pbs math mapping

Click here to load reader

Post on 09-Aug-2015

44 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. STANDARD PRESTASIMATEMATIK TAHUN 4KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIADOKUMEN STANDARD PRESTASIMATEMATIKTAHUN EMPAT
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untukmelahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 3. 3. PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaranKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibinasebagai panduan untuk guru menambahbaik PentaksiranSekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran RujukanStandard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan prosesmendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahudan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajarimengikut tahap-tahap pencapaian seperti yangdihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumatyang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasratFalsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankantentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepadapembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
 4. 4. Peranan Standard Prestasi dalam PSPemulihanBelum mencapaitahap penguasaanTelah mencapaiTahap penguasaanMULA
 5. 5. STANDARD PRESTASI(Performance Standard)
 6. 6. PERNYATAAN STANDARD PRESTASIMATEMATIKBand 6T&F&BBMMenguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiranmatematik dalam menyelesaikan masalah matematik yangkompleks secara kreatif dan inovatifBand 5T&F&BBTMenguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiranmatematik dalam menyelesaikan masalah matematik yangkompleks dengan menggunakan pelbagai strategiBand 4T&F&BBTahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukanlangkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing,penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudahBand 3T&F&BTahu dan faham pengetahuan asas matematik dan bolehmelakukan operasi asas matematik, penukaran asas danmenyelesaikan masalah yang melibatkan perkataanBand 2T & FTahu dan faham pengetahuan asas matematikBand 1TTahu pengetahuan asas matematik
 7. 7. KONTEKS/ BANDNombor BulatTambahTolakDarabBahagiOperasiBergabungPecahanPerpuluhanPeratusWangMasa dan waktuPanjangJisimIsipadu CecairRuangKoordinatNisbah danKadarDataBAND 6 B6D1E1BAND 5B5D1E2B5D1E1 B5D1E1 B5D1E1BAND 4B4D1E1 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E2 B4D2E1 B4D2E2 B4D1E3 B4D1E4 B4D1E5 B4D1E6 B4D2E3 B4D2E4 B4D1E7BAND 3B3D7E2B3D7E1 B3D5E4B3D4E1 B3D6E1 B3D1E8 B3D2E2 B3D3E2B3D3E1 B3D5E2 B3D5E3 B3D1E7 B3D1E10 B3D1E12 B3D1E14 B3D5E6 B3D5E8B3D2E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D5E1 B3D1E5 B3D1E6 B3D8E1 B3D1E9 B3D1E11 B3D1E13 B3D5E5 B3D5E7 B3D9E1 B3D10E1BAND 2B2D2E3B2D2E2B2D2E1 B2D5E2B2D1E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D6E1 B2D6E1 B2D7E1 B2D8E1 B2D9E1BAND 1B1D2E1B1D1E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1
 8. 8. Analisa Deskriptor & EvidensSP Matematik Tahun 4Band Deskriptor Evidens1 5 52 9 123 10 334 2 115 1 26 1 1Jumlah 28 64
 9. 9. CONTOH INSTRUMENPENTAKSIRAN FORMATIF Soal- jawab lisan Amali Pemerhatianguru Portfolio Kuiz Forum Maklum balas Persidanganpelajar Simulasi Projek Aktiviti Tugasan rumah Senarai semak Lembaran kerja Kertas danpensil Buku skrap Permainan Gerak kerja luar Buku latihan /aktiviti
 10. 10. Evidence (bahan)Bahan atau apa-apa bentuk buktiyang dapat ditunjukkan oleh muridyang melaksanakan sesuatu tugasandalam bentuk produk atau proses Foto Grafik Artifak Laporan
 11. 11. InstrumenAlat yang digunakan untuk mengujipenguasaan/pencapaian murid bagisesuatu domain. Ujian bertulis Ujian secara lisan Demonstrasi Ujian amali Dan lain-lain.
