t Kementerian/ Jabatan yang t i /J b t diperolehi daripada wang kerajaan Aset yang dirampas, disita, dilucuhak, tidak bertuan atau tidak dituntut Aset yang diterima sebagai hadiah atau sumbangan Sampel/ barang contoh untuk tender/kontrak

MOF O

JUSTIFIKASI PELUPUSAN

J JUSTIFIKASI PELUPUSAN KA ABarang pecah dan rosak Habis tempoh p gg p penggunaan ekonomik Tidak Ekonomik Dibaiki Usang a a e po penggunaan Tamat tempoh pe ggu aa Melebihi keperluan

J fk Justifikasi Pelupusan (samb.) p ( )Tidak sesuai lagi digunakan - perkembangan teknologi Disyor selepas urusan verifikasi, pengiraan stok & pemeriksaan stok Tidak diperlukan lagi Sudah digantikan

MOF O

PERATURAN KEWANGAN

PERATURAN K RA RA KEWANGAN A GASeksyen 17 Akta Prosedur Kewangan Bahagian XIV Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor (TPS) T t P StPanduan 212 - Lembaga Pemeriksa Panduan 213 - Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB) Panduan 216 - Borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-300V) Panduan 217 - Sijil Pelupusan (KEW 300X) (KEW-300X) Panduan 218 Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa Panduan 222 Cara-cara pelupusan Panduan 225 Tempoh pelupusan

Peraturan Kewangan (samb) K g ( )Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1997(Garis Panduan Pelupusan Aset Kerajaan)

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2002(Peningkatan Amaun Pelupusan/Hapuskira yang boleh diluluskan oleh Kementerian/Jabatan

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/1995 S t P k lili P b d h Bil(Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer)

Peraturan Kewangan (Samb) K g ( )Surat Arahan Ketua Setiausaha Perbendaharaan bertarikh 7 Januari 2002(Pelupusan Komputer Peribadi PC)

P.U PU (B) 513(Perwakilan kuasa kepada Pegawai Pengawal dan pegawai tertentu di Kementerian/Jabatan)

Peraturan Kewangan (Samb) K g ( )8. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 1 Tahun 2004 (Perkhidmatan Pengendalian Lelongan Awam Aset Kerajaan) K j ) 9. Tambahan Pertama Kepada Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2000 (Kontrak Perkhidmatan Memungut dan Mencelup Atau Membeli Tayar Terpakai. 10. Tambahan Pertama Kepada Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2001 ( (Perkhidmatan Membeli dan Memungut Sisa Besi g (Scrap)

MOF O

KUASA MELULUS

KUASA MELULUSKementerian Kewangan Kementerian/Jabatan

(a) Nilai perolehan asal satu-satu barang melebihi RM50,000 atau keseluruhannya Nilai perolehan asal satu-satu melebihi RM500,000. barang tidak melebihi RM50,000 atau keseluruhannya tidak (b) Pelupusan secara hadiah pindahan hadiah, melebihi RM500,000. l bihi RM500 000 (Persekutuan ke Negeri) dan tukar beli tanpa mengira nilai.

PEGAWAI-PEGAWAI YANG BOLEH MEMBERI KELULUSANKementerian Ibu Pejabat (Jabatan) Negeri

(a)Ketua Setiausaha (b)Timbalan Ketua Setiausaha (c)Setiausaha Bahagian ( )S i h B h i

(a)Ketua Pengarah (b)Timbalan Ketua Pengarah P h

Semua Ketua Jabatan Persekutuan

MOF O

URUSETIA PELUPUSAN

(a) (b) (c) ( ) (d)

Mengurus perlantikan Ahli-ahli Lembaga Pemeriksa Meminta Kew. 300-V dari Lembaga Pemeriksa Memperolehi kelulusan Hantar peringatan p g

(e) (f) (g) ( ) (h) (i)

Sampaikan kelulusan kepada Jabatan Pastikan pelupusan diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan Dapatkan perlanjutan tempoh Perolehi Sijil Pelupusan Kew. 300-X j p Hantar Sijil Pelupusan ke Kem. Kewangan

MOF O

KAEDAH PELUPUSAN

KAEDAH PELUPUSANTanpa Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa

Nilai perolehan asal satu-satu barang tidak melebihi RM20,000 atau keseluruhannya tidak tid k melebihi RM300,000. l bihi RM300 000

(a)Nilai Perolehan asal satu-satu barang melebihi RM20,000 RM20 000 atau keseluruhannya melebihi RM300,000. (b)Barang-barang dalam stor yang belum digunakan.

MOF O

LEMBAGA PEMERIKSA

Keanggotaan:(a) (b) (c) (d) sekurang-kurangnya 2 orang pegawai (1 Pengerusi dan 1 ahli) Mempunyai kepakaran memeriksa aset Kumpulan Pengurusan dan Profesional & sokongan Pegawai d i agensi lain boleh dilantik P i dari i l i b l h dil tik jika perlu.

