pelupusan buku teks

Download Pelupusan buku teks

Post on 09-Aug-2015

233 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. sub unit Buku Tekssub unit Buku Teks Unit Hal Ehwal MuridUnit Hal Ehwal Murid Jabatan Pelajaran SarawakJabatan Pelajaran Sarawak
 2. 2. Definisi Pelupusan Pelupusan ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan, kawalan, simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan BAB E Pelupusan
 3. 3. Objektif Pelupusan Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan; Menjimatkan ruang simpanan/pejabat; Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan ke Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu
 4. 4. Cara-cara Pelupusan Penjualan - Tender - Sebutharga - Lelong - Tukarbeli (trade in) - Kontrak Pusat Pindahan Hadiah Tanam Bakar Buang Lebur Cara-cara lain jika ada
 5. 5. Pelupusan Buku Teks SPBT Satu proses untuk mengeluarkan buku teks SPBT yang tidak boleh digunakan lagi daripada stok SPBT sekolah
 6. 6. Pelupusan Buku Teks SPBT Tujuan : 1. Menjimatkan ruang penyimpanan dalam BOSS 2. Merekod kedudukan/bilangan buku yang sebenar 3. Kemaskini buku stok SPBT
 7. 7. Pelupusan Buku Teks SPBT Jenis buku yang boleh dilupus : Buku teks usang/rosak yang disebabkan oleh penggunaan biasa atau bencana alam Buku Latihan Aktiviti bagi murid Tahap 1 Perubahan kurikulum/sukatan pelajaran
 8. 8. 3 Kategori Aset Dalam Melaksanakan Proses3 Kategori Aset Dalam Melaksanakan Proses PelupusanPelupusan Kategori 1Kategori 1 Harga Buku tidak melebihi RM 20,000.00 setiapHarga Buku tidak melebihi RM 20,000.00 setiap naskhah atau tidak melebihi RM 300,000.00 jumlahnaskhah atau tidak melebihi RM 300,000.00 jumlah kesemuanyakesemuanya Kelulusan Pengarah JPNKelulusan Pengarah JPN Tidak memerlukan Lembaga PemeriksaTidak memerlukan Lembaga Pemeriksa Pelupusan buku teks yang terlibat biasanya adalahPelupusan buku teks yang terlibat biasanya adalah Kategori 1Kategori 1 Pelupusan Buku Teks SPBT
 9. 9. Pelupusan Buku Teks SPBT Kategori 2Kategori 2 RM 20,000.00 ke RM 50,000.00 setiap naskhah atau RMRM 20,000.00 ke RM 50,000.00 setiap naskhah atau RM 300,000.00 ke RM 500,000.00 jumlah kesemuanya300,000.00 ke RM 500,000.00 jumlah kesemuanya Kelulusan Pengarah JPNKelulusan Pengarah JPN Memerlukan pengesahan Lembaga PemeriksaMemerlukan pengesahan Lembaga Pemeriksa Kategori 3Kategori 3 Melebihi RM 50,000.00 setiap naskhah atau Melebihi RMMelebihi RM 50,000.00 setiap naskhah atau Melebihi RM 500,000.00 jumlah kesemuanya500,000.00 jumlah kesemuanya Kelulusan Perbendaharaan , Kementerian KewanganKelulusan Perbendaharaan , Kementerian Kewangan melalui Pengarah JPN.melalui Pengarah JPN. Memerlukan pengesahan Lembaga PemeriksaMemerlukan pengesahan Lembaga Pemeriksa 3 Kategori Aset Dalam Melaksanakan Proses Pelupusan3 Kategori Aset Dalam Melaksanakan Proses Pelupusan
 10. 10. Permohonan Pelupusan Buku Teks SPBT Borang-borang yang diguna pakai : 1. Borang Kew. PA-17 ( untuk permohonan ) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN isi borang dalam 4 salinan hantar 3 salinan (termasuk borang asal ) terus ke Unit HEM (Buku Teks), JPN 1 salinan untuk Fail Sekolah 2. Borang Kew. PA-18 ( selepas kelulusan ) SIJIL PENYAKSIAAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN 3. Borang Kew. PA-19 ( selepas kelulusan ) SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
 11. 11. Bil Jabat an/Ba hagia n Keterangan Aset Unit Kuantiti Tarikh Pembelian Tempoh Digunakan /Simpanan Harga Pembelian Asal Nilai Semasa Nyatakan keadaan Aset Dengan Jelas Syor-Syor Pelupusan Dan Justifikasi Seunit (RM) Jumlah (RM) Seunit (RM) Jumlah (RM) KEW.PA-17 Nama Sekolah : Rujukan Sekolah : Bertarikh : Dibakar/ Ditanam Catatan : * Harga Anggaran Pertukaran Sukatan Pelajaran Pakai Terus 5.00 * Jumlah : Sekolah Kebangsaan Landeh, Padawan JPS(W)SKL(MUR)/153/02/11/(07)07/(2) 10 Disember 2010 Rosak LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN SKLandeh, Padawan Pakai Terus Pakai Terus Dibakar/ itanam Dibakar/ Ditanam Dibakar/ Ditanam Dibakar/ tanam Jumlah :Jumlah : Tarikh Pelantikan Lembaga Pemeriksa Tarikh Pemeriksaan Tempat pemeriksaan kosongkan Tandatangan .. ( Pengerusi) Nama .. Jawatan .. Tandatangan .. ( Ahli) Nama .. Jawatan .. * Jika lebih daripada 2 0rang ahli Lembaga Pemeriksa, ruangan lebih ditambah 1. Bahasa M alaysia T. 2Jld. 1 SK (kosongkan) 5 2003 4 thn 6.75 33.75 Bahasa M alaysia T. 2Jld. 1 SK 105 2008 1 thn 2.30 241.5 0 (kosongkan) (kosongkan) Science Year 2 200 2008 1 thn 2.00 400.0 0 Mathematics Year 3 286 2008 1 thn 3.90 1,115.40 Amali Sains Tahun 6 SK 158 2006 2 thn 790.0 0 2. 4. 3. 5. 754 2,580.65
