note geografi pmr

Download Note Geografi PMR

Post on 26-Jun-2015

1.385 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. TERHAD1 23/2LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 201023/2GEOGRAFIKERJA KURSUSKertas 2Februari Julai1. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan 1 dan Tugasan 2.2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran.3. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2.4. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria penskoran yang ditetapkan. Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 22 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan MalaysiaTERHAD

2. TERHAD 223/2ARAHAN KEPADA CALONCalon hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Kerja KursusGeografi 23/2 dalam pelaksanaan kerja kursus ini.1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi.2. Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi dari Februari hingga Julai berpandukan senarai semak.3. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. Kajian hendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak melebihi 5 kilometer persegi.4. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mencapai tahap Kod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidak menulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum.5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta geografi.6. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu.7. Fakta geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporan dapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan.8. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer pada kertas saiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0. Penggunaan komputer / foto dalam kajian tidak mempengaruhi pemarkahan.9. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.10. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.11. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul.12. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursusdilaksanakan.13. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek.Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai.23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan MalaysiaTERHAD 3. TERHAD 3 23/2TUGASAN 1: AMALAN KITAR SEMULACalon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang amalan kitar semula di kawasan kajian.Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:Konsep kitar semulaJenis-jenis bahan dan amalan kitar semulaKepentingan kitar semulaMasalah / halangan amalan kitar semulaLangkah / cadangan mengatasi masalah dalam melaksanakan kitar semulaPenerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajianATAUTUGASAN 2: MIGRASI DALAMAN PENDUDUKCalon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang migrasi dalaman pendudukdi kawasan kajian.Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:Konsep migrasi dalaman pendudukPola migrasi dalaman pendudukFaktor yang mempengaruhi migrasi dalaman pendudukKesan migrasi dalaman pendudukCadangan untuk mengatasi kesan migrasi dalaman pendudukPenerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajianTUGASAN TAMAT [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan MalaysiaTERHAD 4. TERHAD423/2PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1AMALAN KITAR SEMULABIL. ASPEK KRITERIAMARKAHMARKAHPENSKORAN MAKSIMUM1 Tajuk Amalan Kitar Semula Menulis tajuk lengkap1 1di Kawasan Kajian dengan menyatakanlokasi secara tepatNota: Lokasi termasukkawasan kajian, bandar /daerah dan negeri2 Senarai kandungan Perkara / butiran Menyenaraikan enam 1 1 Halaman atau lebih isi kandunganberserta nombor halamanNota: Halaman 1 bermula / muka suratdari aspek penghargaan3 Penghargaan PengetuaMenyatakan penghargaan 1 Guru mata pelajaran kepada tiga pihak Ibu bapa / penjaga Rakan-rakan2 Pihak luar /Menyata dan2responden menghuraikanpenghargaan kepada tigaNota: Nyatakan nama pihak atau lebihpihak yang dihargai4 Pendahuluan Menamakan tajuk Menamakan tajuk kajian 1kajiandan menghuraikan satu Sebab-sebab aspek pendahuluan sahajapemilihan kawasankajian 2 Tempoh masa kajianMenamakan tajuk kajian 2dijalankandan menghuraikan duaaspek pendahuluan atauNota: Sebab-sebab lebihpemilihan kawasan kajianperlu berkaitan dengantajuk23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan MalaysiaTERHAD 5. TERHAD5 23/2BIL.ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM5 Objektif kajian Konsep kitar semulaMenyatakan semua 2 2 Jenis-jenis bahan danobjektif kajianamalan kitar semula Kepentingan amalankitar semula Masalah / halanganamalan kitar semula Langkah /cadanganmengatasi masalahdalam melaksanakanamalan kitar semula Penerapan nilai atauunsur patriotismedalam dapatan kajianNota: Objektif mestidimulakan dengan katakerja yang sesuai6 Kawasan kajianMenamakan kawasan1Nama kawasan kajian kajian dan menghuraikan Latar belakang / dua aspeksejarah kawasankajian Lokasi kawasan2kajian Pandang darat fizikalMenamakan kawasan2kawasan kajiankajian dan menghuraikan Jarak dari bandar /tiga aspek atau lebihpekan terdekatPeta:Menyediakan satu peta2 - Peta daerah /daerah / zon / bahagian zon / bahagian yang lengkap dengan: - tajuk dan bingkai (1m) - nama kawasan kajian dan arah mata angin (1m)Nota: Tandakan kawasankajian[Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD 6. TERHAD6 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAHMARKAHPENSKORANMAKSIMUM -Peta kawasanMelukis peta lakarkajiankawasan yang tepat danlengkap dengan- tajuk dan bingkai (1m) 4 6- arah mata angin dan petunjuk (1m)- simbol piawai (1m)- kekemasan dan kesempurnaan peta (1m)Nota: Aspek di atasditunjukkan dalamhalaman yang sama7 Kaedah kajian Menghuraikan satu 1 Pemerhatiankaedah sahaja Temu bual Soal selidik 2 RujukanMenghuraikan dua2kaedah atau lebihNota 1: Mana-manakaedah yang munasabahditerimaNota 2: Mana-manakaedah kajian hendaklahberkaitan dengan dapatankajian dan rujukanNota 3: Bilanganresponden: Temu bual minimum 3 orang Soal selidik minimum 20 orang23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD 7. TERHAD7 23/2BIL.ASPEKKRITERIAMARKAH MARKAHPENSKORANMAKSIMUM8 Dapatan kajianMentakrifkan konsep18.1 Konsep kitar semula kitar semula denganringkas 2Menghuraikan konsep2kitar semula denganlengkap berserta contohyang relevanMenyatakan tiga jenis8.2Jenis bahan danbahan atau lebih amalan kitar semulaJenis bahan:ATAU1 - kertas - kaca Menyatakan tiga amalan - mineralkitar semula atau lebih - getah - plastik - tekstilMenyatakan jenis bahan 2 - sisa makanan dan menghuraikan satu - kayu amalan kitar semula - airNota : Jenis bahan lain Menyatakan jenis bahan 3yang sesuai diterimadan menghuraikan duaamalan kitar semulaAmalan kitar6 semula: -menjual/Menyatakan jenis bahan 4membeli dan menghuraikan tiga -menggunaamalan kitar semulasemula -memberisumbangan Menyatakan jenis bahan 5kepada pihakdan menghuraikan empatlainatau lebih amalan kitar -menghasilkansemulabahan baruMenyatakan jenis bahan 6Nota: Mana-mana amalandan menghuraikan empatkitar semula yang atau lebih amalan kitarmunasabah diterimasemula serta menerapkannilai atau unsurpatriotisme[Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD 8. TERHAD 823/2BIL.ASPEKKRITERIAMARKAHMARKAHPENSKORAN MAKSIMUM8.3Kepentingan kitarMenghuraikan satu1 semula kepentingan kitar semula Menjimatkandi kawasan kajian penggunaan sumber Menambah pendapatan Menghuraikan dua 2 Peluang pekerjaankepentingan kitar semula Mengurangkan di kawasan kajian pencemaran Memupuk kesedaran pentingnya kitar Menghuraikan tiga35 semula kepentingan kitar semula Memupuk sikapdi kawasan kajian berjimat cermat Menceriakan persekitaran Menghuraikan empat 4 Menggalakkan dayakepentingan kitar semula kreativiti dan inovasi di kawasan kajian Mengurangkan penggunaan sumberMenghuraikan empat 5Nota: Mana-mana atau lebih kepentingankepentingan yangkitar semula di kawasanmunasabah diterimakajian serta menerapkannilai atau unsurpatriotisme23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan MalaysiaTERHAD 9. TERHAD 9 23/2 BIL. ASPEK KRITERIAMARKAH MARKAH PENSKORANMAKSIMUM8.4Masalah / halangan Menghuraikan satu1 amalan kitar semula: masalah / halangan amalan Sikapkitar semula di kawasan Kurang pengetahuan kajian Kurang galakan Kurang kemudahan Menghuraikan dua 2 Harga terlalu rendah masalah / halangan amalan Kecurian kitar semula Kurang pusat di kawasan kajian pengumpulan Kurang kerjasama Menghuraikan tiga3 Masalah pengurusan masalah / halangan amalan 4kitar semula di kawasanNota: Mana-mana kajianmasalah yang berkaitandan munasabah diterimaMenghuraikan tiga atau 4lebih masalah / halanganamalan kitar semuladi kawasan kajian sertamenerapkan nilai atauunsur patriotisme8.5Langkah / cadangan Menghuraikan satu1 untuk mengatasilangkah untuk mengatasi masalah dalammasalah dalam melaksanakan kitar melaksanakan kitar semula semula:di kawasan kajian Kempen Pendidikan Menghuraikan dua 2 Kursus / bengkel / langkah untuk mengatasi latihanmasalah dalam Menyediakanmelaksanakan kitar semula kemudahan / pusatdi kawasan kajian pengumpulan4 Kerjasama dengan Menghuraikan tiga3 pihak berkuasa / langkah atau lebih untuk komuniti mengatasi masalah dalam Gotong-royongmelaksanakan kitar semula Menubuhkan Kelab di kawasan kajian Pencinta Alam SekitarMenghuraikan tiga4langkah atau lebih untukmengatasi masalah dalamNota: Mana-mana langkah melaksanakan kitar semulayang munasabah diterima di kawasan kajian sertatetapi hendaklah berkaitanpenerapan nilai atau unsurdengan masalahpatriotismedi kawasan kajian [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan MalaysiaTERHAD 10. TERHAD1023/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAHMARKAH PENSKORANMAKSIMUMBahan grafikJadual :- tajuk dan sumber 2 Jadual(1m) Graf - data (1m) Carta pai Peta minda Graf: Carta aliran - tajuk- petunjukNota: