panduan imam bilal tarawih

of 89 /89
http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013 (SIRI EBOOK PERCUMA) Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 1 of 89

Upload: mykrk

Post on 14-Nov-2014

74.608 views

Category:

Education


167 download

DESCRIPTION

Panduan Solat Tarawih Johor.

TRANSCRIPT

Page 1: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

(SIRI EBOOK

PERCUMA)

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 1 of 54

Page 2: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

ـ م� �ح �لر لله! م �ٱب!س ن!ٱ

ي�م! ح! �ٱلرBilal berdiri dan berseru untuk bersolat Tarawih

dengan katanya:

BILAL

-ة+ +م+ٱص-ال ح3م-ك 7ح3 ر- او3ي >ر- لت الله

ORANG RAMAI

ـ- 3ل > الله+ م+ح-م>دDآلإ 3ال ه- إ

و7ل+ س+ لله3ٱر>Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA)

page 2 of 54

Page 3: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

>م- ل 7ه3 و-س- -ي ص-ل>ى الله+ ع-ل

P ada malam pertama Ramadhan hingga

malam kelima belas:

Rakaat pertama:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah At-

Takaathur

( +م+ ـك 7هـ- ل- أ

................... +ر+ -اث >ك التإلخ* ﴿﴾)

Rakaat kedua:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 3 of 54

Page 4: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

(............Dح-د- ق+ل7 ه+و-الله+ أإلخ* ﴿﴾)

Selepas imam memberi salam kedua, bilal membaca:

BILAL

X3ع7م-ة X مـن- الله3 و-ن ف-ض7ال

ORANG RAMAI

-و>اب+ -ا ت ح7م-ةX، ي ةX و>ر- ،و-م-غ7ف3ر-

ح-م- ر7- -ا أ ة3، ي 7م-غ7ف3ر- ع- ال -ا و-اس3 ي

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 4 of 54

Page 5: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

7ن- الراح3م3ي

BILAL

-ا يـد3ن >ه+م> ص-لg ع-ل-ى س- الل

-ا يـد3ن م+ح-م>دh و-ع-ل-ى ال3 س-

hم+ح-م>دORANG RAMAI

7ه3 -ي gم7 ع-ل ل >ه+م> ص-لg و-س- الل

Rakaat ketiga:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-‘Asr

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 5 of 54

Page 6: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

( ان- 3نس- 7إل 3ن> ا 7ع-ص7ر3. إ و-ال

-ف3ى ل

................... ...hخ+ســر

إلخ*.............. ﴿﴾)

Rakaat keempat:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

ق+ل7 ه+و-الله+)

..................Dح-د- إلخ*أ

﴿﴾)

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 6 of 54

Page 7: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

BILAL

ـ- 3ل و7ل+آلإ س+ >الله+ م+ح-م>دD ر> 3ال ه- إ

7ه3 -ي الله3 ص-ل>ى الله+ ع-ل

-ا يـد+ن -د7ر+ س- 7ب ، ال >م- ل و-س-

7ه3 -ي pو7ا ع-ل م+ح-م>دD ص-لOR ANG RAMAI

7ه3 -ي gم7 ع-ل ل >ه+م> ص-لg و-س- -لل اRakaat kelima:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-

Humazah

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 7 of 54

Page 8: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

gل+ 7لD لـك (و-ي

..................hة إلخ*ه+م-ز-

﴾﴿(Rakaat keenam:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

ق+ل7 ه+و-الله+)

