pelaksanaan program nilam 2012

of 32/32
1 PELAKSANAAN PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012 PROGRAM NILAM 2012 SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) ( Nadi Ilmu Amalan ( Nadi Ilmu Amalan Membaca ) Membaca ) Disediakan oleh Penyelaras Program Disediakan oleh Penyelaras Program NILAM : NILAM : SA’ADIAH BINTI BOHARI SA’ADIAH BINTI BOHARI

Post on 13-Jan-2016

137 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012. ( Nadi Ilmu Amalan Membaca ). SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1). Disediakan oleh Penyelaras Program NILAM : SA’ADIAH BINTI BOHARI. JAWATANKUASA PROGRAM NILAM 2012. PENASIHAT PENGETUA (JURIAH BINTI BAHALI). PENGERUSI PEN.KANAN 1 (EN MOHD ZAINI BIN HJ HARUN). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • *PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)( Nadi Ilmu Amalan Membaca )Disediakan oleh Penyelaras Program NILAM : SAADIAH BINTI BOHARI

 • *JAWATANKUASA PROGRAM NILAM 2012PENASIHATPENGETUA(JURIAH BINTI BAHALI)PENGERUSIPEN.KANAN 1(EN MOHD ZAINI BIN HJ HARUN)TIMB PENGERUSI 1PEN.KANAN HAL EHWAL MURID(EN MOHAMED ZAIDI BIN IBRAHIM)TIMB. PENGERUSI 2PEN.KANAN KO-K/ MENTOR PERPUSTAKAAN(PN KALSOM BINTI SALLEH)SETIAUSAHAGURU NILAM(PN SHAHRIL AZIATI)PENYELARAS PROGRAMGURU PERPUSTAKAAN & MEDIA(PN SAADIAH BINTI BOHARI)PEN. SETIAUSAHAGURU DATA NILAMWAKIL PIBG KETUA BIDANG /KETUA PANITIA GURU PERPUSTAKAANGURU RAKAN PEMBACA (RP)GURU TINGKATANPN ROHAIZA

 • *PENGENALAN Program NILAM merupakan program yang memberi peluang kepada murid-murid menggunakan keupayaan diri membentuk tabiat membaca.Program ini merupakan salah satu program berterusan dijalankan sepanjang tahun. Perlaksanaan program ini akan menjadi pemangkin dalam memudahkan proses pengajaran & pembelajaran yang menyumbang ke arah pencapaian akademik yang cemerlang serta membina masyarakat berbudaya membaca.

 • *MATLAMATMembina tabiat membaca dalam kalangan pelajar

  OBJEKTIFMenjadikan pelajar-pelajar banyak membacaMenggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca

 • *RASIONALMembina budaya ilmu dalam sesebuah masyarakat melalui amalan membaca yang berterusan.

  Program NILAM ini juga salah satu pendekatan baru bagi meningkatkan keberkesanan ke arah program galakan membaca yang berkesan.

 • *PENDEKATANBagi menjayakan program ini, pendekatan yang diambil dalam pembinaan tabiat membaca di kalangan murid seharusnya berupa paksaan yang berterusan.

 • *AKTIVITIBAHANMASAKUMPULAN SASARPUSAT SUMBER SEKOLAHPENGLIBATAN IBU BAPAPENDEKATAN PROGRAM

 • *KUMPULAN SASAR

  Semua murid Tingkatan SATU hingga Tingkatan LIMA

 • *BAHAN BACAAN Koleksi buku-buku pusat sumber sekolahBahan bacaan daripada Perpustakaan Awam, Perpustakaan Bergerak dan lain-lain.Bahan bacaan terdiri daripada buku fiksyen dan bukan fiksyen, majalah, jurnal dan e-book juga digalakkan.

 • *MASA PERLAKSANAANAktiviti membaca dimasukkan dalam jadual pengajaran & pembelajaran.Satu waktu daripada mata pelajaran Bahasa MalaysiaSatu waktu daripada mata pelajaran Bahasa Inggeris

 • *PERANAN AHLI JAWATAN KUASA NILAMA. PENASIHAT - PENGETUAMemastikan kejayaan perlaksanaan & keberkesanan program NILAMMemahami dasar dan matlamat program NILAMMemberi taklimat kepada guru dan ibu bapaMemastikan pelaksanaan Program NILAM berjalan lancarMenentukan keberkesanan jadual pelaksanaan Program NILAMMengambil tindakan susulan bagi mengatasi kelemahan program NILAMMemastikan bahan bacaan cukup bagi menjayakan Program NILAMMendapatkan kursus @ seminar berkaitan program.

