pelan pengurusan risiko agensi kelayakan malaysia mqa 2014.pdf · usaha merealisasikan visi dan...

Click here to load reader

Post on 09-Aug-2020

30 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2014 PELAN PENGURUSAN RISIKO

  AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA

  http://www.bing.com/images/search?q=university+student+malaysia&qs=n&form=QBIR&pq=university+student+malaysia&sc=0-21&sp=-1&sk=http://www.bing.com/images/search?q=industry+in+malaysia&qs=n&form=QBIR&pq=industry+in+malaysia&sc=2-19&sp=-1&sk=http://www.bing.com/images/search?q=university+student+malaysia&qs=n&form=QBIR&pq=university+student+malaysia&sc=0-21&sp=-1&sk=http://www.bing.com/images/search?q=industry+in+malaysia&qs=n&form=QBIR&pq=industry+in+malaysia&sc=2-19&sp=-1&sk=http://www.bing.com/images/search?q=university+student+malaysia&qs=n&form=QBIR&pq=university+student+malaysia&sc=0-21&sp=-1&sk=http://www.bing.com/images/search?q=industry+in+malaysia&qs=n&form=QBIR&pq=industry+in+malaysia&sc=2-19&sp=-1&sk=http://www.bing.com/images/search?q=university+student+malaysia&qs=n&form=QBIR&pq=university+student+malaysia&sc=0-21&sp=-1&sk=http://www.bing.com/images/search?q=industry+in+malaysia&qs=n&form=QBIR&pq=industry+in+malaysia&sc=2-19&sp=-1&sk=

 • 2 …kami memupuk keyakinan

  KANDUNGAN

  Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif 3 - 4

  1. Pengenalan 5

  2. Tujuan 5

  3. Objektif 5

  4. Rangka Kerja Pengurusan Risiko 6 - 7

  5. Rekod Pindaan 7

  6. Jawatankuasa Pengurusan Risiko 7 - 8

  7. Proses Penyediaan PPR 9 - 15

  LAMPIRAN

  Lampiran 1: Format Rekod Pindaan 16

  Lampiran 2: Senarai Keahlian 17 - 18 Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko MQA Lampiran 3: Daftar Risiko MQA 19 - 32

 • 3 …kami memupuk keyakinan

  PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

  Assalamualaikum wbt dan Salam Sejahtera,

  Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinNya, Agensi

  Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency – MQA) telah berjaya

  mewujudkan dokumen Pelan Pengurusan Risiko (PPR) yang sesuai dengan

  keperluan MQA sebagai sebuah badan jaminan kualiti tunggal di Malaysia.

  Matlamat pelan ini disediakan adalah untuk memastikan MQA dapat mengurus risiko

  yang mungkin menjejaskan dan mengganggu sistem penyampaian perkhidmatannya

  dengan bersistematik. Bagi tujuan tersebut, PPR ini menggariskan secara terperinci

  kaedah bagi mengenal pasti, menilai, mengurus, menyelia dan mengawal risiko

  yang berkemungkinan berlaku.

  DATO’ DR. SYED AHMAD BIN HUSSEIN

  Ketua Pegawai Eksekutif

  Agensi Kelayakan Malaysia

 • 4 …kami memupuk keyakinan

  PPR merupakan salah satu mekanisme kawalan dalaman yang penting dalam

  usaha merealisasikan visi dan misi MQA, dan mewujudkan tadbir urus organisasi

  yang baik dan berkesan di MQA. Bagi merealisasikan pelaksanaan PPR ini,

  penilaian risiko MQA akan dipantau secara berkala dalam Mesyuarat Jawatankuasa

  Tadbir Urus dan Pelan Integriti Nasional, MQA juga akan melantik pemilik risiko

  yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan strategi mitigasi dilaksanakan

  secara efektif dan memantau risiko di bawah kawalannya. Saya amat yakin bahawa

  dokumen PPR ini akan menjadi pemangkin dalam memastikan kejayaan dan

  kecemerlangan organisasi MQA.

  Akhir kata, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua

  pegawai yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan

  penyediaan PPR MQA ini. Saya amat berharap agar pelaksanaan pelan ini akan

  mendapat sokongan yang padu daripada seluruh warga MQA. Selain itu, di masa

  akan datang pelan ini wajar melalui fasa semakan semula untuk memastikan ia

  kekal relevan dengan perkembangan semasa. Saya menyeru seluruh warga MQA

  untuk sama-sama berganding bahu bagi memastikan PPR ini dapat dilaksanakan

  dengan jayanya.

 • 5 …kami memupuk keyakinan

  1. PENGENALAN

  Risiko adalah kebarangkalian terjadi sesuatu perkara yang memberi impak

  negatif kepada pencapaian misi MQA. Sekiranya berlaku, ia akan

  menyebabkan hasil atau kualiti kerja yang rendah, pertambahan kos,

  penangguhan kerja atau program dan kegagalan sesuatu projek yang

  dilaksanakan. Aspek pengurusan risiko perlu diberi keutamaan dalam usaha

  untuk memastikan MQA mencapai tahap prestasi yang tinggi dan pematuhan

  kepada peraturan.

  2. TUJUAN

  PPR merupakan satu pelan berstruktur bertujuan untuk membantu MQA

  mencegah risiko secara efektif yang menganggu operasi, penyampaian

  perkhidmatan dan meminimumkan impak yang boleh menjejaskan imej,

  kredibiliti, aset serta memastikan misi MQA tercapai. PPR ini akan dapat

  mewujudkan mekanisme kawalan dalaman yang boleh memberi jaminan

  yang munasabah bahawa MQA dapat mencapai objektifnya pada tahap risiko

  yang boleh diterima.

