note takaful tbe

Download Note Takaful tbe

Post on 05-Feb-2018

264 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Note Takaful tbe

  1/99

  1

  BAB A1

  PENGENALAN MUAMALAT ISLAM

  HASIL PEMBELAJARAN

  Pada akhir bab ini, calon akan dapat:

  Memahami konsep Islam, matlamat (maqasid)dan sumber-sumbersyariah.

  Memahami larangan-larangan dalam muamalat Islam.

  Memahami dan menerangkan peraturan-peraturan kontrak muamalat.

  A1.1 PENGENALAN

  Perkataan 'Islam' dalam bahasa Arab bermaksud penyerahan, dan berasal daripadaperkataan yang membawa maksud keamanan. Dalam konteks agama, Islam bermaknapenyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah (SWT). Islam bukanlah agama semata-

  mata tetapi suatu "deen",yang bermaksud 'cara hidup'. Ia merangkumi dimensi jasmani

  dan rohani dalam kewujudan manusia.

  Allah (SWT) telah menegaskan kesempurnaan Islam dalam ayatAl-Quranyang berikut;

  Maksudnya: "Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku

  telah cukupkan nimat Ku kepada kamu dan Aku redhai Islam menjadi agama untukkamu"

  (Al-Maidah: 3)

  1.1.1 Konsep Islam

  Pada asasnya, Islam merangkumi aqidah (kepercayaan), syariah (undang-undang) dan

  akhlak(kod moral/adab).

  Konsep syariah bukan sahaja mentadbir manusia dalam menjalankan hidupnya bagi

  merealisasikan kehendak Ilahi, tetapi meliputi semua tingkah laku; spiritual, mental sertafizikal. Oleh itu, prinsip-prinsip syariah bukan saja mengenai undang-undang tetapi

  meliputi keseluruhan cara hidup yang merangkumi kepercayaan (iman) dan amalan

  (amal),tingkah laku peribadi, undang-undang dan sosial.

  Oleh itu, Islam juga dikenali sebagaisyariah al-kubrayang merangkumi cara hidup yang

  telah ditentukan oleh Allah (SWT).

 • 7/21/2019 Note Takaful tbe

  2/99

 • 7/21/2019 Note Takaful tbe

  3/99

  3

  Fiqh Ibadat Peraturan penyucian mengenai hubungan antara manusia dan Allah

  (SWT) seperti solat, puasa, zakat, jihad dan beberapa bentuk ibadah

  lain yang termasuk di bawah tajuk ini.

  Fiqh Munakahat Peraturan berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan sepertiperkahwinan, perceraian, harta pusaka, penjagaan dan perkara-

  perkara lain yang berkaitan.

  Fiqh Jinayat Ia dikenali sebagai undang-undang jenayah dalam Islam,

  merangkumi kesalahan besar seperti persetubuhan haram (zina),

  kecurian (sariqah),pembunuhan, dan lain-lain.

  Fiqh Muamalat Peraturan yang mengawal transaksi perdagangan antara pihak-pihakyang terlibat.

  1.1.2 ObjektifSyariah (Maqasid al Syari ah)

  Maqasid ialah perkataan dalam bahasa Arab yang bermaksud matlamat atau tujuan.Dalam konteks Islam, ia merujuk kepada objektif yang ditetapkan oleh syarak dalam

  mensyariatkan hukum.

  Menurut Imam al-Ghazali matlamat syariahadalah untuk menggalakkan kesejahteraan

  seluruh manusia, dengan menjaga iman mereka (deen),diri mereka (nafs),akal mereka

  (a'qal),keturunan mereka (nasl) dan harta benda mereka (mal). Apa sahaja yang boleh

  memastikan perlindungan daripada lima prinsip ini demi kepentingan awam, ia adalahsewajarnya.

  Terdapat lima maqasid(objektif) seperti berikut: -

  Pemeliharaan Keterangan / Catatan

  Agama Pemeliharaan dan perlindungan deen(agama) di dalam semua

  keadaan.