..................Dح-د- إلخ*أ

﴿﴾)BILAL

X3ع7م-ة X مـن- الله3 و-ن ف-ض7الORANG RAMAI

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 8 of 54

Page 9: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

-و>اب+ -ا ت ح7م-ةX، ي ةX و>ر- ،و-م-غ7ف3ر-

ح-م- ر7- -ا أ ة3، ي 7م-غ7ف3ر- ع- ال -ا و-اس3 ي

7ن- الراح3م3يBILAL

-ا يـد3ن >ه+م> ص-لg ع-ل-ى س- -لل ا

-ا يـد3ن م+ح-م>دh و>ع-ل-ى ال3 س-

hم+ح-م>دORANG RAMAI

7ه3 -ي gم7 ع-ل ل >ه+م> ص-لg و-س- -لل اSolat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA)

page 9 of 54

Page 10: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

___________________________________________

Rakaat ketujuh:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Fiil

( pك- ب 7ف- ف-ع-ل- ر- -ي ك -ر- -م7 ت -ل أ

ــب3 ص7ح-- بـأ

................... 7ل3 7ف3ي إلخ*ال

﴿﴾)Rakaat kelapan:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 10 of 54

Page 11: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

ق+ل7 ه+و-الله+)

..................Dح-د- إلخ*أ

﴿﴾)

BILAL

ـ ـ- 3ل إ >الله+ م+ح-م>دDآل- 3ال ه- إ

و7ل+ الله3 ص-ل>ى س+ ر>

>م- ل 7ه3 و-س- -ي ،الله+ ع-ل

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 11 of 54

Page 12: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

-ا يـد+ن 7ن- س- 3ي 7م+ؤ7م3ن 7ر+ ال م3ي- أ

7ر3 -ك +وب ب- ض>و7ان3أ -ر- 7ق3 ت الصـدgي

7ه+ ع-نORANG RAMAI

-ا بـه3 -ف-ع-ن 7ه+ و-ن ض3ي- الله+ ع-ن ر-

ة3 7آلخ3ر- -ا و-ا 7ي 7ن3 و-الدpن ف3ى الدgي

Rakaat kesembilan:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Quraisy

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 12 of 54

Page 13: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

(3 ـــف3 ـ- 7ل 3ي إل

..................... h7ش ي ق+ر-إلخ* ﴿﴾)

Rakaat kesepuluh:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

ق+ل7 ه+و-الله+)

..................Dح-د- إلخ*أ

﴿﴾)BILAL

X3ع7م-ة X مـن- الله3 و-ن ف-ض7الORANG RAMAI

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 13 of 54

Page 14: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

-و>اب+ -ا ت ح7م-ةX، ي ةX و>ر- ،و-م-غ7ف3ر-

ح-م- ر7- -ا أ ة3، ي 7م-غ7ف3ر- ع- ال -ا و-اس3 ي

7ن- الراح3م3يBILAL

-ا يـد3ن >ه+م> ص-لg ع-ل-ى س- -لل ا

-ا يـد3ن م+ح-م>دh و>ع-ل-ى ال3 س-

hم+ح-م>دORANG RAMAI

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 14 of 54

Page 15: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

7ه3 -ي gم7 ع-ل ل >ه+م> ص-لg و-س- -لل ا___________________________________________

Rakaat kesebelas:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ma`un

( -ذgب+ +ك >ذ3ى ي 7ت- ال ء-ي ر-- أ

...................... 7ن3 بـالـدgي

إلخ *......... ﴿﴾)Rakaat kedua belas:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 15 of 54

Page 16: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

ق+ل7 ه+و-الله+)

..................Dح-د- إلخ*أ

﴿﴾)

BILAL

ـ ـ- 3ل إ >الله+ م+ح-م>دDآل- 3ال ه- إ

و7ل+ الله3 ص-ل>ى س+ ر>

>م- ل 7ه3 و-س- -ي ،الله+ ع-ل

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 16 of 54

Page 17: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

-ا gد+ن ي 7ن- س- 3ي 7ر+ الـم+ؤ7م3ن م3ي- أ

>اب3 7ن+ الـخ-طـ ع+م-ر+ اب

7ه+ ض>و7ا ع-ن -ر- تORANG RAMAI

-ا بـه3 -ف-ع-ن 7ه+ و-ن ض3ي- الله+ ع-ن ر-

ة3 7آلخ3ر- -ا و-ا 7ي 7ن3 و-الدpن ف3ى الدgي

Rakaat ketiga belas:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-

Kauthar

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 17 of 54

Page 18: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

آ) ـ> 3نـ إ.................. ــك- ـ- 7ن -ع7طـي أ

إلخ*... ﴿﴾)