  3. OBJEKTIF

  Objektif PPR MQA adalah seperti berikut:

  i. memastikan sistem penyampaian berfungsi secara berterusan;

  ii. mengenal pasti, mencegah dan meminimumkan impak yang boleh

  menjejaskan imej dan kredibiliti MQA;

  iii. menyediakan satu rangka kerja bagi mengurus sebarang bentuk

  ancaman kepada pencapaian misi; dan

  iv. memupuk budaya pengurusan risiko dalam kalangan warga MQA

  supaya peka dan faham terhadap tindakan yang perlu diambil bagi

  menangani risiko.

 • 6 …kami memupuk keyakinan

  4. RANGKA KERJA PENGURUSAN RISIKO

  4.1 Rangka kerja PPR MQA menggunakan pendekatan seperti Rajah 1 di

  bawah:

  RAJAH 1: RANGKA KERJA PENGURUSAN RISIKO

  4.2 Proses percambahan fikiran digunakan bagi mengenal pasti kategori

  dan jenis risiko.

  4.3 Kebarangkalian risiko terjadi dan impak yang wujud dianalisis secara

  kualitatif menggunakan Kaedah Matrik Kebarangkalian-Impak. Setiap

  risiko yang dikenal pasti akan diatasi melalui strategi mitigasi

  menggunakan salah satu atau gabungan kaedah berikut:

  a) mengelak;

  b) memindah;

  c) mengurang; dan

  d) menerima.

  1. Mengenal pasti risiko

  2. Analisis Risiko dan

  Impak

  3. Strategi Mitigasi

  4. Kawalan dan Pemantauan

 • 7 …kami memupuk keyakinan

  4.4 Kawalan dan pemantauan risiko dipertanggungjawabkan kepada

  pemilik risiko (risk owner) bagi memastikan setiap strategi mitigasi

  dilaksanakan secara efektif. Pemilik risiko perlu sentiasa memantau

  risiko di bawah kawalannya dan mengemukakan laporan berdasarkan

  tempoh semakan yang ditetapkan.

  5. REKOD PINDAAN

  Setiap pindaan PPR akan direkod bagi memudahkan pihak pengurusan

  membuat pemantauan dan mengambil tindakan bagi tujuan penambahbaikan.

  Format Rekod Pindaan seperti di Lampiran 1.

  6. JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO

  6.1 Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko telah diwujudkan bagi

  membangunkan PPR. Senarai terperinci keahlian dan peranan

  Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko adalah seperti di bawah:

  6.1.1 Jawatankuasa Kerja

  a) Keanggotaan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko

  Pengerusi: Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)

  Keahlian:

  i. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Jaminan Kualiti)

  ii. Pengarah Kanan, Pengarah Bahagian dan Ketua Unit; dan iii. Tujuh orang ahli dalam kalangan pegawai gred 41 dan ke

  atas.

  iv. Senarai nama pegawai disertakan seperti di Lampiran 2.

 • 8 …kami memupuk keyakinan

  b) Peranan Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Kerja

  Peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Kerja adalah

  seperti berikut:

  i. mengenal pasti risiko dan impak yang dihadapi oleh

  setiap bahagian/unit;

  ii. membangun PPR setiap bahagian/unit dengan

  lengkap; dan

  iii. menilai, menganalisis, mengklasifikasi dan

  mengenal pasti impak risiko di setiap bahagian/unit.

  c) Pelaporan berkaitan dengan status tindakan strategi

  mitigasi pengurusan risiko akan dilaporkan secara

  berkala oleh pemilik risiko dalam Mesyuarat

  Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) dan Pelan

  Integriti Nasional (PIN) MQA.

  d) Fungsi Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko akan

  diteruskan oleh Mesyuarat JKTU dan PIN MQA.

  Mesyuarat JKTU dan PIN MQA akan memantau

  pelaksanaan PPR, membuat pindaan dan melaksanakan

  semakan semula PPR berdasarkan keperluan dari

  semasa ke semasa.

  6.1.2 Urus Setia

  a) PPR akan diurusetiakan oleh Bahagian Pentadbiran, MQA.

  Peranan dan tanggungjawab urus setia adalah untuk

  memastikan dasar dan prosedur PPR didokumenkan dengan

  baik dan dikemas kini dari semasa ke semasa.

 • 9 …kami memupuk keyakinan

  7. PROSES PENYEDIAAN PPR

  7.1 MENGENAL PASTI RISIKO

  7.1.1 Risiko dikenal pasti melalui sesi percambahan fikiran atau log isu

  dari setiap bahagian/unit yang merangkumi kesemua aspek dalam

  organisasi MQA. Bagi memastikan proses pengenalpastian risiko

  dapat dilakukan secara lebih sistematik, MQA telah membahagikan

  risiko kepada 10 kategori iaitu:

  i. strategik;

  ii. pihak berkepentingan;

  iii. campur tangan luaran;

  iv. perundangan;

  v. pengantarabangsaan;

  vi. kewangan;

  vii. sumber manusia;

  viii. keselamatan dan integriti;

  ix. aset dan infrastruktur; dan

  x. teknologi/teknikal.

  7.1.2 Kesemua kategori risiko ini direkodkan dalam Daftar Risiko

  serta ditentukan risikonya secara lebih spesifik. Senarai lengkap

  Daftar Risiko MQA adalah seperti di Lampiran 3.

 • 10 …kami memupuk keyakinan

  7.2 ANALISIS RISIKO-IMPAK

  7.2.1 Analisis Risiko-Impak dilakukan dan didokumen berdasarkan

  kepada kebarangkalian risiko akan berlaku dan impak risiko

  kepada organisasi sekiranya berlaku.

  7.2.2 Kebarangkalian risiko bermaksud kebarangkalian risiko akan

  berlaku. Kebarangkalian ditentukan seperti di Jadual 1:

  JADUAL 1: INDEKS KEBARANGKALIAN RISIKO

  SKALA KETERANGAN KLASIFIKASI KEBARANGKALIAN

  5 Hampir pasti Sesuatu kejadian yang berkebarangkalian berlaku

  adalah sekali sebulan

  4 Kebarangkalian

  tinggi

  Sesuatu kejadian yang berkebarangkalian berlaku

  adalah sekali setiap enam bulan

  3 Kebarangkalian

  sederhana

  Sesuatu kejadian yang berkebarangkalian berlaku

  adalah sekali setahun

  2 Kebarangkalian

  rendah

  Sesuatu kejadian yang berkebarangkalian berlaku

  adalah sekali setiap tiga hingga lima tahun

  1 Jarang Sesuatu kejadian yang berkebarangkalian berlaku

  adalah sekali dalam tempoh melebihi lima tahun

  7.2.3 Kesemua impak ini dinilai secara kualitatif. Analisis impak risiko

  secara kualitatif merujuk kepada kekerapan risiko mungkin berlaku

  dan impak yang mungkin berlaku. Ia merupakan kaedah yang

  digunakan bagi menilai impak apabila sesuatu risiko itu berlaku

  dengan menggunakan proses penaakulan logik. Keberkesanan

  kaedah ini amat bergantung kepada pengalaman, logik dan

  pertimbangan yang baik.

 • 11 …kami memupuk keyakinan

  Indeks Penilaian Impak Risiko adalah seperti Jadual 2 di bawah:

  JADUAL 2: INDEKS PENILAIAN IMPAK RISIKO

  SKALA KETERANGAN KLASIFIKASI KESAN RISIKO

  5

  Bencana Sesuatu kejadian yang berpotensi meruntuhkan

  organisasi

  4

  Besar Sesuatu kejadian yang boleh menyebabkan

  organisasi kerugian besar dan memerlukan kerja

  keras daripada pihak pengurusan untuk

  menyelesaikan masalah ini

  3

  Sederhana Sesuatu kejadian yang menyebabkan kesan

  negatif dan memerlukan perancangan daripada

  pihak pengurusan untuk menyelesaikannya

  2

  Kecil Sesuatu kejadian yang kesannya dapat diserap

  atau ditapis dengan usaha pengurusan yang

  minimum

  1 Tiada Kesan Sesuatu kejadian yang tidak memberikan

  sebarang kesan dan boleh ditapis oleh pengurusan

  7.2.4 Matrik kebarangkalian risiko dan impak disertakan seperti Rajah 2.

  RAJAH 2: MATRIK KEBARANGKALIAN DAN IMPAK

  Impak

  Tiada

  kesan

  Kecil Sederhana Besar Bencana

  1 2 3 4 5

  5 Hampir pasti (5,1) 5 (5,2) 10 (5,3) 15 (5,4) 20 (5,5) 25

  4 Kebarangkalian

  tinggi

  (4,1) 4 (4,2) 8 (4,3) 12 (4,4)16 (4,5) 20

  3 Ada

  kebarangkalian

  (3,1) 3 (3,2) 6 (3,3) 9 (3,4) 12 (3,5) 15

  2 Kebarangkalian

  rendah

  (2,1) 2 (2,2) 4 (2,3) 6 (2,4) 8 (2,5) 10

  1 Jarang (1,1) 1 (1,2) 2 (1,3) 3 (1,4) 4 (1,5) 5

  Adaptasi dari: Standards Australia Risk Management AS/NZS 4360: 2004

  Keb

  ara

  ng

  kali

  an

 • 12 …kami memupuk keyakinan

  7.2.5 Setelah kebarangkalian dan impak risiko dikenal pasti, skor

  risiko ditentukan dengan merujuk Skor Matrik Kebarangkalian-

  Impak seperti di Rajah 3.

  RAJAH 3: SKOR MATRIK KEBARANGKALIAN-IMPAK

  (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5)

  (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5)

  (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5)

  (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5)

  (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5)

  7.2.6 Rajah di atas menunjukkan skor kebarangkalian berbanding

  impak kepada tahap risiko. Skor risiko yang diperolehi dapat

  digunakan dalam merancang strategi mitigasi dan pemantauan

  serta kawalan. Risiko yang mempunyai skor 1,3 dan ke bawah

  dianggap sebagai risiko yang boleh diterima tanpa perlu

  menyediakan langkah mitigasi.

  7.2.7 Jadual 3 berikut menunjukkan skala dan tahap risiko yang perlu

  ditangani.

  JADUAL 3: SKALA DAN TAHAP RISIKO

  TAHAP RISIKO

  SKALA TAHAP RISIKO

  PENERANGAN TAHAP RISIKO

  E Extreme/Bencana

  13-25 Risiko sangat tinggi, pelan tindakan

  terperinci diperlukan

  H High/Tinggi

  8-12 Risiko tinggi, diberi perhatian oleh

  pengurusan atasan

  M Medium/Sederhana

  4-7

  Risiko sederhana, diurus dan diberi

  perhatian oleh pihak yang

  dipertanggungjawabkan

  L Low/Rendah

  1-3

  Risiko rendah, diuruskan mengikut

  prosedur sedia ada

 • 13 …kami memupuk keyakinan

  7.3 STRATEGI MITIGASI

  7.3.1 Strategi mitigasi perlu dirancang bagi setiap risiko yang telah

  dikenal pasti dan menjadi tanggungjawab pemilik risiko untuk

  sentiasa memantau semua risiko di bawah kawalannya serta

  memilih strategi mitigasi yang akan dilaksanakan.