  Contoh:

  Mempertahankan agama Islam terutamanya jika ia diserangoleh musuh-musuh Islam.

 • 7/21/2019 Note Takaful tbe

  4/99

  4

  Nyawa Pemeliharaan dan perlindungan keselamatan nyawa manusiadidalam semua keadaan.

  Contoh:Dalam usaha untuk melindungi nyawa manusia, hukuman

  yang berat dikenakan ke atas mereka yang membunuh orang.

  Keturunan Pemeliharaan dan perlindungan keturunan dan kehormatan

  didalam semua keadaan.

  Contoh:

  Islam melarang pengikutnya berzina atau berkelakuan tidak

  bermoral.

  Akal Pemeliharaan dan perlindungan intelek dan minda di dalam

  semua keadaan. Pemeliharaan akal ialah melindunginya dari

  perkara-perkara yang boleh merosakkan dan menjejaskanfungsi serta keupayaan berfikir.

  Contoh:Pengambilan minuman keras atau seumpamanya akan

  memberi kesan negatif kepada fungsi otak.

  Harta Pemeliharaan dan perlindungan harta didalam semua keadaan.

  Contoh:

  Inisiatif dan perancangan pro-aktif dalam melindungi harta

  benda terhadap musibah atau bencana.

  1.1.3 Klasifikasi Manfaat Objektif Syariah

  Cendiakawan/ulama Islam telah membahagikan keseluruhan masalih - merangkap -maqasidkepada tiga kategori kepentingan dalam susunan menurun:

  Tahsiniyyat

  (perhiasan)

  Contohnya kereta mewah,barang kemas, dan sebagainya

  Hajiyyat(keperluan)

  contohnya pendidikan yang baik, rumah yang selesa, dansebagainya

  Daruriyyat(asas)

  contohnya makanan, pakai an, perlindungan.

  Kurang

  Penting

  Lebih

  Penting

 • 7/21/2019 Note Takaful tbe

  5/99

  5

  1.1.4 SumberSyariah

  Secara umum, sumber syariah terbahagi kepada dua, iaitu sumber-sumber yang

  dipersetujui oleh ulama (adillah muttafaq 'alaih) dan sumber-sumber yang tidak

  dipersetujui oleh ulama. Sumber-sumber yang dipersetujui oleh ulama adalah sumberyang digunakan untuk mengeluarkan peraturan mengenai sesuatu perkara atau masalahyang berlaku. Sumber-sumber ini diterima oleh ulama tanpa apa-apa perbezaan pendapat

  di kalangan mereka dari segi turutan atau kebolehgunaan.

  Terdapat empat sumber undang-undang yang dipersetujui oleh majoriti ulama seperti

  berikut:

  Sumber Keterangan / Catatan

  Al-Quran Al-Quran adalah firman Allah (SWT) yang diwahyukan kepada Nabi

  Muhammad (saw) dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril (as). Al-Quran adalah sumber rujukan utama dalam syariah. Ia adalah mu'jizat

  (makna yang mungkin tidak difahami oleh orang) dan tidak berubahdan dipelihara oleh Allah (SWT).

  Sunnah Menurut muhaddithun atau pakar hadith, sunnah merujuk kapada

  sebarang tingkah laku Nabi Muhammad (saw) termasuk perbuatanbeliau, kata-kata beliau, perbuatan beliau yang tidak melarang dan

  tidak menegah.

  Ia boleh dibahagikan kepada tiga kategori1:

  a. Sunnah Qawliyyah (Sunnah melalui Perkataan)

  Contoh: apabila Nabi Muhammad (saw) dengan jelas

  berkata, "Solatlah seperti yang engkau lihat aku bersolat"

  b. Sunnah Fi'liyyah (Sunnahmelalui Perbuatan)

  Jenis sunnah ini terdiri daripada perbuatan dan arahan

  sebenar Nabi, seperti cara beliau mendirikan solat,berpuasa, menjalankan upacara haji, atau transaksi yang

  dilaksanakan seperti jual beli dan urus niaga kewangan.

