panduan pelaksanaan melindungi masa instruksional … · taklimat/bengkel pengurusan jadual waktu...

of 26 /26
PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia

Author: others

Post on 22-Feb-2020

20 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PANDUAN

  PELAKSANAAN

  MELINDUNGI

  MASA

  INSTRUKSIONAL

  (MMI)

  Bahagian di Kementerian

  Pelajaran Malaysia, Jabatan

  Pelajaran Negeri, Pejabat

  Pelajaran Daerah, dan

  Sekolah

  Kementerian Pelajaran Malaysia

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 1 / 19

  PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

  (MMI) DI BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA,

  JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH,

  DAN SEKOLAH

  1. LATAR BELAKANG

  1.1 Panduan pelaksanaan Melindungi Masa Instruksional (MMI) ini adalah

  untuk meningkatkan kesedaran Bahagian Kementerian Pelajaran

  Malaysia (KPM), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran

  Daerah (PPD), dan sekolah tentang pentingnya melindungi waktu

  pembelajaran murid dalam bilik darjah di semua sekolah.

  1.2 Panduan ini diharapkan dapat membantu Bahagian, JPN, PPD,

  pemimpin sekolah, dan guru untuk memberi perhatian terhadap usaha

  melindungi masa instruksional di sekolah supaya kualiti pembelajaran

  murid dapat ditingkatkan.

  1.3 Bahagian, JPN, PPD, dan pihak pengurusan sekolah seharusnya

  memastikan keberadaan guru di sekolah dan di dalam bilik darjah

  ditingkatkan dan seterusnya memaksimumkan masa pengajaran guru.

  1.4 MMI merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional

  dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.

  1.5 Amalan MMI akan dapat memastikan peningkatan keberhasilan

  pembelajaran murid di sekolah.

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 2 / 19

  1.6 Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin instruksional perlu memberi

  tumpuan dan tunjuk ajar, berkongsi bersama dalam membuat keputusan,

  memelihara dan mempertahankan perkara-perkara asas (basics),

  memanfaat dan mengoptimumkan masa pengajaran dan pembelajaran

  (PdP) dan sentiasa tampak di sekolah.

  1.7 Di samping itu, guru perlu mendapat sokongan pemimpin dan komuniti

  setempat termasuk ibu bapa dengan meningkatkan jaringan

  profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah demi meningkatkan

  keberhasilan pembelajaran murid.

  2. RASIONAL MMI

  2.1 Keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua

  program dan rancangan yang dirangka oleh KPM. Sejajar dengan itu,

  KPM perlu memastikan PdP dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi

  mencapai objektif yang disasarkan untuk meningkatkan keberhasilan

  pembelajaran murid.

  2.2 MMI sangat penting dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di

  sekolah. Hal ini perlu diberi perhatian dalam memastikan peningkatan

  keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan

  yang kritis, kreatif dan inovatif.

  2.3 Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan

  tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid

  meningkat.

  2.4 Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Operasi

  Pendidikan) (TKPPM SOP) bersama Pengarah Bahagian-bahagian,

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 3 / 19

  Sektor Operasi Pendidikan (SOP) telah memutuskan untuk

  mencadangkan supaya MMI dilaksanakan bagi memastikan pendidikan

  berkualiti disediakan untuk murid melalui keberadaan guru (guru mata

  pelajaran atau guru ganti) yang berfungsi sewajarnya dalam bilik darjah.

  2.5 MMI telah dipersetujui oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM)

  pada 3 September 2012, dan pelaksanaan taklimat kepada semua JPN dan

  PPD oleh TKPPM-OP telah disempurnakan bagi memastikan konsep

  MMI difahami dengan jelas.

  2.6 Bahagian, JPN, PPD, dan pemimpin sekolah serta guru diminta

  merancang dan meningkatkan usaha MMI melalui strategi jangka pendek

  dan strategi jangka panjang.