  7.3.2 Hasil daripada proses penilaian risiko direkod dalam Daftar

  Risiko. Dapatan ini hendaklah dilaporkan oleh pemilik risiko

  dalam Mesyuarat JKTU dan PIN MQA.

  7.3.3 Strategi Menangani Risiko

  Terdapat empat kaedah dalam menangani risiko iaitu:

  i. mengelak

  Kaedah ini melibatkan perubahan kepada program/aktiviti

  yang dirancang sekiranya didapati berisiko dan

  mengancam pencapaian misi MQA. Risiko yang dikenal

  pasti di peringkat awal dapat dielak daripada berlaku

  melalui:

  a) memperincikan keperluan;

  b) mendapatkan maklumat sebanyak mungkin;

  c) memperbaiki komunikasi; dan

  d) mendapatkan kepakaran dari pihak lain.

  ii. memindah

  Kaedah ini melibatkan pengalihan risiko kepada pihak

  yang berkenaan untuk menguruskan risiko tersebut.

  Kaedah ini sesuai bagi risiko yang di luar kawalan MQA.

 • 14 …kami memupuk keyakinan

  iii. mengurang

  Kaedah ini akan mengurangkan kebarangkalian dan/atau

  impak daripada sesuatu risiko kepada tahap yang boleh

  diterima oleh pihak pengurusan. Tindakan proaktif ke

  atas risiko yang dikenal pasti adalah lebih berkesan jika

  dibandingkan dengan tindakan pembetulan.

  Menyediakan pelan luar jangka adalah salah satu kaedah

  bagi mengurangkan risiko.

  iv. menerima

  Kaedah ini digunakan bagi menangani risiko yang berada

  pada tahap yang kecil dan tidak menjejaskan misi. Walau

  bagaimanapun, risiko ini perlu didaftar dan dinilai semula

  bagi menentukan kedudukan kebarangkalian atau impak

  dari semasa ke semasa.

  7.4 PEMANTAUAN DAN KAWALAN RISIKO

  7.4.1 Elemen pemantauan dan kawalan risiko adalah amat penting

  untuk memastikan PPR yang digubal memenuhi tujuan yang

  ditetapkan. Pemantauan dan kawalan risiko perlu dilaksanakan

  secara berkala bagi mengukur keberkesanan pelan yang

  dirancang dan juga mengenal pasti risiko baharu.

  7.4.2 Prosedur Menilai Strategi Mitigasi

  i. Pengujian/Simulasi

  Pengujian/Simulasi adalah prosedur untuk menilai

  keberkesanan strategi mitigasi. Langkah-langkah bagi

  melaksanakan prosedur ini adalah:

  a) menentu objektif dan skop simulasi;

  b) mewujud senario simulasi;

  c) membangun pelan simulasi;

 • 15 …kami memupuk keyakinan

  d) melaksana aktiviti pra-simulasi;

  e) melaksana simulasi sekurang-kurangnya sekali

  setahun;

  f) melaksana semakan dan menyediakan laporan

  pasca simulasi; dan

  g) melaksana penambahbaikan prosedur.

  ii. Program Kesedaran

  Program kesedaran bertujuan memberi pendedahan

  terhadap pelaksanaan PPR dan membudayakan

  pengurusan risiko dalam kalangan warga MQA.

  iii. Program Latihan

  Program ini bertujuan memberi latihan kepada pemilik

  risiko supaya mereka dapat menjalankan peranan dan

  tanggungjawab masing-masing. Langkah-langkah bagi

  melaksanakan program ini ialah:

  a) menentukan objektif program;

  b) membangunkan alat bantuan program latihan; dan

  c) menyediakan jadual latihan.

  8. PENUTUP

  Adalah diharapkan penyediaan dokumen PPR ini akan dapat membantu MQA

  untuk mencegah risiko yang boleh menganggu operasi dan penyampaian

  perkhidmatan dengan lebih efektif.

 • 16 …kami memupuk keyakinan

  LAMPIRAN 1

  FORMAT REKOD PINDAAN

  TARIKH MAKLUMAT PINDAAN DIPINDA OLEH CATATAN

 • 17 …kami memupuk keyakinan

  LAMPIRAN 2

  SENARAI KEAHLIAN JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN RISIKO MQA

  BIL. NAMA PESERTA

  JAWATAN BAHAGIAN/UNIT

  Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko MQA

  1 Puan Salmah binti Ahmad Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif

  (Pengurusan)

  Pejabat Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif

  (Pengurusan)

  Ahli Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko MQA

  2 Puan Zita binti Mohd Fahmi Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Jaminan Kualiti)

  Pejabat Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Jaminan Kualiti)

  3 Encik Soo Sit Chuan Pengarah Kanan Sektor Pembangunan Dasar dan Kepakaran

  4 Encik Najmi bin Mohd Noor Pengarah Bahagian Audit Institusi

  5 Encik Muhammad Muammar Gadaffi bin Omar

  Pengarah Bahagian Koordinasi & Rujukan Jaminan Kualiti

  6 Encik Mohamad Dzafir bin Mustafa Pengarah Pusat Latihan Jaminan Kualiti Malaysia

  7 Encik Mohd Khairul Nizam bin Ibrahim

  Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

  8 Puan Halinordina binti Mat Saat Pengarah Bahagian Akreditasi (Sains Sosial)

  9 Puan Mazlinawati binti Mohamed Pemangku Pengarah Bahagian Standard

  10 Encik Muhamad Amran bin Zainal Abidin

  Pemangku Pengarah Bahagian Akreditasi (Kejuruteraan & Teknologi)

