panduan kem bina juara

Click here to load reader

Post on 07-Jun-2015

3.086 views

Category:

Documents

35 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PELAKSANAAN KEM BINA JUARA SEKOLAH-SEKOLAH PROGRAM j-QAF

Disediakan oleh: Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia

Cetakan Pertama 2008 Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia 2008

ii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada Tuhan. Usaha melahirkan pengetahuan, kesejahteraan terhadap warganegara dan serta kepercayaan dan kepatuhan ini adalah Malaysia bertujuan yang untuk berilmu mulia, mencapai sumbangan keluarga,

berketrampilan, diri

berakhlak

bertanggungjawab

berkeupayaan memberikan dan kemakmuran

keharmonian

masyarakat dan negara.

iii

KANDUNGAN

1. Falsafah Pendidikan kebangsaan 2. Kandungan 3. Kata Pengantar 4. Panduan Pelaksanaan Kem Bina Juara 5. Panduan Tugas Jawatankuasa Kem Bina Juara 6. Contoh Tentatif Kem Bina Juara al-Quran 7. Contoh Tentatif Kembina Juara Jawi 8. Contoh Tentaif Kem Bina Juara Bahasa Arab 9. Contoh Anggaran Perbelanjaan 10. Modul Kem Bina Juara al-Quran Taranum 11. Modul Kem Bina Juara Jawi 12. Modul Kem Bina Juara Bahasa Arab Pengucapan Awam

iii iv v 1 10 13 14 15 16 17 22 30

iv

KATA PENGANTARSegala pujian bagi Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam, selawat dan salam ke atas junjungan Besar Nabi keluarga dan para sahabat sekelian. Kem Bina Juara merupakan salah satu program Kementerian Pelajaran menyediakan Malaysia ke arah melahirkan modal insan bagi generasi berkualiti bermula dari peringkat Muhammad s.aw, ahli

persekolahan rendah lagi. Program ini menjadi asas ke arah melahirkan insan yang berterampilan dan kecemerlangan dari sudut pemikiran, bakat, kemahiran dan sahsiah. Pelaksanaannya dijalankan dalam bentuk kem yang memberi fokus kepada latihan secara berkumpulan dan individu untuk mengasah bakat dan minat murid mendalami dalam bidang taranum, jawi dan pengucapan awam dalam bahasa Arab. Bidang yang diketengahkan ini merupakan pengetahuan dan kemahiran tambahan kepada muridmurid yang telah menguasai bacaan al-Quran, jawi dan bahasa Arab dalam Program j-QAF. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjaya kem ini, semoga segala usaha yang dicurahkan dapat memberi kesan jangka pendek dan jangka panjang ke arah melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri dan berakhlak mulia di kalangan murid-murid.

HAJI ABD. RASHID BIN NGAH Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia v

vi

PANDUAN PELAKSANAAN KEM BINA JUARA j-QAF SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.

PENDAHULUAN Panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF. Ia merangkumi konsep, objektif, kumpulan sasaran, tempoh pelaksanaan, modul, cara pemilihan peserta, syarat-syarat pemilihan, strategi pelaksanaan, agihan tugas, jawatankuasa pelaksana, kewangan dan fasilitator.

2.

KONSEP Kem Bina Juara j-QAF adalah suatu usaha untuk menggilap bakat dan potensi murid-murid cemerlang dalam aspek alQuran, jawi dan Bahasa Arab. Kem ini akan menjadi asas melahirkan juara di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Dalam masa yang sama kem ini juga dapat membentuk Murid Turus yang akan membantu guru di kelas untuk membimbing rakan sebaya. Kem ini dijalankan mengikut modul atau bidang yang tertentu dan dilaksanakan di peringkat daerah dan sekolah. Kem tersebut akan memberi tumpuan kepada modul yang dikendalikan oleh fasilitator atau guru-guru yang mempunyai kemahiran tinggi dalam bidang berkenaan.

1

3.

OBJEKTIF 3.1. Memberi peluang kepada bakat murid modul untuk yang memperkembangkan diperkenalkan. 3.2. 3.3. 3.4 3.5 Melahirkan murid yang mempunyai jati diri dan berketrampilan yang tinggi. Mewujudkan semangat persaingan yang sihat di kalangan murid. Melahirkan murid yang berpotensi dalam bidang yang diketengahkan. Melatih murid-murid yang cemerlang mendalami pengetahuan dalam bidang yang tertentu sebagai persediaan untuk menjadi juara. melalui

4.

KUMPULAN SASARAN Kem ini dijalankan kepada 60 orang murid program j-QAF Tahap 2 sekolah rendah KPM yang telah mencapai objektif model-model j-QAF setelah dijalankan satu saringan oleh pihak sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah / Pejabat Pelajaran Gabungan.

5.

TEMPOH PELAKSANAAN Kem ini dijalankan selama 2 hari.

2

6.

MODUL Menggunakan modul yang dirancang dan disediakan oleh pihak BPI, Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu 6.1. 6.2. 6.3. KBJ al-Quran KBJ Jawi (Modul Taranum ) (Modul Khat) :

KBJ Bahasa Arab (Pengucapan Awam)

7.

KAEDAH PEMILIHAN PESERTA

Mengenal pasti murid yang layak oleh Sekolah

Saringan penentuan murid oleh PPD/PPG berdasarkan borang pengesanan peserta

Pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF

8.

SYARAT PEMILIHAN PESERTA Syarat-syarat pemilihan peserta adalah seperti berikut: BIDANG AL-QURAN Pelajar yang menguasai asas ilmu tajwid. Mempunyai potensi dalam bidang tarannum. Mempunyai suara yang elok. BIDANG JAWI Pelajar telah menguasai bacaan dan penulisan jawi. Mempunyai bakat penulisan yang cantik, kemas dan menarik. 3

-

-

-

BIDANG BAHASA ARAB Pelajar yang menguasi asas di dalam Bahasa Arab. Mampu berkomunikasi dengan baik. Mempunyai bakat dalam pengucapan awam.