  2.7 Keputusan Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

  Bil. 6/2012 telah mengutarakan tiga fokus utama pendidikan iaitu murid,

  guru dan pemimpin sekolah. Salah satu fokus yang telah diberi perhatian

  oleh KPPM adalah semua JPN, PPD dan sekolah perlu memastikan guru

  berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) semasa

  proses PdP bagi melindungi waktu pembelajaran murid.

  2.8 Pada 18 Disember 2012, satu taklimat telah diberikan kepada KPPM dan

  beliau telah memutuskan satu garis panduan pelaksanaan MMI

  disediakan kepada Bahagian, JPN, PPD dan sekolah bagi memastikan

  semua guru kembali kepada yang asas iaitu pemimpin instruksional, guru

  mengajar dan murid belajar.

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 4 / 19

  3. KERANGKA KONSEP MMI

  Melindungi Masa Instruksional (MMI)

  KEMBALI KEPADA YANG ASAS

  Memaksimumkan Masa Instruksional

  4. OBJEKTIF PELAKSANAAN MMI

  4.1 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep

  MMI.

  4.2 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan dapat

  meningkatkan usaha bagi melindungi masa instruksional (protecting

  instructional time) di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan

  pembelajaran murid.

  4.3 Bahagian, JPN, dan PPD dapat menyebarluaskan konsep MMI di semua

  sekolah di bawah pentadbiran masing-masing.

  4.4 Memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic

  learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah.

  4.5 Memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau

  guru ganti) dan berfungsi sewajarnya bagi memastikan PdP dilaksanakan.

  PEMIMPIN

  INSTRUKSIONAL

  GURU

  MENGAJAR

  MURID

  BELAJAR

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 5 / 19

  5. KEPENTINGAN MMI

  5.1 Merealisasikan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia.

  Visi – Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

  Misi – Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan

  Berkualiti

  5.2 Memastikan masa instruksional murid di sekolah dilindungi.

  5.3 Meningkatkan profesionalisme guru.

  6. PERANAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) –

  SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN (SOP)

  6.1 Menyediakan panduan pelaksanaan MMI yang jelas kepada Bahagian,

  JPN, PPD, dan sekolah.

  6.2 Menyediakan laporan program dan aktiviti yang melibatkan guru dan

  murid seperti Lampiran A serta melaporkan status pelaksanaan MMI

  dalam Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

  sebanyak enam kali dalam masa setahun.

  .

  6.3 Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelan

  tindakan MMI di JPN.

  Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.

  Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.

  6.4 Penjajaran semula dengan usaha penambahbaikan terhadap pelaksanaan

  MMI di JPN.

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 6 / 19

  7. PERANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN KPM

  7.1 Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Latihan yang dilaksanakan perlu mengambil

  kira kepentingan MMI dan memastikan pergerakan guru keluar dari

  sekolah dapat diminimumkan.

  7.2 Menyediakan laporan bulanan berkaitan dengan program yang

  melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A dan menghantarnya

  kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb.

  7.3 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada

  laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.

  8. PERANAN JPN

  8.1 Urus setia MMI peringkat negeri.

  8.2 Pemantauan terhadap semua PPD (kecuali Perlis, Labuan dan Putrajaya

  pemantauan terus ke semua sekolah).

  Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.

  Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.

  8.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat

  Pengurusan Bulanan Jabatan yang dipengerusikan oleh Pengarah JPN.

  8.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program

  yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta

  menghantar kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb.

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 7 / 19

  8.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari)

  pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN B dihantar setiap

  7hb. kepada urus setia SOP.

  8.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada

  laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.

  9. PERANAN PPD

  9.1 Urus setia MMI peringkat PPD.

  9.2 Pemantauan terhadap semua sekolah.

  Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.

  Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.

  9.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat

  Pengurusan Bulanan PPD yang dipengerusikan oleh Pegawai Pelajaran

  Daerah.