  11 Puan Ainil Nilam binti Mohd Mokhtar

  Pemangku Pengarah Bahagian Akreditasi (Sains Perubatan)

  12 Puan Zakiah binti Abdul Wahab Pemangku Pengarah Bahagian Akreditasi (Sastera & Kemanusiaan)

  13 Encik Kamarul Bakri bin Abd Aziz Pemangku Pengarah Bahagian Dasar & Penyelidikan

  14 Puan Puteri Noorlili binti Bahrun Pemangku Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat

  15 Puan Normahizan binti Yaacob Pengarah Bahagian Kewangan

  16 Puan Syahrizan binti Shamsuddin Ketua Unit Unit Hal Ehwal Awam & Antarabangsa

  17 Encik Eddy Herman bin Zaidel Ketua Unit Unit Audit Dalam

  18 Puan Siti Mariam binti Daud Ketua Unit Unit Keurusetiaan

  19 Puan Norhafizah binti Jusoh Ketua Penolong Pengarah

  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

  20 Puan Nenney Shahriza binti Samsuddin

  Ketua Penolong Pengarah

  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

  21 Encik Mohd Ishak bin Mohd Hussaini

  Ketua Penolong Pengarah

  Bahagian Standard

 • 18 …kami memupuk keyakinan

  BIL. NAMA PESERTA

  JAWATAN BAHAGIAN/UNIT

  22 Encik Zamrin bin Salim Penolong Pengarah Kanan

  Pusat Latihan Jaminan Kualiti Malaysia

  23 Encik Norisham bin Mohamed Noor

  Penolong Pengarah Kanan

  Bahagian Audit Institusi

  24 Encik Mohd Imran Nul Hakim bin Derasip

  Penolong Pengarah Bahagian Dasar & Penyelidikan

  25 Puan Noor Farah Dalina binti Zainuddin

  Penolong Pengarah Unit Hal Ehwal Awam & Antarabangsa

  Urus Setia

  26 Encik Mohd Nasir bin Mohamad Mazlan

  Pengarah Bahagian Pentadbiran

  27 Puan Norasikin binti Yahya Ketua Penolong Pengarah Kanan

  Bahagian Pentadbiran

  28 Puan Ruzana Hanim binti Ismail Penolong Pengarah Kanan

  Bahagian Pentadbiran

 • 19 …kami memupuk keyakinan

  LAMPIRAN 3

 • 20 …kami memupuk keyakinan

  DAFTAR RISIKO MQA (SEKTOR JAMINAN KUALITI)

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/ KAEDAH KAWALAN

  UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  1.

  Strategik

  Kredibiliti MQA

  sebagai badan

  jaminan kualiti

  pendidikan tinggi

  terjejas

  i. MQF tidak selari

  dengan

  perkembangan

  semasa.

  (1, 1) MQF perlu dikemaskini

  secara berkala supaya ia

  boleh menerajui

  perkembangan berkaitan

  dengan kerangka

  kelayakan di peringkat

  serantau dan

  antarabangsa.

  Menetapkan tempoh

  semakan semula MQF.

  Fasa pertama mulai Jun

  2014 hingga Jun 2015

  dan semakan

  berikutnya setiap lima

  tahun sekali.

  Pengarah Kanan,

  Bahagian

  Pembangunan Dasar

  & Kepakaran

  ii. Program dan

  kelayakan

  pengajian tinggi

  tidak mematuhi

  MQF dan

  standard

  jaminan kualiti

  berkaitan.

  (1, 4)

  MQA perlu tegas dalam

  membuat keputusan

  untuk tidak memberi atau

  menarik balik status

  akreditasi bagi program

  yang tidak mematuhi

  MQF dan standard

  jaminan kualiti berkaitan.

  Menyediakan SOP

  mengenai keputusan

  tidak memberi atau

  menarik balik akreditasi.

  Pengarah,

  Bahagian Akreditasi

 • 21 …kami memupuk keyakinan

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/ KAEDAH KAWALAN

  UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  iii.Ketiadaan

  pengiktirafan/

  auditan pihak

  luar ke atas

  MQA/proses

  jaminan kualiti

  yang

  dijalankan di

  Malaysia.

  (2, 1)

  MQA mendapatkan

  pengiktirafan dari

  INQAAHE

  Jawatankuasa Kerja untuk mendapatkan pengiktirafan INQAAHE.

  Pengarah,

  Bahagian Koordinasi

  & Rujukan Jaminan

  Kualiti

  2.

  Pihak Berkepentingan (pelajar, ibu bapa, majikan, agensi dana dan lain-lain pihak berkepentingan)

  i. Keputusan pihak berautoriti dan MQA tidak selaras.

  Terdapat

  percanggahan

  keputusan yang

  dibuat oleh MQA

  dan keputusan

  akhir yang

  diputuskan oleh

  kementerian atau

  agensi lain.

  (1, 3)

  MQA memperkukuhkan

  kerjasama dengan pihak

  autoriti dan pihak

  berkepentingan dalam

  pembangunan dan semakan semula dasar jaminan kualiti yang berkaitan.

  Menyimpan rekod

  keputusan dan

  keputusan berkenaan

  dijadikan dasar baharu

  dalam penilaian jaminan

  kualiti.