Rakaat keempat belas:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

ق+ل7 ه+و-الله+)

..................Dح-د- إلخ*أ

﴿﴾)BILAL

X3ع7م-ة X مـن- الله3 و-ن ف-ض7ال

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 18 of 54

Page 19: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

ORANG RAMAI

-و>اب+ -ا ت ح7م-ةX، ي ةX و>ر- ،و-م-غ7ف3ر-

ح-م- ر7- -ا أ ة3، ي 7م-غ7ف3ر- ع- ال -ا و-اس3 ي

7ن- الراح3م3يBILAL

-ا يـد3ن >ه+م> ص-لg ع-ل-ى س- -لل ا

-ا يـد3ن م+ح-م>دh و>ع-ل-ى ال3 س-

hم+ح-م>دORANG RAMAI

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 19 of 54

Page 20: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

7ه3 -ي gم7 ع-ل ل >ه+م> ص-لg و-س- -لل ا

Rakaat kelima belas:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-

Kafirun

(( ق+ل7

............. و7ن- ف3ر+ ـ- pه-االـك ي- -آأ ي

إلخ*. ﴿﴾Rakaat keenam belas:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 20 of 54

Page 21: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

ق+ل7 ه+و-الله+)

..................Dح-د- إلخ*أ

﴿﴾)

BILAL

ـ ـ- 3ل إ >الله+ م+ح-م>دDآل- 3ال ه- إ

و7ل+ الله3 ص-ل>ى س+ ر>

>م- ل 7ه3 و-س- -ي ،الله+ ع-ل

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 21 of 54

Page 22: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

gد+نـا ي 7ن- س- 3ي 7م+ؤ7م3ن 7ر+ ال م3ي- أ

ض>و7ا -ر- 7ن+ ع-ف>ان- ت 7م-ان+ اب ع+ث

7ه+ ع-ن

ORANG RAMAI

-ا بـه3 -ف-ع-ن 7ه+ و-ن ض3ي- الله+ ع-ن ر-

ة3 7آلخ3ر- -ا و-ا 7ي 7ن3 و-الدpن ف3ى الدgي

Rakaat ketujuh belas:

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 22 of 54

Page 23: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah An Nasr

3ذ-ا ج-آء-) إ

الله3............... -ص7ر+ إلخ*ن

﴿﴾)Rakaat kelapan belas:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

ق+ل7 ه+و-الله+)

..................Dح-د- إلخ*أ

﴿﴾)BILAL

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 23 of 54

Page 24: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

X3ع7م-ة X مـن- الله3 و-ن ف-ض7ال ORANG RAMAI

-و>اب+ -ا ت ح7م-ةX، ي ةX و>ر- ،و-م-غ7ف3ر-

ح-م- ر7- -ا أ ة3، ي 7م-غ7ف3ر- ع- ال -ا و-اس3 ي

7ن- الراح3م3يBILAL

-ا يـد3ن >ه+م> ص-لg ع-ل-ى س- -لل ا

-ا يـد3ن م+ح-م>دh و>ع-ل-ى ال3 س-

hم+ح-م>دORANG RAMAI

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 24 of 54

Page 25: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

7ه3 -ي gم7 ع-ل ل >ه+م> ص-لg و-س- -لل ا

____________________

__________BILAL berseru memberitahu orang ramai bahawa

Solat Tarawih hanya tinggal dua rakaat sahaja lagi

iaitu dengan berkata:

BILAL

+م+ ح3م-ك 7ح3 ر- او3ي >ر- ء-اخ3ر+ الت

الله+

ORANG RAMAI

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 25 of 54

Page 26: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

ـ ـ- 3ل إ >الله+ م+ح-م>دDآل- 3ال ه- إ

و7ل+ الله3 ص-ل>ى س+ ر>

>م- ل 7ه3 و-س- -ي ،الله+ ع-لRakaat kesembilan belas:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Masad

