nota usul fiqh

Download Nota Usul Fiqh

Post on 15-Jul-2015

734 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TUGASAN 1 NOTA USUL FIQH

DISEDIAKAN OLEH:ALFRED DANE VIER A/L PATRICK XAVIERNAMA KURSUS :KA 10729 - DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM PENSYARAH:USTAZAH AFRAH MUNIRAH SUBJECT:PIS3213 - USUL FIQH SESI PENGAJIAN :SEMESTER 3 SESI 2010|2012 NO MATRIK :2010002853 MUQADDIMAH I Bb,o_Bb@=BbDengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang selalu melahirkan ilham dalam rangka menjelaskan kepada umat tentang urusan agama mereka. Allah SWT, memerintahkan kepada hamba-hamba Nya kaum mukminin untuk merujuk dan bertanya kepada para Ulama. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam disampaikan kepada junjunganNabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat-sahabat baginda. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT, kerana dengan limpah rahmatnya saya dapat menyiapkan tugasan walaupun ianya tidak seberapa sempurna. Segala kesilapan dan kekurangan adalah kelemahan saya Kalau ada terdapat sebarang kesilapan saya dalam tugasan ini, saya memohon maaf. Jika terdapat sebarang kesilapan dan kesalahan dari pelbagai aspek harap anda nyatakan bagi mengelakan apa yang disampaikan tidak silap dan tesasar dari maksud yang ingin disampaikan. Dan mungkin tesasar dari jalan mencari keredhaan Allah. MUQADDIMAH ILMU USUL FIQH PENGERTIAN ILMU USUL FIQH Pengertian dari segi bahasa terbentuk dari dua perkataan: Usul: Usul berasal dari perkataan aslu ) (yang membawa maksud Asas / al- Dalil / al- Rajih atau Kaedah Fiqh : Fiqh atau fekah membawa maksud mengetahui / memahami tentang sesuatu. Pengertian dari segi istilah: Ilmuyangmembahaskantentangkaedah-kaedahyangdigunakanolehparamujtahiduntuk mengeluarkan hukum syarak bagi perbuatan mukallaf daripada dalil-dalil Qati dan Zanni. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU USUL FIQH BermulasecaratidaklangsungsejakzamanNabilagi.Iaitubedasarkankisahperutusan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau telah menggunakan kaedah ijtihad.Kemudianpadazamansahabatkaedahmasalihal-mursalahdigunakanbagipengumpulan al- Quran, bedasarkan ijtihad Saidina Umar Al-Khattab. Seterusnyakaedahsaddal-zaraaidigunakanolehSaidinaUmarAl-Khattabbagi menakutkan peminum arak. KemudianpadazamanAbdullahbinMasudkaedahnasakhdantakhsisdiadakanbagi iddah perempuan yang kematian suami. SeterusnyaIlmuUsulFiqhdihasilkansecaralangsungdenganpenyusunansertapenulisanmulaipertengahankurunke2HijraholehImamSyafie.beliautelahmenyusunkitabal- Risalah,yangmemuatkandalilQatidanZanni.Kemudianulamaklainmunculdan mengemaskinikan ilmu usul fiqh sehingga sekarang. KAEDAH PENYUSUNAN ILMU USUL FIQH