pelan tindakan melindungi masa instruksional

Click here to load reader

Post on 14-Mar-2016

233 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

TRANSCRIPT

 • PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI KEPADA YANG ASAS : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR DAN MURID BELAJAR

  1

  LAMPIRAN A

  PPEELLAANN TTIINNDDAAKKAANN

  MELINDUNGI MASA

  INSTRUKSIONAL

  KEMBALI KEPADA YANG ASAS : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR DAN MURID BELAJAR

  MMMEEELLLIIINNNDDDUUUNNNGGGIII MMMAAASSSAAA

  IIINNNSSSTTTRRRUUUKKKSSSIIIOOONNNAAALLL KKKeeemmmbbbaaallliii KKKeeepppaaadddaaa YYYaaannnggg AAAsssaaasss

  PPPeeemmmiiimmmpppiiinnn IIInnnssstttrrruuukkksssiiiooonnnaaalll,,, GGGuuurrruuu MMMeeennngggaaajjjaaarrr dddaaannn MMMuuurrriiiddd BBBeeelllaaajjjaaarrr

  Kementerian Pelajaran Malaysia

  2013

 • PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

  2

  TAJUK : Pentadbiran/ Pengurusan Sekolah.

  OBJEKTIF : 1. Mengenalpasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai.

  2. Memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan. 3. Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian

  Pelajaran Malaysia. 4. Meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP). 5. Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi. 6. Memastikan pelaksanaan LDP secara school based bagi melindungi masa instruksional

  di sekolah

  FOKUS PELAN TINDAKAN

  SETERUSNYA IMPAK ISU

  CADANGAN PENYELESAIAN

  Penyediaan Jadual Waktu

  Penyediaan Jadual Guru Ganti

  Aplikasi Anjakan 6 : Mengupaya JPN, PPD, dan Sekolah Untuk Menyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan Meningkatkan autonomi pengurusan.

  Melaksanakan pengagihan waktu PdP mengikut pekeliling dan buku panduan sedia ada.

  Pengagihan waktu mata pelajaran perlu seimbang antara guru dan ada waktu senggang antara waktu PdP.

  Jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dibuat dengan teliti

  Guru dapat membuat persediaan sepenuhnya dan masuk awal untuk kelas seterusnya

  Dapat mengelakkan pembaziran masa bagi guru dan murid untuk bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain.

  Pengajaran guru lebih berkesan.

  Guru berada di sekolah tetapi lewat/tidak masuk kelas.

  Guru masuk ke kelas tetapi tidak menjalankan PdP berkesan.

  Guru ganti kurang berkesan menjalankan PdP.

  Sebahagian guru tidak menyediakan/ minima(ala kadar) bahan PdP murid kepada guru ganti.

  Memantapkan Penyediaan Jadual Waktu/Jadual Ganti.

  Profil guru.

  Rekod guru ganti.

  Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.

  Bilik transit/khas.

  Kelas gabung.

 • PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

  3

  FOKUS PELAN TINDAKAN

  SETERUSNYA IMPAK ISU

  CADANGAN PENYELESAIAN

  Menyediakan jadual guru ganti yang yang adil untuk semua guru dan berkesan

  Waktu pembelajaran murid tidak terjejas

  Subjek & tahun/tingkatan setara.

  Taklimat/bengkel pengurusan jadual waktu.

  Penandaarasan amalan terbaik jadual waktu/jadual ganti.

  Lesson Study.

 • PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

  4

  FOKUS PELAN TINDAKAN

  SETERUSNYA IMPAK ISU

  CADANGAN PENYELESAIAN

  Aktiviti kokurikulum dilaksanakan secara terancang dan sistematik di luar waktu PdP.

  Aktiviti kokurikulum di sekolah menjadi satu budaya.

  Aplikasi Anjakan 3 : Melahirkan Rakyat Malaysia Dengan Penghayatan Nilai Memperkembangkan murid secara holistik dengan memberi lebih fokus kepada kokurikulum.

  Membina dan mematuhi jadual aktiviti kokurikulum sekolah di luar waktu PdP.

  Membuat perancangan tahunan aktiviti kokurikulum.

  Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti kokurikulum digunakan sepenuhnya dan melindungi masa intruksional.

  Aktiviti kokurikulum dilaksanakan pada masa PdP.

