panduan mengisi borang perjanjian program · pdf filepegawai daripada jabataan hal ehwal...

Click here to load reader

Post on 22-Feb-2018

246 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PANDUAN MENGISI BORANG PERJANJIAN

  PROGRAM PERSEDIAAN

  IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  AMBILAN JUN 2015

 • Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia 2015

  2

  ARAHAN A i. Borang ini hendaklah dicetak menggunakan :

  a) Laser Jet Printer b) Kertas saiz A4 (210mm x 297mm) c) Berat kertas 80 Gsm

  d) Kertas warna HIJAU MUDA e) Satu (1) set mengandungi 9 helaian bercetak. f) Borang Perjanjian perlu dicetak sebanyak LIMA (5) SET.

  ii. Borang Perjanjian yang telah dicetak tidak perlu diisi dahulu. Borang

  tersebut hendaklah dibawa bersama semasa pendaftaran di IPG kampus. Taklimat pengisian borang perjanjian akan diberikan kepada pelajar oleh pegawai daripada Jabataan Hal Ehwal Pelajar.

  ARAHAN B

  BIL

  PERKARA

  KETERANGAN

  1. DAKWAT

  Sila gunakan pena mata bola BERDAKWAT HITAM sahaja.

  2.

  TULISAN

  Setiap tempat kosong yang diarah untuk diisi di dalam Borang

  Perjanjian ini hendaklah diisi dengan TULISAN TANGAN dalam HURUF BESAR. Tidak dibenar membuat salinan pendua (fotostat).

  Salinan karbon (carbon copies) TIDAK boleh digunakan.

  3.

  CUKAI SETEM

  Pastikan :-

  Gunakan SETEM HASIL SAHAJA Setiap salinan perjanjian dikenakan setem hasil bernilai RM10.00

  (5 KEPING SETEM HASIL BERNILAI RM10.00).

  4.

  SETEM

  Setem hasil RM10.00 ditampal di penjuru kanan atas muka

  hadapan borang. Setem Hasil TIDAK PERLU dimatikan.

 • Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia 2015

  3

  5.

  DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

  Sila sertakan dokumen-dokumen berikut bersama-sama dengan Borang Perjanjian.

  Kesemua dokumen yang disenaraikan dibawah perlu diisi

  dalam 2 set Borang Perjanjian sahaja. Diisi mengikut turutan dokumen seperti yang disenaraikan)

  Baki 3 set Borang Perjanjian hanya perlu diisi dengan salinan dokumen no. I hingga v (seperti turutan dokumen yang disenaraikan di bawah) :

  i. BORANG BUTIRAN PENJAMIN DAN SAKSI ii. SALINAN KAD PENGENALAN PELAJAR disahkan

  iii. SALINAN SIJIL KELAHIRAN PELAJAR disahkan iv. SALINAN KAD PENGENALAN PENJAMIN 1 disahkan v. SALINAN KAD PENGENALAN PENJAMIN 2 disahkan

  vi. SALINAN SIJIL AKADEMIK disahkan semuanya a) SPM / SPMV b) SAP (BM JULAI) Jika ada c) STPM / STAM / DIPLOMA

  vii. SALINAN SURAT TAWARAN (DARI SURAT ASAL) disahkan (akan diserahkan kemudian oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar)

  viii. BORANG PEMERIKSAAN KESIHATAN (Pin. 1/2014)

  6.

  PENGESAHAN SALINAN SIJIL

  Salinan sijil perlu disahkan oleh PEGAWAI KERAJAAN Kumpulan A / PEGAWAI YANG DIBERI KUASA PERUNDANGAN seperti syarat-syarat saksi. (rujuk no. 16)

  7.

  TARIKH PERJANJIAN

  Dikosongkan (akan dimaklumkan kemudian oleh Jabatan Hal

  Ehwal Pelajar IPG kampus)

  8.

  MAKLUMAT PELAJAR DAN PENJAMIN

  Isikan nombor kad pengenalan dan alamat tetap Tidak dibenar menggunakan alamat rumah sewa / kuarters /

  alamat rumah orang lain. (Sila lihat syarat-syarat penjamin)

  9.