BentukpenyusunanUsulFiqhyangberlakuselepasImamSyafiebolehdibahagikankepada tiga bentuk: a.Kaedah Ulamak al- Syafie dan al- Kalam b.Kaedah Ulamak Hanafi c.Kaedah Ulamak Mutakhir KAEDAH ULAMAK AL- SYAFIE DAN AL- KALAM Ulama as-Syafie atau ulama al-kalam menyusun ilmu usul al-fiqh dengan cara: I.menyusundanmembuatkaedah-kaedahusulal-fiqhberdasarkankepadanasdandalil ataudalamertikatalainsetiapkaedahusulal-fiqhitumestilahdisokongdengandalil samada dalil aqli dan naqli. II.Merekajugaakanmeninggalkankaedah-kaedahyangbertentangandengandalildan menetapkan dengan beberapa kaedah lain tanpa mengambil kira samada ianya bertepatan dengan masalah fiqh atau menyamai kaedah yang telah ditetapkan oleh Imam mereka. III.Merekamengasingkan danmembiarkansegala perbahasanyangmeyentuhmasalahfiqh dibahaskan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh sahaja. KAEDAH ULAMAK HANAFI Ulama Hanafiah menyusun ilmu usul al-fiqh dengan cara: I.menyusundanmembentukkaedah-kaedahfiqhberdasarkankepadaapayangtelah ditetapkan atau diijtihad oleh Imam mereka terhadap sesuatu permasalahan fiqh. II.meletakkankaedahyangdilihatbertepatandanbersesuaiandenganIjtihaddanistinbat hukum yang dilakukan oleh Imam mereka, sekiranya tidak, kaedah-kaedah tersebut akan diubah suai oleh mereka.Sebab itulah para ulama yang mengguna pakai kaedah penulisan ini akan memasukkan sekian banyak perbahasan dalam masalah fiqh ke dalam kitab-kitab usul mereka. KAEDAH ULAMAK MUTAKHIR Ulama Mutakhir menyusun ilmu usul al-fiqh dengan cara: menggabungkankedua-duakaedahdiatasiaitudenganmenetapkansesuatukaedah beserta dalil-dalilnya serta diaplikasikan atau dikaitkan dengan permasalahan fiqh. SKOP PERBAHASAN ILMU USUL FIQH Menerangkankaedah-kaedahyangdigunakanolehulamakuntukmengelurkanhukumdari al-Qurandanas-Sunnah,sertamembahaskantentangdalil-dalilsyarakdankaedahyang dibuat unuk hukum perbuatan mukallaf.Ianya juga membahaskan dalil: I.Hukum yang disepakati II.Hukum tidak disepakati III.Hukum tidak teperinci IV.Hukum dalil tidak putus Antara dalil yang dibahaskan ialah al- Qiyas, Ijmak Ulamak, Masalih al- Mursalah, Istihsan serta kedudukannya dalam menetapkan hukum syarak. I.Memahami cara-cara mengeluarkan hukum syarak. II.Membicara dan membahaskan tentang kaedah-kaedah hukum syarak yang umum. III.Istinbat atau mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil dan nas serta beramal dengannya. FAEDAH MEMPELAJARI ILMU USUL FIQH I.Mengetahui kaedah yang digunakan oleh mujtahid bagi mengeluarkan hukum. II.Mengetahui cara para mujtahid untuk menetapkan sesuatu hukum. III.Mengeluarkan hukum baru bagi keperluan dan perkembangan zaman. IV.Mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmahnya. V.Menjadi panduan ulamak untuk mengeluarkan hukum atau fatwa. KAEDAH PENGAMBILAN HUKUM

