pakaian tenar

Download Pakaian Tenar

Post on 18-Feb-2018

251 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Pakaian Tenar

  1/38

  Pakaian Tenar (Syuhroh) Makruh atau Haram?Berikut ini penjelasan dalam al Mausuah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyahjilid 6 hal136-13! ter"itan #epa$ %u&ait! 'etakan keempat tahun 11 H tentan$ pakaiansyuhroh Semo$a "erman*aat

  !"

  #$%&

  '

  #$

  ()%

  *

  %

  +Memakai model pakaian yan$ menyelisihi ke"iasaan masyarakat (yan$ tidak"erta"rakan den$an syariat! pent) hukumnya makruh karena menye"a"kansyuhroh alias ketenaran ,an$ dimaksud den$an pakaian syuhrohadalah pakaianyan$ pemakainya menjadi tenar dan "ahan pem"i'araan di masyarakat

  0/$.-,+ 637'#38((3452412 9 Pakaian sema'am itu dilaran$ karena menye"a"kan "anyak oran$men$$unjin$kan sehin$$a dia menjadi menye"a" oran$ lain "er"uat dosa$hi"ah

  :%"$;.1'=-

  #

  B>

  C.C'DEF46?.#G.H;IC&1%/0IC

  #ari /"u Hurairah! 0a"i shallallahu alaihi wa sallam melaran$ dua jenis syuhroh/da saha"at yan$ "ertanya! +Wahai Rasulullah, apa itu dua jenis syuhroh?

  2a&a"an 0a"i shallallahu alaihi wa sallam! +Pakaian yang terlalu halus atauterlalu kasar (sehingga jadi ahan memi!araan anyak orang pent", pakaian

  yang terlalu panjang (a!a# isal" atau terlalu tidak isal (a!a# di atas

  pertengahan etis"$ %ang tepat adalah pertengahan di antara hal terseut (HBaiha4i 353 namun Baiha4i sendiri men$atakan "ah&a sanadnya mun4athiatau terputus)

  %.D.8 "=D.8JK.$A #ari 7"nu 8mar! 0a"i shallallahu alaihi wa sallam "ersa"da! +&iapa saja yang

  memakai pakaian syuhroh maka 'llah akan memerinya pakaian kehinaan padahari Kiamat (H /"u #aud! dinilai hasan oleh al Mund9iri dalam at Tar$hi")

  >

  C

  -

  D

  :-P&IC#%?!N'O$#$52:#'.LM#.

  %>

  GQ

  "'

  L()

  http://ustadzaris.com/pakaian-tenar-syuhroh-makruh-atau-haramhttp://ustadzaris.com/pakaian-tenar-syuhroh-makruh-atau-haram
 • 7/23/2019 Pakaian Tenar

  2/38

  (tentu selama adat terse"ut tidak melan$$ar syariat) Sehin$$a pakaian yan$kuran$ umum di masyarakat namun tidak menye"a"kan pemakainya menjadi"ahan pem"i'araan "anyak oran$ tidaklah masuk dalam kate$ori pakaiansyuhroh" Tentan$ adanya hukum haram dan makruh karena memakai pakaian syuhroh

  didudukkan se'ara "a$us dalam penjelasan di atas ran$ yan$ memakai modelpakaian yan$ nyleneh dan aneh-aneh tanpa niatan yan$ jelek semisalmenyom"on$kan diri hukumnya makruh 2ika pemakai memiliki niatan yan$ter'ela semisal menyom"on$kan diri hukumnya "eru"ah menjadi haram' Pakaian yan$ "erstatus pakaian syuhroh itu "isa "eru"ah-u"ah ter$antun$kondisi 9aman Sehin$$a pakaian yan$ memakai kan'in$ "aju di masa silamdinilai pakaian syuhroh namun sekaran$ model pakaian sema'am ini san$atlahla9im dan *amiliar sehin$$a sekaran$ sudah tidak la$i dinilai se"a$ai pakaiansyuhroh

  +@A0MA0/ P/%/7/0 AM/2/ M#A0 ,/0 BA27CB/B T/P7 TAC/02/011 latar Belakan$ Masalah

  7ndonesia merupakan ne$ara Muslim ter"esar di seluruh dunia Meskipun;;D penduduknya "era$ama 7slam tetapi! 7ndonesia "ukanlah ne$ara 7slamMuslim di 7ndonesia ju$a dikenal den$an si*atnya yan$ moderat dan toleranBesarnya jumlah pemeluk 7slam di 7ndonesia tentunya "erpen$aruh pada kulturmasyarakatnya! terutama pada kaum perempuan muslimah Muslimah di7ndonesia men$$unakan pakaian panjan$ atau pakaian muslimah dan jil"a"se"a$ai salah satu alternati* untuk menutup aurat Tahun 1

