panduan penyediaan program siswazah · pdf filekertas cadangan penawaran program baharu kepada...

49
1 PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH BAHARU

Upload: lydan

Post on 16-Feb-2018

257 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

1

PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAHBAHARU

Page 2: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

2

PANDUAN PENYEDIAAN

PROGRAM SISWAZAH BAHARU

Panduan penyediaan program baharu ini adalah bertujuan untuk memberikan butiran dan penerangan

berkenaan tatacara dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyediaan program siswazah baharu

Universiti Putra Malaysia (UPM). Pada asasnya, cadangan penubuhan program baharu perlu mengambil kira

beberapa faktor seperti berikut:

Permintaan pasaran kerja,

Keperluan atau kehendak Negara/Universiti, dan

Lain-lain keperluan yang bersesuaian.

Sebelum sesuatu program ditawarkan, beberapa proses utama perlu dilaksanakan seperti berikut:

Penyediaan Kertas Konsep oleh Fakulti,

Kelulusan Kertas Konsep oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti (JKPSU) dan lulus saringan

Senat Universiti,

Penyediaan Kertas Cadangan Penawaran Program baharu oleh Fakulti,

Kelulusan Kertas Cadangan Penawaran Program oleh JKPSU,

Pelaksanaan akreditasi sementara oleh pihak Fakulti dan Pusat Jaminan Kualiti (CQA),

Kelulusan Kertas Cadangan Penawaran Program oleh Senat Universiti dan Lembaga Pengarah Universiti

(LPU),

Makluman kelulusan Kertas Cadangan Penawaran Program baharu kepada Jawatankuasa Pendidikan

Tinggi (JKPT), dan

Pelaksanaan akreditasi penuh untuk program baharu oleh pihak Fakulti dan CQA.

Berikut adalah penerangan secara terperinci langkah-langkah penyediaan Kertas Konsep dan Kertas

Cadangan Penawaran Program Baharu.

A. PENYEDIAAN KERTAS KONSEP

Penyediaan kertas konsep melibatkan perbincangan dan mesyuarat di peringkat Jabatan di Fakulti, mesyuarat

Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti dan mesyuarat Fakulti. Pembentangan kertas konsep seterusnya

dibuat oleh pihak Fakulti untuk kelulusan Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti (JKPSU) dan Senat

Universiti.

Kertas konsep yang disediakan perlu merangkumi beberapa elemen penting antaranya tujuan penawaran

program, justifikasi penawaran program, kajian pasaran, struktur kurikulum dan hasil pembelajaran program.

Butiran lanjut berkenaan elemen-elemen penting dan langkah-langkah yang perlu diambil adalah diperincikan

seperti dibawah:

I. Langkah-langkah untuk Penyediaan Kertas Konsep

1. Penyediaan kertas konsep oleh pihak Fakulti melalui:

Mesyuarat Jabatan

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti

Mesyuarat Fakulti

2. Pembentangan kertas konsep di peringkat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti (JKPSU) oleh

pihak Fakulti.

Page 3: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

3

3. Pembentangan kertas konsep di peringkat Senat Universiti oleh pihak Fakulti untuk kelulusan.

II. Kandungan Utama Kertas Konsep

1. Tujuan Penawaran Program

Pihak Fakulti perlu mengenal pasti tujuan penawaran program berdasarkan beberapa faktor antaranya

permintaan pasaran kerja, keperluan Negara/Universiti, keperluan untuk menjana pendapatan dan lain-lain

keperluan yang bersesuaian.

2. Justifikasi Penawaran Program

Pihak Fakulti perlu memperincikan justifikasi penawaran program yang merangkumi keperluan program

(memenuhi keperluan Negara/Universiti), saiz pasaran program serta anggaran pekerjaan yang diperlukan

sekurang-kurangnya untuk jangka masa sepuluh (10) tahun yang akan datang, persaingan dalam

penawaran program dengan IPTA/IPTS lain dan perbandingan program dengan program sama/setara

yang ditawarkan oleh Universiti terkemuka di Luar Negara.

3. Kajian Pasaran

Kajian dan analisis pasaran perlu dijalankan untuk mengetahui kehendak sebenar keperluan program.

Kajian yang dijalankan perlu mendapatkan maklum balas sekurang-kurangnya daripada 30 responden atau

30% daripada populasi responden.

Disertakan Lampiran 1A - Contoh Borang Kajian Pasaran Mengenai program yang akan ditawarkan.

4. Matlamat Program (Program Educational Objective)

Pernyataan matlamat program perlu merangkumi objektif dan hasil/output dari sesuatu program yang

hendak ditawarkan.Ia perlu mengandungi komponen ilmu, kemahiran dan sikap yang perlu difahami dan

dihayati oleh para graduan. Secara umumnya, pembentukan objektif dan hasil sesuatu program adalah

antara lainnya bertujuan untuk memastikan para graduan yang dihasilkan telah bersedia untuk menempuh

alam pekerjaan dan bersedia berperanan sebagai ahli masyarakat yang berguna.

Disertakan Lampiran 1B - Contoh matlamat program.

5. Hasil Pembelajaran Program (Program Learning Outcomes)

Hasil Pembelajaran Program (PO) yang perlu dicapai oleh pelajar perlu dinyatakan dengan jelas. Secara

keseluruhan, Hasil Pembelajaran Program (PO) merangkumi tujuh (7) elemen hasil pembelajaran yang

dikenali sebagai PO1 sehingga PO7 sebagaimana perincian seperti dibawah:

PO1 Menunjukkan kepakaran dalam bidang berkenaan

PO2 Mengaplikasikan kemahiran praktikal dalam bidang berkenaan

PO3 Menghasilkan penyelesaian kepada permasalahan menggunakan kemahiran saintifik

dan pemikiran kritikal

PO4 Menunjukkan kualiti kepimpinan melaui komunikasi dan kerjasama berkesan di

kalangan rakan dan pihak berkepentingan

PO5 Mengaitkan idea terhadap isu masyarakat

PO6 Menjalankan penyelidikan dengan penyeliaan minimum dan patuh kepada

perundangan, etika dan kod amalan profesional

PO7 Menguruskan maklumat untuk pembelajaran sepanjang hayat

Page 4: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

4

6. Struktur Kurikulum

Kurikulum program dibuat berdasarkan kepada elemen dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh

Universiti Putra Malaysia dan lain-lain badan berkuasa yang mengawasi dan memantau keberkesanan

kurikulum yang dicadangkan. Para pelajar yang mengambil program ini perlu menyempurnakan sekurang-

kurangnya empat puluh (40) jam kredit sebagai syarat untuk bergraduat.

Struktur kurikulum yang dicadangkan perlu diterangkan secara ringkas dan perlu merangkumi kursus teras

dan kursus elektif seperti di Lampiran 1C. Peratusan keperluan kursus teras dan kursus elektif adalah

seperti berikut:

Disertakan Lampiran 1D - Templat penyediaan Kertas Konsep untuk digunakan semasa penyediaan

Kertas Konsep untuk program baharu.

B. PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN PENAWARAN PROGRAM BAHARU

Kertas Cadangan Penawaran Program Baharu perlu disediakan oleh pihak Fakulti setelah mendapat

kelulusan kertas konsep daripada Senat Universiti.

Penyediaan kertas Cadangan Penawaran Program Baharu melibatkan:

Perbincangan dan mesyuarat di peringkat Jabatan di Fakulti;

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Program;

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti; dan

Mesyuarat Fakulti.

Kertas tersebut seterusnya perlu dibentangkan oleh pihak Fakulti kepada Jawatankuasa Kecil Kurikulum

Pengajian Siswazah Universiti (JKKKPSU) untuk semakan. Pihak Fakulti kemudiannya perlu membentangkan

kertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti (JKPSU)

untuk kelulusan.

Proses Swa-Akreditasi sementara akan dilaksanakan oleh pihak Fakulti dan Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

sebelum kertas dimajukan kepada Senat Universiti untuk kelulusan. Kertas cadangan penawaran program

seterusnya akan melalui proses kelulusan di peringkat Lembaga Pengarah Universiti (LPU) dan seterusnya

dimaklumkan kepada Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT) sebelum penawaran program baru tersebut

dilaksanakan. Setelah program ditawarkan, pihak Fakulti seterusnya perlu melaksanakan proses Swa-

Akreditasi penuh dalam tempoh masa dua (2) tahun.

Penyediaan Kertas Cadangan Penawaran Program Baharu dibuat selepas Kertas Konsep diluluskan oleh

Senat Universiti dan ianya juga merupakan perincian kepada beberapa elemen penting yang terdapat di dalam

kertas konsep. Perincian tersebut adalah melibatkan elemen justifikasi penawaran program, input pemegang

taruh, hasil pembelajaran program, struktur kurikulum, unjuran pelajar, syarat kemasukan, implikasi

kakitangan, fizikal dan kewangan.

Berikut merupakan proses penyediaan kertas cadangan penawaran program baharu sebagai panduan:

I. Langkah-langkah untuk Penyediaan Kertas Cadangan Penawaran Program Baharu

Kategori Kursus Jam Kredit Peratus

Kursus Teras 24 - 28 60.0 - 70.0%

Kursus Elektif 16 - 12 40.0 - 30.0%

Jumlah 40 100%

Page 5: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

5

1. Penyediaan kertas cadangan penawaran program baharu oleh pihak Fakulti melalui:

Mesyuarat Jabatan

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Program

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti

Mesyuarat Fakulti

2. Pembentangan kertas cadangan penawaran program baharu di peringkat Jawatankuasa Kecil Kurikulum

Pengajian Siswazah Universiti (JKKKPSU) oleh pihak Fakulti.

3. Pembentangan kertas cadangan penawaran program baharu di peringkat Jawatankuasa Pengajian

Siswazah Universiti (JKPSU) oleh pihak Fakulti untuk kelulusan.