( hه-ب- -بـى ل -د-آ أ >ت7 ي تـب

.... -ب> إلخ*و-ت ﴿﴾) Rakaat kedua puluh:

Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 26 of 54

Page 27: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

ق+ل7 ه+و-الله+)

..................Dح-د- إلخ*أ

﴿﴾)

BILAL

ـ ـ- 3ل إ >الله+ م+ح-م>دDآل- 3ال ه- إ

و7ل+ الله3 ص-ل>ى س+ ر>

>م- ل 7ه3 و-س- -ي ،الله+ ع-ل

-ا gد+ن ي 7ن- س- 3ي 7ر+ الـم+ؤ7م3ن م3ي- أ

7ن+ ع-ل3يp ابSolat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA)

page 27 of 54

Page 28: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

7ه+ ض>و7ا ع-ن -ر- -بـى طـال3بh ت أ

ORANG RAMAI

-ا بـه3 -ف-ع-ن 7ه+ و-ن ض3ي- الله+ ع-ن ر-

ة3 7آلخ3ر- -ا و-ا 7ي 7ن3 و-الدpن ف3ى الدgي

BILAL TERUS MEMBACA DOA TARAWIH

SEPERTI DI BAWAH:

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 28 of 54

Page 29: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

gه+م> ص-ل< -لل -اا gد3ن ي ع-ل-ى س-

3ه3 و-ص-ح7بـه3 م+ح-م>دh و-ع-ل-ى ال

gم7 ل ،و-س-

-لله -آا 7ن- ي .آم3ي

>ه+م> -لل 7ب-ا ي -ام+ج3 ي

7ن- 3ي 3ل آئ ،د+ع-آء3الس>

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 29 of 54

Page 30: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

-ا ، و-ي 7ن- 3بـي >آئ -اق-ابـل- الت و-ي

-ت اح3م- الضpع-ف-آء3 و-الـي م-ى-ـر-

7ن- 3ي اك 7م-س- آء3 و-ال 7ف+ق-ر- .و-ال

>ه+م> -لل 7ن-ا 3ي +و7ل 7م-ق7ب -ام3ن- ال 7ن ع-ل اج7

7ن- -ج7م-ع3ي 7د-ك- أ ن .ع3

>ه+م> -االل >ك- بـن 3ن -ا فـإ ح-م7ن ار7

>ك- 3ن -ا ف-إ 7ن - تـع-ذgب ، و-ال Dاح3م ر-

Dا ق-اد3ر- 7ن -ي .ع-ل

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 30 of 54

Page 31: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

>ه+م> -لل -اا ال7ط+ف7 بـن

7ر+ ت7 بـه3 الـم-ق-اد3ي 7م-اج-ر- ،ف3ي

، 7ن- 7ح-اض3ر3ي -ا و-ال 7ن -ي +ب7 ع-ل و-ت

-ق+و7ل+ كg ع-م>ن7 ي و-اع7ف+ و-ز-

. و-ص-ل>ى الله+ 7ن- ، آم3ي 7ن- آم3ي

-ا م+ح-م>دh و-ع-ل-ى يـد3ن ع-ل-ى س-

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 31 of 54

Page 32: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

بـه3 3ه3 و-ص-ح7 ، ال >م- ل و-س-

7ع- بg ال >ه3 ر- 3ل 7ح-م7د+ ل 7ن-ـو-ال -م3ي ل .PERINGATAN:

Pada malam yang keenam belas Ramadhan hingga akhir Ramadhan:

(Selepas Surah Al-Fatihah)

Rakaat pertama dan semua rakaat yang ganjil dibaca Surah Al-Qadr

-ة3) 7ل -ي 7نـاه+ ف3ى ل ل -نز- آ أ ـ> 3نـ إ

7ق-د7ر3............ إلخ *ال ﴿﴾)،

Dan surah yang dibaca pada rakaat yang kedua

selepas Al-Fatihah ialah mengikut sebagaimana

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 32 of 54

Page 33: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

susunan surah-surah pada rakaat yang pertama pada

malam 1 hingga 15 Ramadhan.