  Pengarah,

  Bahagian Dasar dan

  Penyelidikan

 • 22 …kami memupuk keyakinan

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/ KAEDAH KAWALAN

  UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  ii. MQA perlu mendapatkan maklum balas aspek jaminan kualiti dengan melaksanakan kajian impak yang berkesan.

  MQA perlu

  melaksanakan

  kajian impak yang

  berfokus.

  (4, 3) Kajian impak berskala

  besar dilaksanakan oleh

  pihak luar (outsource)

  yang dilantik oleh MQA

  dan MQA melaksanakan

  kajian impak berskala

  kecil secara dalaman.

  i. Melaksanakan Kajian Impak berkaitan jaminan kualiti secara berkala.

  ii. Menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk melaksanakan kajian.

  Ketua Unit

  Penyelidikan,

  Bahagian Dasar dan

  Penyelidikan

  Pengarah,

  Bahagian Kewangan

  iii. Program pengajian yang diakreditasi oleh MQA tidak memenuhi keperluan industri.

  Keperluan industri

  kurang diberi

  penekanan tinggi

  dalam penilaian

  program.

  (1,2) i. Meningkatkan kepakaran dan penglibatan panel penilai daripada industri dalam proses penilaian akreditasi.

  ii. PPT mendapat input

  dari industri semasa pembangunan kurikulum dijalankan.

  i. Meningkatkan bilangan APP dari industri dalam penilaian akreditasi.

  ii. Menyemak

  industrial linkages PPT semasa lawatan Akreditasi Penuh dijalankan.

  iii. Melibatkan panel

  pakar daripada industri dalam pembangunan standard.

  Semua Pengarah, Bahagian Akreditasi

  Semua Pengarah, Bahagian Akreditasi

  Pengarah, Bahagian Standard

 • 23 …kami memupuk keyakinan

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/ KAEDAH KAWALAN

  UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  iv. Tempoh Piagam Pelanggan tiga bulan tiga minggu untuk Akreditasi Sementara tidak mencukupi.

  Tempoh penilaian

  Akreditasi

  Sementara adalah

  terlalu pendek

  untuk dicapai oleh

  MQA.

  (2, 2)

  Menyemak semula Piagam Pelanggan bagi Akreditasi Sementara.

  Membuat cadangan pindaan kepada piagam pelanggan akreditasi sementara kepada Kementerian, seperti piagam pelanggan ditetapkan berdasarkan jenis permohonan.

  Pengarah,

  Bahagian Akreditasi/

  Pengarah,

  Bahagian Dasar

  v. Tempoh Piagam Pelanggan tiga bulan tiga minggu untuk Akreditasi Sementara tidak mencukupi.

  Terdapat APP

  membuat

  penilaian tidak

  mengikut

  polisi/standard

  dan prosedur

  yang ditetapkan.

  (3, 3) Memberi latihan semula kepada APP yang berprestasi rendah.

  Penambahbaikan modul latihan APP sedia ada.

  Pengarah,

  Pusat Latihan Jaminan

  Kualiti Malaysia

  Menggugurkan APP yang tidak mengikut polisi dan prosedur yang ditetapkan.

  Menyediakan SOP bagi pengguguran APP.

  Pengarah,

  Bahagian Koordinasi & Rujukan Jaminan

  Kualiti

  vi. Proses dasar/ polisi/peraturan badan profesional berstatut lain tidak selaras dengan keperluan MQF dan MQA.

  Badan profesional

  mempunyai

  bidang kuasa yang

  jelas dalam Akta

  untuk menetapkan

  dasar dan proses

  bagi pengawalan

  bidang

  profesionnya.

  (2, 3) MQA atau MQF dirujuk oleh Badan Profesional dalam penyediaan dasar dan proses.

  Memastikan MQA menjadi ahli dan pakar rujuk jaminan kualiti dalam jawatankuasa teknikal setiap Badan Profesional.

  Pengarah,

  Bahagian Akreditasi

 • 24 …kami memupuk keyakinan

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/ KAEDAH KAWALAN

  UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  3. Campur tangan

  luaran

  Campur tangan pihak luar dalam keputusan penilaian yang dilaksanakan oleh MQA.

  PPT menggunakan pengaruh luar dalam urusan berkaitan dengan MQA.

  (1, 4) Melaksanakan tugasan berdasarkan proses/dasar/standard yang ditetapkan dan telus dalam melaksanakannya.

  Memastikan proses kerja dipatuhi dan semua arahan direkodkan bagi memudahkan rujukan di masa akan datang.

  Pengerusi, Mesyuarat

  Jawatankuasa Akreditasi/ TKPE(JK)

  dan Semua Pengarah Bahagian Akreditasi

  4.

  Perundangan

  MQA terlibat dalam saman sivil.

  Pelajar/pihak awam tidak berpuas hati dengan pengurusan di PPT atau perkhidmatan yang diberikan oleh MQA.

  (1, 3)

  Memastikan maklumat permohonan disimpan dengan lengkap dan mengikut keperluan rekod yang ditetapkan oleh Arkib Negara.

  i. Melaksanakan kaedah penyimpanan rekod selaras dengan keperluan Arkib Negara.

  Pengarah,

  Bahagian Akreditasi

  ii. Permohonan diproses berdasarkan prosedur ISO dan rekod kualiti adalah teratur.

  Pengarah,

  Bahagian Akreditasi

  iii. Melantik peguam/ panel peguam swasta selaku penasihat kepada MQA dalam urusan perundangan.

  Pengarah, Bahagian Pengurusan

  Sumber Manusia

 • 25 …kami memupuk keyakinan

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/ KAEDAH KAWALAN

  UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  5.