4. Penyediaan dokumen untuk Swa-Akreditasi Sementara oleh pihak Fakulti dan dimajukan kepada Pusat

Jaminan Kualiti (CQA) melalui Sekolah Pengajian Siswazah (SPS). Dokumen perlu mengandungi

maklumat berikut:

Bahagian A Maklumat Am Fakulti

Bahagian B Cadangan Program Baharu

Bahagian C Standard Program (maklumat penilaian dan standard dalam 7 bidang)

[Rujuk: Prosedur Pembentukan Program Baharu Pengajian Siswazah (UPM/PU/S/P001) dan

Prosedur Audit Swaakreditasi Program Pengajian (UPM/SOK/SWA/P001)]

5. Pembentangan kertas cadangan penawaran program baharu di peringkat Senat Universiti oleh pihak

Fakulti untuk kelulusan. Pembentangan dibuat selepas mendapat keputusan akreditasi sementara

daripada pihak CQA.

6. Pembentangan kertas cadangan penawaran program baharu oleh pihak Fakulti di peringkat Lembaga

Pengarah Universiti (LPU) dan seterusnya mendapatkan kelulusan daripada LPU untuk penawaran

program baharu tersebut.

7. Makluman kelulusan kertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pendidikan

Tinggi (JKPT) oleh pihak Fakulti selepas mendapat kelulusan LPU.

8. Penyediaan dokumen untuk Swaakreditasi oleh pihak Fakulti untuk program baharu yang ditawarkan.

Dokumen perlu mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut:

Bahagian A Maklumat Am Fakulti

Bahagian B Maklumat Program

Bahagian C Standard Program (maklumat penilaian dan standard dalam 7 bidang – Jika

berkaitan)

Bahagian D Laporan Kendiri

[Rujuk: Prosedur Audit Swaakreditasi Program Pengajian (UPM/SOK/SWA/P001)]

9. Perakuan akreditasi penuh perlu dibuat oleh pihak Fakulti kepada Senat Universiti.

II. Kandungan Utama Kertas Cadangan Penawaran Program Baharu

1. Universiti/Kolej Universiti

Nyatakan nama universiti/kolej universiti.

Page 6: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

6

2. Tujuan

Nyatakan tujuan Kertas Cadangan.

Contoh: Kertas ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan ___________________

3. Program Akademik Yang Dipohon

Nyatakan nama program dan nama ijazah yang akan dianugerahkan.

Nyatakan samada ijazah perlu diiktiraf oleh mana-mana Badan Profesional.

Sertakan pengiktirafan/ulasan badan profesional berkaitan (jika program berbentuk profesional).

4. Tahap Kerangka Kelayakan Malaysia

5. Fakulti/Sekolah/Pusat Yang Memohon

Nyatakan secara ringkas Institut/Fakulti/Sekolah/Pusat yang memohon program.

Nyatakan sejarah penubuhan dari segi tarikh penubuhan, bilangan program dan bilangan pelajar yang

berdaftar.

6. Peringkat Pengajian

Nyatakan sama ada ijazah pertama, sarjana atau kedoktoran.

7. Tahun Dimulakan (Sesi/Tahun)

Nyatakan tahun dan sesi program akan dimulakan.

Contoh: Semester Pertama 2015/2016

8. Jangkamasa Pengajian, Mod Pengajian Dan Lokasi Program

Nyatakan jangka masa pengajiandalam semester dan tahun, jenis pengajian samada sepenuh atau

separuh masa, konvensional atau jarak jauh serta lokasi program sama ada di UPM/Luar UPM/Lokasi

yang diluluskan oleh Senat Universiti.

9. Nilai Kredit

10. Bahasa Pengantar

11. Kaedah Penyampaian (Kuliah/Tutorial/Makmal/Kerja Lapangan/Studio Dan Sebagainya)

12. Justifikasi Mengadakan Program

Rujuk Kertas Konsep

13. Kajian Pasaran Dan Input Pemegang Taruh

Ringkasan ulasan input pemegang taruh dan kajian pasaran mengenai program yang akan ditawarkan.

Dokumen yang perlu dilampirkan adalah:

Ulasan JK Penasihat Program Fakulti

Kajian Halatuju/Arahan Kementerian dan

Dokumen sokongan lain (jika ada)

Kajian Pasaran (rujuk Kertas Konsep)

14. Matlamat Program

Rujuk Kertas Konsep

Page 7: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

7

15. Hasil Pembelajaran Program

Nyatakan keupayaan khusus (competencies) yang akan ditunjukkan oleh pelajar di akhir program,

seperti penguasaan pengetahuan dalam pelbagai bidang termasuk ICT, daya intelek, dari segi

menyelesaikan masalah, membuat keputusan secara kreatif, keterampilan, praktikal, kebolehan

berkomunikasi, berfikir secara kritikal, sikap dan akhlak sebagai warganegara yang bertanggungjawab

serta keupayaan meningkatkan kebolehan diri.

Tunjukkan kaitan antara keupayaan pada akhir program dengan keupayaan yang akan diperolehi

dalam alam pekerjaan.

Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan seperti berikut:

Mengikut Hasil Pembelajaran Program yang disarankan oleh MQA/UPM.

Fakulti boleh menambah Hasil Pembelajaran yang difikirkan sesuai bagi program.

Program profesional boleh menambah Hasil Pembelajaran sebagai keperluan pengiktirafan oleh

Badan/Agensi yang memberi pengiktirafan.

Ayat bermula dengan:

Pelajar dapat:

1.

2.

Rujuk:

Lampiran 3A Jadual 1: Pemetaan Matlamat Program Dengan Hasil Pembelajaran

Program

Lampiran 3B Jadual 2: Matriks Kursus Dengan Hasil Pembelajaran Program

(Program Outcomes)

Lampiran 3C Jadual 3: Senarai Hasil Pembelajaran Program

Lampiran 3D Jadual 4: Matriks Kursus Dengan Taksonomi Pembelajaran Program

Lampiran 3E Jadual 5: Matriks Kursus dengan Kemahiran Insaniah Program

Lampiran 3F Jadual 6: Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JPP) Program

Lampiran 3G Jadual 7: Contoh Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JPP)

16. Struktur Kurikulum

Terangkan secara terperinci struktur kurikulum yang merangkumi komponen kursus mengikut keperluan

Standard program yang dikeluarkan oleh MQA/standard yang dikeluarkan oleh Badan Profesional (jika

ada). Nyatakan pengkhususan jika ada.

Lampirkan perkara-perkara berikut:

Lampiran 4 Senarai Kursus Teras dan Elektif

Lampiran 5 Cadangan Skema Pengajian Mengikut Semester

Lampiran 6 Sistem Pengkodan Kursus

Lampiran 7 Senarai Kursus Baharu

Lampiran 8 Senarai Kursus Sedia Ada

17. Unjuran Pelajar/Promosi Program

Nyatakan unjuran pelajar dari segi bilangan pengambilan, enrolmen dan keluaran (graduan) untuk tempoh

lima (5) tahun dalam bentuk jadual seperti contoh di bawah:

Page 8: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

8

Contoh:

Unjuran Pelajar dalam tempoh lima (5) tahun adalah seperti berikut:

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

Kemasukan 20 25 30 35 40

Enrolmen 20 45 55 65 75

Graduan - - 20 25 30

18. Jangkaan Bidang Kerjaya Siswazah

19. Syarat Kemasukan

Nyatakan keperluan kelayakan asas (Syarat Am Universiti).

Nyatakan pengetahuan dan kemahiran prasyarat serta syarat/kelayakan lain jika diperlukan.

Nyatakan Syarat Khas Fakulti/Program.

Jelaskan mengambil kira terdapat kursus khas bagi mereka yang terpilih tetapi tidak memenuhi kriteria

kemasukan.

Mengikut Senat/Syarat Am dan khusus.

20. Implikasi Kakitangan, Fizikal Dan Kewangan Dan Kos Analisis/Cadangan Yuran Program

Implikasi kakitangan:

Organisasi Fakulti/Sekolah/Pusat.

Senaraikan tenaga akademik yang terlibat dengan program pengajian.

Nyatakan jumlah tenaga pengajar sedia ada untuk program akademik yang dipohon berserta

kelayakan, kepakaran dan kemahiran serta kesepadanan kelayakan dan kepakaran dengan bidang

pengajian (lampirkan nama). Nyatakan bilangan tambahan tenaga pengajar yang diperlukan bagi

tempoh lima (5) tahun.

Nyatakan jumlah kakitangan sokongan sedia ada.

Implikasi fizikal:

Kemudahan-kemudahan fizikal/makmal/peralatan dan lain-lain yang sedia ada dan tambahan yang

diperlukan bagi tempoh lima (5) tahun.

Implikasi kewangan:

Keperluan peruntukan pembangunan (nyatakan perancangan universiti berdasarkan Rancangan

Mengambil kira Lima Tahun).

Keperluan peruntukan mengurus (termasuk enrolmen kakitangan) bagi tempoh lima (5) tahun.

Nyatakan mengambil kira terdapat kemudahan lain yang menyokong kepada keberkesanan program.

Nyatakan pelan pemasaran yang diambil untuk mempromosikan program baharu yang dicadangkan

dengan mengambil kira kos analisis yang melibatkan perbelanjaan dan pendapatan melalui

penawaran program baharu tersebut.

21. Program Akademik yang Sedang Ditawarkan di Fakulti/Sekolah Pusat yang Memohon/Pertindihan

Program Dipohon dengan IPTA Lain/Perbandingan Dengan Program Akademik di Universiti Luar

Negara/Senarai Lampiran/Kesimpulan/Syor

Nyatakan program-program akademik yang sedang ditawarkan.

Page 9: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

9

22. Pertindihan Program Dipohon dengan IPTA Lain

Nyatakan IPTA dan program akademik yang berkaitan.

Nyatakan kelainan dan kekuatan program yang dipohon berbanding dengan IPTA lain.

23. Perbandingan dengan Program Akademik di Universiti Luar Negara

Berikan contoh program yang ditawarkan oleh universiti di luar negara.

Nyatakan perbandingan dari segi persamaan/perbezaan dan kekuatannya termasuk kaedah

pelaksanaan/bidang/tumpuan.