  9.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program

  yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta

  menghantar kepada urus setia MMI JPN pada setiap 5hb.

  9.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari)

  pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN C dihantar setiap

  5hb kepada urus setia JPN.

  9.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada

  laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 8 / 19

  10. PERANAN SEKOLAH

  10.1 Merancang dan melaksanakan program/aktiviti yang tidak menjejaskan

  PdP murid.

  10.2 Mengenal pasti keperluan guru keluar (urusan rasmi dan bukan rasmi).

  10.3 Memastikan guru ganti memaksimumkan PdP dalam bilik darjah.

  10.4 Memastikan PdP dilaksanakan secara optimum dengan menyediakan

  Laporan Keberadaan Guru Dalam Bilik Darjah seperti di

  LAMPIRAN E.

  10.5 Memastikan program dan aktiviti sekolah tidak menjejaskan PdP.

  10.6 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program

  yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta

  menghantar kepada urus setia MMI PPD atau JPN (yang tiada PPD) pada

  setiap 2hb.

  10.7 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari)

  pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN D setiap 2hb

  kepada urus setia MMI PPD.

  10.8 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada

  laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 9 / 19

  11. PANDUAN UMUM SEKOLAH

  11.1 Pemimpin Sekolah (Rujuk LAMPIRAN 1)

  Mengenal pasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan

  memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan

  dengan berkesan.

  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi

  ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum

  kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).

  Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard

  Prestasi.

  Memastikan pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)

  secara school based bagi melindungi masa instruksional di

  sekolah.

  11.2 Kepimpinan Instruksional (Rujuk LAMPIRAN 2)

  Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan

  instruksional di sekolah.

  Memastikan kualiti PdP di dalam bilik darjah berkesan.

  11.3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar (Rujuk LAMPIRAN 3)

  Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.

  Memastikan PdP berkesan berasaskan teknologi dan inovasi.

  Meningkatkan kompetensi guru.

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 10 / 19

  11.4 Murid Belajar (Rujuk LAMPIRAN 4)

  Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan PdP

  dengan berkesan di dalam bilik darjah.

  Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid

  mengikut potensi.

  Meningkatkan keberhasilan murid.

  12. RUMUSAN

  12.1 Semua warga KPM seharusnya membudayakan MMI sepenuhnya

  dengan menjadikannya sebagai panduan (Kembali Kepada Yang Asas :

  Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar) bagi

  mencapai elemen kualiti dan memenuhi aspirasi sistem pendidikan

  Malaysia.

  12.2 Pemikiran serta budaya organisasi pembelajaran dalam komuniti sekolah

  perlu ditingkatkan ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri di

  samping mengoptimumkan masa pengajaran untuk pembelajaran

  berkesan. Semoga hasrat kerajaan untuk mentransformasikan pendidikan

  negara dapat dicapai khususnya berada dalam kelompok sepertiga teratas

  dalam pentaksiran antarabangsa menjelang 2028.

  12.3 Diharapkan MMI yang berkesan akan dapat dicapai apabila pihak

  pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa

  pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid

  di semua sekolah.

  12.4 Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan

  sasaran utama dengan membangun, melatih semula dan meningkatkan

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 11 / 19

  kemahiran pengajaran guru melalui kaedah pembangunan professional

  learning community (PLC) dan pembangunan profesionalisme guru

  secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual.

  12.5 Semua pihak perlu terlibat dan memainkan peranan masing-masing

  dengan mengambil tindakan dan inisiatif dalam memastikan amalan

  MMI dipraktiskan di sekolah. Ini sudah pasti dapat memberi sumbangan

  yang bermakna kepada pencapaian matlamat Pelan Pembangunan

  Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 12 / 19

  LAMPIRAN 1

  Pentadbir : Pentadbiran/ Pengurusan Sekolah

  Mengenalpasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan

  semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan.