(SPP 2/1997)

Lembaga Pemeriksa boleh dilantik mengikut:(a) (c) jawatan atau nama individu negeri/daerah (b) tempoh tertentu (SPP 2/1997)

Lembaga Pemeriksa dilantik oleh Pegawai P P i Pengawal l atau t PegawaiP i pegawai lain yang telah diperwakilkan kuasa untuk meluluskan pelupusan di bawah PU(B)513.(SPP 2/1997)

a. b. c. c d. e. f. f

Menyediakan j y jadual p pemeriksaan Memberitahu Jabatan Memeriksa aset dan rekod Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa(Kew. 300-V) 300 V) Syor cara-cara pelupusan Menandatangani Kew. 300-V Kew 300 V (SPP 2/1997)

Ditentukan kesesuaian mengikut agensi misalnya 3 atau 6 bulan dan i i l t b l d seboleh-bolehnya dari masa ke semasa. semasa (SPP 2/1997)

MOF O

PROSES PELUPUSAN

PROSES KERJA PELUPUSANKenalpasti barang yang perlu dilupuskan

Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (Kew.300-V) /Tanpa Lembaga Pemeriksa

Lantik Lembaga Pemeriksa/Pegawai Pemeriksa

Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa dan syor

Kemuka Kepada Urusetia Pelupusan

URUSETIA Pegawai Pengawal/Peg. Yang Diwakilkan KuasaNilai Perolehan asal satu barang melebihi RM50,000 atau keseluruhan RM500 000 RM500,000 hadiah, pindahan dan tukarbeli

Kem. Kewangan

Nilai Perolehan asal satu barang melebihi RM50,000 atau keseluruhan RM500 000 RM500,000 hadiah, pindahan dan tukarbeli

LULUSKEM/JABATAN- LAKSANA KELULUSAN SEDIA SIJIL PELUPUSAN DAN HANTAR KEPADA KUASA MELULUS KEMASKINI REKOD

DOKUMEN PELUPUSAN

(a)LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA/ TANPA LEMBAGA PEMERIKSA (b)SIJIL TEB (c)LAPORAN KEMALANGAN/LAPORAN POLIS (KENDERAAN KEMALANGAN) (d) SIJIL LUCUT HAK BARANG LUCUTHAK (e) JUSTIFIKASI TUKAR BELI (f) SURAT PERMOHONAN BAGI HADIAH/PINDAHAN

MOF O

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA /TANPA LEMBAGA PEMERIKSA

BORANG TANPA LEMBAGA PEMERIKSAPELUPUSAN TANPA LEMBAGA PEMERIKSA (Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang tidak melebihi RM20,000 atau pada agregatnya tidak melebihi RM300,000) BIL NAMA BARANG UNIT KUANTITI TARIKH TEMPOH HARGA PEMBELIAN ASAL NILAI SEMASA PEMBELIAN DIGUNAKAN SEUNIT JUMLAH SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) (RM) (RM) 15.9.2001 10.5.2000 12.7.1997 3 tahun 4 tahun 7 tahun 250.00 5,600.00 650.00 6,500.00 1,250.00 11,200.00 650.00 13,100.00 KEADAAN BARANG SYOR PELUPUSAN

1 Meja 2 Mesin Fotostat 3 Mesin taip

buah set buah

5 2 1

tiada nilai tiada nilai rosak 200..00 400 rosak 50.00 50.00 rosak 250 450

buang s/harga jualan sisa

Tarikh : Saya telah membuat pemeriksaan dan disyorkan untuk dilupuskan *DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

Nama : Jawatan :

.. Nama : Jawatan :

* oleh Pegawai Pengawal/Pegawai yang diwakilkan kuasa untuk meluluskan pelupusan

KEW. 300-V LAMPIRAN V (Panduan 216) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA HARGA PEMBELIAN NILAI SEMASA ASAL SEUNIT JUMLAH SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) (RM) (RM) 65,000 150,000 12,500 65,000 150,000 25,000 15,000 200

TEMPOH NAMA BARANGTARIKH BIL BAHAGIAN UNIT KUANTITI BARANG PEMBELIAN DIGUNAKAN

KEADAAN BARANG

SYOR PELUPUSAN

1 Pentadbiran Kenderaan 2 3 Mesin X-Ray Sofa

buah buah set

1 1 2

15.9.1997 11.6.1985 01.3.1998

7 tahun 18 tahun 6 tahun

15,000 masih boleh digunakan di k rosak 400 kurang elok

sebutharga sisa besi hadiah kepada Sek.Men. Teknik Kuala Lumpur

227,500 240,000 15,200

15,400

Tarikh : . Kepada : . . Lembaga Pemeriksa telah dilantik pada untuk memeriksa di seperti arahan yang terkandung di dalam surat tuan bil bertarikh.kami telah melawat.. ..pada dan memeriksa barang barang yang disenaraikan di atas beserta barang-barang dengan pendapat dan syor-syor kami: Tandatangan Nama dan Jawatan Tandatangan g Nama dan Jawatan ..(Pengerusi) (Ahli) ( )

SYOR LEMBAGA PEMERIKSA 1. Barang-barang berikut hendaklah disimpan untuk kegunaan : Bil : . Barang-barang berikut hendaklah ditawarkan kepada lain-lain jabatan sebagaimana dinyatakan :Bil : . Barang-barang berikut hendaklah dijual mengikut cara yang p ditetapkan : Bil : . Barang-barang berikut hendaklah dimusnahkan mengikut cara yang ditetapkan : Bil : .

2.

3.

4.

Tandatangan (Ahli) Nama dan Jawatan *(jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga Pemeriksa)

MOF O

SIJIL TAK EKONOMI DIBAIKI (TEB)

(a) (b)

Kenderaan/loji/mesin yang tidak ekonomik disenggara atau tidak boleh digunakan. Diperiksa oleh satu Lembaga Pemeriksa yang mengandungi sekurang-kurangnya dua orang pegawai kanan yang boleh mentaksir d menilai kenderaan. t k i dan il i k d Sekurang-kurangnya seorang Jurutera Mekanikal. Mekanikal

(c)

(d)

Jika loji/kelengkapan diselenggara oleh firma atau agen pembekal Lembaga pembekal, boleh menimbang laporan daripada firma atau agen tersebut.

MOF O

SIJIL PELUPUSAN LAMPIRAN X