 • 7/23/2019 Pakaian Tenar

  3/38

  perempuan G perempuan yan$ men$enakan "usana muslimah se'ara kaku tanpamempedulikan! "ahkan menaFkan! pentin$nya mode "usana! karena selama iniistilah +mode seperti men$andun$ konotasi jahili #i antara kedua kelompok ini"erkumpul &anita - &anita 7slam yan$ merasa terpan$$il untuk "er"usanamuslimah sesuai den$an tuntutan syariat! tetapi tidak menjauhkan diri dari

  mode "usana &anita yan$ ten$ah "erkem"an$Ti$a puluh tahun lalu! saat "usana muslim masuk ke "elantika

  mode 7ndonesia! ke"eradaannya masih dipandan$ se"elah mata Pen$$unanyadian$$ap $a$ap mode! kuper #esainer yan$ serius men$$arap "usana muslimpun "isa dihitun$ jari 0amun kini! den$an 'epat "usana muslim "eradaptasiMenyerap tren yan$ "erlaku di medan mode kontemporer sepertieksplorasi *ashionTimur Ten$ah! etnik tradisional 7ndonesia!dan *ashion internasional Hasilnya, wardroepara muslimah pun semakinariati* /pala$i para peran'an$ men$eksplorasi !utting dan pola! men$adaptasiteknik "aru serta "ereksperimen den$an material Hasilnya era "aru "usana

  muslim Se$ar! inoati*! muda! sekali$us kontemporer Hal ini mendukun$ para&anita yan$ in$in menjalankan syariat 7slam namun tetap tampilmodis %ondisimuslimah 7ndonesia yan$ le"ih moderat dan toleran di"andin$kan muslimah darine$ara lainnya! men'iptakan peru"ahan dalam se$i kultur masyarakatPen$$unaan "usana muslim "ahkan men'iptakan trend dalam *ashion7ndonesiaSejak sele"ritis 7ndonesia! 7nneke %oeshera&ati! yan$ se"elumnya adalahseoran$ ikon seks memutuskan untuk "erhija" pada akhir tahun 1I Berlian!

  "erdiri di "a&ah naun$an 2a&a Pos roup! Sura"aya Saat ini >I Berlianmener"itkan ti$a ma'am media yan$ menar$etkan se$men muslimah7ndonesia!

 • 7/23/2019 Pakaian Tenar

  4/38

  yakni ta"loid Modis! ta"loid 0urani dan majalahTrenModis %e'an$$ihandunia modern den$an teknolo$i in*ormasinya!ternyata tidak diikuti kemajuanakhlak #unia semakin maju! tapi disisi lain manusia kian ter"elakan$ Manusia"erhasil men'apai 'ita-'itanya di dunia! tapi ia $a$al memikirkan nasi" dirinya di

  akhirat kelak 7ronisnya! kemunduran akhlak ini melanda para $enerasi 7slamyan$ merupakan tulan$ pun$$un$ 7slam di kemudian hari 2il"a" $aul ("erjil"a"tapi telanjan$) merupakan sentral pem"ahasan dalam makalah ini adalahse"uah *enomena modern yan$ layak di'ermati

  Pada prinsip dalam "erpakaian sudah san$at jelas oleh /llah SJT dalamSurat /n 0ur . 31dan /l /h9aa".=

 • 7/23/2019 Pakaian Tenar

  5/38

  ala) yaitu penutup kepala (a&&as Nal ah 2ie! Mu jam Cu$hah /l-@u4aha! hal1 O 1=1 7"rahim /nis dkk! /l-Mu jam /l-Jasith! 5< O dan =

  surah /n-0ur ayat 31Men$enai 2il"a"! /llah SJT "erFrman. + Hai na"i katakanlah pada istri-istri kamu!anak-anak perempuan dan istri-istri oran$ muKmin . +hendaklah merekamen$ulurkan jil"a"nya keseluruh tu"uh mereka yan$ demikian itu supayamereka le"ih mudah untuk dikenal! karena itu mereka tidak di$an$$u dan /llahMaha pen$ampun la$i Maha penyayan$(NS /l-/h9a" . =

 • 7/23/2019 Pakaian Tenar

  6/38

  B/B 777%/27/0 #/0 #7S%8S7

  31 @aktor Penye"a" Mun'ulnya 2il"a" aul (Berjil"a" Tapi Telanjan$)