 12. 12. Kew .PA-19 SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Sekolah : Merujuk surat kelulusan No. Rujukan Bertarikh . Saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut : (1) Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah Bil angan item ........................... Dipindahkan/hadiah kepada (2) Aset berikut telah dilupuskan secara dijual. Bilangan item ( berat buku dakam kg) No. Resit ( salinan resit disertakan ) (3) Aset berikut telah dilupuskan secara musnah Bilangan item . ( bilangan buku ) Cara dimusnahkan ( dibakar/ditanam ) ( Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan ) (4) Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain Bilangan item . ( kosongkan ) Kaedah pelupusan ( Dokumen berkaitan disertakan ) (5) Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok Bilangan item . ( kosongkan ) ( Salinan kad kawalan stok disertakan) Tandatangan Pengetua / Guru Besar .. JPS(w)/SPPK(Bt)/153/12/11/01/Jld.5(90 ) 3 Januari 2011 SK Landeh, Padawan 754 dibakar - - - - - - -
 13. 13. Kew .PA-18 SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Sekolah : Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan Jenis Aset . Kuantiti . Secara . Tarikh . Tempat . .. Tandatangan Tandatangan Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan HEM / Guru SPBT Nama . Nama . Jawatan . Jawatan . Cop . Cop . SK Landeh, Padawan 754 dibakar 17 Januari 2011 SK Landeh, Padawan Buku Teks
 14. 14. Carta Alir Proses Pelupusan Buku Teks Di Sekolah Mula Tentukan buku yang perlu dilupus Asingkan buku yang masih boleh digunakan Mengisi dan Mengesahkan Borang Kew. PA-17 (dalam 4 salinan) Hantar terus 3 salinan Borang Kew.PA-17 ke JPN. Simpan 1 salinan untuk Fail Sekolah Tindakan Guru SPBT Guru SPBT Guru SPBT/ PT LENGKAP ? TIDAK Mengembalikan kepada sekolah JPN Guru SPBT / Pengetua / Guru Besar /PK HEM
 15. 15. YA Diproses Untuk kelulusan (sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh penerimaan borang) JPN Hantar Surat Kelulusan, 1 salinan Kew. PA-17 Kew.PA-18 & Kew.PA-19 (3 salinan) melalui PPD JPN PPD hantar Surat Kelulusan, Kew.PA-17 Kew.PA-18 & Kew.PA-19 (3 salinan) ke sekolah PPD Tindakan Pelupusan Seperti Yang Disyorkan Melengkap dan mengisi Kew.PA-17,Kew.PA-18 & Kew.PA- 19 Hantar 2 salinan terus ke JPN Kemaskini buku Stok Selesai Guru SPBT Guru SPBT Guru SPBT / Pengetua / Guru Besar /PK HEM Tindakan
 16. 16. Cara-Cara Pelupusan Buku TeksCara-Cara Pelupusan Buku Teks 1.1. Dibakar ( Peraturan-peraturan Kualiti AlamDibakar ( Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling hendaklah dipatuhi)Sekeliling hendaklah dipatuhi) 2.2. DitanamDitanam 3.3. Dijual - hasil jualan hendaklah dikreditkan sebagaiDijual - hasil jualan hendaklah dikreditkan sebagai hasil kerajaan ( kod hasil : 73301). Bagi sekolahhasil kerajaan ( kod hasil : 73301). Bagi sekolah rendah, hasil jualan hendaklah dikreditkan melaluirendah, hasil jualan hendaklah dikreditkan melalui PPD.PPD. 4.4. Dipindahkan - seperti ke Pusat SumberDipindahkan - seperti ke Pusat Sumber 5.5. Dibuang ( hanya di tempat pembuangan sampahDibuang ( hanya di tempat pembuangan sampah yang dibenarkan oleh pihak berkuasa kerajaanyang dibenarkan oleh pihak berkuasa kerajaan tempatan )tempatan ) 6.6. Dihadiahkan tidak digalakkan kerana memerlukanDihadiahkan tidak digalakkan kerana memerlukan kelulusan Perbendaharaan. Tidak boleh diluluskankelulusan Perbendaharaan. Tidak boleh diluluskan oleh Pengarah Jabatan Negeri.oleh Pengarah Jabatan Negeri.
 17. 17. Jika pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempohJika pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan diberi atau dengan cara3 bulan dari tarikh kelulusan diberi atau dengan cara yang ditetapkan, Pihak sekolah hendaklah memohonyang ditetapkan, Pihak sekolah hendaklah memohon perlanjutan pelupusan dengan alasan-alasanperlanjutan pelupusan dengan alasan-alasan munasabah atau pohon semula pelupusan denganmunasabah atau pohon semula pelupusan dengan cara pelupusan yang lain.cara pelupusan yang lain. Penting