pandangan hakim terhadap penolakan anak pendahuluan.pdfpdf filepandangan hakim terhadap penolakan...

Click here to load reader

Post on 25-May-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN ANAK ANGKAT

DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA MALANG

(STUDI PERKARA NOMOR : 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

Ilmina Marfuati Kamalia

NIM 10210095

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2014

ii

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN ANAK ANGKAT

DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA MALANG

(STUDI PERKARA NOMOR : 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

Ilmina Marfuati Kamalia

NIM 10210095

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2014

iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN ANAK ANGKAT

DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA MALANG

(STUDI PERKARA NOMOR : 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau

memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara

benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan,

duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian,

maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenannya, batal demi hukum.

Malang, 11 September 2014

Peneliti,

Ilmina Marfuati Kamalia

NIM 10210095

iv

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara. Ilmina Marfuati Kamalia NIM

10210095, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN ANAK ANGKAT

DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA MALANG

(STUDI PERKARA NOMOR : 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-

syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 September 2014

Mengetahui, Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.

NIP 197708222005011003 NIP 196702118 1997031001

v

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari. Ilmina Marfuati Kamalia, NIM 10210095,

mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN ANAK ANGKAT

DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA MALANG

(STUDI PERKARA NOMOR : 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg)

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (Cumlaude)

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Fadil, M. Ag. ( )

NIP 19651231 199203 1 046 Ketua

2. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag. ( )

NIP 19670218 199703 1 001 Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA. ( )

NIP 19730603 199903 1 001 Penguji Utama

Malang, 26 September 2014

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.

NIP 19681218 199903 1 002

vi

MOTTO

1

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-

istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu

(sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (al-Ahzab: 4)2

1 Q. S. al-Ahzab 33: 4 2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h.

419.

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillh, atas rahmat dan hidayahMu ya Rabb hingga penulis dapat

menyelesaikan karya sederhana ini meskipun penuh dengan rintangan tapi tiada

henti penulis mengharap ridhoMu.

Karya sederhana ini ku persembahkan:

Untuk mereka yang kucintai dan kusayangi,

Abahku, mamaku, karena dengan semangat beliau yang tiada henti untuk

mendoakanku, dukungan yang selalu beliau berikan disaatku mulai terjatuh,

tetesan air mata penuh kasih sayang yang selalu membasahi sajadah setiap sujud,

tiada lain engkau berikan demi kebaikanku.

Pengorbanan yang tak mampu ku balas dengan apapun hanya dengan karya

sederhana ini ku persembahkan untuk engkau

H. Ali Suwandi S, S. H dan Hj. Djauharoh Nafisah.

Kakak-kakakku: Mbak rury, Mas Ridwan, Mbak Fidia, Mas Samsul dan Mas Ajib

yang selalu memberi ku support dan menjadi sumber inspirasi bagiku.

Adik kecilku: Nana, Aza, Rohman dan Rohim kalianlah penghibur hari-hariku,

semoga aku bisa menjadi kakak yang baik untuk kalian.

Saudaraku Fina Alfi Farihah dan Laili Hidayati Rosyidi motivasi kalian yang

membuatku bangkit dari kesusahan.

viii

PRAKATA

Alhamd li Allhi Rabb al-lamn, l Hawl wal Quwwat ill bi Allh al-

liyy al-dhm, dengan hanya rahmat Allah serta hidayah-Nya penulisan skripsi

yang berjudul Pandangan Hakim Terhadap Pembuktian Anak Angkat Dalam

Perkara Waris Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara Nomor:

0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya,

kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam terhaturkan kepada Baginda

Rasulullah Muhammad saw yang telah mengajarkan dari alam kegelapan menuju

alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga semua umat muslim

tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari

akhir kelak, amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun

pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi

ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ix

3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang.

4. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H., selaku dosen wali penulis selama

menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau

yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama

menempuh perkuliahan.

5. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag., selaku dosen pembimbing penulis. Syukr

katsr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk

bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan

skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah

swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam

penyelesaian skripsi ini.

8. Guru-guru peneliti, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, tanpa

jasamu peneliti tidak akan menjadi seperti sekarang.

x

9. Kepada Abah dan Mama, terimakasih selalu memberi motivasi dan

mendoakan peneliti, karena mereka lah penyemangat dan tanpa mereka

peneliti tidak akan disini dan menjadi seorang yang mengerti arti hidup.

10. Kakak-kakakku dan saudaraku, terima kasih atas segala ide yang telah

dituangkan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

motivasi kalian yang sungguh luar biasa.

11. Buat temanku tersayang Mbak Azizah, Fida, Ima, Mia, Ratna, Lilik,

Rohma, Ema dan seluruh teman seperjuangan AS10 terima kasih atas

bantuan, motivasi serta semangat kalian untuk mengantarkan penulis

menjadi lebih baik dari sebelumnya

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi

semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis sebagai manusia

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik

dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 11 September 2014

Peneliti,

Ilmina Marfuati Kamalia

NIM 10210095

xi

TRANSLITERASI3

A. Konsonan

dl = Tidak dilambangkan =

th = b =

dh = t =

(koma menghadap ke atas) = ts =

gh = j =

f = h =

q = kh =

k = d =

l = dz =

r = m =

z = n =

s = w =

sy = h =

sh = y =

Hamzah ()