  Merancang takwim yang lengkap untuk semua aktiviti kokurikulum bagi melindungi masa intruksional.

  Pelaksanaan aktiviti kokurikulum hendaklah seiring/ mengambil kira kandungan kurikulum.

  Mengadakan kursus dan bengkel pelaksanaan aktiviti kokurikulm.

 • PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

  5

  FOKUS PELAN TINDAKAN

  SETERUSNYA IMPAK ISU

  CADANGAN PENYELESAIAN

  Mewajibkan semua guru terlibat dalam aktiviti kokurikulum.

  Pemantauan yang berkala dan sistematik.

 • PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

  6

  FOKUS PELAN TINDAKAN

  SETERUSNYA IMPAK ISU

  CADANGAN PENYELESAIAN

  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan seiring dengan PdP.

  Aplikasi Anjakan 1 : Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa Memastikan peperiksaan dan pentaksiran bertumpukan kepada kemahiran berfikir aras tinggi.

  Aplikasi Anjakan 6 : Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah Untuk Meyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan Mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik.

  Pengetua/Guru Besar dan guru mematuhi pelan pelaksanaan PBS.

  Pencerapan klinikal oleh pentadbir sekolah.

  Murid - kemahiran berfikir aras tinggi, seiring dengan pelaksanaan kurikulum baharu.

  PBS dapat dilaksanakan dengan berkesan.

  Pengasingan antara pentaksiran dengan PdP yang berlangsung.

  Pementoran.

  Pemantauan di peringkat sekolah, PPD dan JPN.

 • PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

  7

  FOKUS PELAN TINDAKAN

  SETERUSNYA IMPAK ISU

  CADANGAN PENYELESAIAN

  Meningkatkan kualiti Pembelajaran Profesional Berterusan (CPD) mulai 2013, dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah.

  Aplikasi Anjakan 4 : Tranformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan Meningkatkan kualiti CPD dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasskan sekolah.

  Kerjaya secara in-situ di sekolah.

  Kursus secara e-Pembelajaran di luar waktu sekolah.

  Guru berada di sekolah.

  PdP tidak terjejas.

  Peningkatan pengetahuan guru.

  Masa keberadaan guru di sekolah.

  PdP terjejas.

  Melaksanakan pengoperasian LDP secara School Based.

  Permohonan dan pelaporan kursus melalui sistem online

  (e-SPLG).

  Pemantauan LDP secara berkesan.

 • PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

  8

  TAJUK : Kepimpinan Instruksional

  OBJEKTIF : 1. Meningkatkan potensi kepimpinan sekolah.

  2. Meningkatkan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.

  3. Memastikan kualiti pengajaran dan

  pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah berkesan.

  4. Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.

  FOKUS PELAN TINDAKAN

  SETERUSNYA IMPAK ISU

  CADANGAN PENYELESAIAN

  Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI).

  Mempertingkatkan kualiti pengajaran guru.

  Mengurangkan gangguan instruksional.

  Aplikasi Anjakan 1 : Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa Meningkatkan pelaburan bagi sumber pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus.

  Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan).

  Perkongsian amalan terbaik PdP.

  CPD untuk mempertingkatkan kualiti PdP guru.

  Membangun kompetensi guru dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan sahsiah.

  Guru mengajar murid belajar.

  Membangunkan kepimpinan pengajaran berkesan.

  Guru yang mempunyai kemahiran tinggi dalam PdP.

  Budaya kepemimpinan pengajaran di sekolah.

  Latihan kurang berkesan.

  Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.

  Guru kurang bersedia menerima perubahan.

  Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard.

  Pemantauan pelaksanaan MMI di sekolah.

  Instrumen pemantauan.

  Latihan untuk memotivasi guru.

 • PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

  9

  FOKUS PELAN TINDAKAN

  SETERUSNYA IMPAK ISU

  CADANGAN PENYELESAIAN

  Aplikasi Anjakan 4 : Tranformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran.

  Aplikasi Anjakan 5 : Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Di Tempatkan Setiap Sekolah Memastikan penambahbaikan berlaku dalam pengoperasian sekolah, kurikulum dan kokurikulum, serta lebih akauntabiliti terhadap meningkatkan keberhasilan murid.

  Mengenal pasti gangguan instruksional di sekolah

 • PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MU