  Pengantara- bangsaan

  Salah tafsiran kepada ketetapan perjanjian MQA dan badan jaminan kualiti luar negara.

  Perjanjian antara MQA dan agensi jaminan kualiti luar negara dalam bidang jaminan kualiti.

  (3, 2)

  i. Menyediakan kenyataan/dokumen sokongan sebagai tafsiran kepada semua perjanjian yang ditandatangani.

  ii. Menyediakan kenyataan akhbar/ hebahan bagi menjelaskan tafsiran kepada perjanjian.

  i. Membangunkan SOP mengenai penyediaan kenyataan/dokumen sokongan tafsiran perjanjian.

  ii. Membangunkan SOP mengenai penyediaan kenyataan akhbar/ hebahan tafsiran kepada perjanjian.

  Ketua Unit,

  Unit Hal Ehwal Awam

  & Antarabangsa

 • 26 …kami memupuk keyakinan

  DAFTAR RISIKO (SEKTOR PENGURUSAN)

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK

  DAN RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/KAEDAH KAWALAN UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  1. Kewangan

  Simpanan/ pelaburan yang tidak dilindungi.

  Simpanan/ pelaburan yang melebihi amaun yang diinsurankan oleh PIDM.

  (1, 4) Agihan pelaburan kepada institusi kewangan yang berbeza.

  Menyediakan peraturan/polisi pelaburan.

  Pengarah, Bahagian Kewangan

  Peningkatan kos operasi dan penurunan hasil pendapatan.

  i. Pengurangan sumber kewangan daripada geran kerajaan.

  ii. Kos pengurusan organisasi meningkat.

  iii. Pengurangan pendapatan daripada akreditasi.

  iv. Menerima projek khas/aktiviti yang diarahkan oleh Kementerian atau agensi lain tanpa

  (3, 4)

  i. Mengamalkan penjimatan dalam pengurusan operasi.

  ii. Prinsip perbelanjaan berdasarkan keperluan

  bukan kehendak. iii. Mewujudkan sumber

  pendapatan baharu.

  i. Menyediakan anggaran belanjawan berdasarkan:- a. Perancangan

  Strategik, Sasaran Kerja Tahunan (SKT)/ Hala Tuju MQA; dan

  b. fokus kepada impak output yang dikenalpasti melalui Outcome Based Budgeting (OBB).

  ii. Mencadangkan tugasan khas/aktiviti yang diarahkan oleh Kementerian atau

  Pengarah, Bahagian Kewangan

  Pengarah Bahagian berkenaan dan

  Pengarah, Bahagian Kewangan

 • 27 …kami memupuk keyakinan

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK

  DAN RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/KAEDAH KAWALAN UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  disertakan dengan bajet.

  agensi lain disertakan dengan bajet.

  iii. Pelaksanaan aktiviti berdasarkan SKT/Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicator, KPI).

  iv. Menambah

  pendapatan melalui sumber pelaburan.

  Semua Pengarah Bahagian/Ketua Unit

  Pengarah, Bahagian Kewangan

  2. Sumber Manusia

  Pelantikan staf yang bermasalah.

  i. Penipuan maklumat.

  ii. Kaedah tapisan tidak terperinci.

  iii. Sumber

  maklumat terhad.

  (1, 4)

  i. Lantikan sementara sebelum diserap ke lantikan tetap.

  ii. Semakan silang (cross check) dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk pengiktirafan kelayakan dan melalui pemeriksaan kesihatan.

  Membuat pindaan kepada SOP Peraturan Pelantikan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

  Pengarah, Bahagian Pengurusan

  Sumber Manusia

 • 28 …kami memupuk keyakinan

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK

  DAN RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/KAEDAH KAWALAN UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  iii. Membuat tapisan kasar dan tapisan halus (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) /Polis Diraja Malaysia, PDRM) sebelum disahkan dalam jawatan.

  3. Keselamatan & Integriti

  Kebocoran maklumat terperingkat.

  Kegagalan mematuhi peraturan dalaman dan Arahan Keselamatan mengenai pengurusan maklumat terperingkat.

  (1, 4)

  Mengadakan latihan berkaitan pengurusan dokumen terperingkat secara berterusan kepada pihak pengurusan atasan sehingga peringkat staf sokongan.

  Mengadakan latihan pengurusan dokumen terperingkat.

  Pengarah, Bahagian Pengurusan

  Sumber Manusia

  Program latihan, kesedaran secara berkala dan penyeliaan oleh Pegawai Penyelia.

  Melaksanakan Audit keselamatan sekurang-kurangnya dua kali setahun dan mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Inspektorat Keselamatan.

  Pengarah, Bahagian Pentadbiran

 • 29 …kami memupuk keyakinan

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK

  DAN RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/KAEDAH KAWALAN UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  Kehilangan data/rekod/ dokumen:

  data akreditasi;

  data maklumat terperingkat; dan

  data kewangan.

  i. Kegagalan backup sistem dan kerosakan server.

  (1, 5)

  Penyelenggaraan berkala mengikut jadual. Penggunaan teknologi terkini dengan penetapan jangka hayat yang sesuai bagi penggunaan perkakasan dan perisian. Bantuan teknikal oleh pembekal.

  Memastikan penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan jadual penyelenggaraan tahunan. Menyediakan bajet untuk tujuan perolehan berdasarkan jangka hayat peralatan ICT. Melantik pembekal (On site support recovery team).

  Pengarah, Bahagian Teknologi

  Maklumat

  ii. Kegagalan mematuhi Dasar Keselamatan ICT (DKICT).

