panduan program matrikulasi kpm sistem empat · pdf file... dalam bidang sains, teknologi dan...

Click here to load reader

Post on 12-Jul-2019

315 views

Category:

Documents

20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Panduan Program Matrikulasi KPM Sistem Empat Semester 2019/2020

  Peneraju Kecemerlangan Pelajar Prauniversiti iiiiiiiii

  Cetakan Pertama 2006 Cetakan Kedua 2007 Cetakan Ketiga 2008 Cetakan Keempat 2009 Cetakan Kelima 2010 Cetakan Keenam 2011 Cetakan Ketujuh 2012 Cetakan Kelapan 2013 Cetakan Kesembilan 2014 Cetakan Ke-10 2015 Cetakan Ke-11 2016/ Versi Dalam Talian 2016 Cetakan Ke-12 2017/ Versi Dalam Talian 2017 Cetakan Ke-13 2018/ Versi Dalam Talian 2018 Cetakan Ke-14 2018/ Versi Dalam Talian 2018 Cetakan Ke-15 2019/ Versi Dalam Talian 2019

  Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, mekanik, fotokopi, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia.

  Diterbitkan oleh:

  Bahagian Matrikulasi Aras 6 & 7, Blok E15, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel : +603-8884 4083 Fax: +603-8884 4028 Laman sesawang: http://www.moe.gov.my

  Panduan Program Matrikulasi KPM Sistem Empat Semester Sesi 2019/2020

  eISBN 978-983-2604-27-3

  http://www.moe.gov.my/
 • Panduan Program Matrikulasi KPM Sistem Empat Semester 2019/2020

  Peneraju Kecemerlangan Pelajar Prauniversiti iv

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

  Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

  VISI BAHAGIAN MATRIKULASI

  Penjana unggul pelajar bumiputera berkualiti ke universiti awam dalam bidang sains, teknologi dan profesional menjelang 2020.

  MISI BAHAGIAN MATRIKULASI

  Membangunkan potensi pelajar bumiputera dalam bidang sains, teknologi dan profesional melalui pendidikan prauniversiti yang berkualiti untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.

  OBJEKTIF BAHAGIAN MATRIKULASI

  1. Membangunkan modal insan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

  2. Mengeluarkan lulusan Program Matrikulasi bagi memenuhi keperluan

  universiti awam (UA) dalam bidang sains, teknologi dan profesional.

  3. Menjana lepasan Program Matrikulasi yang berpengetahuan, kreatif dan berdaya saing.

 • Peneraju Kecemerlangan Pelajar Prauniversiti v

  Panduan Program Matrikulasi KPM Sistem Empat Semester 2019/2020

  Kata Alu-aluan TIMBALAN PENGARAH BAHAGIAN MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

  Pertamanya, saya bagi pihak seluruh warga matrikulasi merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada pelajar yang telah berjaya mendapat tempat di Program Matrikulasi KPM bagi sesi 2018/2019.

  Program Matrikulasi KPM merupakan satu medan perjuangan kepada pelajar bagi menimba ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang mampu menjadi nilai tambah kepada kecemerlangan diri dalam mengejar impian yang dicita-citakan. Justeru, besarlah harapan saya agar pelajar dapat mengambil peluang dan kesempatan ini untuk membangunkan potensi diri agar dapat meneruskan kesinambungan kecemerlangan sepanjang mengikuti pengajian di program ini.

  Untuk makluman, Program Matrikulasi KPM menawarkan Jurusan Sains, Jurusan Kejuruteraan, Jurusan Perakaunan dan Jurusan Perakaunan Profesional. Program ini merupakan persediaan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Matematik dan Perakaunan.

  Untuk makluman para pelajar, Sijil Matrikulasi KPM akan dianugerahkan kepada pelajar yang menamatkan pengajian di Program Matrikulasi KPM. Kelayakan sijil ini telah diterima oleh Jabatan Perkhidmatan Awam untuk tujuan perlantikan ke perkhidmatan awam dengan syarat memperoleh Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) minimum 2.00 dan lulus semua pakej kursus wajib dalam tempoh pengajian. Sokongan daripada semua pihak dalam menggembleng tenaga dan fikiran sudah pasti dapat membantu pelajar bersiap siaga dalam menghadapi pelbagai cabaran semasa merintis laluan ke arah kecemerlangan melalui Program Matrikulasi KPM.

  Akhir kata, saya berharap para pelajar telah membulatkan tekad dan azam yang tinggi untuk bersama-sama mengikuti program ini dengan jayanya.

  Selamat Datang ke Program Matrikulasi KPM dan Selamat Maju Jaya.

