nilai keadilan 1.10

Click here to load reader

Author: sitiismiza247

Post on 17-Aug-2015

239 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nota

TRANSCRIPT

Tindakan Dan Keputusan Yang Saksama Serta Tidak Berat SebelahNILAI KEADILANAKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA, MALAYSIA 1999SUHAKAM ( Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia)KEAILAN TERAS KESEJAHTERAAN NE!ARAK"a#ilan a$alan #ala$ %"n&a#'iran k"rajaanFELDA1( Su%aya rakya& ')l"h $"$iliki hak &anah*( M"n"+akkan k"a#ilan s)sial #"n+an $"nin+ka&kan &ara, hi#u% +)l)n+an $iskin-( M"$'"ri %"luan+ anak.anak %"n"r)ka $"n#a%a& %"n#i#ikan &"r&in++iCARATanah #i%"rlukan s"luas 1/ "kar ( 1(01 h"k&ar) un&uk #i &ana$ k"la%a sa2i&Manakala 3 "kar ( /(/1 h"k&ar) un&uk &a%ak ru$ah #an &ana$an #usun( SISTEM 4EN!AILAN! "A#KA"A# KANAK$KANAK 1( 4"salah #i 'a2ah u$ur 15 &ahun*( 6)l"h $"$'i7arakan S"$ua k"salahan k"7uali huku$an $a&i-( J"nis huku$an 8 $"$'"ri a$aran #an $"$'"'askan, kanak.kanak l"laki akan #is"'a& 1/ kali #"n+an r)&an( 1( Jika u$ur 11 &ahun k" a&as ')l"h #ihuku$ %"njara )l"h $ahka$ah s"ksy"n( "A#KA"A# TIN%%I& SEKSYEN DAN "A'ISTRET9( 4"salah '"ru$ur 15 &ahun k" a&as0( J"nis huku$an 8 #"n#a, %"njara, s"'a&, huku$an $a&i:( K"s si;ill 8 &un&u&an +an&i ru+i a&au %a$%asan( SISTE" (EN%ADILAN ) KES'ENAYA# * KESLAN%%AR LARI+ (E"AND, AKAN DITAN%KA( DEN%AN BANT,AN SAKSI ATA, DISIASAT -LE# (-LISDI DAK.A DI "A#KA"A#(ERBICARAAN TERB,KTI BERSALA#& #AKI" "EN'AT,#KAN #,K,"AN YAN% SETI"(AL (ENYEDIAAN DAN (E"BA#A%IAN R,"A# K-S RENDA# KE(ADA RAKYAT YAN% K,RAN% BERKE"A"(,AN/ala$ RMK 5 ( *//1 8 *//9 ), s"'anyak *-*,/// Uni& Ru$ahK)s R"n#ah an 1-1, -// K)s S"#"rhana T"lah i%"run&ukkanKriteria kela0akan mendapat rumah k1s rendah dan sederhana 21( 4"n#a%a&an isi ru$ah*( Tara, %"$ilikan ru$ah iai&u k"u&a$aan #i'"ri k"%a#a rakya& yan+ '"lu$ $"$iliki ru$ah-( J"nis ru$ah yan+ #i#ia$i s"karan+ sa$a a#a #i s"2a, s"&in++an a&au kuar&"rs k"rajaan1( 6ilan+an an++)&a k"luar+aC1nt1h amalan keadilan dalam pentadbiran kera3aan "ala0sia/4"$'"rian hak $ilik &anah )l"h