pekeliling cuti

Click here to load reader

Post on 01-Jan-2016

248 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pekeliling cuti

TRANSCRIPT

 • .}ABATAN PELAJARAN PERAKJAI-AN TUN ABDUL RAZAK.30640 IPOH.PERAK DARUI- RIDZUAN.

  Telellt:Faks :

  0-s-s0 r 500005-521 7?13http ://lr,ww. pelajaranperak. go\,.roy

  " 1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN ''

  Semua Pegawai Pelajaran Daerah

  Semua Pengetua dan Guru BesarSekolah Menengah dan RendahNegeri Perak.

  Ruj. Tuan:

  Ruj. Kami: J.Pel.Pk.(AM) 4072t64!Jtd.7l( 3 + )15 Safar 1433H09 Januari 201 2

  Tarikh :

  Tuan/Puan,

  PENGUMPULAN CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKANTAHUN 2011 DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATANBIL. 7 TAHUN 2OO3 DAN BIL. 5 TAHUN 2OO4

  Dengan hormalnya saya diarah merujuk perkara di atas.

  2. Sebagaimana tuan/puan sedia maklum, bahawa Pekeliling PerkhidmatanBil. 7 Tahun 2003 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2004 memberikan kemudahankepada pegawai-pegawai yang tidak dapat menghabiskan cuti rehat demi kepentinganperkhidmatan untuk membawa ke hadapan dan mengumpulkannya bagi faedah PemberianWang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR). Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005pula memberikan kemudahan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan untukmengumpulkan Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan dalam satu tahun kalendarbagi tujuan pemberian Gantian Cuti Rehat (GCR) sahaja.

  3. Sehubungan itu, tuan/puan adalah dikehendaki menyediakan 3 salinan Lampiran Acian Al (Contoh l, ll dan lll) dan mengemukakan kepada Pihak Berkuasa melulus pada atausebelum 31 Janua(i 2012. Bagi anggota di Sekolah Menengah Harian Ketua Jabatandipohon untuk mengemukakan Lampiran tersebut beserta dengan dokumen-dokumenberikut ke Unit Perjawatan dan Perkhidmatan :-

  3.1. Sesaljnan Kad Cuti Tahun 201 1 yang teratur dan kemaskini.3.2. Kelulusan pengumpulan cuti rehat tahun 2010 ke tahun 201 1 .3.3. Sesalinan Borang Opsyen Cuti Rehat mengikut Pekeliling PerkhidmatanBilangan 14 Tahun 2008.

  4. Dipohon kerjasama tuan/puan juga untuk mengemukakan satu (1) salinan Lampira.nA dan A1 (Contoh lV dan V) bagi tahun 2011 yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatanbeserta sesalinan Kad Cuti 201 1 kepada Pihak Berkuasa melulus untuk direkodkanke dalam Buku Rekod Perkhidmatan.

  Sekian, terima kasih.

  ..BEFKHIDMAT UNTUK NEGARA "

  Suy{ yung menlrqt perintah,h.4^rt

  ( RAZAK BrN MOI{D NUR )Ketua Sektor,Sektor Khidmat Pengurusan Dan Pembangunan,b.p. Pengarah Pelajaran Perak.

  . CIN'|AIL,\H BAHASA KITA"(Si!ct catatkan rujtLkarL pe.jabut irti apabila berlubung)

  ...21-

 • CONTOH IJ PNiPPDiPENGETUA/GURU BESAR/

  ANGGOTA KHIDMAT SOKONGAN Lampiran A

  KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATANUNTUK MENGUMPUL CUTI REHAT BAGI GCR

  DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2OO3

  Saya sahkan bahawa segala usaha telah dibuat oleh i;;;;;;;;;;;;;

  untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunannya sebanyak ................ harisebelum akhirtahun 20.......... Daripada jumlah baki cuti rehatnya sebanyak

  hari yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan ,

  sebanyak hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR, manakalasebanyak hari lagi adalah dibenarkan dibawa ke tahun hadapan;

  ATAU

  untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunan yang layak sebanyakhari sebelum akhir tahun Oleh sebab tahun ............ ialah tahun akhirperkhidmatan pegawai ini, maka sebanyak ............. hari adalah dibenarkandikumpul bagi GCR. Beliau akan bersara / telah meninggal dunia dalamperkhidmatan pada*........./........12O

  ......

  (Tandatangan Ketua Jabatan)

  Nama Penuh

  Jawatan

  Tarikh

  Nota 1 : Bagi pegawai yang tertakluk di bawah Sistem Saraan Baru (perenggan 2, Lampiran D7,Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991) Sistem Saraan Mataysia, baki cuti rehat tahunpertama yang tidak dihabiskan, luput pada akhir tahun ketiga.

  Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan.

  Pengumpulan cuti rehat bagi GCR hendaklah dihentikan setelah genap 150 hari.

  Nota 2 :

  Nota 3 :

  * Mana yang berkenaan.

  MiziiLahtA/GCR

  (a)

  (b)

 • coNToH ilJ PN/PPD/PENGETUA/GURU BESAR/

  ANGGOTA KHIDMAT SOKONGANLampiran A

  KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATANUNTUK MENGUMPUL CUTI REHAT BAGI GCR

  Di BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUTI 2OO4(Pegawai Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan pekeria)

  Saya sahkan bahawa segala usaha telah dibuat oleh . 6;;;;;;;;;;;

  untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunannya sebanyak ................ harisebelum akhirtahun 20.......... Daripada jumlah baki cuti rehatnya sebanyak

  hari yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan ,

  sebanyak hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR, manakalasebanyak hari lagi adalah drbenarkan dibawa ke tahun hadapan;

  ATAU

  untuk mengambtl kesemua cuti rehat tahunan yang layak sebanyakhari sebelum akhir tahun 20 .......... OIeh sebab tahun 20 ....... ialah tahun akhirperkhidmatan pegawai ini, maka sebanyak ............. hari adalah dibenarkandikumpul bagi GCR. Beliau akan bersara / telah meninggal dunia dalamperkhidmatan pada *

  .. . .. .. . ./. .. . . ..120. .

