overview sps versi sept 2014v2

Click here to load reader

Post on 16-Aug-2015

227 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sps version

TRANSCRIPT

BAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERI SELANGORBAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SELANGORJALAN KEPUK 19/2 SEKSYEN 19, SHAH ALAM, 40300 SELANGOR DARUL EHSANwww.btpn!".!#$.%& ' (EL) 03*++4,44-0 ' .AKS) 03*++4,44,0Teknologi untuk pendidikan bestariSPSSistem Pengurusan SekolahKementerian Pendidikan Malaysia BAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERI SELANGORAp/0/1 SPS 2Sistem Pengurusan SekolahBAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERI SELANGORSPS: Pengenalan SPS adalah alikasi !ang di"angunkan KH#S#S BAGI T#$#AN OPERASI HARIAN SEKOLAH !ang mem"eri kemudahan keada% Pengurusan sekolah Guru kanan Guru &urid I"u "aa ' Pen(aga &engautomasikan ker(a)ker(a manual Pengurusan dan Pentad"iran di sekolah &enangani isu "e"an tugas guru Pengintergrasian Satu Data Pendidikan KP&BAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERI SELANGORSISTEM YANG DIARAH PENGGUNAANNYA OEH !PM"il SISTEM ORGANISASI #ATATAN1SPS "TPDilaksanakan $i %% &uah sekolah &estari2STS"TP"oleh $ise$iakan $alam SPS3SS'S "TP"oleh $ise$iakan $alam SPS4I'PSS "TPa$a $alam SPS5SPPI#TS "TP"oleh $ise$iakan $alam SPS6i(NIAM"TPa$a $alam SPS7SMM"PSHa$a $alam SPS8SSDM "PSHa$a $alam SPS9e(OPERASI"PSH"oleh $ise$iakan $alam SPS1e(GTU!AR"PSH"oleh $ise$iakan $alam SPSBAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERI SELANGORSISTEM YANG DIARAH PENGGUNAANNYA OEH !PM"il SISTEM ORGANISASI #ATATAN11PDM "PSH"oleh $ise$iakan $alam SPS12e(PERU "PSH"oleh $ise$iakan $alam SPS13SGM "PG"oleh $ise$iakan $alam SPS14SISTE!S ""Ta$a $alam SPS15eMATE!S ""Ta$a $alam SPS16ISIS "PS"PS!a$a $alam SPS17S!PM )N)!"oleh $ise$iakan $alam SPS18SPPAT P"oleh $ise$iakan $alam SPS19SP"S Pa$a $alam SPS2SAPS N!RAa$a $alam SPSBAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERI SELANGORSISTEM YANG DIARAH PENGGUNAANNYA OEH !PM"il SISTEM ORGANISASI #ATATAN21EMIS "PPDPa$a $alam SPS22HRMIS )PAReko$ *uga $ikuti+ $alan HRMIS23SPA)PASistem Aset24ePerolehan!em, !e-anganSistem !e-angan25#MS I#T .Moo$le/MAMPU012 sekolah +ro*ek MS MAMPUBAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERI SELANGORBAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERI SELANGOR!istem Pengurusan !ekola"#!P!$ %33 modulmembantu o+erasi +engurusan harian di sekola"a+likasiSPS+engen$alian mo$ul TERAS+enggunaan mo$ulPRIMER+enggunaan mo$ulSE!UNDER Pengurusan Maklumat Sekolah Pengurusan !emu$ahan Sekolah Pengurusan Sta4 Pengurusan Muri$ Pengurusan Penta$&ir Sistem Pengurusan Asrama 5 Pengurusan Tak-im Pengurusan "im&ingan 6 !aunseling Pengurusan!e$atangan Muri$ Pengurusan !eha$iran Pengurusan !okurikulum Pengurusan Nilam Pengurusan Disi+lin Pengurusan )a$ual 7aktu Pengurusan !urikulum Pengurusan Pe+eriksaan Pengurusan SP"T Pengurusan e(#uti Pengurusan Utiliti Pengurusan a+oran Pengurusan !an$ungan Pengurusan Sistem Rumah5BAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERI SELANGORP$n3/ K$//2Sistem Pengurusan SekolahBAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERI SELANGORBAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERI SELANGOR38 Ogos 3202Mes9uarat !has Perolehan Intellectual Properthy Right .IPR/ SPS "ersama "ahagian("ahagian !PM : .Tan Sri !SU/0; Okto&er 3202Mes9uarat Pro4esional !PM ( .Tan Sri !PPM/2; Ogos 3200Mes9uarat )PI#T !PM "il;e&ruari 3203 Taklimat )a-atankuasa Pelaksanaan "agi Menangani Isu "e&an Tugas Guru "il, 8