24. Senarai Lampiran

Senaraikan keahlian Jawatankuasa Pengajian Program dan sertakan ulasan dan minit Jawatankuasa.

Minit Mesyuarat Lembaga Pengajian.

Tarikh Kelulusan Program.

A. Kelulusan Kertas Konsep Tarikh Kelulusan

Mesyuarat Jabatan

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti

Mesyuarat Fakulti

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti

Senat Universiti

Mesyuarat Kelulusan Saringan Kementerian Pengajian Tinggi

(KPT)

B. Kelulusan Kertas Cadangan Tarikh Kelulusan

Mesyuarat Jabatan

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Program

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti

Mesyuarat Fakulti

Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Kurikulum Pengajian Siswazah

Universiti

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti

Senat Universiti

Lembaga Pengarah Universiti

25. Kesimpulan/Syor

Nyatakan kesimpulan/syor ke atas cadangan program untuk pertimbangan mesyuarat.

Templat penyediaan Kertas Cadangan Penawaran Program Baharu adalah seperti pada Lampiran 2.

Page 10: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

10

Lampiran 1A

CONTOH

KAJIAN PASARAN MENGENAI PROGRAM YANG AKAN DITAWARKAN

PART I: CONTENTS OF PROGRAMME AND RELEVANCE TO THE NEEDS OF ORGANISATIONS

[Please tick (/) where applicable]

State the type of organisation / industry:

I. Locally owned organisation / industry

II. Foreign owned organisation / industry

i. Fulfillment of Theory and Concept

1. Does the programme fulfill the basic theories required in the related discipline?

Fully

Partially

None

2. Are the theories used relevant to the current situation?

Yes

No

3. Do the subjects contribute to the strength of the programme?

Yes

No

4. Does the proposed programme cover all relevant subjects?

Yes

No

If not, please indicate additional areas that need to be covered by the programme:

b. _________________________________________________________________

c. _________________________________________________________________

d. _________________________________________________________________

Page 11: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

11

e. _________________________________________________________________

5. Are there any subjects that are not relevant in the programme?

Yes

No

If so, please list the subjects that need to be omitted/deleted:

a. _________________________________________________________________

b. _________________________________________________________________

c. _________________________________________________________________

d. _________________________________________________________________

6. State whether the programme fulfills these criteria:

Fully Partially None Remark (if any)

a. Basic theory

b. Current concept

c. Legal knowledge

d. Use of ICT

e. Use of quantitative

analysis

f. Relevance to

market/industry

7. Is this programme sufficient in terms of:

a. Length of study Yes

No

If not, please suggest an appropriate study duration. Please explain your suggestion.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

b. Duration of practical training Yes

Page 12: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

12

No

If not, please suggest an appropriate practical training duration. Please explain your suggestion.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

PART II : CAREER OPPORTUNITIES

a. Do you think that graduates of this programme are able to work in your organisation? If so, please

indicate the areas to which they are most stuited.

e.g. i. Finance

ii. Personnel Management

iii. Health

iv. Others (please specify)

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

b. Please indicate relevant jobs for the graduates of this programme in your organisation.

e.g. i. Marketing Executive

ii. Company Secretary

iii. Management Executive

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

c. State the number of posts in your organisation that can be filled by graduates of this programme?

1 - 3 posts

4 – 6 posts

7 – 9posts

Others. Please specify: ____________________________________________

Page 13: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

13

d. What is the appropriate income for graduates of this programme?

Less than RM1,000.00

RM1,001.00 – 1,500.00

RM1,501.00 – 2,000.00

RM2,001.00 – 2,500.00

Others. Please specify: ________________________________

e. Should this programme be extended to higher levels of study?

Yes

No

If so, please tick the appropriate level (s)

First Degree Level

Master Degree Level

Doctorate Level

PART III : OTHERS

1. Sponsorship

a. Has your organisation sponsored any students in this field/area?

Yes

No

b. Would you encourage your staff to undergo this course?

Yes

No

If not, please state the reason(s):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Page 14: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

14

2. Outcome of the Programme

In your opinion, will this programme be able to produce the right graduates for the labour market?

Yes

No

If so, please elaborate:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

If not, please elaborate:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Page 15: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

15

Lampiran 1B

CONTOH:

MATLAMAT PROGRAM (PEO)

Program Master mestilah mempunyai matlamat seperti yang berikut;

i. Perkembangan pengetahuan, penyelidikan, kemahiran komunikasi dan kompetensi berdasarkan proses saintifik/ inkuiri dan pencapaiannya.

ii. Pengukuhan kemahiran generic seperti sikap, etika, nilai profesionalisme dan kemahiran kepimpinan untuk kemajuan masyarakat dalam kerangka wawasan Negara.

iii. Penggunakan kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah dalam usaha untuk menilai

dan membuat keputusan secara kritikal dan kreatif berdasarkan bukti penyelidikan dan/ atau pengalaman.

iv. Pengukuhan usaha mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran pembelajaran sepanjang

hayat sejajar dengan kemajuan pembangunan global.

v. Hasil penyelidikan yang relevan dalam konteks nasional dan antarabangsa.

vi. Penyebaran hasil penyelidikan melalui penerbitan.

KERANGKA HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (LO)

Menerusi program ini, pelajar dijangka akan mendapat;

PO1 Menunjukkan kepakaran dalam bidang berkenaan

PO2 Mengaplikasikan kemahiran praktikal dalam bidang berkenaan

PO3 Menghasilkan penyelesaian kepada permasalahan menggunakan kemahiran saintifik

dan pemikiran kritikal

PO4 Menunjukkan kualiti kepimpinan melaui komunikasi dan kerjasama berkesan di

kalangan rakan dan pihak berkepentingan

PO5 Mengaitkan idea terhadap isu masyarakat

PO6 Menjalankan penyelidikan dengan penyeliaan minimum dan patuh kepada

perundangan, etika dan kod amalan profesional

PO7 Menguruskan maklumat untuk pembeljaran sepanjang hayat

Page 16: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

16

Lampiran 1C

STRUKTUR KURIKULUM

Bagi kurikulum baharu hanya sertakan senarai kursus teras dan elektif seperti di jadual di bawah.

A. Kursus Teras

Kurikulum Baharu

Bil Kod Kursus Nama Kursus Kredit

Jumlah kredit

Peratus

B. Kursus Elektif

Kurikulum Baharu

Bil Kod Kursus Nama Kursus Kredit

Jumlah kredit

Peratus

Page 17: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

17

Lampiran 1D

FORMAT KERTAS CADANGAN PERMOHONAN SARINGAN AWAL BAGI PROGRAM

AKADEMIK BAHARU SISWAZAH

TAJUK KERTAS CADANGAN: ____________________________________________

Berikut ialah format terbaharu kertas cadangan permohonan saringan awal program akademik baharu bagi

tujuan kelulusan Senat.

BIL. PERKARA KETERANGAN

1. UNIVERSITI AWAM Universiti Putra Malaysia (UPM)

2. PROGRAM AKADEMIK YANG

DIPOHON

Nyatakan nama program akademik dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Contoh:

Sarjana Muda Undang-Undang

Bachelor of Law

3. TAHAP KERANGKA

KELAYAKAN MALAYSIA

(KKM)

Nyatakan tahap Kerangka Malaysia (KKM) program akademik baharu yang dipohon. Contoh: Sarjana Muda: Tahap 6

4. PENGIKTIRAFAN BADAN

PROFESIONAL

Nyatakan sama ada program akademik perlu diiktiraf mana-mana badan professional. Contoh: Lembaga Kelayakan Profesyen Undang-Undang (Legal Profession Qualifying Board)

5. INSTITUSI KERJASAMA Sekiranya ia melibatkan penawaran bersama institusi lain, nyatakan nama institusi dan nama program yang berkaitan di institusi berkaitan.

6. BIDANG TUJAHAN

UNIVERSITI

6.1 Nyatakan visi, misi dan matlamat pendidikan universiti. 6.2 Nyatakan bidang tujahan universiti.

7. ENTITI AKADEMIK YANG

MEMOHON

Nyatakan nama penuh entiti akademik yang memohon

program akademik baharu.

8. SESI PENGAJIAN PROGRAM

AKADEMIK DIMULAKAN

Nyatakan semester dan sesi pengajian program akademik

akan dimulakan.

Contoh:

Semester 1 Sesi 2017/2018 (September 2017).

9. JENIS PENGAJIAN Nyatakan jenis pengajian sama ada secara sepenuh masa

atau separuh masa.

10. MOD PENGAJIAN Nyatakan mod pengajian sama ada kerja kursus, penyelidikan

atau campuran.

11. KAEDAH PENYAMPAIAN 1.1 Nyatakan kaedah penyampaian yang meliputi

kuliah, tutorial, amali, sesi pembelajaran

berpusatkan pelajar, sesi pembelajaran atas

talian, dan lain-lain mengikut peratus jam

pembelajaran sama ada secara konvesional,

jarak jauh dalam/atas talian atau lain-lain.

1.2 *Ringkasan struktur program.

1.3 *Perbandingan program sedia ada dalam dan

luar negara.

Nota: *Keperluan tambahan UPM

Page 18: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

18

BIL. PERKARA KETERANGAN

12. JANGKA MASA/TEMPOH

PENGAJIAN

Nyatakan tempoh pengajian: Contoh: 4 tahun (8 semester)

Jenis Pengajian Minimum Maksimum

Sepenuh Masa

Separuh Masa

13. JUMLAH KREDIT

BERGRADUAT

Nyatakan jumlah kredit bergraduat program akademik tersebut.

14. NATIONAL EDUCATION CODE

(NEC)

Nyatakan kod bidang program akademik tersebut berdasarkan manual NEC.

