panduan pengguna(elppt akademik – skt akademik)...

Click here to load reader

Post on 04-Jul-2019

248 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  1

  KANDUNGAN

  BIL PERKARA MUKA SURAT

  1 PENGENALAN ................. 2

  2 LOG KE DALAM SISTEM. 3

  3 PROSES PENGESAHAN PROFAIL PEGAWAI. 6

  4 PROSES INPUT WAJARAN.. 8 4.1 Komponen Pengajaran 8 4.2 Komponen Penyeliaan 10 4.3 Komponen Penyelidikan 13 4.4 Komponen Penerbitan 15 4.5 Komponen Klinikal *.

  (Khas untuk Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan dan Fakulti Perubatan Veterinar)

  17

  4.6 Komponen Perkhidmatan Profesional 19 4.7 Komponen Pentadbiran dan Kepimpinan 21 4.8 Komponen Sumbangan dan Kegiatan Di Luar Tugas

  Rasmi.. 22

  5 PENGESAHAN 23 5.1 Ringkasan Wajaran 23

  6 LAMPIRAN 25

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  2

  1. PENGENALAN

  1.1. Sistem Laporan Penilaian Prestasi Tahunan(SKT Akademik) diwujudkan bagi memberi

  keluwesan kepada pegawai akademik memilih wajaran mengikut komponen-komponen

  berikut:

  1.1.1. Pengajaran

  1.1.2. Penyeliaan

  1.1.3. Penyelidikan

  1.1.4. Penerbitan

  1.1.5. Klinikal *

  1.1.6. Perkhidmatan Profesional

  1.1.7. Pentadbiran dan Kepimpinan

  1.1.8. Sumbangan dan Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi

  1.2. Setiap komponen mempunyai julat wajaran masing-masing di mana komponen Pengajaran,

  Penyeliaan, Penyelidikan, Penerbitan dan Klinikal dengan julat antara 0 55, Perkhidmatan

  Profesional dengan julat antara 5 30 dan komponen Pentadbiran Dan Kepimpinan dengan

  julat antara 5 40. Julat bagi komponen Kualiti Peribadi di tetapkan 10 dan julat bagi

  komponen Sumbangan Dan Kegiatan Di Luar Tuags Rasmi di antara 5 20.

  1.3. Komponen-komponen tersebut di pecahkan mengikut skop masing-masing. Di bawah skop

  I merangkumi komponen Pengajaran dan Penyeliaan dengan julat skop antara 10 -55, skop

  II merangkumi komponen Penyelidikan dan Penerbitan dengan julat skop antara 10 -55,

  skop III merangkumi Klinikal, Perkhidmatan Profesional dan Pentadbiran dan Kepimpinan

  dengan julat skop di antara 5 55(khas untuk pegawai akademik di Fakulti Perubatan dan

  Sains Kesihatan dan Fakulti Perubatan Veterinar). Sekiranya komponen Klinikal tidak

  terlibat maka julat skop III akan mengandungi hanya komponen Perkhidmatan Profesional

  dan Pentadbiran dan Kepimpinan dan julatnya ditentukan di antara 5 40. Bagi skop IV

  merangkumi komponen Kualiti Peribadi dan ditetapkan sebanyak 10 dan skop V

  merangkumi komponen Sumbangan dan Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi dengan julat skop

  antara 5 20.

  1.4. Nilai julat ini akan dikawal selia oleh pejabat pendaftar dan nilai julat ini boleh diubah

  sekiranya terdapat perubahan dari segi julat komponen dan julat skop tersebut. Jadual 1

  menunjukkan pecahan bagi julat skop dan julat komponen tersebut.

  SKOP JULAT SKOP

  KOMPONEN JULAT KOMPONEN

  I 10 55 Pengajaran 0 55

  Penyeliaan 0 55

  II 10 55 Penyelidikan 0 55

  Penerbitan 0 55

  III

  5 55 5 40

  Klinikal * 0 55

  Perkhidmatan Profesional 5 30

  Pentadbiran dan Kepimpinan 5 40

  IV 10 Kualiti Peribadi 10

  V 5 20 Sumbangan dan Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi 5 20

  Jadual 1

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  3

  2. LOG KE DALAM SISTEM

  2.1. Sila ke URL berikut : http://reg.upm.edu.my/elppt

  2.2. Laman login dipaparkan

  Rajah 1

  2.3. Masukkan ID putra dan katalaluan. Jika tidak berjaya, mesej dipaparkan. Rujuk rajah 2

  Rajah 2

  2.4. Jika berjaya, laman sistem eLPPT Akademik dipaparkan. Sekiranya sesi kemasukan

  wajaran belum dibuka, pengguna hanya akan melihat laman seperti di rajah 3 di bawah

  http://reg.upm.edu.my/elppt
 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  4

  Rajah 3

  2.5. Jika sesi kemasukan wajaran dibuka pada PYD, laman berikut akan dipaparkan.

  Rajah 4

  Rujuk rajah 5

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  5

  Rajah 5

  Papar Tarikh Tutup

  Peranan Diaktifkan

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  6

  3. PROSES PENGESAHAN PROFAIL PEGAWAI

  3.1. Pautan-pautan di bawah INPUT WAJARAN dan PENGESAHAN tidak akan diaktifkan sehingga

  pengguna membuat pengesahan di Profail Pegawai.

  3.2. Sekiranya terdapat nama pegawai penilai pertama I(PPP1) atau pegawai Penilai Pertama

  II(PPP2- jika ada) atau Pegawai Penilai Kedua(PPK) yang tidak menepati , sila masukkan

  maklumat di ruangan PPP1/PPP2/PPK.