  7slam men$identikkan jil"a" "a$i &anita se"a$ai pelindun$ ,aitumelindun$i dari "er"a$ai "ahaya yan$ mun'ul dari pihak laki-laki Se"a$aimanayan$ terdapat pada Ns /l /h9aa" .=.1'=@S%$ W"4 @\)'.%(

  + asulullah melaknat pria yan$ menyerupai pakaian &anita dan &anitamenyerupai laki-laki (H /"u #auud)

  Tidak Menyerupai Pakaian Janita %aFr

  Syarat ini didasarkan pada haramnya kaum muslimin termasuk&anita menyerupai oran$-oran$ kapir "aik dalam "erpakaian yan$ khas pakaianmereka! i"adah! makanan! perhiasan! adat istiadat! maupun dalam "erkata ataumemuji seseoran$ yan$ "erle"ihan Se"a$aimana sa"da asulullah S/J.

  #K.A%.3

 • 7/23/2019 Pakaian Tenar

  10/38

  +Baran$ siapa yan$ menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kaum itu (H/hmad)

  ; Bukan li"as syuhrah (pakaian popularitas)"erdasarkan hadist 7"nu 8mar yan$ "erkata. asulullah S/J! "ersa"da.

  D.8?& =D.8JK.$A38')'.%(

  +Baran$ siapa yan$ men$$unakan pakaian syuhrah (untuk mem'ari popularitas)di dunia! nis'aya /llah men$enakan kehinaan di kiamat! kemudianmem"akarnya den$an api neraka (H /"u #aud)

  Ci"as syuhrah adalah setiap pakaian yan$ dipakai den$an tujuan meraihpopularitas ($en$si) diten$ah-ten$ah oran$ "anyak! "aik pakaian terse"ut mahal

  yan$ dipakai seseoran$ untuk "er"an$$a den$an $aun dan perhiasannya!maupun pakaian yan$ "ernilai rendah yan$ dipakai seseoran$ untukmenampakan ked9uhudan dan den$an tujuan riya

  3 1 %esimpulan

  1) *aktor penye"a" mun'ulnya jil"a" $aul ("erjil"a" tapi telanjan$) . pertama!maraknya tayan$an teleisi! atau "a'aan yan$ terlalu "erki"lat mode ke"arat%edua! minimnya pen$etahuan anak terhadap nilai-nilai 7slam %eti$a! ke$a$alan*un$si keluar$a %eempat Para peran'an$ tidak memahami den$an "enar

  prinsip pakaian 7slam %elima! mun'ulnya kalan$an muala* dikalan$an artis) #unia 7slam! khususnya di 7ndonesia ten$ah dilanda de$radasi moral yan$

  terjadi se'ara "erkesinam"un$an enerasi muda di 'ekoki tontonan instan(seks! kekerasan dan horror) aki"atnya mereka kian permisip dan emosionalBer"a$ai kekerasan dan "er"a$ai seks "e"as pun melanda 7ndonesia jil"a" $auldalam hal ini se"a$ai im"as dari semua itu

  3) Pakaian muslimah hendaklah menuutupi seluruh an$$ota "adannya ke'uali&ajah dan telapak tan$an

  2adi 2il"a" $aul ("erjil"a" tapi telanjan$) merupakan se"uah *enomenamodern yan$ layak di'ermati 2il"a" $aul merupakan &ujud kesuksesan ,ahudi

  dan 0asrani dalam men$han'urkan akhlak $enerasi 7slam dan menjauhkanmereka dari kaidah hukum 7slam se"enarnya@irman /llah SJT

  aa2

 • 7/23/2019 Pakaian Tenar

  11/38

  "erdandan seseoran$ aya yan$ "erlaku dalam perilaku ju$a 7stilah yan$ le"ihteknis! kostum! telah menjadi "e$itu terkait di mata pu"lik den$an LmodeL istilahyan$ le"ih umum LkostumL

  #en$an adanya perkem"an$an Fashionterse"ut! setiap manusiaterutama kaum ha&a telah "erusaha untuk tidak ketin$$alan Mulai dari anak-

  anak sampai de&asa san$at memperhatikan perkem"an$an Fashionterse"utdan sekaran$ perkem"an$an dunia *ashion yan$ dise"ut mode ini telahmen$alami jaman reolusi yan$ pesat di 7ndonesia #en$an adanyaperkem"an$an terse"ut telah mem"uat "anyak oran$ mendirikan departementstore aya-$aya dan style Fashionpun menjadi syarat-syarat pentin$ untuk