15. JUSTIFIKASI MENGADAKAN

PROGRAM AKADEMIK

Huraikan secara terperinci bagi perkara seperti berikut:

a. Unjuran statistik keperluan pekerjaan di sektor awam

dan swasta bagi tempoh 5 tahun.

b. Jenis pekerjaan yang berkaitan dan jumlah keperluan

industri. Hasil dapatan Labour Force Survey (LFS) boleh

digunakan sebagai sumber rujukan.

c. Peratusan Kebolehgajian Siswazah (Graduate

Employability) bagi entiti akademik dan universiti yang

ingin menawarkan program akademik baharu.

Perkembangan dan perubahan teknologi.

d. Lain-lain justifikasi yang berkaitan.

16. ANALISIS KEPERLUAN Analisis keperluan perlu mengandungi item di bawah:

16.1 Nyatakan keperluan perjawatan sama ada memadai

dengan perjawatan sedia ada atau penambahan baharu.

16.2. Nyatakan keperluan fizikal sama ada memadai dengan

keperluan fizikal sedia ada atau penambahan baharu.

16.3 Nyatakan implikasi kewangan yang berkaitan.

17. KELESTARIAN PROGRAM Nyatakan kelestarian program dengan memfokuskan kepada

isu sejauh manakah program dijangka bertahan di pasaran.

18. KOS PERLAKSANAAN

PROGRAM

Nyatakan kos perlaksanaan program

18.1 Kadar yuran per semester bagi setiap pelajar.

18.2 Break event point dalam Ringgit Malaysia (RM) dan

bilangan pelajar.

19. PERTINDANAN PROGRAM Nyatakan pertindanan program akademik yang sedia ada di

universiti awam dan institut pengajian tinggi swasta.

20. PROGRAM AKADEMIK SEDIA

ADA

Nyatakan program sedia ada di entiti akademik yang memohon

program akademik baharu.

21. PENJUMUDAN PROGRAM Jika berkaitan, nyatakan program sedia ada yang tidak

berdaya maju, tidak relevan dan tidak mendapat sambutan.

22. KELULUSAN KERTAS

KONSEP

PERINGKAT TARIKH KELULUSAN

a) Mesyurat Jabatan

b) Mesyurat JK Pengajian Siswazah Fakulti

c) Mesyurat Fakulti

d) Mesyurat JK Pengajian Siswazah Universiti

e) Senat UPM

Page 19: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

19

MAKLUMAT PEGAWAI PENYEDIA DOKUMEN UNTUK DIHUBUNGI

NAMA

JAWATAN

NO. TEL. PEJABAT

NO. TEL. BIMBIT

EMEL

Page 20: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

20

Lampiran 2

CADANGAN PENAWARAN PROGRAM

MASTER ____________________________________

Disediakan oleh:

FAKULTI _______________________________

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2016

Page 21: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

21

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

KERTAS PEMBAWA CADANGAN PROGRAM BAHARU I

RINGKASAN EKSEKUTIF II – IV

CADANGAN PENAWARAN PROGRAM MASTER _________________________________________

BIL BUTIRAN

1. Universiti/Kolej Universiti 1

2. Tujuan

3. Program Akademik Yang Dipohon

4. Tahap Kerangka Kelayakan Malaysia

5. Fakulti/Sekolah/Pusat Yang Memohon

6. Peringkat Pengajian

7. Tahun Dimulakan (Sesi/Tahun)

8. Jangkamasa Pengajian, Mod Pengajian Dan Lokasi Program

9. Nilai Kredit

10. Bahasa Pengantar

11. Kaedah Penyampaian (Kuliah/Tutorial/Makmal/Kerja Lapangan/Studio Dan Sebagainya)

12. Justifikasi Mengadakan Program

13. Kajian Pasaran Dan Input Pemegang Taruh

14. Matlamat Program

15. Hasil Pembelajaran Program

16. Struktur Kurikulum

17. Unjuran Pelajar/Promosi Program

18. Jangkaan Bidang Kerjaya Siswazah

19. Syarat Kemasukan

20. Implikasi Kakitangan, Fizikal Dan Kewangan Dan Kos Analisis/Cadangan Yuran Program

21. Program Akademik Yang Sedang Ditawarkan Di Fakulti/Pusat Yang Memohon

22. Pertindihan Program Dipohon Dengan Universiti Awam/Swasta Lain

23. Perbandingan Dengan Program Akademik Di Universiti Luar Negara

24. Senarai Lampiran

25. Kesimpulan/Syor

Page 22: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

22

FORMAT KERTAS PEMBAWA

PENAWARAN PROGRAM BAHARU

Tujuan

Kertas ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan mesyuarat Jawatankuasa Kecil

Kurikulum Pengajian Siswazah Universiti mengenai cadangan penawaran program Master

______________________, Fakulti _____________________.

Latar Belakang

Berikan maklumat fakulti

Berikan maklumat program sedia ada

Justifikasi Penawaran Program

Keperluan program baharu.

Keperluan hasil daripada Jawatankuasa Pengajian Program, perkembangan semasa, maklum balas

daripada pemegang taruh dan lain-lain berkaitan.

Dapatan daripada Kajian Pasaran/Alumni Survey/Exit Survey/Employer Survey.

Maklumat Program Yang Akan Ditawarkan

Maklumat program baharu yang akan ditawarkan.

Matlamat Program

Struktur Kurikulum (Rumusan Hasil Pembelajaran dan lain-lain), Skema pengajian

Peringkat kelulusan kurikulum dan tarikh diluluskan

Lain-lain yang perlu

Syor

Jawatankuasa Kecil Kurikulum Pengajian Siswazah Universitidiminta untuk menimbang dan meluluskan

cadangan penawaran program Master ______________________, Fakulti _____________________.

Page 23: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

23

RINGKASAN EKSEKUTIF PENAWARAN PROGRAM BAHARU

NAMA PROGRAM : ___________________________

FAKULTI YANG MEMOHON : ___________________________

Peringatan: Penulisan Ringkasan Eksekutif perlu ditulis dengan jelas berdasarkan penulisan penuh pada

GARIS PANDUAN CADANGAN PROGRAM AKADEMIK IPTA UNTUK PERTIMBANGAN UNIVERSITI

PUTRA MALAYSIA/JAWATANKUASA PENDIDIKAN TINGGI (JKPT) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Bil Item Perincian Maklumat / Keperluan

1. UNIVERSITI Universiti Putra Malaysia

2. TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan

___________________________________________

3. PROGRAM AKADEMIK YANG

DIPOHON

4. TAHAP KERANGKA

KELAYAKAN MALAYSIA

Mengikut tahap yang telah ditetapkan oleh MQA Contoh: Tahap 7

(Master) / 8 (PhD)

5. FAKULTI YANG MEMOHON

6. PERINGKAT PENGAJIAN

7. TAHUN DIMULAKAN

(SESI/TAHUN) Cth: Semester Pertama 2015/2016

8.

JANGKA MASA PENGAJIAN,

MOD PENGAJIAN DAN

LOKASI PROGRAM

Tahun/Semester

Sepenuh/Separuh Masa

Konvensional, jarak jauh dan sebagainya.

Lokasi program sama ada di UPM/Luar UPM/Lokasi yang diluluskan

oleh Senat Universiti

9. JUMLAH KREDIT

Jumlah Kredit:

Kursus Teras (Jumlah dan peratusan)

Kursus Elektif (Jumlah dan peratusan)

10. BAHASA PENGANTAR

11.

KAEDAH PENYAMPAIAN

(KULIAH/TUTORIAL/

MAKMAL/KERJA

LAPANGAN/STUDIO DAN

SEBAGAINYA)

Cth: Pengajaran dalam kuliah, seminar, pembentangan dalam kuliah

dan projek.

12. JUSTIFIKASI MENGADAKAN

PROGRAM Rujuk Kertas Konsep

13.

INPUT DARIPADA

PEMEGANG TARUH DAN

KAJIAN PASARAN

Ringkasan ulasan input pemegang taruh dan kajian pasaran mengenai

program yang akan ditawarkan.

Kajian Pasaran (rujuk Kertas Konsep)

14.

MATLAMAT PROGRAM

(PROGRAM EDUCATIONAL

OBJECTIVE)

Rujuk Kertas Konsep

Page 24: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

24

Bil Item Perincian Maklumat / Keperluan

15.

HASIL PEMBELAJARAN

PROGRAM

(PROGRAMLEARNING

OUTCOMES)

Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan seperti berikut:

Mengikut Hasil Pembelajaran Program yang disarankan oleh

MQA/UPM.

Fakulti boleh menambah Hasil Pembelajaran yang difikirkan sesuai

bagi program.

Program profesional boleh menambah Hasil Pembelajaran sebagai

keperluan pengiktirafan oleh Badan/Agensi yang memberi

pengiktirafan.

Ayat bermula dengan :

Pelajar dapat :

1.

2.

16. STRUKTUR KURIKULUM

Terangkan secara ringkas struktur kurikulum yang merangkumi

komponen kursus mengikut keperluan Standard program yang

dikeluarkan oleh MQA/standard yang dikeluarkan oleh Badan

Profesional (jika ada). Nyatakan pengkhususan jika ada.

17.

UNJURAN PELAJAR

Nyatakan unjuran pelajar dari segi bilangan pengambilan, enrolmen dan

keluaran (graduan) untuk tempoh lima (5) tahun.

Contoh:

Unjuran Pelajar dalam tempoh lima (5) tahun adalah seperti berikut:

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

Kemasukan 20 25 30 35 40

Enrolmen 20 45 55 65 75

Graduan - - 20 25 30

18. JANGKAAN BIDANG

KERJAYA SISWAZAH

19.

SYARAT

KEMASUKAN

Nyatakan keperluan kelayakan asas.

Nyatakan keperluan dan kemahiran prasyarat serta syarat/kelayakan

lain jika diperlukan.

Nyatakan syarat khas Fakulti/program.

Jelaskan sama ada terdapat kursus khas bagi mereka yang terpilih

tetapi tidak memenuhi kriteria kemasukan.

Mengikut Senat/Syarat Am dan khusus.

Page 25: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

25

Bil Item Perincian Maklumat / Keperluan

20.

IMPLIKASI KAKITANGAN,

FIZIKAL DAN KEWANGAN

i. Implikasi Kakitangan

Organisasi Fakulti

Senaraikan tenaga akademik yang terlibat dengan program

pengajian.