  3.3. Klik butang Klik untuk pengesahan. Pihak pengurusan sistem akan mengambil tindakan

  seterusnya mengemaskini PPP1/PPP2(jika ada)/PPK.

  3.4. Sistem akan memapar kembali profail pegawai dan menunjukkan tarikh pengesahan yang

  telah dilaksanakan.

  Rajah 6

  Rajah 7

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  7

  3.5. Selepas pengesahan berjaya dilaksanakan, pautan di bawah tajuk INPUT WAJARAN dan

  PENGESAHAN diakifkan.

  Rajah 8

  Pautan diaktifkan

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  8

  4. PROSES INPUT WAJARAN

  4.1. Komponen Pengajaran

  4.1.1. Untuk memilih peratusan wajaran bagi komponen Pengajaran, klik pada pautan

  Pengajaran. Paparan skrin seperti di rajah 9 ditunjukkan.

  Rajah 9

  4.1.2. Masukkan nilai-nilai di ruangan kosong mengikut kategori dan perkara-perkara yang

  berkaitan dengan pengajaran.

  4.1.3. Bagi Jam Kredit/Jam Kontaks, masukkan nilai yang sesuai mengikut kategori kursus.

  Selain dari Jam Kredit/Jam Kontaks, hanya nilai 1 atau 0 diterima. Sistem akan

  secara automatik membuat pengiraan mendapatkan jumlah wajaran mengikut

  kategori.

  4.1.4. Jumlah wajaran setiap kategori dicampurkan bagi mendapatkan jumlah keseluruhan

  wajaran untuk pengajaran.

  4.1.5. Setelah mendapat sasaran peratusan wajaran yang sesuai , klik butang Simpan.

  4.1.6. Sistem akan menyimpan nilai tersebut dan jika berjaya sistem akan memaparkan

  mesej seperti di rajah 10

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  9

  Rajah 10

  4.1.7. Seterusnya, sistem akan memaparkan antaramuka Ringkasan Wajaran dan nilai

  peratusan wajaran bagi komponen pengajaran yang telah disimpan dipaparkan di

  ruangan Pilihan Wajaran PYD (Draf) . Lihat rajah 11

  Rajah 11

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  10

  4.2. Komponen Penyeliaan

  4.2.1. Klik pada pautan Penyeliaan untuk mendapatkan peratusan wajaran bagi komponen

  tersebut. Rujuk rajah 12

  Rajah 12

  4.2.2. Masukkan nilai diruangan kosong yang disediakan mengikut Kategori Pelajar dan

  sama ada sebagai Penyelia atau Penyelia Bersama atau kedua-duanya

  4.2.3. Sistem secara automatik mengira Jumlah Wajaran Mengikut Penyelia dan Penyelia

  Bersama dan seterusnya secara secara automatik memaparkan Jumlah Keseluruhan

  Wajaran Bagi Komponen Penyeliaan.

  4.2.4. Sekiranya wajaran bagi komponen pengajaran belum lagi dipilih, wajaran bagi

  komponen penyeliaan yang kurang dari julat skop I akan memaparkan mesej berikut

  seperti di rajah 13 di bawah.

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  11

  Rajah 13

  4.2.5. Klik butang OK dan buat perubahan.

  4.2.6. Sekiranya jumlah keseluruhan wajaran bagi komponen penyeliaan melebihi dari julat

  komponen penyeliaan, mesej berikut dipaparkan. Lihat rajah 14

  Rajah 14

  4.2.7. Klik butang OK dan buat perubahan.

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  12

  4.2.8. Sekiranya jumlah keseluruhan wajaran bagi komponen penyeliaan mengikut syarat,

  mesej berikut dipaparkan. Lihat rajah 15

  Rajah 15

  4.2.9. Klik butang OK.

  4.2.10. Seterusnya, sistem akan memaparkan antaramuka Ringkasan Wajaran dan nilai

  peratusan wajaran bagi komponen Penyeliaan yang telah disimpan dipaparkan di

  ruangan Pilihan Wajaran PYD (Draf) . Lihat rajah 16

  Rajah 16

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  13

  4.3. Komponen Penyelidikan

  4.3.1. Klik pada pautan Penyelidikan.

  4.3.2. Skrin input Pengiraan Untuk komponen Penyelidikan dipaparkan. Lihat rajah 17.

  Rajah 17

  4.3.3. Masukkan nilai geran di ruangan Awam / Industri @ Antarabangsa. Nilai geran

  untuk antarabangsa secara automatik akan didarabkan dengan 3. Jumlah

  Bersamaan yang akan diperolehi adalah dengan campuran nilai di ruangan Awam

  dan Industri @ Antarabangsa. Jumlah tersebut akan dirujuk dengan nilai pemberat

  yang telah ditentukan dan jumlah keseluruhan wajaran bagi komponen penyelidikan

  akan diperolehi secara automatik.

  4.3.4. Klik butang Simpan.

  4.3.5. Sekiranya wajaran bagi komponen penerbitan belum dipilih, mesej berikut

  dipaparkan sekiranya nilai keseluruhan wajaran bagi komponen penyelidikan adalah

  kurang dari julat skop II. Lihat rajah 18 di bawah

  Rajah 18

 • PANDUAN PENGGUNA(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012

  14

  4.3.6. Klik butang OK dan buat perubahan.

  4.3.7. Sekiranya nilai keseluruhan wajaran bagi komponen penyelidikan berada dalam julat

  komponen, mesej berikut dipaparkan. Lihat rajah 19 di bawah