9.

STRATEGI PELAKSANAAN 9.1 Penubuhan Jawatankuasa Pelaksana Kem Bina Juara j-QAF peringkat daerah : a) b) 9.2 Perlantikan Jawatankuasa Pelaksana. Melaksanakan mesyuarat.

Pelaksanaan Kem Bina Juara: a) b) c) d) e) f) Mengenal pasti murid yang berbakat melalui borang pengesanan peserta oleh guru. Pemilihan peserta oleh PPD/PPG berdasarkan borang pengesanan peserta. Murid mengikuti kem berdasarkan modul-modul yang telah disediakan Menentukan terlibat. Menentukan masa dan tarikh yang sesuai untuk pelaksanaan kem. Pemilihan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan kem seperti dewan besar, surau sekolah atau tempat yang bersesuaian. senarai fasilitator yang akan

4

g) h) i) j) 9.3.

Penyediaan peralatan untuk digunakan semasa menjalankan kem. Membuat anggaran kewangan (perbelanjaan dan pendapatan) Penyediaan jadual kerja pelaksanaan kem. Manual prosedur kerja.

Menentukan Prosedur Pelaksanaan Kem a) b) Kem dilaksanakan selama 2 hari. Jawatankuasa menentukan c) Setiap modul Pelaksana peserta-peserta dibimbing Kem yang akan layak

menyertai kem Bina Juara. oleh sekurangkurangnya seorang fasilitator. 9.4 Penyediaan Pelaporan dan Penilaian Kem a) PPD/PPG menyediakan dan menyiapkan laporan dan penilaian pelaksanaan kem dalam tempoh 2 minggu selepas kem selesai dilaksanakan. b) PPD/PPG menghantar laporan dan penilaian pelaksanaan Kem c) kepada JPN mengikut format laporan yang disediakan. JPN menghantar laporan pelaksanaan Kem di peringkat negeri ke JAPIM, KPM.

10.

AGIHAN TUGAS 5

10.1

PPD/PPG bertanggungjawab : 10.1.1 Melantik Jawatankuasa dan mesyuarat

mempengerusikan peringkat daerah. 10.1.2 Memantau pelaksanaan kem :a) b) Memastikan Meneliti, mengemukakan

pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF

program mengesah

dapat dan laporan

dilaksanakan dengan sempurna.

pelaksanaan kem kepada Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral (SPPIM), Jabatan Pelajaran Negeri. 10.2 Pengerusi KBJ bertanggungjawab: 10.2.1 Mengadakan mesyuarat penyelarasan

pelaksanaan kem. 10.2.2 Bertindak sebagai setiausaha merangkap penyelaras atau pengurus pelaksanaan kem 10.2.3 Memberi taklimat pelaksanaan kem. 10.2.4 Bekerjasama dengan semua pihak di sekolah untuk mejayakan Pelaksanaan kem. 10.2.5 Menyedia dan menyerahkan laporan pelaksanaan kem kepada SPPIM.

6

10.2.6 Mengadakan

post

mortem

selepas

pelaksanaan kem. 10.3 Guru j-QAF/GPI bertanggungjawab : 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Mengenal pasti murid yang layak menyertai kem. Menjadi fasilitator kem. Meneruskan pelaksanaan KBJ di peringkat sekolah melalui aktiviti persatuan Menentukan fasilitator kepada semua murid yang terlibat dilaksanakan. 10.4 Fasilitator yang dilantik bertanggungjawab : 10.4.1 Membantu dan membimbing murid . 10.4.2 Membuat pengukuhan dan pengayaan. 10.4.3 Membuat semasa. 10.4.4 Memaklumkan kepada penyelaras kem sebarang masalah yang timbul. penilaian pencapaian dan perkembangan peserta kem dari masa ke dengan kem ini. Membuat laporan dan penilaian selepas kem

11.

JAWATANKUASA PELAKSANA 11.1. 11.2. Pengerusi. Setiausaha. 7

11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 11.9 11.10 11.11 12.

Bendahari. AJK Pendaftaran. AJK Seranta. AJK Jamuan AJK Keselamatan, Kebajikan Dan Disiplin. AJK Dokumentasi AJK Siaraya dan Publisiti AJK Persiapan Tempat dan Peralatan AJK Cenderahati dan persijilan

KEWANGAN 12.1 Sumber Kewangan : 12.1.1 Peruntukan KPM 12.1.2 Sumbangan daripada PIBG sekolah. 12.1.3 Derma daripada jabatan, organisasi atau tokoh-tokoh korporat 12.1.4 Peruntukan wang kokurikulum sekolah. 12.1.5 Peruntukan wang suwa sekolah 12.2 Perbelanjaan 12.2.1 Pembayaran Sewa Dewan dan PA sistem. 12.2.2 Penyediaan bahan (kertas kerja, bahan edaran, fail dan lain- lain). 12.2.3 Perbelanjaan cenderahati, bayaran penceramah, sijil dan lain-lain. 12.2.4 Perbelanjaan jamuan makan dan minum peserta, AJK dan Fasilitator 8

12.2 Anggaran Perbelanjaan ( Rujuk lampiran A ) 13. FASILITATOR 13.1 13.2 13.3 13.5 13.6 Guru j-QAF Guru-guru Pendidikan Islam. Guru-guru lain yang berkebolehan. Guru-guru KAFA. Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak sekolah (Imam, penceramah jemputan). 14. TENTATIF KEM BINA JUARA ( Rujuk