Nyatakan jumlah tenaga pengajar sedia ada untuk program

akademik yang dipohon berserta kelayakan, kepakaran dan

kemahiran serta kesepadanan kelayakan dan kepakaran

dengan bidang pengajian (lampirkan nama). Nyatakan bilangan

tambahan tenaga pengajar yang diperlukan bagi tempoh lima (5)

tahun.

Nyatakan jumlah kakitangan sokongan sedia ada dan unjuran.

ii. Implikasi Fizikal:

Kemudahan-kemudahan fizikal/makmal/peralatan dan lain-lain

yang sedia ada dan tambahan yang diperlukan bagi tempoh

lima (5) tahun.

iii. Implikasi Kewangan:

Kos pengedalian program yang merangkumi kos penggajian staf

akademik dan sokongan (termasuk honorarium), kos utiliti

(sewaan bilik kuliah dan makmal, elektrik, air dll), kos bahan-

bahan makmal (jika ada) dan lain-lain berkaitan.

Keperluan peruntukan pembangunan (nyatakan perancangan

universiti berdasarkan Rancangan Malaysia Lima Tahun).

Keperluan peruntukan mengurus (termasuk enrolmen

kakitangan) bagi tempoh lima (5) tahun.

Nyatakan samada terdapat kos kemudahan lain yang

menyokong kepada keberkesanan program.

Nyatakan pelan pemasaran yang diambil untuk mempromosikan

program baharu yang dicadangkan dengan mengambilkira kos

analisis yang melibatkan perbelanjaan dan pendapatan melalui

penawaran program baharu tersebut.

21.

PROGRAM AKADEMIK LAIN

YANG SEDANG

DITAWARKAN DI FAKULTI

YANG MEMOHON

Nyatakan program-program akademik lain yang sedang ditawarkan.

22.

PERTINDIHAN PROGRAM

YANG DIPOHON DENGAN

IPTA/IPTS LAIN

Nyatakan IPTA/IPTS dan program akademik yang berkaitan.

Nyatakan kelainan dan kekuatan program yang dipohon berbanding

dengan IPTA/IPTS lain.

23.

PERBANDINGAN DENGAN

PROGRAM AKADEMIK DI

UNIVERSITI LUAR NEGARA

Berikan contoh program yang ditawarkan oleh universiti di luar

negara.

Nyatakan perbandingan dari segi persamaan/perbezaan dan

kekuatannya termasuk kaedah pelaksanaan/bidang/tumpuan.

24. KESIMPULAN/SYOR Nyatakan syor ke atas cadangan program untuk pertimbangan

Mesyuarat.

Page 26: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

26

GARIS PANDUAN CADANGAN PROGRAM AKADEMIK IPTA UNTUK PERTIMBANGAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA/JAWATANKUASA PENDIDIKAN TINGGI (JKPT),

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

1. Universiti/Kolej Universiti

Nyatakan nama universiti/kolej universiti.

2. Tujuan

Nyatakan tujuan Kertas Cadangan.

Contoh: Kertas ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan ___________________

3. Program Akademik Yang Dipohon

Nyatakan nama program dan nama ijazah yang akan dianugerahkan.

Nyatakan samada ijazah perlu diiktiraf oleh mana-mana Badan Profesional.

Sertakan pengiktirafan/ulasan badan profesional berkaitan (jika program berbentuk profesional).

4. Tahap Kerangka Kelayakan Malaysia

5. Fakulti/Sekolah/Pusat Yang Memohon

Nyatakan secara ringkas Institut/Fakulti/Sekolah/Pusat yang memohon program.

Nyatakan sejarah penubuhan dari segi tarikh penubuhan, bilangan program dan bilangan pelajar yang

berdaftar.

6. Peringkat Pengajian

Nyatakan sama ada ijazah pertama, sarjana atau kedoktoran.

7. Tahun Dimulakan (Sesi/Tahun)

Nyatakan tahun dan sesi program akan dimulakan.

Contoh: Semester Pertama 2015/2016

8. Jangkamasa Pengajian, Mod Pengajian Dan Lokasi Program

Nyatakan jangka masa pengajiandalam semester dan tahun, jenis pengajian samada sepenuh atau

separuh masa, konvensional atau jarak jauh serta lokasi program sama ada di UPM/Luar UPM/Lokasi

yang diluluskan oleh Senat Universiti.

9. Nilai Kredit

10. Bahasa Pengantar

11. Kaedah Penyampaian (Kuliah/Tutorial/Makmal/Kerja Lapangan/Studio Dan Sebagainya)

12. Justifikasi Mengadakan Program

Rujuk Kertas Konsep

13. Kajian Pasaran Dan Input Pemegang Taruh

Ringkasan ulasan input pemegang taruh dan kajian pasaran mengenai program yang akan ditawarkan.

Dokumen yang perlu dilampirkan adalah:

Ulasan JK Penasihat Program Fakulti

Kajian Halatuju/Arahan Kementerian dan

Page 27: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

27

Dokumen sokongan lain (jika ada)

Kajian Pasaran (rujuk Kertas Konsep)

14. Matlamat Program

Rujuk Kertas Konsep

15. Hasil Pembelajaran Program

Nyatakan keupayaan khusus (competencies) yang akan ditunjukkan oleh pelajar di akhir program,

seperti penguasaan pengetahuan dalam pelbagai bidang termasuk ICT, daya intelek, dari segi

menyelesaikan masalah, membuat keputusan secara kreatif, keterampilan, praktikal, kebolehan

berkomunikasi, berfikir secara kritikal, sikap dan akhlak sebagai warganegara yang bertanggungjawab

serta keupayaan meningkatkan kebolehan diri.

Tunjukkan kaitan antara keupayaan pada akhir program dengan keupayaan yang akan diperolehi

dalam alam pekerjaan.

Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan seperti berikut:

Mengikut Hasil Pembelajaran Program yang disarankan oleh MQA/UPM.

Fakulti boleh menambah Hasil Pembelajaran yang difikirkan sesuai bagi program.

Program profesional boleh menambah Hasil Pembelajaran sebagai keperluan pengiktirafan oleh

Badan/Agensi yang memberi pengiktirafan.

Ayat bermula dengan:

Pelajar dapat:

1.

2.

Rujuk:

Lampiran 3A Jadual 1: Pemetaan Matlamat Program Dengan Hasil Pembelajaran

Program

Lampiran 3B Jadual 2: Matriks Kursus Dengan Hasil Pembelajaran Program

(Program Outcomes)

Lampiran 3C Jadual 3: Senarai Hasil Pembelajaran Program

Lampiran 3D Jadual 4: Matriks Kursus Dengan Taksonomi Pembelajaran Program

Lampiran 3E Jadual 5: Matriks Kursus dengan Kemahiran Insaniah Program

Lampiran 3F Jadual 6: Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JPP) Program

Lampiran 3G Jadual 7: Contoh Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JPP)

16. Struktur Kurikulum

Terangkan secara terperinci struktur kurikulum yang merangkumi komponen kursus mengikut keperluan

Standard program yang dikeluarkan oleh MQA/standard yang dikeluarkan oleh Badan Profesional (jika

ada). Nyatakan pengkhususan jika ada.

Lampirkan perkara-perkara berikut:

Lampiran 4 Senarai Kursus Teras dan Elektif

Lampiran 5 Cadangan Skema Pengajian Mengikut Semester

Lampiran 6 Sistem Pengkodan Kursus

Lampiran 7 Senarai Kursus Baharu

Lampiran 8 Senarai Kursus Sedia Ada

Page 28: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

28

17. Unjuran Pelajar/Promosi Program

Nyatakan unjuran pelajar dari segi bilangan pengambilan, enrolmen dan keluaran (graduan) untuk tempoh

lima (5) tahun dalam bentuk jadual seperti contoh di bawah:

Contoh:

Unjuran Pelajar dalam tempoh lima (5) tahun adalah seperti berikut:

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

Kemasukan 20 25 30 35 40

Enrolmen 20 45 55 65 75

Graduan - - 20 25 30

18. Jangkaan Bidang Kerjaya Siswazah

19. Syarat Kemasukan

Nyatakan keperluan kelayakan asas (Syarat Am Universiti).

Nyatakan pengetahuan dan kemahiran prasyarat serta syarat/kelayakan lain jika diperlukan.

Nyatakan Syarat Khas Fakulti/Program.

Jelaskan mengambil kira terdapat kursus khas bagi mereka yang terpilih tetapi tidak memenuhi kriteria

kemasukan.

Mengikut Senat/Syarat Am dan khusus.

20. Implikasi Kakitangan, Fizikal Dan Kewangan Dan Kos Analisis/Cadangan Yuran Program

Implikasi kakitangan:

Organisasi Fakulti/Sekolah/Pusat.

Senaraikan tenaga akademik yang terlibat dengan program pengajian.

Nyatakan jumlah tenaga pengajar sedia ada untuk program akademik yang dipohon berserta

kelayakan, kepakaran dan kemahiran serta kesepadanan kelayakan dan kepakaran dengan bidang

pengajian (lampirkan nama). Nyatakan bilangan tambahan tenaga pengajar yang diperlukan bagi

tempoh lima (5) tahun.

Nyatakan jumlah kakitangan sokongan sedia ada.

Implikasi fizikal:

Kemudahan-kemudahan fizikal/makmal/peralatan dan lain-lain yang sedia ada dan tambahan yang

diperlukan bagi tempoh lima (5) tahun.

Implikasi kewangan:

Keperluan peruntukan pembangunan (nyatakan perancangan universiti berdasarkan Rancangan

Mengambil kira Lima Tahun).

Keperluan peruntukan mengurus (termasuk enrolmen kakitangan) bagi tempoh lima (5) tahun.

Nyatakan mengambil kira terdapat kemudahan lain yang menyokong kepada keberkesanan program.