  c. Sunnah Taqririyyah (Sunnahmelalui Persetujuan)

  Sunnah ini terdiri daripada perbuatan dan kata-kata para

  sahabat di hadapan Nabi atau yang sampai kepada

  1Aznan Hasan, Asas Syariah dalam Kewangan Islam, ms 29

 • 7/21/2019 Note Takaful tbe

  6/99

  6

  pengetahuannya tetapi beliau diam sahaja. Kelulusantersirat Nabi Muhammad (saw) boleh disimpulkan

  daripada berdiam diri menandakan tingkah laku tersebut

  dibenarkan. Nabi Muhammad (saw) tidak akan berdiamdiri kepada perkara-perkara yang dilarang.

  Ijma ' Ijma istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada persetujuan

  sebulat suara di kalangan mujtahidun selepas kewafatan Nabi

  Muhammad (saw).2

  Qiyas Qiyas merujuk kepada penggunaan hukum asal (hukum) yang telah

  ditetapkan dalam kes yang lebih awal mengenai isu semasa di mana

  undang-undang adalah senyap.3

  1.1.5 Undang-Undang Mandatori (Hukum Taklifi )

  Undang-undang mandatori (hukum taklifi) adalah undang-undang yang menghuraikan

  tentang arahan, larangan dan pilihan untuk melaksanakan atau meninggalkan

  aktiviti/pekerjaan. Menurut istilah Islam, tindakan seorang Muslim mesti dipandu olehkelima-lima hukum (al-ahkam al-khamsah)yang diklasifikasikan sebagai berikut:

  Klasifikasi Hukum Penerangan

  Wajib(wajib) Istilah wajibbermaksud tindakan yang mesti dilaksanakan

  oleh sesaorang muslim. Contoh: mendirikan solat dan

  berpuasa pada bulan Ramadhan. Dari segi teknikal, ia

  merupakan satu perbuatan yang dituntut oleh Allah (SWT)dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi.

  Mandub(disyorkan) Mandubditakrifkan sebagai tuntutan Allah (SWT) di mana

  melakukan sesuatu perbuatan mendapat pahala dan tidak salah

  jika meninggalkannya. Hukum mandubialah berkaitan

  membuat sesuatu yang tidak bercanggah akan dapat pahala(thawab)bagi pelakunya, manakala meninggalkanya tidak

  berdosa seperti memberi sedekah.

  Haram(larangan /menyalahi undang-

  undang)

  Haramditakrifkan sebagai peninggalan sesuatu perbuatanyang diperintah oleh Allah (SWT) dengan syarat-syarat yang

  harus dipatuhi.Contoh perbuatan yang dilarang (haram)ialahpenggelapan kekayaan orang lain.

  2Aznan Hasan, Asas Syariah dalam Kewangan Islam,ms. 393Aznan Hasan, Asas Syariah dalam Kewangan Islam, ms 43

 • 7/21/2019 Note Takaful tbe

  7/99

  7

  Makruh(tercela atauditolak)

  Makruhditakrifkan sebagai peninggalan sesuatu perbuatanyang dituntut oleh Allah (SWT) dari segi syarat-syarat yang

  tidak terikat.Contoh perbuatan tercela (makruh)ialah hutang

  yang tidak didokumenkan (tidak direkodkan).

  Mubah(dibenarkan) Mubah atau perbuatan yang dibenarkan ialah Allah (SWT)telah memberi pilihan samaada melakukan atau meninggalkan

  sesuatu tanpa menyalahi atau memuji sipelaku. Menurut

  prinsip ini, semua kontrak dan urus niaga adalah dibenarkan,melainkan jika terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya.

  A1.2 ASAS MUAMALAT

  1.2.1 PengenalanMuamalat

  Istilah "muamalat"(jamak dari muamalah)bermaksud peraturan jual beli manakala dari

  segi teknikalnya Muamalat merupakan sebarang bentuk peraturan perhubungan dan

  persetujuan bersama antara manusia untuk menyelesaikan keperluan har