(Surah At-Takathur hingga Surah Al-Masad)

Selepas Doa Tarawih tamat dibaca oleh bilal, beliau

akan berseru untuk mendirikan SOLAT WITIR

pula.

BILAL MENYERU UNTUK SOLAT WITIR

UNTUK MALAM PERTAMA HINGGA MALAM

KELIMA BELAS RAMADHAN:

+م+ الله+ ك -ة+الـو3تـر3 اج-ر- ص-الAPABILA TIBA MALAM YANG KEENAM

BELAS RAMADHAN HENDAKLAH

MENGINGATKAN PARA JEMAAH

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 33 of 54

Page 34: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

BERKENAAN DOA QUNUT IAITU DENGAN

SERUANNYA:

7 7 و-ع-ظgم+وا 7 و-م-جgد+وا وا 3ر+ و7ت- أ

3 -ام ه7ر3الصgي 7 م3ن7 ش- +وا +ت ق7ن ٱو-

+م+ الله+ ح3م-ك ر-ORANG RAMAI menyambut seruan bilal itu dengan

berkata:

ـ ـ- 3ل إ >الله+ م+ح-م>دDآل- 3ال ه- إ

و7ل+ الله3 ص-ل>ى س+ ر>Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA)

page 34 of 54

Page 35: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

>م- ل 7ه3 و-س- -ي ،الله+ ع-ل

Imam dan makmum bersolat Witir.

(Selepas Surah Al-Fatihah)

Rakaat pertama imam membaca Surah Al-a`laa

،( gك- ب م- ر- س7 gح3 ب ٱس-

-ع7ل-ى...... 7أل إلخ*ا ﴿﴾)Rakaat kedua imam membaca Surah Al-Kafirun

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 35 of 54

Page 36: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

pه-ا) ي- -آ أ ق+ل7 ي

........... ون- ف3ر+ ـ- 7ك إلخ*ٱل

﴿﴾)Selepas imam memberi salam kedua,

BILAL berseru memberitahu orang ramai solat witir

hanya tinggal satu rakaat sahaja lagi iaitu dengan

katanya:

7ر3 7و3ت 7ع-ة-ال ك +م+ الله+ر- ح3م-ك ر-

Imam dan makmum menyempurnakan Solat Sunat

Witir SATU rakaat.

Selepas membaca Surah Al-Fatihah dalam solat yang

hanya satu rakaat itu, imam membaca tiga surah iaitu;

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 36 of 54

Page 37: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

Mula-mula Surah Al-Ikhlas

ق+ل7 ه+و-الله+)

..................Dح-د- إلخ*أ

﴿﴾)Kemudian Surah Al-Falaq

( gب -ع+وذ+بـر- ق+ل7 أ

........ إلخ*ٱلـف-ل-ق3 ﴿﴾)Selepas itu Surah An-Nas

(( gب -ع+وذ+بـر- ق+ل7 أ

.......... >اس3 إلخ*ٱلن ﴿﴾

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 37 of 54

Page 38: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

Selesai Solat Witir,

IMAM membaca bersama ORANG RAMAI

serentak beramai-ramai:

7ح-ان- الـم-ل3ك3 الـق+دpو7س3 ب س+(3X)

pب -ا و-ر- pن ب pو7حD ق+دpو7سD ر- ب س+

و7ح3 pة3 و-الر- 3ك 7م-آلئ (3X) ال

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 38 of 54

Page 39: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

IMAM membaca DOA WITIR dan diaminkan oleh

para MAKMUM.