Nyatakan pelan pemasaran yang diambil untuk mempromosikan program baharu yang dicadangkan

dengan mengambil kira kos analisis yang melibatkan perbelanjaan dan pendapatan melalui

penawaran program baharu tersebut.

21. Program Akademik yang Sedang Ditawarkan di Fakulti/Sekolah Pusat yang Memohon/Pertindihan

Program Dipohon dengan IPTA Lain/Perbandingan Dengan Program Akademik di Universiti Luar

Negara/Senarai Lampiran/Kesimpulan/Syor

Page 29: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

29

Nyatakan program-program akademik yang sedang ditawarkan.

22. Pertindihan Program Dipohon dengan IPTA Lain

Nyatakan IPTA dan program akademik yang berkaitan.

Nyatakan kelainan dan kekuatan program yang dipohon berbanding dengan IPTA lain.

23. Perbandingan dengan Program Akademik di Universiti Luar Negara

Berikan contoh program yang ditawarkan oleh universiti di luar negara.

Nyatakan perbandingan dari segi persamaan/perbezaan dan kekuatannya termasuk kaedah

pelaksanaan/bidang/tumpuan.

24. Senarai Lampiran

Senaraikan keahlian Jawatankuasa Pengajian Program dan sertakan ulasan dan minit Jawatankuasa.

Minit Mesyuarat Lembaga Pengajian.

Tarikh Kelulusan Program.

A. Kelulusan Kertas Konsep Tarikh Kelulusan

Mesyuarat Jabatan

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti

Mesyuarat Fakulti

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti

Senat Universiti

Mesyuarat Kelulusan Saringan Kementerian Pengajian Tinggi

(KPT)

B. Kelulusan Kertas Cadangan Tarikh Kelulusan

Mesyuarat Jabatan

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Program

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti

Mesyuarat Fakulti

Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Kurikulum Pengajian Siswazah

Universiti

Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti

Senat Universiti

Lembaga Pengarah Universiti

25. Kesimpulan/Syor

Nyatakan kesimpulan/syor ke atas cadangan program untuk pertimbangan mesyuarat.

Page 30: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

30

Lampiran 3A

JADUAL 1: PEMETAAN MATLAMAT PROGRAM DENGAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

BIL. HASIL PEMBELAJARAN STANDARD

PROGRAM (PEO)

HASIL PEMBELAJARAN (PO)

Me

nu

nju

kkan

Kep

akara

n

da

lam

bid

an

g b

erk

en

aan

Me

ng

ap

likasik

an

kem

ah

iran

pra

kti

kal d

ala

m b

ida

ng

b

erk

en

aan

Me

ng

ha

sil

kan

pe

nyele

saia

n

kep

ad

a p

erm

asala

ha

n

men

gg

un

akan

kem

ah

iran

sain

tifi

k d

an

pe

mik

iran

kri

tikal

Me

nu

nju

kkan

ku

aliti

kep

imp

inan

mela

lui

ko

mu

nik

asi d

an

kerj

asam

a

be

rkesan

di kala

ng

an

rakan

da

n p

iha

k b

erk

ep

en

tin

ga

n

Me

ng

ait

kan

id

ea t

erh

ad

ap

isu

masyara

kat

Me

nja

lan

kan

pe

nyelid

ikan

de

ng

an

pe

nyeliaan

min

imu

m

da

n p

atu

h k

ep

ad

a

pe

run

da

ng

an

, eti

ka d

an

ko

d

am

ala

n p

rofe

ssio

na

l

Me

ng

uru

skan

maklu

mat

un

tuk

pe

mb

ela

jara

n s

ep

an

jan

g

ha

yat

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7

1. Perkembangan pengetahuan, penyelidikan, kemahiran komunikasi dan kompetensi berdasarkan proses saintifik/inkuiri dan pencapaiannya.

2. Pengukuhan kemahiran generic seperti sikap, etika, nilai profesionalisme dan kemahiran kepimpinan untuk kemajuan masyarakat dalam kerangka wawasan Negara

3. Penggunakan kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah dalam usaha untuk menilai dan membuat keputusan secara kritikal dan kreatif berdasarkan bukti penyelidikan dan/atau pengalaman.

4. Pengukuhan usaha mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat sejajar dengan kemajuan pembangunan global

5. Hasil penyelidikan yang relevan dalam konteks nasional dan antarabangsa

6. Penyebaran hasil penyelidikan melalui penerbitan

Page 31: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

31

Lampiran 3B

JADUAL 2: MATRIKS KURSUS DENGAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PROGRAM

OUTCOMES)

(i) Secara keseluruhan, Hasil Pembelajaran Program (PO) merangkumi tujuh 7 elemen hasil pembelajaran

iaitu PO1 hingga PO7.

(ii) PO1 adalah wajib. Setiap kursus mesti mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) elemen PO termasuk

PO1.

(iii) Tandakan () PO yang berkaitan dengan kursus.

(iv) Jumlahkan bilangan kursus yang menyumbang kepada setiap elemen hasil pembelajaran program.

Untuk kursus elektif, kira jumlah berdasarkan kursus yang didapati popular dalam kalangan pelajar untuk

memenuhi keperluan kredit.

BIL KOD

KURSUS NAMA KURSUS KREDIT

Hasil Pembelajaran Program

Me

nu

nju

kkan

Kep

akara

n d

ala

m

bid

an

g b

erk

en

aan

Me

ng

ap

likasik

an

kem

ah

iran

p

rakti

kal d

ala

m b

ida

ng

be

rken

aan

Me

ng

ha

sil

kan

pe

nyele

saia

n

kep

ad

a p

erm

asala

ha

n

men

gg

un

akan

kem

ah

iran

sain

tifi

k

da

n p

em

ikir

an

kri

tikal

Me

nu

nju

kkan

ku

aliti

kep

imp

inan

mela

lui ko

mu

nik

asi d

an

kerj

asam

a b

erk

esan

di

kala

ng

an

ra

kan

da

n p

iha

k b

erk

ep

en

tin

ga

n

Me

ng

ait

kan

id

ea t

erh

ad

ap

isu

masyara

kat

Me

nja

lan

kan

pe

nyelid

ikan

de

ng

an

pe

nyeli

aan

min

imu

m d

an

pa

tuh

kep

ad

a p

eru

nd

an

gan

, eti

ka d

an

ko

d a

mala

n p

rofe

ssio

na

l

Me

ng

uru

skan

maklu

mat

un

tuk

pe

mb

ela

jara

n s

ep

an

jan

g h

ayat

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7

KURSUS TERAS

KURSUS ELEKTIF*

JUMLAH

*Untuk tujuan pengiraan, pilih kursus yang dijangka pelajar akan ambil.

Page 32: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

32

Lampiran 3C

JADUAL 3: SENARAI HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Bil

Hasil

Pembelajaran

Program

Contoh Hasil Pembelajaran Program Generik

1. PO1 Menunjukkan kepakaran dalam bidang berkenaan

2. PO2 Mengaplikasikan kemahiran praktikal dalam bidang berkenaan

3. PO3 Menghasilkan penyelesaian kepada permasalahan menggunakan kemahiran

saintifik dan pemikiran kritikal

4. PO4 Menunjukkan kualiti kepimpinan melaui komunikasi dan kerjasama berkesan di

kalangan rakan dan pihak berkepentingan

5. PO5 Mengaitkan idea terhadap isu masyarakat

6. PO6 Menjalankan penyelidikan dengan penyeliaan minimum dan patuh kepada

perundangan, etika dan kod amalan profesional

7. PO7 Menguruskan maklumat untuk pembeljaran sepanjang hayat

*Nota: Hasil Pembelajaran UPM adalah gabungan domain pembelajaran MQA dan Kemahiran Insaniah JPT dan

merupakan hasil pembelajaran yang ditetapkan bagi program yang tiada Standard Program.

Page 33: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

33

Lampiran 3D

JADUAL 4: MATRIKS KURSUS DENGAN TAKSONOMI PEMBELAJARAN PROGRAM

(i) Secara keseluruhannya, program perlu memenuhi sekurang-kurangnya dua (2) domain iaitu domain

kognitif dan salah satu daripada domain psikomotor atau afektif. Penekanan terhadap domain psikomotor

atau afektif adalah mengikut keperluan sesuatu kursus.

(ii) Tandakan/pilih domain taksonomi dengan merujuk kepada penulisan hasil pembelajaran kursus dalam

rangka kursus. Untuk mencapai aras psikomotor P5 dan ke atas, adalah dicadangkan tahap kognitif

berada pada aras sekurang-kurangnya C5.

(iii) Aras Taksonomi Pembelajaran bagi domain kognitif mestilah bersesuaian dengan tahap kursus.

(iv) Aras Taksonomi yang dicapai bagi kursus lanjutan dalam bidang yang sama (contoh: Kalkulus dan

Kalkulus Lanjutan) mestilah tidak kurang daripada Aras Taksonomi kursus sebelumnya.

(v) Keseluruhan program yang ditawarkan secara purata* (perlu ± 0.05) mencapai C5, P5, A4 (lihat contoh

pengiraan di bawah).

(vi) Jika penulisan hasil pembelajaran keseluruhan kursus mencapai C5, P5 dan A4, aras yang perlu ditanda

dalam jadual matriks ialah:

C1, C2, C3, C4, C5

P1, P2, P3, P4, P5

A1, A2, A3, A4

(vii) Jumlahkan bilangan kursus yang menyumbang kepada aras tertinggi bagi setiap domain. Untuk kursus

elektif, kira jumlah berdasarkan kursus popular di kalangan pelajar untuk memenuhi keperluan kredit.