IJTIHAD

PENGERTIAN IJTIHAD Pengertian dari segi bahasa: Usulberasaldariperkataanijtahada) ( yangmembawamaksudmenggunakantenaga sepenuhnya / bersungguh-sungguh dalam sesuatu perbuatan atau pekerjaan. Pengertian dari segi istilah: Usaha seseorang mujtahid dengan mengerah segala kemampuan untuk memperolehi hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf melalui cara yang ditetapkan oleh syarak HUKUM BERIJTIHAD DAN SEJARAHNYA Ulamaksepakatmengatakanharusijtihaddalammengeluarkanhukumapabilacukup syarat tertentu berdalilkan hadis Muaz bin Jabal ketika beliau diutuskan menjadi wakil di Yaman, dan itulah sejarah permulaan kaedah ijtihad. HUKUM HARUS BERIJTIHAD Ijtihad adalah diharuskan dan suatu amalan terpuji bedasarkan dalil (QS 59:2) Surah al- Hasyr. b@JBB.......... sL00@J.Bb Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. ( Surah al- Hasyr ayat 2 ) SYARAT-SYARAT MUJTADIH kriteria yang perlu ada bagi seorang Mujtahid ialah: I.Islam dan bersifat adil II.Mengetahui tentang al- Quran dan Hadisbersertamakna-maknanya dari sudutbahasa dan syariat. III.Mengetahui tentang masalah- masalah ijmak serta tempat berlaku ijmak. IV.Mengetahuitentangal-Qiyas.Iaitumerangkumitentangillah,hikmat,kemaslahatan masyarakat serta uruf. V.Mengetahui dan memahami Bahasa Arab dengan baik serta sempurna. VI.Mengetahui tentang nasikh mansuhk daripada al- Quran dan Hadis. VII.Mengetahui Ilmu Usul Fiqh. VIII.Mempunyaikefahamanyangbaikdankecerdikansertakemahirandalamilmu pengetahuan yang mendalam IX.Baligh dan sempurna akal. X.Mengetahui tentang dalil akal dan kehujahannya. XI.Mengetahuinasdandalilyangberkaitandenganhukumhakambiarpuntak menghafaznya. XII.MengetahuiSebabNuzulayatdanSebabWurudHadissertasyaratHadisMutawatir dan Ahad. PERINGKAT HUKUM BERIJTIHAD Bedasarkantuntutandandalilsyarakyangmenggalakanseseorangberijtihaddanianya terbahagi kepada berikut: a.Ijtihad Fardu Ain b.Ijtihad Fardu Kifayah c.Ijtihad Sunat d.Ijtihad Haram IJTIHAD FARDU AIN Ijtihadyangwajibdilakukanolehseseorngyangmempunyaikemampuandankelayakan berijtihad serta tidak ada orang lain yang layak berijtihad.Terbahagi kepada dua: I.Ijtihadmujtahidbagimenyelesaikanpermasalahanyangditanyaolehmasyarakat kepadanya dan tidak ada orang lain yang layak berijtihad. II.Ijtihadmujtahidbagimenyelesaikanmasalahuntukdirinyasendiridantidakadaorang lain yang layak berijtihad. IJTIHAD FARDU KIFAYAH Ijtihad yang dilakukan oleh seseorng yang mempunyai dan kelayakan berijtihad namun masih ada orang lain yang layak berijtihad selain dirinya.Terbahagi kepada dua: I.Ijtihadmujtahidbagimenyelesaikanpermasalahanyangditanyaolehmasyarakat kepadanyadanmasihadaoranglainyanglayakberijtihad,makadiaboleh meninggalkannya.Namunsekiranyatidakadaoranglainyangmenyelesaikannya maka pada masa itu hukumnya adalah Fardu Kifayah. II.Seseorang mujtahid yang meragui tentang ijtihad mujtahid lain maka ketika itu hukum -nya adalah Fardu Kifayah bagi menyelesaikan permasalahan yang diraguinya itu. IJTIHAD SUNAT Ijtihadyangdilakukanolehseseorngyangmemenuhisyaratberijtihaduntukmenyelesaikan terhadap pekara yang akan berlaku. Terbahagi kepada dua: I.mujtahidberijtihadbagimenyelesaikanpermasalahanyangditanyaolehmasyarakat kepadanya dan permasalahan itu belum wujud atau berlaku lagi. II.mujtahid berijtihad bagi menyelesaikan permasalahan yang belum wujud atau berlaku lagi tanpa apa-apa faktor atau sebab. IJTIHAD HARAM Ijtihadyangdilakukanolehseseorangdengancarayangbercanggahatautidakmemenuhi syarat mujtahid serta bercanggah dengan nas. MARTABAT IJTIHAD Bedasarkan ijtihad ulamak dan mujtahid terbahagi kepada: a.Ijtihad Mutlak b.Ijtihad Muntasib c.Ijtihad Dalam Mazahab d.Ijtihad Dalam Fatwa IJTIHAD MUTLAK yMerupakan ijtihad peringkat pertama / tinggi. yIjtihad dilakukan berasaskan sumber dan dalil secara langsung dari al-Quran dan Hadis. yMenggunakan segala pendalilan dan istinbat hukum secara bebas dari berpegang kepada imam mazahab. Contoh: Para Sahabat seperti Saidina Umar Al-Khattab. IJTIHAD MUNTASIB yMerupakan ijtihad peringkat kedua. yIjtihad dilakukan berasaskan kepada pendapat imam mazahab tertentu. yMujtahid hanya mengikut imam mazahab hanya dalam masalah pokok atau usul sahaja. Contoh: Ijtihad Abu Yusuf dan Muhammad bin al- Hassan daripada pengikut Imam Hanafi. IJTIHAD DALAM MAZAHAB yMerupakan ijtihad dan mujtahid peringkat ketiga. yIjtihad dilakukan dalam mazahab. yPermasalahan baru diselesaikan mengikut kaedah imam mereka. IJTIHAD DALAM FATWA yMengambil ijtihad imam mazahab yang kuat dan rajih untuk dijadikan fatwa. yMujtahidakanbertindaksebagaimurajjihterhadappendapat