ح7م-ــ لر> لله3 3 م ٱبـس7 3ٱ ح3يم لر> ٱن3

7ع- بg ال >ه3 ر- 3ل 7ح-م7د+ ل ،ـٱل 7ن- -م3ي ل

Xا ك -ار- Xا م+ب gب ا ط-ي X7ر 3ي -ث ح-م7دXا ك

+و-اف3ى 7ه3، ح-م7دXا ي م-ه+3ع- ن*ف3ي

>ا >ن ب -ا ر- 7د-ه+. ي -اف3ىء+ م-ز3ي +ك و-ي

-غ3ى 7ب -ن -م-ا ي 7ح-م7د+ ك ل ٱلـك-

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 39 of 54

Page 40: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

3 7م -ل3 و-ج7هـك- و-ع-ظ3ي 3ج-ال ل

. 3ك- ل7ط-ان س+

gم7 ع-ل-ى ل >ه+م> ص-ـلg و-س- ٱلل

-ا م+ح-م>دh و-ع-ل-ى ال3 gد3ن ي س-

.hا م+ح-م>د- gد3ن ي س-

3ى >ت 3ك- ال -و-ت -ف7ض-ـل- ص-ل أ

-ل3 7ج-ال ل -ا ذ-ا 7ه3 ي -ي 7ت- ع-ل >ي ٱص-ل

،3 ام 7ر- 3ك و-اإل7

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 40 of 54

Page 41: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

ح-م- ر7- -ا أ 7ن-ي اح3م3ـي ،الر>

-ع-ال-ى ك- و-ت -ار- -ب ض3ي- الله+ ت و-ر-

ـو7ل3 الله3 س+ ص7ح-اب3 ر-- ن7 أ عـ-

، 7ن- -ج7م-ع3ي أ

-ا 7ن 3د3ي >ا و-و-ال ض3ي- ع-ن و-ر-

. 7ن- 3م3ي ل 7م+س7 7ع3 ال و-ج-م3ي

-ع-ر>ض- ل-ك- ف3ى -ا ق-د7 ت ــه-ن ـ- 3ل إ

، ض+و7ن- gع-ر- 7م+ت -ة3 ال 7ل >ي ـذ3ه3 الل هـ-

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 41 of 54

Page 42: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

، 7ق-اص3د+و7ن- و-ق-ص-د-ك- ال

غ3ب- ف3ى ج+و7د3ك- و-ر-

-ك- . و-ل +و7ن- 3ب و7ف3ك- الط>ال و-م-ع7ر+

hة- 7ل -ي +لg ل -ة3 و-ك 7ل >ي ذ3ه3 الل ف3ى هـ-

م-ض-ان- ر3 ر- هـ7 -ال3ى ش- -ي م3ن7 ل

-ا 3ز+ و-ع-ط-اي -ف-اح-اتD و-ج-و-ائ ن

آء+ -ش- -ج+و7د+ بـه-ا ع-ل-ى م-ن7 ت ت

، -اد3ك- ب م3ن7 ع3

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 42 of 54

Page 43: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

-ا 7ن 3د3ي >ه+م> و-و-ال لل -ا 7ن ع-ل ج7 ٱف- ٱ-ا ن و-اج- -ز7 -ا و-أ -د-ن و7ال

- و-أ

7ن- gم3ي -ا و-م+ع-ل ن 3خ- ائ و-م-ش-

-ا -ن اب ص7ح-- -ا و-أ -ن -ق-ار3ب و-أ

7ن- -ج7م-ع3ي 7ن- أ 3م3ي ل و-الـم+س7

7ك- -ه+ م3ن -ق-ت7 ل ب م3م>ن7 س-

-ة+. -اي الـع3ن

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 43 of 54

Page 44: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

-م-ا -د7ع+و7ك- ك -ح7ن+ ن ه-ا ن

-م-ا >ا ك -جـب7 م3ن ت س7 -ا، ف- -ن ت م-ر7- ٱأ

-ا، >ن دت و-عـ-

7ع-اد-، 7م3ي +خ7ل3ف+ ال - ت >ك- ال 3ن إ

. 7ن- اح3م3ي ح-م- الر> ر7- -آ أ ي

، ق-ان3 7ف+ر7 >ه+م> ف-ار3ق- ال ٱلل

7م-ة3 7ح3ك ء-ان3 بـال 7ق+ر7 7ز3ل- ال و-م+ن

. -ان3 -ي 7ب و-ال

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 44 of 54

Page 45: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

ه7ر3 -ا ف3ى ش- -ن >ه+م> ل لل -ار3ك3 ٱ(ب( م-ض-ان- ر-

(3X) dengan diikuti oleh MAKMUM.