Bil Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF

Me

ng

ah

afa

l

Me

mah

am

i

Me

ng

ap

likasi

Me

ng

an

ali

sis

Me

nilai

Me

ncip

ta

Pers

ep

si

Set

Resp

on

s b

erp

an

du

Me

kan

ism

e

Resp

on

s k

eta

ra

ko

mp

leks

Ad

ap

tasi

La

ku

an

tu

len

Me

neri

ma

Me

mb

eri

maklu

m b

ala

s

Me

nilai

Me

ng

org

an

isasi

Me

ng

ha

yati

nilai

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 A1 A2 A3 A4 A5

KURSUS TERAS

KURSUS ELEKTIF (Pilih kredit

daripada )

Jumlah Kursus yang Mencapai Aras Tertinggi bagi Setiap Domain#

0 0 15 17 11 2 0 2 7 10 10 5 1 0 8 16 5 1

Peratus kursus mengikut domain 45/45 (100%) 35/45 (77.8%) 30/45 (66.7%)

Purata Pencapaian Domain 4.00 4.34 2.97

# Contoh program XY

Page 34: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

34

*Contoh pengiraan purata pencapaian domain (ubah domain):

1. Domain Kognitif

= [(1x0)+(2x0)+(3x15)+(4x17)+(5x11)+(6x2)] ÷ jumlah kursus untuk domain kognitif

= 180/45

= 4.00 (Mencapai purata C4 kerana dalam julat ± 0.05 daripada 4)

2. Domain Psikomotor

= [(1x0)+(2x2)+(3x7)+(4x10)+(5x10)+(6x5)+(7x1)] ÷ jumlah kursus untuk domain psikomotor

= 152/35

= 4.34 (Mencapai purata P4 kerana dalam julat ± 0.05 daripada 4)

3. Domain Afektif

= [(1x0)+(2x8)+(3x16)+(4x5)+(5x1)] ÷ jumlah kursus untuk domain afektif

= 89/30

= 2.97 (Mencapai purata A3 kerana dalam julat ± 0.05 daripada 3)

Page 35: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

35

Lampiran 3E

JADUAL 5: MATRIKS KURSUS DENGAN KEMAHIRAN INSANIAH PROGRAM

(i) Kemahiran insaniah merangkumi Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) dan Kemahiran Insaniah Tambahan

(KIT).

(ii) Pelajar siswazah mesti mencapai aras melebihi semua KIM bagi kemahiran insaniah yang ditetapkan

dalam kursus.

(iii) Setiap program perlu memenuhi sekurang-kurangnya 4 Domain KI.

(iv) KI setiap kursus mestilah merujuk kepada domain hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dalam

matriks Hasil Pembelajaran Program, contohnya:

Kursus ABC5205 3(3+0)

LO Program: menandakan PO2, PO3, PO9

Jadual Matriks KI: CTPS1 - CTPS3 (KIM) sekiranya perlu lebih daripada CTPS3, contoh perlukan

CTPS5, tandakan matriks CTPS1, CTPS2, CTPS3 dan CTPS5

(v) Ketetapan KI untuk sesuatu kursus mestilah diterjemahkan dalam penulisan hasil pembelajaran (LO)

kursus.

(vi) Dalam penulisan LO kursus, KI ditulis sebagai domain yang diperlukan sahaja, contohnya:

Kursus ABC5205 3(3+0)

LO Program: menandakan PO2, PO3, PO9

Penulisan KI kursus: CTPS (tetapi yang diperlukan dalam kursus ialah CTPS1, CTPS2, CTPS3 dan

CTPS5. Tandakan dalam jadual matrik CTPS1, CTPS2, CTPS3 dan CTPS5 sahaja. Tidak perlu

menanda CTPS4) dan KK

(vii) Tidak perlu jumlahkan keseluruhan domain KI.

Bil Kod Nama Kursus

Kredit

CTPS CS, LS TS EM LL

Me

ng

ha

sil

kan

pe

nyele

saia

n k

ep

ad

a

pe

rmasala

han

m

en

gg

un

akan

kem

ah

iran

sain

tifi

k d

an

pe

mik

iran

kri

tikal

(CT

PS

)

Me

nu

nju

kkan

ku

aliti

kep

imp

inan

mela

lui

ko

mu

nik

asi d

an

kerj

asam

a b

erk

esan

di

kala

ng

an

rakan

da

n

pih

ak b

erk

ep

en

tin

ga

n

(CS

, L

S)

Me

ng

ait

kan

id

ea

terh

ad

ap

isu

masyara

kat

(TS

)

Me

nja

lan

kan

pe

nyelid

ikan

de

ng

an

pe

nyeli

aan

min

imu

m

da

n p

atu

h k

ep

ad

a

pe

run

da

ng

an

, eti

ka d

an

ko

d a

mala

n

pro

fessio

nal (

EM

)

Me

ng

uru

skan

maklu

mat

un

tuk

pem

bela

jara

n

sep

an

jan

g h

ayat

(LL

)

Pemetaan dengan Hasil

Pembelajaran Program (LO)

PO3, PO2 (jika berkaitan)

PO4 PO5 PO6 PO7

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3

KURSUS TERAS

JUMLAH KURSUS TERAS

KURSUS ELEKTIF

JUMLAH KURSUS ELEKTIF

Page 36: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

36

Lampiran 3F

JADUAL 6: JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) PROGRAM

(i) Pengiraan JPP perlu mengambil kira semua aktiviti pengajaran-pembelajaran sesuatu kursus.

(ii) Peruntukan jam untuk aktiviti TCL & SCL bagi kuliah dan amali/tutorial adalah fleksibel berdasarkan jumlah

jam yang diperuntukkan untuk Pembelajaran Bersemuka.

(iii) Templat Pengiraan JPP Mengikut Aktiviti Pengajaran-Pembelajaran bagi Kursus adalah seperti dalam

Lampiran 3H.

Bil Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

Tahap Taksonomi Tertinggi (C, P, A)

Pembelajaran Bersemuka (PB)

Aktiviti Pembelajaran Kendiri

Penilaian Formal

Jumlah JPP

Pem

bela

jara

n T

ak

Bers

em

uk

a (

PT

B)

ata

u

SD

L*

sp

t. m

an

ual, t

ug

asan

,

mo

du

l, d

ll.

Ula

ng

kaji

Pers

ed

iaan

Pen

ilaia

n

Pen

ilaia

n B

ert

eru

san

Kuliah Amali/

Tutorial

TCL* SCL* TCL* SCL*

KURSUS UNIVERSITI

KURSUS TERAS

KURSUS ELEKTIF (Pilih kredit daripada )

Jumlah JPP

i. Kursus Universiti

ii. Kursus Teras

iii. Kursus Elektif

Kredit Notional /40= (min. 120)

*Nota: TCL – Pembelajaran Berpusatkan Pensyarah; SCL – Pembelajaran Berpusatkan Pelajar; SDL – Pembelajaran

Kendiri; Kredit Notional dalam julat ±0.10–0.40kredit

jam }

Page 37: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

37

Lampiran 3G

JADUAL 7*

CONTOH JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)

Contoh 1

KURSUS : XXX1234 (Nama Kursus) 3 (3+0)

............................................................................

No. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran JPP

1. Pembelajaran Bersemuka

Kuliah

TCL (Syarahan) 3 jam x 10 syarahan 30

SCL* 2 jam x 6 sesi PBL 12

Amali / tutorial

TCL (Cth: Demonstrasi, aktiviti mengikut prosedur) - -

SCL* - -

2. Aktiviti Pembelajaran Kendiri

Pembelajaran Tak Bersemuka (PTB) atau Self

Directed Learning (SDL): manual, tugasan, laporan dll.

1 jam x 12 penyediaan PBL 12

Ulangkaji (syarahan + amali) 2 jam x 30 syarahan 60

Persediaan Penilaian Formal

[2 jam x 2 penilaian

berterusan] + [3 jam

persediaan akhir]

7

3. Penilaian Formal

Penilaian berterusan 2 x 1 jam 2

Peperiksaan Akhir 1 x 2 jam 2

Jumlah JPP 125

Kredit Notional 125 40

= 3.1

*Nota: Contoh TIDAK perlu disertakanan dalam dokumen kertas cadangan.

Page 38: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

38

Contoh 2

KURSUS : XXX1234 (Nama Kursus) 3 (2+1)

...........................................................................

No. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran JPP

1. Pembelajaran Bersemuka

Kuliah

TCL (Syarahan) 2 jam x 14 syarahan 28

SCL* -

Amali / tutorial

TCL (Cth: Demonstrasi, aktiviti mengikut prosedur) 3 jam x 12 amali 36

SCL* 3 jam x 2 SCL 6

2. Aktiviti Pembelajaran Kendiri

Pembelajaran Tak Bersemuka (PTB) atau Self

Directed Learning (SDL): manual, tugasan, laporan

dll.

1 jam x 14 penyediaan

laporan amali

14

Ulangkaji (syarahan + amali) 1 jam x 28 syarahan 28

Persediaan Penilaian Formal

[2 jam x 2 penilaian

berterusan] + [3 jam

persediaan peperiksaan

akhir]

7

3. Penilaian Formal

Penilaian berterusan 2 x 1 jam 2

Peperiksaan Akhir 1 x 2 jam 2

Jumlah JPP 123

Kredit Notional 123 40

= 3.1

Page 39: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

39

Contoh 3

KURSUS : SIM5988 Projek 6 (0+6)

...............................................................................................

No. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran JPP

1. Pembelajaran Bersemuka

Kuliah

TCL (Syarahan) - -

SCL* - -

Amali / tutorial

TCL (Cth: Demonstrasi, aktiviti mengikut prosedur) 6 x 3 jam amali x 12 minggu 216

SCL* - -

2. Aktiviti Pembelajaran Kendiri

Pembelajaran Tak Bersemuka (PTB) atau Self

Directed Learning (SDL): manual, tugasan, laporan dll.

1 jam x 10 penyediaan

laporan + penulisan tesis

10000 perkataan +

pembentangan laporan tesis

36

Ulangkaji - -

Persediaan Penilaian Formal

- -

3. Penilaian Formal

Penilaian berterusan - -

Peperiksaan Akhir - -

Jumlah JPP 252

Kredit Notional 252 40

= 6.3

Page 40: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

40

Contoh 4

KURSUS : XXX5903 Seminar 1 (0+1)

................................................................

No. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran JPP

1. Pembelajaran Bersemuka

Kuliah

TCL (Syarahan) - -

SCL* - -

Amali / tutorial

TCL (Cth: Demonstrasi, aktiviti mengikut prosedur) - -

SCL* 2 jam x 7 kali (setiap 2

minggu)

14

2. Aktiviti Pembelajaran Kendiri

Pembelajaran Tak Bersemuka (PTB) atau Self

Directed Learning (SDL): manual, tugasan, laporan dll.

[3 jam x 7 penyediaan bahan

+ 7 jam (untuk setiap 1

seminar, 1 jam persediaan)]

28

Ulangkaji (syarahan + amali) -

Persediaan Penilaian Formal

- -

3. Penilaian Formal

Penilaian berterusan - -

Peperiksaan Akhir - -

Jumlah JPP 42

Kredit Notional 42 40

= 1.1

Page 41: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

41

Lampiran 4

STRUKTUR KURIKULUM

Bagi kurikulum baharu hanya sertakan senarai kursus teras dan elektif seperti di jadual di bawah.

A. Kursus Teras

Kurikulum Baharu

Bil Kod

Kursus Nama Kursus Kredit

Jumlah kredit

Peratus

B. Kursus Elektif

Kurikulum Baharu

Bil Kod

Kursus Nama Kursus Kredit

Jumlah kredit

Peratus

Page 42: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

42

Lampiran 5

CADANGAN SKEMA PENGAJIAN MENGIKUT SEMESTER

TAHUN 1

SEMESTER PERTAMA SEMESTER KEDUA

Kod Kursus Kredit Kod Kursus Kredit

JUMLAH JUMLAH

TAHUN 2

Kod Kursus Kredit Kod Kursus Kredit

JUMLAH JUMLAH

TAHUN 3

Kod Kursus Kredit Kod Kursus Kredit

JUMLAH JUMLAH

*Kursus Baharu

Page 43: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

43

Lampiran 6

SISTEM PENGKODAN KURSUS

Sistem pengkodan bagi kurikulum melambangkan tahap, bidang dan kursus yang ditawarkan. Sistem

pengkodan yang diguna pakai adalah seperti berikut:

Digit Pertama merujuk kepada peringkat pengajian

0 Pendahuluan

1 Diploma

2 Diploma/Bacelor

3 Bacelor

4 Bacelor/Master

5 Master

6 PhD

Digit Kedua merujuk kepada bidang/kursus yang ditawar

0 Umum

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Projek, Latihan Klinikal

Catatan: Kod kursus bagi

i. Latihan Klinikal/Praktikal: ABC5901

ii. Projek: SIM5988

Digit ketiga dan keempat merujuk kepada siri/urutan dalam bidang/kursus mengikut tahap ketinggian (00 –

99)

Kod yang dikhususkan untuk Projek Penyelidikan dan seminar untuk program dengan tesis iaitu XXX5999,

XXX6999, XXX5903, XXX5904,...., XXX6903, XXX6904, .... perlu dielakkan.

Page 44: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

44

Lampiran 7

Senarai Kursus Baharu

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

Mukasurat

*Nota: Diikuti dengan rangka kursus baharu yang disusun berdasarkan senarai

Page 45: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

45

Lampiran 8

Senarai Kursus Sedia Ada

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

Mukasurat

*Nota: Diikuti dengan rangka kursus sedia ada yang disusun berdasarkan senarai

Page 46: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

46

Lampiran 9

CONTOH

PENYEDIAAN KANDUNGAN KURSUS

NAMA KURSUS: HURUF BESAR (DALAM BAHASA MALAYSIA)

(huruf kecil dalam Bahasa Inggeris)

Contoh:

PENGUJIAN PERISIAN

(Software Testing)

KOD KURSUS: Contoh:

SSE5304

KREDIT: 3(2+1) atau

3(3+0) atau

3(0+3)

JUMLAH JAM

PEMBELAJARAN

PELAJAR:

Nyatakan mengikut kiraan Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JJPP) (Student

Learning Time, SLT)

Contoh:

120 jam

PRASYARAT: Nyatakan kursus yang menjadi prasyarat

Contoh:

SSE4304

atau

Tiada prasyarat

HASIL

PEMBELAJARAN:

Pelajar dapat:

1.

2.

3.

4.

(Tuliskan hasil pembelajaran kursus yang sejajar dengan Matriks Hasil Pembelajaran

(Lampiran 2A), Matriks Taksonomi Pembelajaran (Lampiran 3) dan Matriks

Kemahiran Insaniah (Lampiran 4) bagi program seperti yang telah ditetapkan.

Sediakan 2 hingga 4 Hasil Pembelajaran sahaja.)

Contoh:

Pelajar dapat:

1. Mengamalkan konsep serta teknik-teknik pengujian perisian (A5, P4)

2. Menghubungkait konsep bolehuji perisian dalam kitaran hayat pembangunan

perisian dan seterusnya menilai kualiti perisian tersebut berdasarkan bilangan

ralat yang dikesan (C6)

3. Mencadangkan teknik pengujian perisian berdasarkan bukti yang kukuh dan

membuat pembentangan (CS, CTPS)

SINOPSIS: Sinopsis kursus ditulis dengan ayat yang lengkap untuk menggambarkan kandungan

dan objektif kursus.

Contoh:

Page 47: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

47

Kursus ini merangkumi konsep, prinsip, strategi dan teknik untuk menguji perisian

konvensional, perisian berorientasikan objek dan aplikasi sesawang. Ia juga

membincangkan konsep bolehuji perisian yang boleh diterapkan dalam kitaran hayat

pembangunan perisian bagi tujuan memudahkan proses pengujian perisian.

Seterusnya, proses pengujian perisian secara manual dan automatik yang meliputi

mekanisma pemilihan data ujian dan mekanisma penilaian keputusan ujian akan

dibincangkan dengan terperinci.

(This course covers concepts, principles, strategies and techniques for testing

conventional software, object-oriented software and web-application. It also

discusses the concept of software testability that can be incorporated in the software

development lifecycle in ordet to ease the process of software testing. Subsequetly,

the process of software testing either manually or automatically that comprises of the

mechanism of test data selection and the mechanism of test results evaluation will

be discussed in details.)

(Terjemahan sinopsis yang ditulis di atas dalam Bahasa Inggeris. Pastikan

terjemahan ditulis dalam kurungan dan menggunakan huruf condong.)

KANDUNGAN

KURSUS:

Kandungan kursus hendaklah dapat menggambarkan tajuk, sinopsis dan dapat

memenuhi Hasil Pembelajaran yang ingin dicapai dalam kursus. Jumlah tajuk kuliah

dan amali/tutorial dalam kandungan kursus antara 10 hingga 14 tajuk.

Contoh:

KULIAH Jam Pembelajaran

Bersemuka

1 Asas Pengujian Perisian

Perspektif pengujian perisian

Prinsip pengujian perisian

Psikologi pengujian perisian

Pengujian dan penyahpepijat

Terminologi pengujian perisian

3

2 Kebolehujian Perisian

Artifak kebolehujian

Pengujian sepanjang kitaran hayat perisian

Menerapkan kebolehujian

Menganggar kebolehujian

3

3 Proses Pengujian Perisian Secara Umum

Metodologi pengujian

Perancangan dan pemantauan proses pengujian

Reka bentuk kes ujian

Pelaksanaan ujian

Mengenal pasti output yang betul

6

4 Pengujian Berasaskan Spesifikasi (SBT)

Definisi SBT

Pembahagian kesetaraan

Teknik SBT

Isu semasa dalam SBT

6

5 Pengujian Berasaskan Kod (CBT)

Definisi CBT

Kriteria liputan untuk pengujian

Teknik CBT

6

Page 48: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

48

Isu smasa dalam CBT

6 Pengujian Perisian Berasaskan Objek (OO)

Isu unik dalam menguji perisian OO

Kebolehgunaan kaedah konventional

Jenis ralat perisian OO

Teknik dalam pengujian perisian OO

3

7 Pengujian Aplikasi Web

Konsep pengujian untuk aplikasi web

Pengujian statik laman hiper teks

Pengujian dinamik aplikasi web

Pengujian perkhidmatan web

3

8 Pengujian Automatik dan Peralatan Pengujian

Kelebihan automasi dan peralatan

Peralatan pengujian

Perisian pengujian automasi

Hakikat penggunaan automasi dan peralatan pengujian

3

9 Optimasi Pengujian: Imbangan Risiko dan Usaha

Penilaian Risiko

Kerumitan fungsian

Menganggar usaha pengujian

Bagaimana untuk mengukur tahap optima bagi automasi

3

10 Cabaran Dalam Pengujian Perisian

Menganggar usaha pengujian

Pengujian untuk sifat munculan: keselamatan dan sekuriti

Kebolehujian perisian untuk teknologi umum

Kriteria ujian dan masa depan pengujian perisian

5

Jumlah 42

PENILAIAN: Kerja Kursus 70%

Peperiksaan Akhir 30%

RUJUKAN: Amman, P. & Offcut, J. (2008). Introduction to Software Testing. New York:

Cambridge University Press.

Farrell-Vinay, P. (2008). Manage Software Testing. New York: Auerbech.

Golze A., Sarbiewski, M. &Zahm, A. (2008). Optimize Quality for Business Outcomes:

A Practical Approach to Software Testing. New Jersey: Wiley.

Pezza, M & Young, M. (2008). Software Testing and Analysis: Process, Principles

and Techniques. New Jersey: Wiley.

Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner’s Approach, (7th

International Edition). New York: McGraw Hill.

*Nota: Panduan penulisan rujukan Nama Pengarang / Tahun / Tajuk Buku (Italic) /Edisi (Italic)/ Nama Bandar/

Penerbit. Senarai buku rujukan yang dibenarkan adalah tidak kurang daripada 5 dan menggunakan rujukan 5 tahun

terkini.

Page 49: PANDUAN PENYEDIAAN PROGRAM SISWAZAH · PDF filekertas cadangan penawaran program baharu kepada Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti ... Rujuk Kertas Konsep dengan penambahbaikan

49

www.sgs.upm.edu.my

2 Ogos 2017