  NOMBOR RUJUKAN SURAT TAWARAN (M.S 1 / A)

  Kosongkan.

  10.

  TANDATANGAN

  Pelajar, penjamin-penjamin dan saksi-saksi hendaklah

  menurunkan tandatangan di tempat yang betul.

  JANGAN tandatangan di ruangan bagi PIHAK KERAJAAN.

 • Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia 2015

  4

  11.

  TANDATANGAN RINGKAS (INITIAL)

  Pelajar dan penjamin-penjamin hendaklah menurunkan

  tandatangan ringkas (initial) di sebelah kiri Fasal 5; Perkara 5.2 (no. i dan ii) dalam borang perjanjian.

  12.

  CAP RASMI

  Semua saksi hendaklah menurunkan cap penuh rasmi nama,

  jawatan dan jabatan.

  13.

  CONTOH BORANG PERJANJIAN

  Dilampirkan bersama ini salinan CONTOH borang perjanjian yang

  telah diisi.

  Jika berlaku kesilapan, JANGAN memadamkannya dengan pemadam cecair atau pemadam pensel.

  Sebarang kesilapan hendaklah dipotong dengan SATU garisan sahaja dan ditandatangani ringkas oleh pelajar dan penjamin-penjamin di bahagian kiri borang ditepi ayat yang digaris.

  Adalah diingatkan bahawa IPG KPM berhak menolak Borang Perjanjian yang didapati kotor atau terlalu banyak kesilapan.

  14.

  PERTUKARAN ALAMAT

  Pertukaran alamat pelajar dan penjamin-penjamin perlu

  dimaklumkan dengan segera kepada IPG KAMPUS (u.p Jabatan Hal Ehwal Pelajar).

  15.

  SYARAT-SYARAT PENJAMIN

  WARGANEGARA Hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia. PENJAMIN I :

  Jika penjamin dari kalangan keluarga ibu atau bapa atau penjaga

  tiada had umur atau pendapatan Hanya salah seorang ibu atau bapa sahaja boleh jadi penjamin I

  atau penjamin II. Jika Penjaga: perlu disertakan surat akuan sebagai penjaga.

  Jika selain dari ibu atau bapa: Umur hendaklah tidak melebihi 45 tahun Pendapatan mestilah melebihi RM500.00 sebulan

  PENJAMIN 2 : Had umur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh perjanjian

  dimeterai Pendapatan lebih daripada RM500.00 sebulan (rujuk PUU)

 • Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia 2015

  5

  16.

  SYARAT-SYARAT SAKSI

  WARGANEGARA Semua saksi hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia. JAWATAN i. Saksi yang terdiri daripada PEGAWAI KERAJAAN, hendaklah

  menjawat jawatan tetap sahaja seperti di dalam senarai saksi di bawah.

  ii. Bagi saksi yang bukan Pegawai Kerajaan, mereka hendaklah yang diberi kuasa perundangan.

  SENARAI SAKSI : i. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (Gred 41 dan ke atas / Kumpulan A ke atas). Semua Pegawai Kerajaan Gred 41 dan ke atas / Kumpulan A dan ke atas di Kementerian / Jabatan Persekutuan dan Negeri / Pejabat Daerah. ii. PEGAWAI PENDIDIKAN

  (a) Pensyarah di IPG / IPTA / Politeknik/ Matrikulasi / Kolej Komuniti. (b) Pegawai Pendidikan Negeri / Daerah Gred 41 ke atas. (c) Pengetua di Sekolah Menengah Kerajaan sahaja. (d) Guru Besar di Sekolah Kebangsaan Kerajaan sahaja.

  iii. PEGAWAI PERKHIDMATAN PERUBATAN/KESIHATAN

  (a) Semua doktor yang bertugas di hospital Kerajaan dan di Pusat Kesihatan Kerajaan sahaja.

  iv. PEGAWAI KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

  (a) Semua pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang berkhidmat dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan Kerajaan. (Contoh : Hakim, Majistret, Peguam Persekutuan, Penasihat Undang-Undang dan Pendaftar Mahkamah).