7ن- 3ي ن -ا س3 7ن -ي >ه+م> ع-ل لل -ع3د7ه+ ٱو-أ

-ع7د- -ع7و-امXا ب ، و-أ 7ن- 3ي ـن د- س3 -عـ7 ب

pه+ ب +ح3 h، ع-لـى م-ا ت -ع7و-ام أ

ض-اه+ -ر7 ،و-ت

ح-م- ر7- -آ أ 7ن-ي اح3ـم3ـي >ه+م>الر> لل ٱ.

3ن> ل-ك- ف3ى -ة3إ 7ل >ي لل ـذ3ه3 ٱهـ-

-ال3ى -ي -ةh م3ن7 ل 7ل -ي +لg ل و-كSolat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA)

page 45 of 54

Page 46: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

-ق-اء- م3ن- م-ض-ان- ع+ت ر3 ر- ـهـ7 ش-

>ار3 ،الن

-ا 7ن 3د3ي >ه+م> و-و-ال لل -ا 7ن ع-ل ج7 ٱفـ ٱ-ا ن و-اج- -ز7 -ا و-أ -د-ن و7ال

- و-أ

-ا 7ن gم3ي -ا و-م+ع-ل ن 3خ- ائ و-م-ش-

-ا -ن اب ص7ح-- -ا و-أ -ن -ق-ار3ب و-أ

7هـم7 م3ن7 3د3ي 7ن- و-و-ال 7ح-اض3ر3ي ل ٱو-

>ار3. لن 3ك- م3ن- -ق-آئ ت ٱعـ+

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 46 of 54

Page 47: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

>ار3 لن -ا م3ن- ن ج3ر7- >ه+م> أ لل ٱ( ٱ

( 7ن- 3م3ي ال dengan diikuti oleh( 3X )س-

MAKMUM beramai-ramai secara serentak.

>ة- ن 7ج- ل >اه+م+ 3ي -ا و-إ -د7خ3لـن ٱو-أ. 7ن- ي ـ3 آم3ن

IMAM membaca MAKMUM mengaminkan.

pح3ب+ >ك- ع-ف+و¡ ت 3ن >ه+م> إ لل ٱ(>ا) ع7ف+ ع-ن ف7و- ف- 7عـ- ٱل ٱ

IMAM dan sekalian MAKMUM membaca (2X).

pح3ب+ >ك- ع-ف+و¡ ت 3ن >ه+م> إ لل ٱ(( 7م+ -ر3ي -ا ك >ا ي ع7ف+ ع-ن 7ع-ف7و- ف- ٱل ٱ

IMAM dan sekalian MAKMUM membaca (1X).

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 47 of 54

Page 48: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

-ا gد3ن ي و-ص-ل>ى الله+ ع-ل-ى س-

3ه3 و-ص-ح7بـه3 م+ح-م>دh و-ع-ل-ى ال

gب >ه3 ر- 3ل 7ح-م7د+ ل ل ، و- >م- ـل ٱو-س-

7ن-ـٱلـع- -م3ي ل .

Sebaik tamat IMAM membaca doa, IMAM dan sekalian MAKMUM bersaingan

membaca:

ـ- 3ل إ -ن7 آل- ه-د+ أ -ش7 > الله+،أ 3ال ه- إ

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 48 of 54

Page 49: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

>ة- ن 7ج- +ك- ال -ل أ -س7 الله-، ن -غ7ف3ر+ ت س7- أ

>ار3. -ع+و7ذ+بـك- م3ن- الن (3X )و-ن

7ع-ف7و- ل pح3ب+ >ك- ع-ف+و¡ ت 3ن >ه+م> إ ٱلل ٱ

>ا. ع7ف+ ع-ن (2X) ٱف-

.