 12. 12. BandPernyataanStandardTahun 12012Tahun 12013Tahun 120146 B6 D E D E D E5 B5 D E D E D E4 B4 D E D E D E3 B3 D E D E D E2 B2 D E D E D E1 B1 D E D E D ENota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Tahun 1 Tahun 6Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk DSK (Matematik tahun-tahun berkenaan)
 13. 13. BandPernyataanStandardTajuk :Nombor BulatTajuk :TambahTajuk :TolakTajuk :Darab6 B65 B54 B43 B32 B21 B1Tahun 4
 14. 14. BandPernyataanStandardTajuk :Nombor BulatTajuk :TambahTajuk :TolakTajuk :Darab6 B6 D E5 B54 B43 B3 D E2 B2 D E1 B1 D ETahun 4
 15. 15. BandPernyataanStandardTajuk :Nombor BulatTajuk :TambahTajuk :TolakTajuk :Darab6 B6 D E D E5 B5 D E4 B4 D E3 B3 D E D E2 B2 D E1 B1 D ETahun 4
 16. 16. BandPernyataanStandardTajuk :Nombor BulatTajuk :TambahTajuk :TolakTajuk :Darab6 B6 D E D E D E5 B5 D E D E4 B4 D E D E3 B3 D E D E D E2 B2 D E1 B1 D E
 17. 17. BandPernyataanStandardTajuk :Nombor BulatTajuk :TambahTajuk :TolakTajuk :Darab6 B6 D E D E D E D E5 B5 D E D E D E4 B4 D E D E D E3 B3 D E D E D E D E2 B2 D E1 B1 D E
 18. 18. BandPernyataanStandardTajuk :BahagiTajuk :OperasiBergabungTajuk :PecahanTajuk :Perpuluhan6 B6 D E5 B5 D E4 B4 D E3 B3 D E2 B21 B1
 19. 19. BandPernyataanStandardTajuk :BahagiTajuk :OperasiBergabungTajuk :PecahanTajuk :Perpuluhan6 B6 D E D E5 B5 D E D E4 B4 D E D E3 B3 D E D E2 B21 B1
 20. 20. BandPernyataanStandardTajuk :BahagiTajuk :OperasiBergabungTajuk :PecahanTajuk :Perpuluhan6 B6 D E D E D E5 B5 D E D E D E4 B4 D E D E D E3 B3 D E D E D E2 B2 D D1 B1
 21. 21. BandPernyataanStandardTajuk :BahagiTajuk :OperasiBergabungTajuk :PecahanTajuk :Perpuluhan6 B6 D E D E D E D E5 B5 D E D E D E D E4 B4 D E D E D E D E3 B3 D E D E D E D E2 B2 D E D E1 B1
 22. 22. BandPernyataanStandardTajuk :PeratusTajuk :WangTajuk : MasaDan WaktuTajuk :Panjang6 B6 D E5 B5 D E4 B4 D E3 B3 D E2 B21 B1
 23. 23. BandPernyataanStandardTajuk :PeratusTajuk :WangTajuk : MasaDan WaktuTajuk :Panjang6 B6 D E D E5 B5 D E D E4 B4 D E D E3 B3 D E D E2 B2 D E1 B1 D E
 24. 24. BandPernyataanStandardTajuk :PeratusTajuk :WangTajuk : MasaDan WaktuTajuk :Panjang6 B6 D E D E D E5 B5 D E D E D E4 B4 D E D E D E3 B3 D E D E D E2 B2 D E D E1 B1 D E
 25. 25. BandPernyataanStandardTajuk :PeratusTajuk :WangTajuk : MasaDan WaktuTajuk :Panjang6 B6 D E D E D E D E5 B5 D E D E D E D E4 B4 D E D E D E D E3 B3 D E D E D E D E2 B2 D E D E D E1 B1 D E D E
 26. 26. BandPernyataanStandardTajuk :JisimTajuk : IsiPadu CecairTajuk :RuangTajuk :Koordinat6 B6 D E5 B5 D E4 B4 D E3 B3 D E2 B21 B1
 27. 27. BandPernyataanStandardTajuk :JisimTajuk : IsiPadu CecairTajuk :RuangTajuk :Koordinat6 B6 D E D E5 B5 D E D E4 B4 D E D E3 B3 D E D E2 B21 B1
 28. 28. BandPernyataanStandardTajuk :JisimTajuk : IsiPadu CecairTajuk :RuangTajuk :Koordinat6 B6 D E D E D E5 B5 D E D E D E4 B4 D E D E E3 B3 D E D E D E2 B2 D E1 B1
 29. 29. BandPernyataanStandardTajuk :JisimTajuk : IsiPadu CecairTajuk :RuangTajuk :Koordinat6 B6 D E D E D E D E5 B5 D E D E D E D E4 B4 D E D E E3 B3 D E D E D E2 B2 D E D E1 B1 D E