  Melaksanakan pengagihan waktu PdP mengikut pekeliling dan buku

  panduan sedia ada.

  Pengagihan waktu mata pelajaran perlu seimbang antara guru dan ada

  waktu senggang antara waktu PdP.

  Jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dibuat dengan teliti.

  Menyediakan jadual guru ganti yang yang adil untuk semua guru dan

  berkesan.

  Memantapkan penyediaan jadual waktu atau jadual ganti.

  Penyediaan profil guru.

  Rekod guru ganti yang sistematik.

  Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.

  Penyediaan bilik transit/khas.

  Kelas gabung yang signifikan.

  Subjek & tahun/tingkatan setara.

  Taklimat/bengkel pengurusan jadual waktu kepada semua guru.

  Penanda arasan amalan terbaik jadual waktu/jadual ganti.

  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan

  Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar

  meninggalkan bilik darjah (PdP).

  Membina dan mematuhi jadual aktiviti kokurikulum sekolah di luar

  waktu PdP.

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 13 / 19

  Merancang takwim yang lengkap untuk semua aktiviti kokurikulum bagi

  melindungi masa intruksional.

  Pelaksanaan aktiviti kokurikulum hendaklah seiring/ mengambil kira

  kandungan kurikulum.

  Mengadakan kursus dan bengkel pelaksanaan aktiviti kokurikulm

  seboleh-bolehnya tidak melibatkan masa PdP.

  Pemantauan yang berkala dan sistematik.

  Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.

  Pengetua/Guru Besar dan guru mematuhi pelan pelaksanaan PBS.

  Pencerapan klinikal oleh pentadbir sekolah.

  Tiada pengasingan antara pentaksiran dengan PdP yang berlangsung.

  Memastikan pelaksanaan LDP secara school based bagi melindungi masa

  instruksional di sekolah.

  Kerjaya secara in-situ di sekolah.

  Kursus secara e-Pembelajaran di luar waktu sekolah.

  Melaksanakan pengoperasian LDP secara School Based.

  Permohonan dan pelaporan kursus melalui sistem online –

  (e-SPLG).

  Pemantauan LDP secara berkesan.

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 14 / 19

  LAMPIRAN 2

  Kepimpinan Instruksional

  Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di

  sekolah.

  Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua

  dan Pemimpin Pertengahan).

  Perkongsian amalan terbaik PdP.

  CPD untuk mempertingkatkan kualiti PdP guru.

  Membangun kompetensi guru dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan

  sahsiah.

  Mengenal pasti gangguan instruksional di sekolah

  Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan Kepimpinan

  Instruksional yang standard.

  Pemantauan pelaksanaan MMI di sekolah.

  Instrumen pemantauan.

  Latihan untuk memotivasi guru.

  Memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah

  berkesan.

  Mewujudkan budaya kepimpinan yang fleksibel dan berkesan.

  Memperkasakan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) dan

  Pengurusan Panitia Sekolah.

  Membudayakan Kepimpinan Melalui Teladan.

  Amalkan SOP (Standard Operational Procedure).

  Kursus Kepimpinan Instruksional.

  Sentiasa merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan.

  Program Penanda arasan

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 15 / 19

  Program Immersion.

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 16 / 19

  LAMPIRAN 3

  Guru: Keberkesanan Guru Mengajar

  Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.

  Memantapkan rancangan dan persediaan PdP mengikut tahap murid.

  Melaksanakan PdP seperti dirancang dengan menerapkan elemen

  kreativiti dan inovasi.

  Penilaian berterusan dilaksanakan semasa PdP.

  Perkongsian amalan terbaik PdP.

  Mengamalkan team teaching/ collaborative teaching.

  Pendekatan Lesson Study.

  Membudayakan inovasi dan kreativiti.

  Mempelbagaikan kemahiran generik mengikut tahap murid.

  Memantapkan refleksi kendiri guru.

  Memastikan PdP berkesan berdasarkan teknologi dan inovasi.

  Menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan.

  Melaksanakan i-THINK – Alatan berfikir dalam PdP.

  Penggunaan ICT sebagai medium mengajar.

  Pelaksanaan secara menyeluruh PLC – LESSON STUDY.

  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid.

  Menyediakan ekosistem Learning is fun.

  Peningkatan kemahiran guru (Latihan dalam perkhidmatan) berasaskan

  sekolah (School Based).

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 17 / 19

  Meningkatkan kompetensi guru.

  Mempertingkatkan latihan keguruan untuk mencapai tahap kompetensi

  dan standard yang ditetapkan.

  Guru mengajar subjek mengikut opsyen.

  Kursus Kompetensi dan Kursus Pedogogi.

  Program Guru Muda / Program Pembangunan Guru Baharu (Mentor-

  Mentee).

  Ujian Pengesanan Tahap Kompetensi Guru.

  Sistem pemantauan.

  Rekod guru bercuti / akan bercuti.

  Bimbingan Rakan Guru (pengajaran secara berpasangan).

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 18 / 19

  LAMPIRAN 4

  Murid Belajar

  Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan pengajaran dan

  pembelajaran (PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah.

  Pemantauan status kehadiran guru.

  Pencerapan PdP.

  Menjalankan pemerhatian mengejut (MBWA).

  Autoriti .

  Modul pembelajaran.

  Modul untuk guru ganti.

  Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.

  Audit akademik.

  Post Mortem.

  Coaching and Mentoring.

  Menggunakan kepakaran SIPartner dan SISC+.

  Bengkel pemantapan headcount.

  Meningkatkan keberhasilan murid.

  Membudayakan Pembelajaran Akses Kendiri - Self Acces Learning

  (SAL).

  Mengadakan stesen pembelajaran di setiap sekolah.

  Kaedah yang sistematik bagi memastikan murid menguasai kemahiran

  asas membaca, menulis, dan mengira.

  Mengupayakan bakat dan potensi diri murid secara optimum.

 • Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

  Muka Surat 19 / 19

  Pembelajaran di luar bilik darjah. Contoh- Penggunaan bilik-bilik khas /

  makmal / persekitaran sekolah.

  Guru Penyayang / Sekolah Penyayang.

  Memperkasakan dan meningkatkan keberkesanan:

  - Program Nilam.

  - Data SAPS.

  - Koakademik / Kelab dan Persatuan.

  - Naik taraf bilik-bilik khas dengan kemudahan dan

  kelengkapan PdP yang menarik.

  - Pengiktirafan dan ganjaran atas potensi murid.

 • LAMPIRAN A

  LAPORAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

  Bil Program/ Aktiviti Bahagian/

  JPN/ PPD

  Tarikh dan

  Masa

  Penglibatan

  Catatan Bil. Guru Bil. Murid

  1.

  Contoh :

  LDP

  BPG

  12 – 13

  Januari

  20 orang

  10 orang

  LDP dilaksanakan pada hujung

  minggu

  2.

  Contoh :

  LDP

  PPD

  14 – 15

  Januari

  20 orang

  -

  LDP telah dilaksanakan dalam waktu

  PdP.

  *Diisi oleh Bahagian/JPN/PPD/Sekolah setiap bulan dan dihantar kepada urus setia diperingkat masing-masing.

 • LAMPIRAN B

  LAPORAN PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

  JPN : …………………………………………………….

  Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh

  Pelaksanaan

  KPI

  Isu Penyelesaian

  Seterusnya

  JPN

  Sebelum

  (TOV)

  Selepas

  (Capai)

  1.

  Contoh :

  Membangun kapasiti

  Kepimpinan

  Instruksional (KI).

  Latihan

  Kepimpinan

  Instruksional

  kepada pemimpin

  sekolah (Pengetua

  dan Pemimpin

  Pertengahan).