7ع-ف7و- ل pح3ب+ >ك- ع-ف+و¡ ت 3ن >ه+م> إ ٱلل ٱ

. 7م+ -ر3ي -ا ك >ا ي ع7ف+ ع-ن (1X) ٱف-

.BILAL mengingatkan sekalian makmum supaya

berniat puasa dengan katanya:

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 49 of 54

Page 50: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

3 7 ع-ل-ى الص>و7م -ق3د+وا 3ع7ت ا

+م+ الله+ ح3م-ك ر-

ORANG RAMAI berniat puasa:

-د-آء3 7ت+ ص-و7م- غ-دh ع-ن7 أ -و-ي ن

م-ض-ان- ه ه7ر3 ر- -ـذ3ه3ف-ر7ض3 ش-

-ة ن -ع-ال-ىالس> >ه3 ت 3ل 3 ل

IMAM meminta makmum membaca Surah Al-Fatihah dengan katanya:

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 50 of 54

Page 51: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

3ل-ى +و7ل3 و-إ 7ق-ب >ة3 ال 3ي ع-ل-ى ن

-ا gد3ن ي و7ل3 س- س+ ة3 الر> ح-ض7ر-

3ه3م+ح-م>دh و-ع-ل-ى ال

3ح-ة- 7ف-ات 3 ال ام ك3ر- ـ7 ص7ح-ابـه3 ال- و-أ

Setelah selesai membaca Al-Fatihah, IMAM membaca doa penutup:

7ت- -ن >ك- أ 3ن >ا إ >ل7 م3ن -ق-ـب -ا ت >ن ب ر-

-ا 7ن -ي +ب7 ع-ل ، و-ت 7م+ 3ي 7ع-ل 7ع+ ال م3ي الس>

7ت- -ن >ك- أ 3ن -نـا إ -ا م-و7ال ي

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 51 of 54

Page 52: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

، د-ع7و-اه+م7 7م+ ي ح3 >و>اب+ الر> الت

م> >هـ+ لل -ك- 7ح-ان ب 7ه-ا س+ ٱف3ي

، Dم- ال 7ه-ا س- +ه+م7 ف3ي ت ـ> ي -ح3 و-ت

7ح-م7د+ ل ن3 - ٱو-آخ3ر+ د-ع7و-اه+م7 أ

7عـ- بg ال 7ن-ـ3لله3 ر- -م3ي ل .Bersurai atau berkumpul semula kerana bertadarus

(membaca Al-Qur’an) dalam kaedah seorang

membaca dan yang lain menyemak secara bergilir-gilir.

Nota :٭

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 52 of 54

Page 53: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

1. adalah singkatan kepada perkataan إلخ*

! ل-ى ء-اخ3ر3ه3إ Ilaa aakhirihi

maknanya ‘hingga ke akhir surah’.

2. +و-اف3ى 3*ح-م7دXا ي م-ه+ع-ن~ Dibaca : 3 م-ه+ع-ن (huruf ain

berbaris di atas bukan mati +3ع7م-ه (ن3ع-م- ~ adalah jamak atau kata ن

ganda atau plural kepada perkataan

D3ع7م-ة yang membawa makna nikmat ن

=> nikmat-nikmat

’pula maknanya ‘nya ه+ ~

Kredit:

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 53 of 54

Page 54: Panduan Imam Bilal Tarawih

http://ArabMykrk.Com Ramadan 1434H/Julai 2013

. ڬادوت نوح حاج سمبهيڠ. ١٩٩٩داتوء ڤندوان : جوهر. اڬام جباتن بهرو جوهر تراويح

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor (EBOOK PERCUMA) page 54 of 54