 30. 30. BandPernyataanStandardTajuk :Nisbah DanKadarTajuk :Data6 B6 D E5 B5 D E4 B4 D E3 B32 B21 B1
 31. 31. BandPernyataanStandardTajuk :Nisbah DanKadarTajuk :Data6 B6 D E D E5 B5 D E D E4 B4 D E3 B3 D E2 B2 D E1 B1
 32. 32. Bidang Pernyataan evidensKodevidensRujukanKSSR(M/S)CadanganCaraPentaksiranNomborBulatdan OperasiHingga100 000Menyatakan sebarang nombor bulat hingga 100 000 B1D1E1151.1 (i,iv)LisanMenunjukkan kuantiti bagi nombor hingga 100 000 B1D2E1151.2(i)LisanPermainanSimulasiMenulis nombor dalam perkataan dan angka hingga100 000B2D1E1151.1 (i)BertulisMenyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarangnombor bulat hingga 100 000B2D2E1151.1 (ii)LisanBertulisMenyusun nombor mengikut tertib menaik danmenurunB2D2E2151.1(iv)LisanBertulisSimulasiMencerakinkan sebarang nombor hingga 100 000 B2D2E3151.1(iii)LisanBertulisSimulasiMenambah sebarang dua hingga empat nomborhingga lima digit dan hasil tambahnya hingga 100 000B3D1E1162.1(i)BertulisPermainanSimulasiPEMETAAN MATEMATIKTAHUN 4 KSSR
 33. 33. Bidang Pernyataan evidensKodevidensRujukanKSSR(M/S)CadanganCaraPentaksiranNomborBulatdan OperasiHingga100 000Menolak sebarang dua nombor dan menolakberturut-turut dan hasil tolaknya hingga 100 000B3D1E2173.1(i)3.2(i)BertulisPermainanSimulasiMendarab sebarang nombor hingga empat digitdengan satu digit, sebarang nombor tiga digit dengandua digit dan sebarang nombor hingga empat digitdengan 100 dan 1000 hasil darabnya hingga 100 000B3D1E3184.1(i,ii,iii)BertulisPermainanSimulasiMembahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengannombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000B3D1E4195.1(i)BertulisPermainanSimulasiMembundarkan sebarang nombor bulat hingga100 000 kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribuyang terdekatB3D2E1151.4(i)LisanBertulisMenganggar bilangan objek dengan menyatakankuantitiB3D3E1151.2(i)LisanBertulisMengelas dan melengkapkan pola nombor bagisebarang nombor hingga 100 000B3D4E1151.3(i,ii)LisanBertulisMenambah dan menolak sebarang nombor dalamlingkungan 100 000B3D5E1206.1(i)BertulisPermainanSimulasi
 34. 34. Bidang Pernyataan evidensKodevidensRujukanKSSR(M/S)CadanganCaraPentaksiranNomborBulatdan OperasiHingga100 000Mendarab dan membahagi sebarang nombor satudigit dan dua digit dalam lingkungan 100 000B3D5E2206.2(i)BertulisPermainanSimulasiMenyelesaikan masalah yang melibatkanpenambahan dua hingga tiga nombor dan penolakandua nombor hingga 100 000B4D1E1162.2(i)173.3(i)BertulisPermainanSimulasiGambarajahMenyelesaikan masalah pendaraban dua nombor danpembahagian dua nombor hingga 100 000B4D1E2184.2(i)195.2(i)BertulisPermainanSimulasiGambarajahMenyelesaikan masalah matematik yang melibatkanoperasi bergabung tambah dan tolak serta darab danbahagi hingga 100 000B4D2E1206.3(i,ii)BertulisPermainanSimulasiGambarajahMenyelesaikan masalah matematik melibatkanoperasi asas mengikut prosedur dengan pelbagaistrategiB5D1E1 15-20BertulisPermainanSimulasiGambaraja