 • *B. PENGERUSI PENOLONG KANAN Mempengerusikan mesyuarat Memahami dasar & matlamat programMemberi taklimat kpd gurudan ibu bapaMemastikan perlaksanaan program berjalan lancarMenentukan keberkesanan jadual perlaksanaan Program NILAMMengenalpasti guru menghadiri kursus & seminar berkaitanMenyemak & mengesah rekod bacaan muridMeluluskan peruntukan kewangan & yg berkaitanMengesahkan laporan yg berkaitan Program NILAM

 • *C. TIMBALAN PENGERUSI PK HEM & PK KO-KURIKULUMMenjalankan tugas pengerusi semasa ketiadaan beliauMembantu Pengerusi melaksana, merancang, menyelaras, memantau & menilai Program NILAMMembantu Pengerusi menjayakan dan mengenalpasti kelemahan Program NILAMMenyelia aktiviti Program Nilam & memastikan Program NILAM dilaksanakan mengikut dirancangMenyediakan pengurusan kewangan Program NILAMMenyemak & mengesah rekod pembacaan murid

 • *D. PENYELARAS PROGRAM GURU PERPUSTAKAAN & MEDIAMemberi taklimat tentang perlaksanaan programMenentukan program & menyediakan kertas kerja aktiviti yang hendak dilaksanakan.Merancang anggaran perbelanjaan programMenganjurkan aktiviti Program NILAM peringkat sekolahMemastikan program berjalan lancarMenjadi urus setia untuk pemberian anugerah NILAM di peringkat sekolahMengenalpasti dan membimbing calon untuk anugerah NILAM peringkat negeriMendapatkan pengesahan laporan & data NILAM daripada pengetua Menghantar laporan dan data NILAM ke PKGMenyemak & mengesah rekod bacaan murid

 • *E. SETIAUSAHA GURU NILAMMenyimpan rekod, minit mesyuarat & surat menyurat Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal-hal yang berkaitanMembantu Penyelaras Program menjalankan aktiviti NILAM Mempamerkan data dan maklumat di sudut NILAMMengumpulkan maklumat ( kertas kerja, laporan, bahan, data,) & menyerahkan kepada penyelaras programMenyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk dikemukakan kepada Penyelaras Program NILAM dan salinan kepada PengerusiMenyemak dan mengesah rekod bacaan murid

 • *F. PENOLONG SETIAUSAHA GURU DATA NILAMMengumpul data rekod membaca dan Rakan Pembaca murid daripada Guru Tingkatan setiap bulan Memasukkan data ke pengkalan dataMenganalisis data rekod membaca dan rekod aktiviti Rakan PembacaMenyerahkan analisis data rekod membaca murid dan analisis aktiviti Rakan Pembaca kepada Guru NILAMMengemas kini data NILAMMenyemak dan mengesah rekod bacaan murid

 • *G. KETUA BIDANG/ KETUA PANITIAMembantu pihak sekolah dalam pemilihan bahan bacaanMerancang dan menyelaras aktiviti P&P yang boleh menjurus ke arah pembacaan berkualitiMembuat perancangan, anggaran perbelanjaan Program NILAM bersama-sama Penyelaras ProgramMemantau Perlaksanaan Program NILAMMenyemak dan mengesah rekod bacaan murid.

  H. GURU PERPUSTAKAANMembuat penggredan bukuMenyediakan bahan bacaan yang mencukupi bagi menjalankan Program NILAMMengagihkan buku pinjaman secara berkelompok.Membantu setiausaha menganjurkan sebarang aktiviti untuk menyokong Program NILAMMenyemak dan mengesah rekod bacaan murid

 • *I. GURU TINGKATAN & GURU MATA PELAJARAN Menyediakan sudut bacaan di kelasMendapatkan buku Rekod Bacaan daripada PSS/ Koperasi dan mengedarkan kepada muridMenggalakkan murid mengikuti aktiviti Program NILAMMenyemak dan mengesah rekod bacaan muridMerekod bilangan buku yang dibaca ke dalam Borang Data NILAMMembantu pelaksanaan Program NILAM mengikut perancanganMenyerahkan data NILAM kepada guru Data NILAM setiap hujung bulan. Mengenalpasti dan menyenaraikan murid yang layak ke Tahap Rakan Pembaca kepada Guru Pembimbing Rakan Pembaca.