  (Tandatangan Ketua Jabatan)

  Nama Penuh

  Jawatan

  Tarikh :Nota 1 : Bagi pegawai yang tertakluk di bawah Sistem Saraan Baru (perenggan 2, Lampiran D7,

  Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991) Sistem Saraan Malaysia, baki cuti rehat tahunpertama yang tidak dihabiskan, luput pada akhir tahun ketiga.

  Nota 2: Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan.Nofa 3 : Pengumpulan cuti rehat bagi GCR hendaklah dihentikan setelah genap 1 S0 hari.

  * Mana yang berkenaan.

  (a)

  (b)

 • coNToH iltJPN/PPD/PENGETUA/G U RU BESAR/

  ANGGOTA KHIDMAT SOKONGANLampiran Al

  J.Pel.Pk. (Pe0

  Permohonan Membawa Kehadapan Cuti Rehat yangTidak Dapat Dihabiskan Dalam Tahun 201O Dan Tahun 2011

  Kerana Kepentingan Perkhidmalan DanPengumpulan Cuti Rehat Di Bawah pekeliling

  Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2003 / Bil. 5 Tahun 2004

  2. Butir-Butir Cuti Rehat :2.1 . Cuti Rehat berkelayakan tahun ini (201 1 )

  2.2. Cuti Rehat tahun lepas ( 201 0 )yang diluluskan dibawa ke tahun ini (201 i )

  2.3. Jumlah Cuti Rehat (2.1) + (2.2)2.4. Cuti Rehat yang telah diambil ( 201 1 )2.5. Baki Cuti Rehat yang tidak dapat dihabiskan

  ...................-....... hari

  ......................- ....hari

  .......................-....hari

  '......... ...... .......hari

  Baki Cuti Tahun Lepas (2009) ................. hari (Cuti Luput) IBaki cuti tahun lepas ( 2010 ) .... ........ ......... hari lBaki cuti tahun ( 201 1 ) .....,................. hari l

  Jumlah: .....-......................hariCuti Rehat tidak dihabiskan disebabkan oleh :

  2.5.1. ..................

  2.5.2. .................

  2.5.3...................

  Daripada baki Cuti Rehat sebanyak hari yang tidak dapat dihabiskanoleh sebab kepentingan perkhidmatan :

  2.6.'1. Sebanyak ........... hari dipohon bagi faedah Gantian Cuti Rehat mengikutPeraturan 21 , Peraturan-Peraturan Pencen 1 980; dan

  2.6.2. Sebanyak ............. hari lagi dipohon untuk dibawa ke tahun 2012.

  Tandatangan AnggotaTarlkh:

 • -2-

  3. Ulasan Pengarah / Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Sektor / pengetua / Guru Besar /Penolong Kanan Pentadbiran :

  Tarikh:........Tandatangan/Cop Rasmi

  Nota: Pegawai Pelaiaran Daerah/Ketua Sektor/Pengetua/Guru Besar adatah diingatkan bahawakerja kerja di pejabat/bahagian/sekotah masing_masing hendaklah disuiun dan diurusseberapa yang boleh supaya anggota di bawai seliaan masing_masing dapatmenghabiskan cuti rehat mereka dalam tahun itu juga dan jangan neninggu hlngga keakhir tahun dengan harapan membawa ke hadapan b;ki cuti rehalnya.

  Borang hendaklah diisi oleh pemohon dalam tiga salinan.

  l{izilbatvaGCR

 • CONTOH IV

  PPP SISWAZAH / PPP LEPASAN DIPLOMA

  Lampiran A

  PENGESAHAN KETUA INSTITUSI PENDIDIKANBAGI PENGUMPULAN CUTI REHAT KHAS DI BAWAH

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2OO5

  (Tandatangan Pengetua / Guru Besar)

  Nata :

  1. Pengesahan ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan.2. Pengumpulan Cuti Rehat Khas hendaklah dihentikan setelah genap 150 hari termasuk

  pengumpulan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003 sekiranya ada.

 • CONTOH V

  PPP SISWAZAH / PPP LEPASAN DIPLOMA

  Lampiran A

  2.

  1.

  Permohonan Pengumpulan Cuti Rehat Khas Di BawahPekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2005

  Maklumat Anggota :

  '1 .1. Nama : -.............

  1.2. Jawatan:.................,.............................................. 1.3. Gred Gaji :...............Butir-butir Cuti Rehat Khas :

  2.1 . Cuti Rehat Khas berkelayakan tahun ini (..?91.i...) .................... hari

  2.2. Cuti Rehat Khas yang telah diambit t..?91.]...1 .................... hari2.3. Baki Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan ................... hari2.4. Daripada baki Cuti Rehat Khas sebanyak hari yang tidak dapat

  dihabiskan pada akhir tahun 20.1L...........

  2,4.1. Sebanyak .,..................... hari dipohon bagi tujuan Pemberian WangTunai gantian Cuti Rehat (GCR) mengikut Pekeliling perkhidmatanBilangan 3 tahun 2005.

  Tarikh:(Tandatangan Anggota)

  3. Ulasan Pengarah / Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Penolong pengarah / Pengetua /Guru Besar / Penolong Kanan :

  (Tandatangan Penolong Kanan Pentadbiran)Cop Rasmi

  Borang hendaklah diisi oleh pemohonan dalam tiga salinan.