  31 Mac

  2013

  13 orang

  pemimpin

  instruksional

  baharu

  sekolah

  belum

  terima

  latihan

  8 orang

  telah terima

  latihan

  Pemimpin sekolah

  tidak dapat

  melestarikan amalan

  kepimpinan

  instruksional di

  sekolah.

  Membangunkan atau

  menggunakan Modul

  Latihan KI yang

  standard

  *Diisi oleh JPN dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pejabat TKPPM SOP)

 • LAMPIRAN C

  LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

  PPD : …………………………………………………………….

  Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh

  Pelaksanaan

  KPI

  Isu Penyelesaian

  Seterusnya

  JPN

  Sebelum

  (TOV)

  Selepas

  (Capai)

  1.

  Contoh :

  Membangun kapasiti

  Kepimpinan

  Instruksional (KI).

  Latihan

  Kepimpinan

  Instruksional

  kepada pemimpin

  sekolah (Pengetua

  dan Pemimpin

  Pertengahan).

  31 Mac

  2013

  13 orang

  pemimpin

  instruksional

  baharu

  sekolah

  belum

  terima

  latihan

  8 orang

  telah terima

  latihan

  Pemimpin sekolah

  tidak dapat

  melestarikan amalan

  kepimpinan

  instruksional di

  sekolah.

  Membangunkan atau

  menggunakan Modul

  Latihan KI yang

  standard

  *Diisi oleh PPD dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di JPN)

 • LAMPIRAN D

  LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

  SEKOLAH : ……………………………………………….

  Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh

  Pelaksanaan

  KPI

  Isu Penyelesaian

  Seterusnya

  JPN

  Sebelum

  (TOV)

  Selepas

  (Capai)

  1.

  Contoh :

  Penyediaan Jadual

  Waktu

  Menyediakan jadual

  guru ganti yang adil

  untuk semua guru

  dan berkesan

  31

  Disember

  2012

  50% guru

  ganti tidak

  menjalan

  PdP

  100%

  menjalankan

  PdP

  Guru ganti kurang

  berkesan menjalankan

  PdP.

  Lelong waktu/jadual

  anjal/sistem set.

  *Diisi oleh sekolah dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di PPD atau JPN bagi sekolah yang tiada PPD)

 • LAMPIRAN E

  LAPORAN KEBERADAAN GURU DALAM BILIK DARJAH

  Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  TAHUN / TINGKATAN : ……………………… SEKOLAH : ………………………………………………………………….

  Waktu

  Guru Mata

  Pelajaran

  (Tandatangan)

  Guru Ganti

  (Tandatangan)

  Catatan

  (Nama Guru Tidak

  Masuk Kelas)

  Waktu

  Guru Mata

  Pelajaran

  (Tandatangan)

  Guru Ganti

  (Tandatangan)

  Catatan

  (Nama Guru Tidak

  Masuk Kelas)

  1 7

  2 8

  3 9

  4 10

  5 11

  6 12

  RUMUSAN Kehadiran Guru Mata Pelajaran Sebab Tidak Hadir

  ………/……… = …….... %

 • SEGALA MAKLUMAT LANJUT BERKAITAN PERKARA INI BOLEH

  DIRUJUK KEPADA PEGAWAI MEJA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

  JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH

  URUS SETIA INDUK

  Dr. Jafri bin Abu

  Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

  Tel : 03-88849344

  E-mel : [email protected]

  Abrar bin Idris

  Bahagian Pendidikan Islam

  Tel : 03-83217371

  E-mel : [email protected]

  Anuar Adnan bin Ismail

  Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan

  Tel : 03-83217538

  E-mel : [email protected]

  Rose Lina binti Ismail

  Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional

  Tel : 03-88845165

  E-mel : [email protected]

  Mohd Saifulnizal bin Sabian

  Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional

  Tel : 03-88845069

  E-mel : [email protected]

  Ahmad Faris bin Johan

  Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

  Tel : 03-88849344

  E-mel : [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]