 • *J. WAKIL PIBG Menghadiri setiap mesyuarat Jawatankuasa NILAMMenjadi pengantara untuk menyampaikan maklumat program NILAMPIBG berfungsi sebagai agen kepada penglibatan institusi institusi lain dalam menjayakan program ini dari segi khidmat nasihat, sumbangan buku dan kewangan. K. IBU BAPA Menggalakkan anak-anak membacandi rumah dengan bimbingan daripada ibu bapa.Menyediakan bahan bacaan di rumahMembuat pinjaman bahan bacaan daripada sumber lain.Memastikan anak anak sentiasa mempunyai bahan untuk dibaca dan membuat rekod bacaan. Mengesah dan menandatangani rekod bacaan anak-anak.

 • *L. PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAHMembantu murid untuk meminjam buku di PSS.Membuat pameran buku-buku yang sesuai untuk dipinjam.Membantu guru PSS menyediakan bahan bacaan.Membantu guru PSS menganalisis data bacaan murid.Mempamerkan graf-graf bacaan murid

  M. PEMBANTU PERPUSTAKAAN Membantu dalam penggredan buku.Memastikan jadual program dipatuhi.Memastikan segala rekod berkaitan program disimpan dengan baik.Memastikan aktiviti Program NILAM berjalan dengan lancar di perpustakaan.

 • *M. MURID Membaca buku sebanyak mungkinMenentukan bahan bacaan yang dibaca itu direkodMenentukan sentiasa mempunyai bahan bacaan tidak kira di mana sahaja.Mendapat bahan bacaan daripada pelbagai sumberMemastikan mereka mencapai tahap pembacaan yang telah ditetapkan untuk mendapat pengiktirafan Menjadi rakan pembaca bagi mereka yang layak dan berkeyakinan.

 • *TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM NILAMTahap Pertama (JAUHARI)Membina kemahiran dan menanam minat membaca sehingga terbina satu tabiatSemua pelajar diwajibkan mengikuti aktiviti galakan membaca yang dirancang dan dijalankan oleh PSS sepanjang tahunPelajar diberi kemudahan meminjam buku melalui PSS untuk galakan membaca yang dijalankan sepanjang tahun

  Tahap Kedua (Rakan Pembaca RP )Mengutamakan aspek kepimpinan dalam aktiviti membaca. Dijalankan sekiranya Tahap Pertama (Jauhari) telah dilaksanakan dengan sempurna(b) Memberi penekanan terhadap kebolehan pelajar membimbing dan menarik minat orang lain untuk membaca.

 • *SISTEM GANJARAN TAHAP JAUHARI

  Pengiktirafan Tahap Jauhari Sekolah MenengahPengiktirafan diberi berdasarkan jumlah buku yang dibaca sepanjang tahunDirekod dalam Buku Rekod Kemajuan Murid, Sijil Berhenti Sekolah & Surat Akuan Sekolah

  Jumlah Bacaan / BukuPengiktirafan72 -143Gangsa144 - 215Perak216 287Emas288 ke atasNILAM

 • *SISTEM GANJARAN TAHAP RAKAN PEMBACA (RP)

  Murid telah membaca 100 buah buku layak memasuki tahap RPPengiraan markah bg tahap RP berdasarkan aktiviti yg dijalankan.Antaranya : -BerceritaMembaca bersamaMeminjam buku

  MarkahPengiktirafan100 -199Gangsa200 - 299Perak300 - 399Emas400 ke atasNILAM

 • *CARA PELAKSANAAN

  Dijalankan dengan bimbingan guru

  Aktiviti-aktiviti boleh dirancang secara formal atau tidak formal

  Cadangan aktiviti BerceritaMembaca bersamaSyarahanMeminjamkan buku

 • *4. BahanBuku Bacaan PSS, Sudut Bacaan Kelas, Perpustakaan Keluarga, Perpustakaan Awam.Buku Rekod Bacaan direkod mengikut format yg dicadangkanc. Bahan Panduan Dibekalkan oleh KPM di sekolah-sekolah

  5. MasaPeruntukan satu waktu dalam pelajaran bahasa.Membuat ulasan buku oleh murid dan guru semasa perhimpunan mingguan.Masa khas untuk semua warga sekolah. Cth 10 minit sebelum dan selepas waktu sekolah dan rehat.Penggunaan waktu senggang untuk membaca. Cth waktu rehat, waktu sebelum mula belajar.