  (2, 3)

  Mengadakan program latihan kesedaran secara berkala dan penyeliaan berterusan oleh Pegawai Penyelia.

  Memastikan hasil kajian pematuhan kepada DKICT meningkat setiap tahun.

  Pengarah, Bahagian Teknologi

  Maklumat

  iii. Kebocoran maklumat terperingkat dan fail peribadi pegawai kerana kurang kawalan dalaman.

  (3, 4)

  Pemantauan secara berkala oleh Pegawai Penyelia berdasarkan prinsip need to know basis.

  Memastikan pematuhan pengurusan rekod dokumen terperingkat berdasarkan peraturan Arkib Negara dan Arahan Keselamatan.

  Fail - Pengarah,

  Bahagian Pentadbiran

  Fail SJK - Pengarah BKRJK

 • 30 …kami memupuk keyakinan

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK

  DAN RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/KAEDAH KAWALAN UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  Pencerobohan data.

  Kawalan keselamatan sistem dan infrastruktur yang lemah dan tidak kukuh.

  (1, 4) Memperkukuhkan sekuriti, contohnya pemasangan Firewall.

  Menyediakan bajet untuk perolehan keselamatan sistem (firewall) dan melaksanakan Ujian Penembusan (Penetration Test).

  Pengarah, Bahagian Teknologi

  Maklumat

  4. Aset dan Infrastruktur

  Kehilangan aset alih.

  i. Kegagalan pegawai mematuhi peraturan pengurusan aset alih.

  (2, 3) Mewujudkan peraturan dalaman mengenai peminjaman aset alih.

  i. Memastikan borang peminjaman diisi dengan lengkap dan rekod peminjam difailkan.

  Pengarah, Bahagian Teknologi

  Maklumat/ Pengarah,

  Bahagian Pentadbiran

  ii. Memastikan pematuhan kepada peraturan dalaman bagi peminjaman aset alih pentadbiran dan ICT.

  Pengarah, Bahagian Teknologi

  Maklumat/ Pengarah,

  Bahagian Pentadbiran

  ii. Kebakaran/ Litar pintas.

  (1, 5)

  Mewujudkan back up data di lokasi lain.

  Memastikan back up data dilaksanakan mengikut jadual dan dihantar untuk disimpan di lokasi alternatif mengikut jadual yang telah ditetapkan.

  Pengarah, Bahagian Teknologi

  Maklumat

 • 31 …kami memupuk keyakinan

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK

  DAN RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/KAEDAH KAWALAN UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  (1, 5) Pendawaian elektrik perlu sentiasa mematuhi keperluan Suruhanjaya Tenaga.

  Pendawaian sentiasa dilaksanakan oleh kontraktor bertauliah dan mematuhi keperluan Suruhanjaya Tenaga.

  Pengarah, Bahagian Pentadbiran

  5. Teknologi/ Teknikal

  Sistem tidak berfungsi

  i. Perkembangan teknologi yang pantas menyebabkan teknologi semasa yang digunakan telah ketinggalan atau model peralatan telah dihentikan pengeluaran.

  (3, 2)

  Meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi atau hardware terkini.

  i. Mengenal pasti teknologi terkini dan melaksanakan perolehan teknologi terkini yang diperlukan.

  ii. Meningkatkan keupayaan pegawai mengenai teknologi terkini melalui latihan.

  Pengarah, Bahagian Teknologi

  Maklumat/ Pengarah,

  Bahagian Kewangan

  Pengarah, Bahagian Pengurusan

  Sumber Manusia

  ii. Terdedah kepada ketiadaan alat ganti dan penamatan khidmat selenggaraan.

  (3, 2) Teknologi - menerima perubahan teknologi dan menyesuaikan dengan keperluan teknologi yang terkini berdasarkan keperluan.

  Menyediakan bajet dan melaksanakan perolehan perkakasan dan perisian mengikut keperluan.

  Pengarah, Bahagian Teknologi

  Maklumat/ Pengarah,

  Bahagian Kewangan

 • 32 …kami memupuk keyakinan

  BIL. KATEGORI RISIKO

  NAMA RISIKO

  PUNCA RISIKO TAHAP IMPAK

  DAN RISIKO

  STRATEGI MITIGASI CABARAN/KAEDAH KAWALAN UTAMA

  TANGGUNGJAWAB/ PEMILIK RISIKO

  SEMAKAN

  iii. Bekalan elektrik terputus akan menjejaskan fungsi server dan seterusnya mengganggu perjalanan sistem aplikasi yang digunakan harian seperti SAGA, e-akreditasi, portal dan e-mel.

  (3, 5)

  Mengurangkan kebarangkalian dengan memasang peralatan uninterrupted power supply (UPS) di Bilik Server.

  Memasang dedicated power backup, UPS dan memastikan ianya sentiasa berfungsi dengan baik.

  Pengarah, Bahagian Teknologi

  Maklumat

  iv. Kegagalan backup atau sistem recovery yang tidak berfungsi atau proses backup tidak berjalan 100% menyebabkan kehilangan data dan proses recovery tidak berjaya.

  (2, 5) Melaksanakan ujian recovery/restore secara berkala.

  i. Menyediakan Jadual Ujian Recovery.

  ii. Menyemak laporan

  back up secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan.

  Pengarah, Bahagian Teknologi

  Maklumat

 • 33 …kami memupuk keyakinan

  AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)

  14B, Menara PKNS PJ, No. 17 Jalan Yong Shook Lin,

  46050 Petaling Jaya, SELANGOR, MALAYSIA.

  Tel : (603) – 7968 7002 Faks : (603) – 7956 9496 E-mel : www.mqa.gov.my