  (b) Semua Peguambela dan Peguamcara. (c) Semua Pesuruhjaya Sumpah. (d) Jaksa Pendamai.

 • Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia 2015

  6

  v. PEGAWAI BERUNIFORM (a) Tentera Pangkat Kapten ke atas (b) Polis (ASP / Penolong Penguasa dan ke atas / Nombor Kad Pengenalan (bermula huruf G) (c) Pegawai Penjara (Penguasa Penjara dan ke atas) (d) Pegawai Bomba (Penguasa Bomba dan ke atas) (e) Jabatan Perhutanan (Pemelihara Hutan Gred 1 / Pegawai Hidupan Liar) (f) Jabatan Laut (Jurutera Laut dan ke atas). (g) Kastam (Penguasa Kastam dan ke atas). vi) LAIN-LAIN

  (a) Wakil Rakyat / Senator (b) Penggawa / Penghulu / Ketua Kampung / Ketua Masyarakat / Sidang / Pegawai Pembangunan Mukim / Pengerusi JKKK (Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung) sahaja. (c) SABAH DAN SARAWAK Ketua Kaum / Ketua Anak Negeri / Kapitan / Pemanca / Pegawai Taman Sabah / Tuai Rumah (d) Pengurus FELDA / Pengerusi JKKR (Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan) sahaja. (e) Ahli-ahli Majlis Kerajaan Tempatan.

  * Nota :

  Cap Rasmi jawatan bagi pihak (b.p) TIDAK DITERIMA Semua jawatan di syarikat Government Linked Company

  (GLC), jawatan politik adalah TIDAK LAYAK menjadi saksi.

 • ~KPJ PP9 ~ ibA ,4-0')...No. Pendaftaran Institut .

  (PPGjPISMP-Pin.3j201 '........~~~~=

  PERJANJIAN PENDIDIKAN GURUKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA r

  PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)

  Perjanjian ini dibuat pada ~~ ~~.I:-:~~!~.~ haribulan ::!.:.~ .Tahun ~9..I~(9.tJA ~.I.~~ ~~.l?~1...~.~~.1$.2 ANTARA(nama pelajar) .NO.~..WQf.\Y.4H !3.\NJ.! O-l~ ...I.~~W.(r.. .(No.K.P.) ~.?~!.r.:-:~.~.-:?\.I.~ beralamat di ...~9.J. ..~4.!.~.~py~.f!1 PAN.c..H.QR.~.Kf."'-'.VM.JN.,..J.~.t.~o.K.O'Tf.\..~tV\R.q.' ..K~~!."!!':I.1f.1.N.: : .dan dilahirkan pada JI. ~.~~.~.~~) haribulan .~~P.I~~~.~..\~Cf)Tahun J.~~.~..c.-?~.~~~.~.~.~~!.~-:

 • (g) enggan, atau oleh kerana kelakuannya atau salah lakunya sendiri menjadikannyatidak sesuai, untuk berkhidmat atau terus berkhidmat mengikut fasal 2.7(a)Perjanjian; atau

  (h) pada bila-bila masa didapati telah ditawarkan, menerima tawaran atau mengikutiProgram berdasarkan apa-apa keterangan salah atau mengelirukan atau dokumenpalsu yang dikemukan atau apa-apa hal atau butir keterangan yangdisembunyikan atau apa-apa tipu daya yang dilakukan dalam apa cara juasekalipun,

  maka dalam mana-mana hal yang demikian itu, PELAJARdan PENJAMINhendaklah bersama-sama dan masing-masing bertanggungjawab bagi pihak diri mereka , waris-waris, wasi-wasi,penerima-penerima serah hak mereka, membayar balik kepada KERAJAANdalam tempoh enampuluh (60) hari dari tarikh tuntutan atau permintaan membuat bayaran oleh KERAJAANjumlah wang yang berikut.-

  (i) Ringgit Malaysia: Seratus Sepuluh Ribu (RMIIO,OOO.OO)bagi Program yang tidakmelebihi tempoh yang ditetapkan dalam Surat Tawaran (empat (4)tahun);

  ataU

  (ii) Ringgit Malaysia: Seratus Tiga Puluh Ribu (RM130,OOO.OO)bagi Program yan