 • *Pengumpulan DataPengumpulan data adalah satu perkara yang penting dalam perlaksanaan Program NILAM. Langkah-langkah pengumpulan data adalah seperti berikut : i. Guru mata pelajaran perlu mengisi butiran maklumat pembacaan murid dalam Rekod Bacaan Murid pada setiap bulan mengikut format yang disediakan.ii. Maklumat tersebut akan diserahkan kepada Guru Data Nilam setiap minggu pertama bulan berikutnya.iii. Guru Data NILAM akan memasukkan maklumat tersebut ke dalam Borang Data Program NILAM dan dimasukkan ke dalam komputer untuk rekod.

 • *iv. Guru Data NILAM akan menyerahkan maklumat rekod pembacaan murid kepada Guru Tingkatan pada akhir tahun.

  v. Pada akhir tahun persekolahan ( Tingkatan 5) , jumlah buku dihitung dan diberi pengiktirafan ( Rujuk Jadual Pengiktirafan Tahap Jauhari & Pengiktirafan Tahap Rakan Pembaca)

  vi.Pencapaian keseluruhan di atas dicatatkan ke dalam Kad Rekod Kemajuan Program NILAMSurat Berhenti SekolahSurat Akuan Sekolah

 • *Contoh Borang Data Program NILAMSMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)NO.1A, JALAN P14 A1/1,PRESINT 14, PUTRAJAYA623000 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA BORANG DATA PROGRAM NILAM

  BilNamaJumlah Bulan IniJumlah TerkumpulJumlah BesarPrestasi1Roziana bt Jusoh86876-2Arun17166183Sederhana3Chong Siaw Ning26274300Tinggi4Chew Ngat Jong12370382Tertinggi

 • *REKOD PENCAPAIAN PROGRAM NILAMNama Murid :No/ Kad pengenalan :

  Jumlah Buku : _____ Pengiktirafan : ______ ( Rujuk Jadual)

  Pengiktirafan Tahap JauhariPengiktirafan Tahap Rakan Pembaca

  TingNamaSekolah Pencapaian Tahap Jauhari Pencapaian Tahap R. PembacaT/TGuruT/TPenj.BilBukuGangsaPerakEmasNilamMarkahGangsaPerakEmas Nilam123456

  Jumlah BacaanGanjaran72 - 143Gangsa144 - 215Perak216 - 287Emas288 ke atasNILAM

  Jumlah MarkahGanjaran100 - 199Gangsa200 299Perak 300 - 399Emas400 - ke atasNILAM

 • KAD PEMARKAHAN RAKAN PEMBACA (RP)SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)NO.1A JALAN P14 A1/1,62300 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYANo.Tel:0388902950 Fax:0388902951

  Nama : Tingkatan :

  Catatan: Catatkan butiran di atas

  *

  BilTarikh dijalankanNama AktivitiBil. Sesi/BukuBilangan pendengarJumlah markah yang diperolehDisahkan olehNama Guru PembimbingTarikh

 • PROGRAM NILAM 2012ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN 1 & 4PELANCARAN PROGRAM NILAM DAN SKUAD NILAMSEPAGI SEMAIAN NILAMANUGERAH JAUHARI/RAKAN PEMBACA DAN TOKOH NILAM [KALANGAN GURU DAN PELAJAR]KEM MEMBACA 1 MALAYSIASUDUT NILAM DI DALAM KELASMOTIVASI MEMBACA SEPANJANG HAYATBACHATONSTORY TELLING-PENTAS SANJUNG LESTARIPOHON IDEAPROGRAM JOM BACAKUIZ BULANAN MENGIKUT TEMA BULANAN/KUIZ BESTARISUDUT PAMERAN / KIOS BAHASA / SUDUT PANITIALALUAN ILMUPONDOK NILAM-MEMBACA SEPANJANG HAYAT

  TEMA NILAM:MEMBACA MENJANA MINDA YANG KREATIF DAN INOVATIF*

  ************************************************************