 • Peneraju Kecemerlangan Pelajar Prauniversiti vi

  Panduan Program Matrikulasi KPM Sistem Empat Semester 2019/2020

  KANDUNGAN MUKA SURAT

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan iv Visi, Misi dan Objektif Bahagian Matrikulasi iv Kata Alu-aluan Timbalan Pengarah Bahagian Matrikulasi v

  BAHAGIAN A: PENGENALAN

  1. Latar Belakang Penubuhan Program Matrikulasi KPM 1 2. Jawatankuasa Penasihat Akademik Program 3 Matrikulasi KPM 3. Carta Organisasi Bahagian Matrikulasi KPM 4 4. Carta Organisasi Kolej Matrikulasi KPM 5 5. Senarai Kolej Matrikulasi KPM dan Kolej MARA 6 6. Carta Organisasi Kolej Matrikulasi Kejuruteraan KPM 7 7. Kalendar Akademik Sesi 2019/2020 9

  BAHAGIAN B: STRUKTUR PROGRAM MATRIKULASI KPM SISTEM

  EMPAT SEMESTER

  1. Konsep Umum 10 2. Pelaksanaan Program 2.1 Sistem Semester 11 2.2 Objektif Pembelajaran Program (Programme

  Educational Objectives, PEO) dan Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcomes, PLO)

  12 2.3 Pakej Kursus 14 2.4 Kod Kursus 16 2.5 Pendaftaran Kursus 18 2.6 Kredit 18 2.7 Mengulang Program 18 2.8 Menarik Diri Daripada Program 18 2.9 Penangguhan Pengajian 19 3. Kehadiran Kelas 19 4. Penilaian 20 4.1 Sistem Penilaian 20 4.2 Penilaian Berterusan 20 4.3 Peperiksaan Semester Program Matrikulasi 21

  4.4 Sistem Gred, Mata Nilaian dan Purata Nilai Gred 21 5. Syarat Menduduki Peperiksaan 27 6. Pencapaian Akademik Pelajar 27 7. Kelayakan Sijil Matrikulasi KPM 27 8. Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan 28 9. Penyelewengan Akademik 28

 • Panduan Program Matrikulasi KPM Sistem Empat Semester 2019/2020

  Peneraju Kecemerlangan Pelajar Prauniversiti vii

  KANDUNGAN MUKA SURAT

  BAHAGIAN C: LAMPIRAN

  Lampiran A - Syarat Kelayakan Meneruskan Pengajian 29 Lampiran B - Ringkasan Struktur Kursus

  Jurusan Sains (Modul I) 30 Lampiran B - Ringkasan Struktur Kursus

  Jurusan Sains (Modul II) 32 Lampiran B - Ringkasan Struktur Kursus

  Jurusan Sains (Modul III) 34 Lampiran C - Pelaksanaan Kursus Pengkhususan & Wajib 36 Lampiran D - Format Penilaian Semester I 38 Lampiran D - Format Penilaian Semester ll 39 Lampiran D - Format Penilaian Semester llI 40 Lampiran D - Format Penilaian Semester lV 41

  MAKLUMAT LANJUT 42

 • Panduan Program Matrikulasi KPM Sistem Empat Semester 2019/2020

  Peneraju Kecemerlangan Pelajar Prauniversiti 1

  BAHAGIAN A: PENGENALAN

  1. LATAR BELAKANG PENUBUHAN PROGRAM MATRIKULASI KPM

  Program Matrikulasi KPM diwujudkan atas kelulusan Kabinet Malaysia pada 10 Mac 1999 merupakan satu program persediaan bagi pelajar bumiputera untuk melayakkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama dalam bidang sains, teknologi dan sastera ikhtisas ke UA. Hasil daripada program ini telah melahirkan ramai cendekiawan dan tenaga mahir bumiputera dalam bidang profesional. Kumpulan pertama (perintis) pelajar program ini pada tahun 1998 terdiri daripada kalangan pelajar Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM). Pemilihan pelajar ini berdasarkan kepada keputusan peperiksaan percubaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) semasa mereka. Pelajar ini telah ditempatkan di Kolej Yayasan Pendidikan MARA, Bangi (penempatan sementara) kerana pada ketika itu kolej matrikulasi KPM belum siap dibina.

  Pada tahun 1999, Kolej Matrikulasi Melaka (KMM) dan Kolej Matrikulasi Labuan (KML) telah membuat pengambilan pertamanya dalam Jurusan Sains dan Perakaunan. Tempoh pengajian pada ketika itu adalah selama satu tahun enam bulan (tiga semester). Dari tahun 1999 hingga 2002, sejumlah 21 buah institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) telah diberi kepercayaan untuk mengendalikan Program Matrikulasi KPM. Pemilihan IPTS ini dibuat melalui satu jawatankuasa khas (Jawatankuasa Validasi) yang merupakan gabungan tenaga pegawai daripada Jabatan Pendidikan Swasta dan Bahagian Matrikulasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

  Tiga buah kolej telah beroperasi pada tahun 2000 iaitu Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dan Kolej Matrikulasi Perlis. Pada sesi 2002/2003, Kolej Matrikulasi Perak dan Kolej Matrikulasi Johor telah membuat pengambilan yang pertama. Kolej Matrikulasi Kedah dan Kolej Matrikulasi Pahang pula mula beroperasi pada ses